WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 |

«A keserűvíztelepek kialakulása A z Ő r m e z e i - v ö l g y b e n a kutak és a telepek létesítését minden bizonnyal Saxlehner András 1 ...»

-- [ Page 1 ] --

A Z APENTA KESERŰVÍZ KUTATÁSTÖRTÉNETE

DOBOS I R M A

A keserűvíztelepek kialakulása

A z Ő r m e z e i - v ö l g y b e n a kutak és a telepek létesítését minden bizonnyal Saxlehner András

1 863-ban az ö r s ö d i területen feltárt és palackozott Hunyadi János keserűvíz korán fellendült

forgalma segítette elő. A két terület közel azonos földtani felépítése m é g jobban a l á t á m a s z ­ totta az e r e d m é n y e s vízfeltárást és annak nyomán a remélt üzleti sikert.

A z első kutat 1864-ben az Ofner Feldhut k ö z e l é b e n a Loser testvérek közül Loser János létesíthette. A keserűvíz termelésére és forgalmazására a Loser testvérek közkereseti tár­

saságot alapítottak Loser Gebrüder néven, amelynek három füszerkereskedő tagja volt:

Loser Péter, Loser Mátyás és Loser János. A feltárt vizet Rákóczy Ferenc-forrás keserűvíz néven kezdték forgalmazni. ( /. kép) A telep emeletes nyaralóból, gazdasági épületből, tágas üvegraktárból áll, amely „célszerű t o l ó s i k l ó v a l " rendelkezett. A töltögető-csarnok a telek északi részén egy csoma­ goló helyiséghez és egy c s e m e g e - c u k o r g y á r h o z kapcsolódott. A keserűvíz föld alatti vezetéken jutott a töltőcsarnok magasan fekvő r é s z é b e, ahonnan szivattyú nyomta a palack­ töltő „ r u g a n y c s ö v e k b e. A készülék oly célszerű, hogy egy perc alatt harminc palackot tölt meg keserűvízzel".

A z akkori gyakorlat szerint az ásvány- vagy gyógyvizet, különösen a s z é n s a v tartalmúakat m i n ő s é g ü k megtartása érdekében a „ f o r r á s " felett vagy közvetlen k ö z e l é b e n töltötték. így alakították ki ezt a töltőhelyiséget is, amely 1864-től 1876 végéig a g a z d a s á g i épület egyik földszinti csarnokában volt berendezve, ahol az első Rákóczy-forrást létesítet­ ték (Battonyai 1887, Sólyom 1877).

A keserüvizet először Lucich Géza „ v e g y t a n á r s e g é d " elemezte, s eredményét (48,27 súlyrész összes szilárd anyag, 1,0412 fajsúly) körlevélben tették k ö z z é. A következő vizs­ gálatot 1876-ban a müncheni politechnikum tanára, Stelzel végezte, amelyhez az ottani rak­ tárból egy kb. V* l-es palack keserüvizet vettek. Ez azt jelenti, hogy a Loser Testvérek ekkor m á r külföldre, így Münchenbe is szállítottak. A z analízis a korábbihoz képest kisebb k o n ­ centrációt (35,943 s. r. összes szilárd anyag, 1,0346 fajsúly 18 °C-nál) mutatott k i, a m e l y r ő l Bernáth József k é m i a tanár korábbi tapasztalata alapján úgy vélekedett, hogy a huzamos ideig „merített" kútban a víz fokozatos „gyengülése" természetes folyamat (Bernáth 1876).

A m á s o d i k R á k ó c z y - kutat 1876 végén a telek déli részén építették meg, s ettől kezdve ebből palackoztak. A feltárt keserűvizet Molnár János elemezte 1876. októberben és benne 53,5318 s. r. szilárd anyagot és sok magnéziumot talált. Munkájából megtudjuk az „új for /. kép. A Rákóczy Ferenc palack címkéje r á s " mélységét (4,06 m ), átmérőjét (1,19 m) és a v í z o s z l o p magasságát (1,32 m). Ú g y találta, hogy a kút falazatát h o m o k k ö v e i rakták k i, és kiszámította a 6 órás utántöltődésből, hogy 24 óra alatt 5.864 m keserüvizet lehet a kútból kivenni (Molnár 1877). A k ö v e t k e z ő vizsgálatot Tichborne R. Károly, londoni orvosegyetemi vegytanár végezte és a valamivel t ö b b szilárd alkotón (56,472 s. r.) kívül lítiumot, bromidot és vasat is kimutatott ( S ó l y o m 1877). Hasonló e r e d m é n y r e jutott a következő évben a kölni Vöhl H. is, m í g Balló Mátyás (1889) fővárosi v e g y é s z a kút huzamos üzemeltetésének arányában jóval kevesebb összes szilárd anyagot (47,968 g/l) határozott meg (Vendl 1948). Később újabb kutak vizét Rákóczi János és Stefánia néven palackozták, bár k é m i a i összetételük között alig volt különbség.

A Loser T e s t v é r e k e n kívül az 1870-es években t ö b b telektulajdonos kezdett az Ő r m e z e i völgyben keserűvizet termelni és fogalmazni. Az Árpád-forrást Strassenreiter Ignác pesti keményítőgyáros ásatta 1873-ban és Molnár Jánossal végeztetett vízelemzést. Bernáth József (1874) szerint a Petőfi-forrást 1873-ban Simkó Károly ásatta, m á s viszont a kutat Scharfhak tulajdonítja (Vendl 1948). Abban minden s z e r z ő azonos véleményen van, hogy k é s ő b b a Burger c é g tulajdonába került. Sólyom J. a Hunyadi László-forrás létesítését 1877re teszi és tulajdonosnak a Scharf és Burger céget jelöli meg. Sokan éppen a tulajdonosok alapján a két kutat azonosnak tartják, s csak a nevét változtatták meg. A Petőfi-forrás vizét Say Móric bécsi k é m i k u s (1873), a Hunyadi László-forrásét Balló Mátyás (1882) vizsgálta.

Hirschler Mór 1876-ban sikeres vízfeltárásával megalapította a Ferencz József keserüvíztelepet.

A nagyobb telepek közé tartozott m é g az Ungár Ignác és Fia cég, amelynek igen sok kútja (a három Viktória-, az Attila-, a Hunyadi Árpád-, a Rákóczi G y ö r g y - és a Hunyadi Béla-forrás) közül a legismertebb volt a Viktória-forrás. A keserüvízből a Viktória­ anyalúgot, a Viktória-fürdösót és a „Viktória-sót állították elő. Amikor a Saxlehner c é g 1893-ban megvásárolta az 5 telket 22 kúttal, akkor a Viktória t e r m é k e k gyártását megszüntette (Vendl 1948).

A dél-budai keserüvizet, közüle is leginkább a Hunyadi Jánost az 1870-es évek második felében m á r mind az 5 világrészben árusították. Bernáth József külön kiemeli a keserüvízfogyasztó európai o r s z á g o k közül Romániát, Angliát, N é m e t -, Francia- és Olaszországot (Bernáth 1876). A külföldi ásványvíz-kereskedők n é m e l y i k e j ö v e d e l m e z ő b b n e k ítélte meg, ha forrás-tulajdonosként saját termékeit forgalmazza. í g y juthatott az 1870-es évek m á s o d i k felében létesített Hunyadi László-forrás 1883 körül egy francia társasághoz, a „ C o m p a g n i e g é n é r a l e d'eaux m i n é r a l e s et des bains de mer Paris"-hoz és hosszú ideig ehhez tartozónak tartották a Rákóczy Ferenc-forrást is. Sokan az utóbbit az 1880-as években megjelent fran­ cia nyelvű munkákkal bizonyítják, amelyek kizárólag a Rákóczy-forrást említik, mint e terület legjobb m i n ő s é g ű keserűvizét (Vendl 1948). Annak a megállapításnak, hogy ez a forrás m á r 1891-ben ( G e r l ó c z y - H a n k ó ) az Apollinaris c é g tulajdonában volt, ellentmond a védjegy-lajstromozás é s az akörül kialakult vita a Saxlehner és a Loser cég között.

A Loser Testvérek a Rákóczy Ferenc budai forrás bevezetésekor a címkén helytelenül felhasználták az akkor m á r jól ismert Hunyadi nevet egy Új Hunyady-keserűvíz meg­ jelöléssel. A Saxlehner c é g jogosan emelt kifogást a m e g t é v e s z t ő szóhasználat és a címke h á r o m osztatúsága ellen. A z indokok alapján 1896-ban két alkalommal is határozatot adott ki a kereskedelmügyi miniszter, amelyben mind az ábra-, mind a szóvédjegyet törölte az engedélyezettek közül ( S z á s z 1912).

A korábbi tudománytörténeti kutatások ú g y ítélték meg az Apenta Rt. életre hívását 1895-ben, hogy annak egyik bázisát a R á k ó c z y Ferenc-forrás képezte. V a l ó s z í n ű l e g ezt az időpontot k é s ő b b r e kell tenni, mivel 1901-ben a Loser Testvérek még a keserüvíz-forrás háromféle (fehér alapon v ö r ö s és fekete; v i l á g o s k é k és fekete; zöld és fekete n y o m a t ú ) cím­ kéjére kértek védj egyeztetést. Ezekről m á r hiányzik az Új Hunyady név és Loser János ké­ pét Rákóczi Ferencére cserélték k i. Ezzel egy időben az Apenta Rt. az 1897 ó t a érvényes (zöld alapon vörös, fehér és fekete n y o m a t ú ) védjegy lajstromozásának hosszabbítására, majd 1905-ben ásványvízre (szénsavval dúsított keserűvíz) és 1907-ben k e s e r ü s ó r a nyújtott be kérelmet.

A nagyobb forgalom reményében t ö b b keserüvíz-telep tulajdonos k i a d v á n y b a n is­ mertette keserüvize előnyös tulajdonságait sok orvosi véleménnyel kiegészítve. Loser János saját n e v é b e n kb. 1889 és 1896 közötti időből származó kiadványt 10 nyelven adta k i. A v é l e m é n y e z ő néhány magyar orvoson kívül igen sok olasz, egy-két francia, g ö r ö g, sőt még kubai is előfordult.

A 19. és a 20. század fordulóját követő néhány évben nagyvonalakban k ö r v o n a l a z ó d o t t az ő r m e z e i keserüvíz-területen az életképes telepek száma. Ezek közé tartozott az Apenta Rt. és a Ferencz József-telep, valamint a Saxlehner cég tulajdonát képező terület üzemen kívüli kutakkal. A Loser Testvérek 1895 után minden bizonnyal teljesen vagy részben kivonultak az őrmezei területről és B u d a ö r s ö n alapítottak keserüvíz-termelö ü z e m e t. Ő r m e ­ zőn pedig az új vállalat Apenta néven hozta forgalomba a kizárólag s z á m o z o t t kutakból termelt gyógyvizet. A m i k o r Loser János B u d a ö r s ö n kezdett palackozni ( P a p p - H a n k ó 1907), akkor m á r feltehetően minden kútját eladta az Apenta Rt.-nek, amelyről a M ű s z a k i Világ

1906. o k t ó b e r 31-i s z á m a így emlékezik meg: „J. Loser olyan szerencsés volt, hogy 1 Vi millió koronáért - az angol tőkével alapított Apenta AG-nak - eladta kútjait".

Az APENTA-telep működésének kezdete

A z Apenta Rt. a londoni The Apollinaris Co. Lid. (4, Stratford Place, Oxford Street, Lon­ don, W. 1.) vállalaton belül alakult azzal a céllal, hogy az Apenta keserüvizet külföldön értékesíti. A részvénytársaság 90 évre alakult és neve angolul The Apenta Company Lim­ ited, franciául Apenta Société Anonyme, németül Apenta Aktiengesellschaft. A z alap­ szabályt 1897. május 2 1 - é n adták k i. A keserüvíz-termelésre és -forgalmazásra jogosult cég p a l a c k o z ó helye az I. (ma X I. ) ker. Ő r m e z e i út 33.

A külföldi érdekeltségű telep m ű k ö d é s é n e k első éveit az értékesítési l e h e t ő s é g e k meg­ t e r e m t é s é n e k időszakával lehet jellemezni, amely kizárólag az ország határain kívül bonyo­ lódott le. Ebből a kereskedelmi jellegű m u n k á b ó l elsősorban a londoni Apenta Ltd. vette ki részét, a budai telep ekkor csak a termelési és a szállítási feltételeket biztosította.

A telep felszereltségéről és a foglalkoztatottakról a Műszaki Világ 1906. szeptember 6-i s z á m a az Apenta telep védőterületi problémáival foglalkozott, s eközben megemlítette, hogy az Apenta Rt. angol tőkével dolgozik és „ 1 8 0 - 2 0 0 magyar munkást foglalkoztat 1 kor.

20 fillér és 3 kor. 20 f i l l, közötti i n g a d o z ó b é r mellett. A telepen kiváló t i s z t a s á g és rend uralkodik, s a m u n k á s o k higiénikus életrendjéről és jólétéről is szigorúan gondoskodik Braun Ottó igazgató, aki a munkásokkal való j ó bánást Angliában és N é m e t o r s z á g b a n foly­ tatott sok évi gyakorlata alatt sajátította e l ".

A leírtak minden bizonnyal a v a l ó s á g o t tükrözték, mert különben az 1909-ben Buda­ pesten tartott XVI. Nemzetközi Orvoskongresszus résztvevői sem látogatták volna meg a Hunyadi János- és az /J./?e/7/a-telepet. A kialakult véleményt nem ismerjük, mert a kon­ gresszusi kiadvány bevezetője m i n d ö s s z e csak ennyit közöl: „Les directions des sources d'eaux améres Hunyadi János et Apenta invitèrent par groupes les Congressistes" (Grósz 1910).

A telep fejlődéséről tanúskodik az a londoni nyilvántartás alapján összeállított kimu­ tatás, amelyből viszonylag könnyen megállapítható a g é p e k és eszközök m e n n y i s é g e és a b e s z e r z é s éve. Ebből az összeállításból kiderült, hogy t ö b b épületben helyzeték el az irodát, a m ű s z a k i irodát, a töltő helyiséget, a raktárakat, a fészert, istállót, tartálytermet, pincét és a lakásokat. A ládákat köralakú fürész-szobában készítették, a c s o m a g o l á s h o z külön terem állt rendelkezésre, a mosdóépület kézmosó-kagylókkal volt felszerelve. A raktárak és fé­ szerek, a hidegvíztorony, extra a k k u m u l á t o r épület stb. főként 1896-1913 között létesült.

A z édesvíz és a keserűvíz t e r m e l é s é h e z és továbbításához közel 50 szivattyút és elek­ tromotort szerzett be a társaság 1895 és 1913 között. V o l t közöttük C. Kunth, Geittner és Rauch, Höcker Testvérek, Győző B. és Társa, Ganz, Ligeti és Bíró, valamint Koller O.g y á r t m á n y ú. A víz szállításához az ó n v e z e t é k e t 1895-ben kezdték kiépíteni.

A négyféle víz (keserű-, édes-, ivó- és mosóvíz) és a sűrítmény tárolására különböző fából, ónozott lemezből, égetett a g y a g b ó l, vasból és acélból készült tárolókat és hordót használtak. Közöttük Kohn A. és Meckl F.-féle tartály is szerepelt. T i z e n h á r m a t 1899-1905 közötti években szereztek be.

A sokféle víz s z ű r é s é h e z k ü l ö n b ö z ő szűrőberendezést vásároltak. A k e s e r ű v í z h e z az ak­ koriban széleskörűen elterjedt Berkefeld-szűrőt használták. A nyilvántartás szerint 1911ben 4 ilyen szűrője volt a telepnek. É d e s v í z h e z Zellerin-szűrőt (1906), c s a p a d é k v í z h e z hom o k s z ü r ő t (1911), m o s ó v í z h e z és a k o n c e n t r á t u m h o z Berkefeld-szűrőt (1912), a sűrítmény­ hez T. A. 30. szűrőt (1913) szereztek be.Pages:   || 2 | 3 | 4 |


Similar works:

«Diplomarbeit Titel der Arbeit Psychologische Effekte pränatalen Geschlechtshormontransfers: Systematischer Review, Meta-Analyse und Methodenkritik des Pärchenzwillingsdesign. Verfasserin Manuela Amon Angestrebter akademischer Grad Magistra der Naturwissenschaften (Mag. rer. nat.) Unterhameten, im Mai 2013 Studienkennzahl: 298 Studienrichtung: Psychologie Betreuer: Assoz. Prof. DDDr. Martin Voracek Danksagung Zunächst möchte ich mich bei meinem Betreuer Assoz. Prof. DDDr. Martin Voracek für...»

«The Newly Adopted Daubert Standard: Implications for Psychological Evaluations in Court Presentation for the State Bar of Arizona, June 14, 2012 Dr. Paul Simpson, (520) 298-9746, courtforensics@gmail.com I. Introduction “By replacing Frye’s general acceptance test with the validity standard of Daubert and Rule 702, the Supreme Court took a major step toward integrating the fields of law and psychology. For psychologists who in the past testified more on the basis of clinical consensus than...»

«1 Unterrichtskonzept und Schriftspracherwerb. Zum Einfluss verschiedener pädagogisch-didaktischer Konzepte auf Leseund Rechtschreibleistungen, soziale Kompetenzen und Leistungsmotivation Von der Pädagogischen Hochschule Heidelberg zur Erlangung des Grades einer Doktorin der Erziehungswissenschaft (Dr. paed.) genehmigte Dissertation von Karin Friedrich aus Birkenfeld Erstgutachter: Prof. Dr. Hermann Schöler Zweitgutachterin: Prof. Dr. Jeanette Roos Fach: Pädagogische Psychologie Tag der...»

«EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÓSZÖVETSÉGI TANSZÉK A NŐ ÉS A FÉRFI KAPCSOLATA AZ ÓSZÖVETSÉG FÉNYÉBEN – A nő és a férfi kapcsolata Rút és Eszter könyvében Doktori értekezés Süll Tamás Halle an der Saale/Komárom Témavezető: Prof. Dr. Jutta Hausmann Külső intézményben töltött tanulmány (2002-2005): Evangelische Theologische Fakultät der Martin Luther Univerzität Halle/Wittenberg Prof. Dr. Arndt Meinhold vezetése alatt Köszönetnyilvánítás Ez úton...»

«Classic Ruskin Bond: Complete and Unabridged, 2010, 496 pages, Ruskin Bond, 9351182363, 9789351182368, Penguin UK, 2010 DOWNLOAD http://bit.ly/1BA1CI9 http://goo.gl/RaMIe http://www.alibris.co.uk/booksearch?browse=0&keyword=Classic+Ruskin+Bond%3A+Complete+and+Unabridged&mtype=B&hs.x=19&hs.y=26&hs=Submit A collection of Ruskin Bond's six novels evoking nostalgia for time gone by This collection of six novels sparkles with the quiet charm and humanity that are the hallmarks of Ruskin Bond's...»

«CURRICULUM VITAE Jessica S. Horst CONTACT INFORMATION Address: Pevensey 1, Room 1C9, Falmer, Brighton, BN1 9QH, United Kingdom Email: jessica@sussex.ac.uk Phone: +44-(0)1273-87-3084 Fax: +44-(0)1273-67-8058 Lab: www.sussex.ac.uk/wordlab www.facebook.com/sussexwordlab EDUCATION 2007 Ph.D., Psychology: Developmental Science University of Iowa, Iowa City, IA 2001 B.A., Philosophy and Psychology, summa cum laude with Distinction Elected to Phi Beta Kappa Boston University, Boston, MA ACADEMIC...»

«Diplomarbeit Titel der Diplomarbeit Power and Trust in Organizations: Testing a mediation model to analyze their effects on Organizational Citizenship Behavior and Deviant Workplace Behavior Verfasser Gil Multhaupt Angestrebter akademischer Grad Magister der Naturwissenschaften (Mag. rer. nat.) Köln, 2012 Studienkennzahl: 298 Studienrichtung: Psychologie Betreuer: Univ.-Prof. Dr. Erich Kirchler Danksagung Ich möchte mich an dieser Stelle ganz besonders bei meiner Familie bedanken, die mich...»

«e-Journal PROBLEME DER INTROSPEKTION AN DER SCHNITTSTELLE Philosophie der ZWISCHEN ANALYTISCHER PHILOSOPHIE UND NEUROPHILOSOPHIE Psychologie von Oliver Grimm (Mannheim) Einleitung: Introspektion an der Schnittstelle von Neurowissenschaft und Philosophie Weshalb ist eine Betrachtung des Begriffs der Introspektion in den Neurowissenschaften interessant? Noch zu Anfang der Neuzeit wurde die Introspektion als selbstverständliches Werkzeug der Philosophie gesehen. So waren etwa Locke und Hume neben...»

«Buchzusammenfassung Spüre die Welt Die Wissenschaft des Bewußtseins Tor Nörretranders, rororo, ISBN 2490-3 499 60251 2 INHALT BERECHNUNG 1 Maxwells Dämon 2 Information über Bord 3 Unendliche Algorithmen 4 Die Tiefe der Komplexität BEDEUTUNG 5 Der Baum der Rede 6 Die Bandbreite des Bewußtseins 7 Die Atombombe der Psychologie 8 Die Sicht von Innen BEWUSSTSEIN 9 Eine halbe Sekunde Verspätung 10 Maxwells Selbst 11 Die Benutzer-Illusion 12 Der Ursprung des Bewußtseins BESINNUNG 13 Im Innern...»

«FRANZ SCHONAUER Notizen zu den Gedichten Bertolt Brechts Lyrik muß zweifelsohne etwas sein, was man ohne weiteres auf den Gebrauchswert untersuchen muß. Alle großen Gedichte haben den Wert von Dokumenten.“ Diese Stellungnahme Brechts aus den zwanziger Jahren — Wesen und Funktion der Dichtung betreffend — ist zugleich der Schlüssel zu seinem eigenen poetischen Werk. Zunächst: Brechts Lyrik kommt weder aus der Stimmungsund Gefühlsatmosphäre des bürgerlichen Salons noch aus der...»

«Last updated: 26 May 2015 CARINOSTIGMUS Carinostigmus Tsuneki, 1954a:3. Types species: Stigmus congruus Walker, 1860, by original designation. Perissostigmus Krombein, 1984c:18, as subgenus of Carinostigmus. Type species: Carinostigmus bucheilus Krombein, by original designation and monotypy. Revision: Tsuneki, 1954a (southeast Asia); Krombein, 1984c (Sri Lanka); Budrys, 1987 (Russian Far East). Key: Tsuneki, Nozaka, Tano, Kurokawa, and Murota, 1992b:13 (Philippines), L. Ma, X.X. Chen, and Q....»

«A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve (MFMÉ) 1968 IN MEMÓRIÁM BOROS ILONA KIADATLAN RÉGÉSZETI RAJZAIBÓL 1967. szeptember 30-án múlt tíz esztendeje, hogy a Móra Ferenc Múzeum művészlelkű restaurátora, Boros Ilona rajztanárnő 1941. november 1-től, 1944 őszéig a szegedi egyetem régészeti intézetében volt nagy szorgalmú és tehetséges munkatársam, befejezte hosszú szenvedéssel terhelt rövid életét (1910-1957). Mindig megbízható, pontos és lelkiismeretes munkája,...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.