WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 14 |

«PATANJALI JÓGA-SZUTRÁINAK KOMMENTÁRJA *** ! ! TAO Könyv – Benső Út-ikalauz könytárából Swami Vivekananda: ...»

-- [ Page 1 ] --

SWAMI VIVEKANANDA

PATANJALI JÓGA-SZUTRÁINAK

KOMMENTÁRJA

***

! !

"

TAO Könyv – Benső Út-ikalauz könytárából http://www.tao.externet.hu

Swami Vivekananda: Patanjali jóga-szutráinak kommentárja 2

Tartalom

BEVEZETÉS 3 I. RÉSZ KONCENTRÁCIÓ 10 II. RÉSZ GYAKOROLJÁTOK A KONCENTRÁCIÓT 55 III. RÉSZ PSYCHIKAI ERŐK 98 IV. RÉSZ FÜGGETLENSÉG 120 Swami Vivekananda: Patanjali jóga-szutráinak kommentárja 3 BEVEZETÉS Mielőtt rátérnénk a jóga-szutrákra, egy fontos kérdéssel kell foglalkoznunk, mégpedig megkeresni a jógin számára azt a lényeget, amire az egész vallástan támaszkodik. Úgy látszik, hogy a világ szellemi nagyjainak természettudományosan bizonyított tézisei egybehangzanak, nevezetesen, hogy mi egy pillanatnyi feltételes állapot eredményei és megnyilvánulásai vagyunk, s ahhoz, hogy előrelépjünk, ehhez a határozatlanhoz kell visszatérnünk. Ezt elismerve csak az a kérdés, melyik a jobb, a "feltétlen állapot", vagy a mostani? Vannak elegen, akik úgy vélik, hogy a megnyilvánulásnak ez az állapota az ember számára a legmagasabb, így gondolkodóknak az a véleményük, hogy egy differenciálatlan lét megnyilvánulásai vagyunk, s a differenciált állapot magasabb, mint a feltétlen. Úgy vélik, lehetetlen, hogy a feltétlenség bármilyen tulajdonságot birtokolhasson, annak érzéketlennek és élettelennek kell lennie, s csak a differenciált életet élvezettel teljesíteni, úgyhogy ahhoz kell igazodnunk.

Nekünk mindenekelőtt egy másik felfogást kell megvizsgálnunk. Egyike volt a régi értelmezéseknek, hogy ez ember halála után is ugyanez marad és összes jó tulajdonságai, – leszámítva a rosszakat – örökké elkísérik. Logikusan átgondolva, ez azt jelentené, hogy az emberek világának az a célja, ezt a világot egy magasabb síkra helyezni, bajaitól megszabadítva, elfogadtatni az éggel. Ez a teória az első pillanatSwami Vivekananda: Patanjali jóga-szutráinak kommentárja 4 ban abszurdnak és gyerekesnek látszik, mivel ez így nem lehetséges. Nincs jóság gonoszság és gonoszság jóság nélkül. Olyan világban akarni élni ahol minden jó, sehol semmi disszonancia, szanszkrit szóval élve: "légüres tér". Az újabb időkben különböző iskolákban egy másik teória keletkezett. Eszerint az emberiség akarata, folytonos haladásban törekedni a cél felé, mindig csak előre lépve, anélkül azonban, hogy ezt a célt valaha is elérhetné. Ez az ábrázolás ugyancsak abszurd, bár ügyesen hangzik, de olyasvalami mint "elmozdulás egy egyenes vonal mentén", s ez az elmozdulás a végtelenbe vetítve, mindenképpen lehetetlen. Minden mozgás köralakban folyik le. Vegyünk egy követ például és dobjuk ki a térbe. Ha elég ideig élhetnénk kivárni és feltételezve persze, hogy közben semmiféle akadállyal nem találkozik, – visszatérne kezeinkhez. Ezért abszurd az az állítás, hogy az ember akarata az örök haladás. Ha egy egyenest a végtelenbe vetítünk, körbe végződik.

Ha nem is tartozik szorosan ide, mégis szeretnék rámutatni, hogy ez a magyarázat egy tanulságot kínál az erkölcsi követelményekre, mégpedig azt, hogy szeretni és nem gyűlölni kell. Tehát ahogy az elektromos áram a generátort elhagyva köreit befutja és ehhez visszatér, úgy fordulnak a szeretet és harag kimenő hullámai az eredetükhöz vissza. Ezért soha ne haragudjunk, mert visszatér az és belénk torkollik, ugyanígy a szeretet hullámai is újra bennünk fejezik be körforgásukat. Mindennél bizonyosabb, hogy minden harag, ami egy ember szívéből kiszáll, teljes erejével Swami Vivekananda: Patanjali jóga-szutráinak kommentárja 5 visszatér hozzá, s semmit sem tehet a feltartóztatására. Éppen így térnek vissza a szeretet indulatok is. A Tanítás a folytonos haladásról, más területeken is éppen úgy tarthatatlannak bizonyul, mert minden földi a bukásig elhatározott. Honnan jönnek harcaink és személyiségeink, félelmeink és örömeink?

Minden a halál birtokába fog jutni. Hol marad itt meg az egyenes vonalú mozgás, ez a végtelen haladás? A Központból eltávozott újra csak visszatér ahhoz ahonnan elindult. Látjuk amint csillagködökből napok holdak és más égitestek alakulnak, majd újra csillagködökké válnak. Mindenütt ugyanaz történik. A növények építőanyagaikat a földből veszik, feldolgozzák, majd visszaadják. Minden alak ezen a világon keringő atomokból áll, a bomlásuk után újra feltöltik atomi állapotukat. Ugyanaz a törvény nem működhet különböző helyeken különféleképpen, mindig ugyanaz marad. Ami a természet határain belül érvényes, a szellem területén is érvényes kell hogy legyen. Ami ide tartozik, az is elmúlik és visszatér eredetéhez. Akarjuk bár, vagy sem, vissza kell majd térnünk eredetünkhöz, hívják azt Istennek vagy Abszolútumnak. Mindnyájan Istenből jövünk és számunkra elhatározott Istenhez visszatérni, bármely nevén szeretjük is nevezni, Isten, Abszolútum, vagy Természet.

Ezen nem szabad megütközni. A természet mindenütt ugyanazon terv szerint dolgozik és ami egyik szférájában ki van dolgozva, millió másikban ismétlődik. Ami érvényes a planétákra, az a földre, emberekre és minden másra is érvényes. Az óriás Swami Vivekananda: Patanjali jóga-szutráinak kommentárja 6 hullám számtalan, talán milliónyi hullámocskából áll, a világ összléte millió kis egzisztenciából, halála ezen millió kis lények halálából áll. Kiemelve a kérdést, – a visszatérés Istenhez, egy magasabb létállapotot jelent e, vagy sem? A jóga iskolák filozófusai határozottan igennel felelnek. Az emberiség jelenlegi állapotát elfajulásnak tartják. Nem egy vallás vallja, hogy az Ember fejlődést jelent, s általában az a nézet uralkodik, hogy az emberek kezdetben tökéletesek és tiszták voltak, de alapjaiig elfajultak és hogy el kell jönnie az időpontnak, amikor pályája újra felfelé ível, hogy befejezze ezt a körfolyamatot. A kört be kell futni. Az ember szeret mélyre süllyedni, végül a fordulat, – fentről foganatosítva – az eredethez visszatérni, aki Isten, bekövetkezik.

Kezdetben az ember Istentől jön, s középben mint ember, míg végre visszatér Istenhez. Ez a dualisztikus folyamat formulája. A monisztikus felfogás szerint az ember Isten és végrehajthatja visszatérését önmaga az ő saját Istenségébe.

Ha a jelenlegi állapotunk a magasabb, miért van körülvéve annyi borzalommal, nyomorúsággal? Ha a magasabb állapotban van, miért veti végét? Amit tönkretett és megcsáklyázott, lehetetlen, hogy a magasabb létállapot legyen. Miért kellett ennek olyan ördöginek, olyan barátságtalannak lenni? Csak annyira létezik, amennyire igazolni lehet, mint eszközt számunkra, amivel a magasabbhoz való fordulást végre lehet hajtani. Rajta keresztül kell újraszületnünk. A mag el van vetve a földbe, egy idő Swami Vivekananda: Patanjali jóga-szutráinak kommentárja 7 után felbomlik, feloldódik és ebből a bomlásból fejlődik a pompás fa. Minden léleknek Istenhez kell menni. Ezért minél előbb legyűrjük ezt az állapotot, amit "Ember"nek nevezünk, annál jobb. Történhet ez öngyilkossággal? Semmi esetre sem. Ez nem fogja a probléma feloldását jelenteni. Önkínzás, az élet elátkozása, ugyancsak nem jelent kiutat. Át kell törnünk a "kétségbeesés mocsarán" /bunyan/ és ha valaha már átgázoltunk rajta, annál jobb. Sohasem szabad elfelejtenünk, hogy az emberiségnek ez az állapota nem a legmagasabb.

Nehéz belátni, hogy az a másik állapot, az Abszolút, amit a legmagasabbnak fogunk nevezni, nem – amint némelykor tartani lehet tőle – a zoophitéé, vagy az érzéketlen kőé. Sok ember számára csak két létforma van. Ez a köveké és a gondolatoké.

De kinek van igaza, ha a létet erre a kettőre korlátozza? Nincs e valami, ami a gondolatokon túl fekszik? Ha a fény rezgése nagyon erőtlen, nem látjuk, ha valamivel erősebb lesz, megjelenik mint fény, s ha még erősebb lesz, megint csak nem fogjuk látni, s csak a sötétség lesz igaz. Csak a sötétséget érzékeljük. A sötétség vége ugyanannak a valaminek a kezdete lenne? Biztosan nem. Különbözőek ők, mint két pólus.

A kő gondolatnélkülisége ugyanaz lenne, mint az Isten gondolatnélkülisége? Isten nem gondolkozik. Miért is kellene azt tennie? Rejtegetnivalója van talán, hogy a gondolkodást kelljen alkalmaznia? Isten nem alkalmazza a gondolkodást, a kő nem teheti azt. Ez a filozófia nem zárja ki a gondolatot, számára semmi sem fontosabb Swami Vivekananda: Patanjali jóga-szutráinak kommentárja 8 mint a gondolat. De van sokkal magasabb létfok, túl minden gondolatlehetőségen.

Valóban a vallásos élet kezdete, az intellektuson túl fekszik. Ha a gondolatokat, az intellektust magunk mögött hagyjuk, megtettük Isten felé az első lépéseket és ez a kezdete az igazi életnek. Az amit általában életnek nevezünk, valójában csak egy embrionális állapot.

A következő kérdés az, milyen bizonyítékok vannak arra nézve, hogy ez e gondolatnélküliségen és gondolkodáson túli állapot a legmagasabb? Először is minden Nagy-ja a világnak sokkal nagyobbak, mint azok, akik csak beszélnek, férfiak, akik megmozgatták a világot, férfiak, akiket önző célok egyáltalán nem vezetnek, ezt az életet úgy magyarázzák, mint az út egy kis darabját, a gondolkodáson-túlihoz vezető úton. Másodszor, ezt ők nemcsak állítják, de megmutatják és megmagyarázzák az utat és e metódusokat mindenkinek, úgy, hogy Őket követni mindenki képes.

Létezik-e egy olyan gondolat, amivel meg lehet magyarázni ezt a világot? A gondolatokon keresztül hozzáférhető világ határai, a mi megismerésünk határai is lesznek ha nem juthatunk túl rajta, nem szabad más kérdést feszegetnünk. Miért kellett az embernek bizonyságtétellel az észt megbízni, mikor a gondolkodáshoz való jogon kívül semmit sem ad, nincs talaj a lábunk alatt és nem marad más a számunkra, csak a nihilizmus.

Swami Vivekananda: Patanjali jóga-szutráinak kommentárja 9 Azt ind filozófia alapfekvése a meggyőzés, a gondolkodás túllépésének szükségességéről. Az ind filozófusoknak volt bátorságuk kutatni s sikerült nekik találni valamit, ami magasabb mint a gondolat és egyedül ezzel lehet a jelenlegi állapotot magyarázni. Ezekben van e stúdiumok értéke, ezek a tárgyak kivezethetnek minket e világ fölé.

Te vagy a mi Atyánk és a tudatlanság tengerén át, új partokra vezetsz minket.

Egyedül ennyi a vallástudomány.

Swami Vivekananda: Patanjali jóga-szutráinak kommentárja 10

–  –  –

1. Következik a koncentráció magyarázata.

2. A jóga az elmeszubsztanciák /citta/ funkcióinak /vrtti/ elnyomása.

Ehhez bővebb magyarázat szükséges. Tudnunk kell, mi a citta és mik a vrttik. – Vannak szemeink. A szemek önmagukban nem látnak. Távolítsuk el a cerebrális központot, ami a fejben található habár a szemek érintetlen recehártyáin a tárgyak képei rajta lesznek, mégsem fogunk látni. Tehát a szemek csak alárendelt eszközök és nem a tulajdonképpeni látószervek, ami az egyik idegközpontjában található. A szemek egyedül elégtelenek. Némelykor az ember nyitott szemmel alszik. Van fény, van kép, de egy harmadik még hiányzik. A gondolkodó-szervnek a látó-szervvel összekötve kell lenni. A szemek a külső szervek, de rászorulnak a cerebrális központra és a gondolkodó-szerv működésére. Gépkocsik végigdübörögnek az utcán és nem halljuk.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 14 |


Similar works:

«1 VITA Stjepan Gabriel Mestrovic EDUCATION B.A., Psychology and Harvard University 1976 Social Relations Master of Education Harvard University 1977 In Clinical Psychology Master of Theological Harvard University 1979 Studies Ph.D., Sociology Syracuse University 1982 PROFESSIONAL APPOINTMENTS Professor of Sociology at Texas A&M University, College Station, Texas, from 1991 to the present Assistant and Associate Professor of Sociology at Lander College, tenured in 1988, Greenwood, South...»

«COMMITMENT TO THE EAST AFRICAN COMMUNITY CUSTOMS UNION PROTOCOL, 2004-2009 BY PAUL WAMBI BAGABO A THESIS SUBMITTED TO THE UNIVERSITY OF BIRMINGHAM FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY INTERNATIONAL DEVELOPMENT DEPARTMENT SCHOOL OF GOVERNMENT AND SOCIETY UNIVERSITY OF BIRMINGHAM JUNE 2012 University of Birmingham Research Archive e-theses repository This unpublished thesis/dissertation is copyright of the author and/or third parties. The intellectual property rights of the author or third...»

«SCHWARTZER FERENC ÉS SCHWARTZER OTTÓ JELENTŐSÉGE A MAGYAR PSYCHIATRIA TÖRTÉNETÉBEN Irta : DR. HORÁNSZKY NÁNDOR (Budapest) M agyar elmebetegügyről a X I X. század első felében még alig beszélhetünk, bár az 1790-92-i országgyűlés óta törvényho­ zásunknak szinte állandóan napirendjén volt a tébolyda ügye. E z t a problémát azonban a következő fél század sem oldotta meg, bár sürgető javaslatok sokszor elhangzottak, sőt egyesek nagy adományokkal igyekeztek...»

«DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit „Lernendenautonomie und ihre Grenzen in DaF-/DaZ-Kursen mit Erwachsenen“ Verfasserin Manuela Wascher angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag. phil.) Wien, 2008 Studienkennzahl lt. A 333 344 Studienblatt: Studienrichtung lt. Deutsche Philologie Studienblatt: Betreuer: Univ.-Prof. Dr. Klaus-Börge Boeckmann Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 1 2 Konzeptualisierungen von „Lernendenautonomie“ 4 2.1 Selbstgesteuertes Lernen ohne...»

«Therapeutisches Konzept für die Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen Das Konzept entstand in Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abteilung. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde mehrheitlich nur die männliche Form genannt. Es sind jedoch immer beide Geschlechter gemeint.Verantwortlich für den Inhalt: Dr. med. Christoph Mai, Chefarzt und Geschäftsführer Dr. phil. Rainer Petersen, Leitender Psychologe und Leitung Rehabilitation...»

«Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXVI/1. (2008), pp. 2 2 7 2 2 5 A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS JOGORVOSLATI RENDSZERÉNEK TÖRTÉNETI FEJLŐDÉSE TURKOVICS ISTVÁN* A XX. század előtti Magyarországon a közigazgatás eljárásának szabályozása általános szinten nem volt megoldott. Minden egyes igazgatási ág önálló szabályozást kapott, amely a szakigazgatási ág specialitásától független általános érvényű szabályokat is tartalmazta, de nem egyező formában. A...»

«Diplomarbeit Titel der Arbeit Psychologische Effekte pränatalen Geschlechtshormontransfers: Systematischer Review, Meta-Analyse und Methodenkritik des Pärchenzwillingsdesign. Verfasserin Manuela Amon Angestrebter akademischer Grad Magistra der Naturwissenschaften (Mag. rer. nat.) Unterhameten, im Mai 2013 Studienkennzahl: 298 Studienrichtung: Psychologie Betreuer: Assoz. Prof. DDDr. Martin Voracek Danksagung Zunächst möchte ich mich bei meinem Betreuer Assoz. Prof. DDDr. Martin Voracek für...»

«Freie Universität Berlin Arbeitsbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie Sommersemester 2012 Wirksamkeit von Weiterbildung Evaluation der Ausbildung zum Innovationspromotor Masterarbeit im Projekt GI:VE „Grundlagen nachhaltiger Innovationsfähigkeit: Vertrauenskultur und evolutionäre Wissensproduktion“ am Institut für Psychologie der Humboldt-Universität zu Berlin Erstgutachter: Professor Dr. Wolfgang Scholl Zweitgutachter: Professor Dr. Harm Kuper vorgelegt am 26. Juli 2012 von:...»

«Онлайн Библиотека http://www.koob.ru Зигмунд Фрейд Психопатология обыденной жизни I. ЗАБЫВАНИЕ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН В 1898 году я поместил в «Monatsschrift fur Psychiatrie und Neurologie» небольшую статью «К вопросу о психическом механизме забывчивости», содержание которой я здесь повторяю и...»

«Incorporating uncertainty information into exploratory land cover change analysis: a geovisual analytics approach A Dissertation by Christoph Kinkeldey Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doktor-Ingenieur (Dr.-Ing.) October 2014 Reviewers: Jochen Schiewe Alan M. MacEachren Alexander Klippel “Although our intellect always longs for clarity and certainty, our nature often finds uncertainty fascinating.” Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz (1780-1831)...»

«SCHOEPF ÁGOSTON A PESTI EGYETEMEN I r t a : dr. D A D A Y ANDRÁS (Budapest) r P a n u l m á n y o m addig terjed, míg Schoepf 15 évi itthontartózkodás u t á n 1849-ben elhagyja Magyarországot és elin­ dul új hazát keresni. E r e d m é n y e k b e n gazdag és színes életét 1860-ban ismertette az Orvos Egylet rendkívüli ülésén unokaöccse, Lumniczer Sán­ dor dr. Azóta sem jelent meg róla teljes emlékezés. A k i k pedig kutatások alapján foglalkoztak vele, csak...»

«The Current Status and Impact of 3D Printing Within the Industrial Sector: An Analysis of Six Case Studies Research commissioned by the Intellectual Property Office, and carried out by: Phil Reeves and Dinusha Mendis Study II March 2015 This is an independent report commissioned by the Intellectual Property Office (IPO). Findings and opinions are those of the researchers, not necessarily the views of the IPO or the Government. 2015/41 © Crown copyright 2015 Intellectual Property Office is an...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.