WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 |

«ZIPERNOWSKY K Á R O L Y K E V É S B É ISMERT TALÁLMÁNYAIRÓL A technika fejlődésének jelentős meggyorsulását az ipari forradalomtól ...»

-- [ Page 1 ] --

OSZETZKY GÁBOR:*

ZIPERNOWSKY K Á R O L Y K E V É S B É ISMERT TALÁLMÁNYAIRÓL

A technika fejlődésének jelentős meggyorsulását az ipari forradalomtól szá­

mítjuk. Ekkor érlelődik meg társadalmi és gazdasági szempontból e g y a r á n t az az

igény, hogy a t u d o m á n y o s és technikai fejlődéssel járó „ t ö b b l e t e t " mind gazdasági­

lag, mind társadalmilag kihasználhatóvá tegyék. A technika teljes területén általá­ nos és intenzív minőségi és mennyiségi gyarapodás indul meg, amely először csak a gazdaságilag fejlettebb országokban, később azonban egyetemesen is elterjed.

Nem vitás, hogy a kiváltó okok többrétegűek, de a t u d o m á n y o s fejlődós minden esetben jelentős szempont.

A technika ágazatai ezt az utat egyedenként is bejárják. Kora van a b á n y á ­ szatnak, a k o h á s z a t n a k, beszélhetünk a vegyipar virágkoráról és említést t e h e t ü n k az elektrotechnika reneszánszáról is. Ez utóbbi számunkra különös jelentőséggel bír.

A XIX. század vége ós a XX. század eleje, t e h á t az egyetemes elektrotechnika kialakulásának kezdeti 50 éve szinte telítve van magyar nevekkel. Az ekkor m á r jól ismert Ganz gyár egy új részlege, amely elektrotechnikai osztály néven alakult meg 1878-ban, olyan nevekkel fémjelzi eredményes működését, mint Zipernowsky Károly, Déri Miksa, B l á t h y Ottó, K a n d ó K á l m á n s a n é h á n y évtizeddel őket k ö v e t ő, szellemi koncepciójukban hozzájuk méltó Verebély László, Liska József, a közel­ m ú l t b a n elhunyt Mándi Andor, vagy Ratkovszky Ferenc.

Legjelesebb találmányaik a világ minden táján megtalálhatók s ha az évtize­ dek során módosultak is, szilárd eszmei alapját a d t á k a ma erősáramú elektro­ technikájának.

Neveik elsősorban a villamosenergia elosztás jelenlegi elvei, a transzformátor, a n a g y v a s ú t i villamosvontatás, a mindenki által jól ismert „villanyóra" megalko­ t á s á v a l íródtak be a technikatörténet a r a n y k ö n y v é b e.

Alkotóik azonban nem álltak meg egy-egy t a l á l m á n y kivitelezésénél. Az évek során mind t ö b b és t ö b b szabadalom, újítás és elképzelés valósult meg kezük alatt.

Ezeket a ma embere legnagyobbrészt ismeri s ha t a l á n nem is egészen abban a formában, ahogyan 50—60, esetleg 80 esztendővel ezelőtt megvalósultak, de végső­ soron elvekben azonosan m ű k ö d n e k és töltik be funkcióikat.

Talán csak egy dologban v á l t o z t a k : eltűnt mellőlük a n é v, amely valamikor egy szabadalmi leírásban, vagy szakcikk alján szerepelt s ma csak használjuk őket, esetleg t u d o m á s u n k van jelenlétükről.

A most ismertetésre kerülő szabadalmak eszmei szerzője Zipernowsky K á r o l y.

Újításainak száma t ö b b tucatra t e h e t ő, csak 1880 és 1896 között mintegy negyve­ net szabadalmaztatott. (Mindezeket meg is jelentette 1900-ban: Zipernowsky

•Országos Műszaki Múzeum, Budapest Károly saját és másokkal közösen szabadalmaztatott t a l á l m á n y a i az elektro­ technika és rokon iparágak köréből, c. m u n k á j á b a n. ) Az ezek közül kiválasztott n é h á n y nem tartozik a legbefutottabbak közé, de talán éppen ezért feltétlenül érdemes bemutatni őket, mert híven tükrözik alkotójuk zseniális sokoldalúságát.

Zipernowsky ismeretei és érdeklődése az elektrotechnikával kapcsolatos számos iparágra kiterjedt. A közlekedéstől a szerszámgépekig, a műszeripartól a háztar­ tási eszközökig minden t é m á b a n otthonos volt s elgondolásait szinte kivétel nélkül mindig siker koronázta.

E közleménynek nem célja kutatni azt, hogy a leírt t a l á l m á n y o k végül is csak Zipernowsky nevéhez fűződnek-e. A lényeg az, hogy születésük a t u d o m á n y o s meglátás és a gyakorlati megvalósítás szerencsés találkozásának köszönhető.

S ennek hordozója Zipernowsky Károly mérnök s egyetemi t a n á r.

? 5

–  –  –

Az 1. á b r á n l á t h a t ó h á r o m (1; 2; 3;) bejövő vezeték egy kapcsolószerkezetre kerül, amelyet Z kar forgatásával m ű k ö d t e t h e t ü n k. A Z karhoz rögzített z fogasív elforgatásakor időrendben kontaktust létesít, vagy szünetet meg a h á r o m kapcsolópólus segítségével. A kapcsolóháztól az á r a m S mellékáramkörre j u t, amely annyi tekercsből áll, a h á n y fokozatú a fényerőszabályozás, esetünkben h á r o m. Az 1. vezeték közvetlenül az S tekercsre csatlakozik, míg a 2. és 3. számú egy-egy elektromágnesen keresztül j u t ugyanerre a pontra. Az S tekercshármas azonos hosszúságú, de különböző keresztmetszetű anyagból készül, így ellenállá­ saik a keresztmetszet függvényében változnak. (Gyakorlatüag s ö n t k é n t foghatók fel.) A 2. és 3. vezeték elektromágnese 8 kör ellenállását változtatja, miáltal a főáramkör á r a m a is változik, így a változó á r a m h a t á s á r a változó fényerőt ered­ ményez.

A szabadalom t o v á b b i része a szénszálak üzemszerű rövidülésével bekövet­ kező fényponteltolódás kiküszöbölését írja le. Ennek gyakorlati kivitelezése egy k e t t ő s parallelogramma megoldással történik — l d. ábra — ahol egy q súly alkal­ mazásával a k é t szénszál k, k' tehermentesíthető.

A szabadalmi igények t o v á b b á a felső szénszál utáneresztését biztosító kilincs­ műre és egy különleges megoldású széntartó szerkezetre vonatkoznak.

Galvanikus szekunder telep. 1882.

Ismert dolog, hogy az a k k u m u l á t o r o k kapacitása az elektródafelületek függ­ vénye, í g y van ez az ólom-akkumulátor esetében is, melynek negatív sarka ólom, pozitív pólusa pedig ólomoxid.

Mindeddig nehézséget okozott a tiszta fém és az oxidréteg között a jó fémes érintkezést és a biztos felületi t a p a d á s t létrehozni. Ez u t ó b b i t az ú n. indifferens anyagok hozzávegyítésével érték el, amelyek azonban az ólom „fémtisztaságát" r o n t o t t á k. Az így kialakított elektródák tömeg-felület a r á n y a kedvezőtlen volt, tetemes súlytöbbletük miatt.

A szabadalmaztatott a k k u m u l á t o r éppen ezeket a h á t r á n y o k a t küszöböli k i azáltal, hogy nagy elektróda felületeket biztosít a tömeg-felület a r á n y jelentős javításával.

Az eljárás lényege az, hogy galvanikus, vagy mechanikus ú t o n — p l. ólomreszelékkel — ólomlemezeket vonunk be, majd elektromos töltés és kisütés során oxidáljuk a felületeket. Az így létrehozott, megnövelt felületű ólomlemezek éppen az oxidréteg miatt kellő stabüitással rendelkeznek. A kialakított ólom-ólomoxid lemezeket k í v á n t vastagságú kötegekké egyesítik s azokat a t o v á b b i stabilitás­ növelés végett valamilyen lyukacsos anyaggal, p l. flanellal, vonják be.

Az eljárás t o v á b b i része m á r ismert: saválló edénybe helyezve, megfelelő elektrolittal — esetünkben 25 — 30 százalékos kénsavval — feltöltve az a k k u m u l á ­ tor m á r megnövelt kapacitással rendelkezik.

Félfüggesztő készülékek izzólámpákhoz tűzveszélyes helységek számára. 1884.

Gyakran felmerülő igény olyan helyiségek világítását megoldani, amelyek robbanás-, vagy tűzveszélyesek.

Miután az izzólámpák igen vékony, s ebből adódóan igen törékeny üvegből készülnek, célszerűnek látszik azokat valamilyen védőburkolattal ellátni. Ezt a követelményt eddig dróthálóval, esetleg homályos üvegbúrával o l d o t t á k meg.

Az alkalmazott üvegvastagság 3 m m volt.

2. ábra. Tűzbiztos izzólámpa kivitelezési rajza Az ismertetésre kerülő szabadalom esetében az alkalmazott védőbúra-anyag vastagsága 4 — 5 m m, ezáltal szilárdabb és az egész felfüggesztésnek nagyobb sta­ bilitást kölcsönöz.

A védőbúra alakja — l d. 2. ábra — a kívánalmakhoz igazodó, peremmel el­ l á t o t t, három csavarral rögzíthető. Az izzó a búra által zárt, papírral, nemezzel, vagy r u g g y a n t á v a l hermetikusan t ö m í t e t t térben helyezkedik el. Az üvegbúra a tokhoz csatlakozik, amely a foglalatot, a vezetékek bekötését, esetleg a kapcsolót is m a g á b a foglalja. Felső része elkeskenyedő, s a bejövő k é t vezeték helyigényéhez illeszkedő furattal biztosítható a bekötések tehermentesítése. A fényterelést sza­ bályozó reflektáló felület is szabadalmi igény.

Dinamóelektromos szabályozó. 1887.

(Zipernowsky K. — Déri M.) A szinkrongenerátorok elterjedése előtt az á r a m o t olyan dinamókkal hozták létre, melyek fordulatszáma nem elektromos ú t o n volt szabályozott. A dinamó

kapcsain fellépő feszültség első közelítésben az alábbi formula szerint alakul:

TJ = c2n; ahol c-konstans, 0 a fluxuskapcsolódás, n pedig a fordulatszám.

Ebből is könnyen b e l á t h a t ó, hogy a kapocsfeszültség egyenesen arányos a fordulatszámmal.

Ha a terhelés csökken, a hajtógép felpörög, növekszik a feszültség. A fogyasz­ t ó k nagy része feszültségérzékeny — világítás — t e h á t az elektromos terhelés csökkenésével járó fordulatszám-növekedést valamilyen ú t o n szabályozni kell.

Ezt a célt szolgálja a következőkben ismertetett szabadalom, amely t ö b b változat­ ban is papírra került.

Az elgondolás alapja az, hogy a motor mellék-, vagy főáramkörébe helyezett v á l t o z t a t h a t ó ellenállás nagysága a fordulatszám függvényében értelemszerűen változzék.

A 3. á b r á n l á t h a t ó R regulátor L karja a hajtómotor fordulatszámától függően emelkedik, vagy süllyed. A szabályozókarnak ez a mozgása egy higannyal telt edény szintjét változtatja, amelybe az előtétellenállás ferdén lemetszett végei n y ú l n a k. Ezáltal az edény magassági helyzetétől függően t ö b b, vagy kevesebb ellenállás kapcsolódik sorba a motor állórészével. Az ellenálláson eső feszültség pedig végső soron a motor fordulatszámára hat.

A másik megoldás a 4. ábrán l á t h a t ó. A váltakozó á r a m ú gép főáramkörébe sorosan kapcsolt 8 szolenoid L vasmagra hat. A vasmag szolenoidhoz viszonyított helyzete a főáramkör á r a m á t ó l, t e h á t a fordulatszámtól függ. Az á r a m nagyságától függően a mellékáramkörben bekapcsolásra kerülő W ellenállások B elektromág­ nesre dolgoznak.

Az ábrából egyértelműen adódik, hogy a főáramköri áramnövekedés a ger­ jesztőáramot csökkenti, ez a t é n y pedig éppen az előbb leírtak alapján fordulat­ szám-csökkenést okoz.

3. ábra. Dinamoelektromos szabályozó egyik kivitelezési formája

4. ábra. Dinamoelektromos szabályozó

Új eljárás rugók edzésére elektromos úton. 1888.

A rugók edzése olyan módon történik, hogy lángon bizonyos izzási hőfokig hevítjük, majd alkalmas közegben — víz, olaj, vagy higany — hirtelen lehűtjük őket. E z u t á n a kilágyítás következik, amely bizonyos hőmérsékletre való hevítés u t á n egyenletes lehűlést kíván.

Ez utóbbi eljárás során könnyen előfordulhat, hogy az egyenetlen felmelegedés következtében a rugó különböző helyei m á s és m á s keménységi fokot nyernek.

A lehűtési fázisban vigyázatlan kezelés esetén a rugó alakja k ö n n y e n megváltozhat.

Az új eljárás lényege abban rejlik, hogy az edzendő anyagot valamely megfeelően méretezett áramkörbe kapcsolva abban hő fejlődik. Ez a hő — egyenletes anyageloszlást feltételezve — az egész anyagot egyenletesen melegíti s a hőmérséket pontos értéken t a r t h a t ó.

9 Technikatörténeti Szemle VI.

Érdekességként megemlíthető, hogy 8 évvel később 1896-ban éppen Zipernowsky az, aki az indukciós eljárást szabadalmaztatja. Erre később még vissza­ térünk.

Az előbb említett eljárásnál a remanens transzverzál-magnetizmus elkerülésére egyenáramot használ.

A rugó különböző helyeinek eltérő keménységi fokát — ha erre szükség van — mellékzárlatokkal oldja meg, amely különböző hőmérsékletre hevíti fel a rugó egyes helyeit.

Megeresztésnél a rugó hőmérséklete sokkal jobban kézben t a r t h a t ó, mint ha­ gyományos esetben, mert az egyenletes hőmérsékletcsökkenést csökkenő áramintenzitással lehet létrehozni.

Vasutak elektromos világítása. 1888.

A vasúti kocsik áramellátása úgy történik, hogy a kocsitengellyel kényszer­ vagy b o n t h a t ó kapcsolatban levő d i n a m ó egy akkumulátortelepre, vagy magára a fogyasztó hálózatra dolgozik. A világítási hálózat feszültségigénye ± 1 0 — 1 5 % között ingadozhat, az a k k u m u l á t o r o k töltésénél is ez a maximálisan megengedett tűrés. Miután azonban a vasúti kocsik sebessége nulla és egy maximális érték k ö ­ zött változik, a töltő á r a m, ül. feszültség értéke is változó, mégpedig hasonlóan nagy h a t á r o k között.

Zipernowskynak ez a szabadalma a feszültségszabályozás mechanikus úton történő megoldására irányul és célja az, hogy a dinamó és a kocsitengely közötti kapcsolat a szerelvény sebességétől függetlenül csak minimális fordulatszám vál­ tozást eredményezzen.

Az 5. ábrán l á t h a t ó vázlat alapján az A kocsitengely W és JF tengelyek közve­ títésével a D d i n a m ó t hajtja. W tengelyen egy súrlódó kötés helyezkedik el, ami a szabadalom lényeges része. A súrlódó kötés külső R- tárcsája A tengelyről kap köz­ vetlen hajtást, forgathatóan rögzített W- tengelyen, mégpedig úgy, hogy K\K súrlódó pofák F-F rugók által 67-67 súlyok ellenében biztosítják a súrlódó kapcsola­ tot.Pages:   || 2 | 3 |


Similar works:

«HUNG. KÖZL. 17. ÉVF. 3-4. (64-65.) SZ. 281-96. L. NOVI SAD ÚJVIDÉK 1985. JÚNIUS-SZEPTEMBER ETO: 392.51 CONFERENCE PAPER VŐFÉLYEK ÉS VŐFÉLYVERSEK SZEREPE A TOPOLYAI ÉS KÖRNYÉKI LAKODALMI SZOKÁSOKBAN Borús Rózsa Nyugalmazott tisztviselő, Topolya Közlésre elfogadva: 1985. december 10. A Topolyai vőfélykönyv rendelkezésemre álló anyagát 1975-1977 között gyűjtöttem össze. Meglepődve tapasztaltam, mennyire népszerűek e rigmusok, milyen sok a változat, különösen...»

«A SYPHILIS TÖRTÉNETI KUTATÁSÁNAK ÜT.TA írta: Dr. NEBENFÜHRER LÁSZLÖ (Budapest) A syphilis t ö r t é n e t é n e k k u t a t á s a ismét az érdeklődés k ö zéppontjába került. Eredetére vonatkozó feltevések é? magyarázatok keretei messze századokat, országés világré­ szeket fognak át. A feltevések n é h a mítosszá alakulnak, v i ­ szont a magyarázatok sok és v i t a t h a t ó tárgyi bizonyítékkal rendelkeznek. S így, amidőn a k u t a t ó az...»

«Scott A. Reid OFFICE ADDRESS Department of Communication University of California, Santa Barbara Santa Barbara, CA 93106-4020 USA TEL: (805) 893-7847 FAX: (805) 893-7102 Email: scottreid@comm.ucsb.edu PERSONAL INFORMATION DOB: December 1, 1972 Citizenship: Australia, Britain EDUCATION PhD. University of Queensland, Psychology, 2001 MSc. (distinction), Victoria University, Psychology, 1997 Dip. Sci. (distinction) University of Otago, Psychology, 1996 BSc. University of Otago, Psychology, 1995...»

«Gender Differences in Gratitude: Examining Appraisals, Narratives, the Willingness to Express Emotions, and Changes in Psychological Needs Todd B. Kashdan,1 Anjali Mishra,1 William E. Breen,1 and Jeffrey J. Froh2 George Mason University Hofstra University Abstract Previous work suggests women might possess an advantage over men in experiencing and benefiting from gratitude. We examined whether women perceive and react to gratitude differently than men. In Study 1, women, compared with men,...»

«Ralph Uhlig Christliche Spiritualität als Ressource im Coaching MASTERARBEIT in Religion und Psychotherapie Evangelische Hochschule Tabor Dozent: Dipl.-Psych. Doris Möser-Schmidt Abgabetermin: 23.06.2014 Sommersemester 2014 Inhaltsverzeichnis Abstract.. 5 1. Einleitung.. 6 2. Christliche Spiritualität.. 11 2.1 Einleitung.. 11 2.2 Ein Offenbarungsgeschehen.. 13 2.3 Ein Erfahrungsgeschehen.. 16 2.4 Ein Beziehungsgeschehen.. 19 2.4.1 Beziehungsgeschehen zwischen Mensch und Gott. 20...»

«a+w opf pwb MAS in Spiritualität DAS HERZENSGEBET – GEISTLICH BEGLEITEN Ein Beitrag zur aktuellen Spiritualitätsdiskussion in der Evangelischen Kirche Masterarbeit MAS Spiritualität Cornelia Staib Studiengangleitung: Prof. Dr. P. Bühler, Petit-Catéchisme 5, CH-2000 Neuchâtel A. Eglin, Neuweg 12, CH-8125 Zollikerberg Betreuender Dozent: Prof. Dr. Ralf Stolina, Iserlohner Strasse 25, 58239 D-Schwerte vorgelegt von: Cornelia Staib, Alemannenstraße 9, D-71384 Weinstadt Inhaltsverzeichnis 2...»

«Archives of Clinical Neuropsychology Advance Access published March 9, 2012 Measuring Effort in Neuropsychological Evaluations of Forensic Cases of Spanish Speakers Vala Burton1, Raquel Vilar-Lopez2, Antonio E. Puente1,* ´ Department of Psychology, University of North Carolina Wilmington, Wilmington, NC, USA Department of Psychology, Universidad de Granada, Granada, Spain *Corresponding author at: Department of Psychology, University of North Carolina Wilmington, Wilmington, NC 28403, USA....»

«Entwurf und Bau von Straßen Institut für StraßenTeil: Straßenentwurf und Eisenbahnwesen Inhaltsverzeichnis 1 Räumliche Linienführung 1-1 1.1 Allgemeine Anforderungen an die Überlagerung von Lageund Höhenplan 1-1 1.2 Standardraumelemente 1-2 1.3 Defizite in der räumlichen Linienführung 1-7 1.4 Überprüfung der räumlichen Linienführung 1-11 1.5 Quantitative Überprüfung der räumlichen Linienführung 1-13 1.6 Verständnisfragen 1-15 2 Entwurfselemente der Sicht 2-1 2.1...»

«APPLYING INTELLECTUAL DEVELOPMENT THEORY TO COLLEGE STUDENT DRINKING A Dissertation Submitted To The Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in The Department of Educational Leadership Research and Counseling by Linda Marie Regira B.A. Louisiana State University, 1984 M.C.J. Louisiana State University, 1989 August, 2006 ©Copyright 2006 Linda Marie Regira All...»

«THE TRUE STORY OF THE TALLANO (TALA) ESTATE Fantastic! This is the normal reaction of those who are told one family has a title on the whole Philippine archipelago. It’s not possible, many say. How was the title secured? Who secured the title? Why only now has the story surfaced and come to public attention? Why did it take so long for the owners to stake their claim on their property? Is this not a scam engineered by smart manipulators? These and many other questions come to mind when...»

«Spectrum 26 (2014) Heft 2 Clemens Ley, Edita Lintl & Movi Kune Team* *L. Bardach, J. Hochedlinger, V. Hofer, P. Strobl, L. Steinmaurer, K. Frisch, P. Vogl, A. Koch, M. Peer, F. Dann, M. Rato Barrio, J. Kaunitz, W. Ruckhofer „Movi Kune – gemeinsam bewegen“: Bewegungstherapie mit Kriegsund Folterüberlebenden “MOVI KUNE – MOVING TOGETHER”: MOVEMENT AND EXERCISE THERAPY WITH WAR AND TORTURE SURVIVORS Zusammenfassung Bei Folterund Kriegsüberlebenden zeigt sich eine besonders hohe...»

«The Leadership Quarterly 14 (2003) 807 – 834 The female leadership advantage: An evaluation of the evidence Alice H. Eaglya,*, Linda L. Carlib a Department of Psychology, Northwestern University, 2029 Sheridan Road, Evanston, IL 60208, USA b Department of Psychology, Wellesley College, Wellesley 02481, MA, USA Accepted 5 September 2003 Abstract Journalists and authors of trade books increasingly assert a female advantage in leadership, whereby women are more likely than men to lead in a style...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.