WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 48 |

«A NŐ ÉS A FÉRFI KAPCSOLATA AZ ÓSZÖVETSÉG FÉNYÉBEN – A nő és a férfi kapcsolata Rút és Eszter könyvében Doktori értekezés Süll ...»

-- [ Page 1 ] --

EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

ÓSZÖVETSÉGI TANSZÉK

A NŐ ÉS A FÉRFI KAPCSOLATA

AZ ÓSZÖVETSÉG FÉNYÉBEN

A nő és a férfi kapcsolata Rút és Eszter könyvében

Doktori értekezés

Süll Tamás

Halle an der Saale/Komárom

Témavezető: Prof. Dr. Jutta Hausmann

Külső intézményben töltött tanulmány (2002-2005):

Evangelische Theologische Fakultät der Martin Luther Univerzität Halle/Wittenberg Prof. Dr. Arndt Meinhold vezetése alatt Köszönetnyilvánítás Ez úton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik a tanulmányaim és e

munka megírása alatt segítségemre voltak:

Köszönet illeti a három éves németországi – Evangelische Theologische Fakultät der Martin Luther Univerzität Halle/Wittenberg – intézményen töltött tanulmányaim ideje alatt a mindig készséges vezetőmet, Prof. Dr. Arndt Meinholdnot, aki felülmúlhatatlan precizitásával megtanított felfigyelni minden apró tényezőre.

Köszönetet mondok témavezetőmnek, Prof. Dr. Jutta Hausmannak, aki örömmel fogadott, és a már félig-meddig kész munkámat többször is tüzetesen átnézte, és értékes megjegyzéseivel gazdagította. Az ő tanácsára és buzdítására lefordítottam magyar nyelvre a már meglévő német nyelven készült szöveget. Közös érdeklődésünk a Rút és az Eszter művek iránt közös útra terelt.

Köszönet a németországi Diakonisches Werk (2002/03 és 2004/05) és a Gustaw Adolf Werk szervezeteknek (2003/04), akik biztosították a külföldi tanulmányaim anyagi hátterét.

Vaszily Tímeának köszönöm a magyar nyelvi korrekciót, Győri Matildnak pedig az angol nyelvű összefoglaló lefordítását.

Köszönetemet fejezem ki családomnak, akik közelből és távolból erősítettek és támogattak imáikkal, jelenlétükkel.

És végül, de elsősorban hálát adok annak, Aki mindezidáig kegyelmében és szeretetében hordozott mindnyájunkat, Akiről egyben e munkával szeretnék bizonyságot tenni, „Aki nem vonta meg irgalmasságát az élőktől és a megholtaktól!”.

Komárom/Kulcsod, 2007 pünkösdje

TARTALOM

0. BEVEZETÉS ………………………………………………………………… 8

0.1. ANTROPOLÓGIAI PROBLÉMAFELVETÉS …………………………. 8 0.1.1. Az ember nemi élete ……………………………………………... 9

0.2. HÁZASSÁG AZ ÓSZÖVETSÉGBEN …………………………………. 11 0.2.1. A házasság fogalma az Ószövetségben ………………………... 11 0.2.2. A házasság célja az Ószövetségben ……………………………. 12 0.2.3. Házasságkötés az Ószövetségben ……………………………… 14 0.2.4. Házassági formák az Ószövetségben ………………………….. 15 0.2.4.a. Monogámia és Poligámia ……………………………... 15 0.2.4.b. Levirátus ………………………………………………. 18 0.2.4.c. Endogámia ……………………………………………. 19 0.2.5. Nemi élet a házasságon kívül – házasságtörés ………………... 20 0.2.6. A válás az Ószövetségben ……………………………………… 24

0.3. A CSALÁD AZ ÓSZÖVETSÉGBEN …………………………………... 28 0.3.1. Utódok nemzése – családfenntartás …………………………… 30 0.3.2. Gyermektelenség ……………………………………………….. 30 0.3.3. Örökösödés leányágon …………………………………………. 33

I. A NŐ ÉS A FÉRFI KAPCSOLATA RÚT KÖNYVÉBEN ……………... 34

I.0. BEVEZETÉS A RÚT-KÖNYVHÖZ ……………………………………. 34 I.0.1. A Rút-könyv irodalmi műfajához ……………………………... 34 I.0.2. A Rút-könyv felépítéséhez ……………………………………... 35 I.0.3. A Rút-könyv intenciói ………………………………………….. 40 I.0.4. A Rút-könyv szerzője …………………………………………... 47 I.0.5. Célkitűzés - A nő és a férfi kapcsolatának funkciója a Rútkönyvben ………………………………………………………………. 50 I.1. RÚT ÉS BOÁZ KAPCSOLATÁNAK HÁTTERE (Rút 1-2,1) ………... 52 I.1.1. Naomi özvegyasszony reménytelen helyzete ………………….. 52 I.1.2 Boáz, egy tekintélyes férfi – a reménység az özvegyasszony számára ………………………………………………………………………... 55 I.1.3. Naomi és Rút kapcsolata – Rút Elimelech családjához való viszonya ………………………………………………………………………... 57 I.2. RÚT ÉS BOÁZ KAPCSOLATA (Rút 2,2 - 3,18) ………………………. 60 I.2.1. Rút és Boáz első találkozása – a mezőn (2,4-16) ……………… 60 I.2.1.a. „Én leányom“ ………………………………………...... 61 I.2.1.b. Idegennek lenni: negatív és pozitív megkülönböztetés.. 63 I.2.1.c. A nők zaklatása – óvintézkedés Rút számára …………. 65 I.2.1.d. Rút feltétlen alávetése …………………………………. 67 I.2.1.e. Rút csodálatra méltó tette (2,11) ………………………. 69 I.2.1.f. Szerelmi vallomás vagy vígasztaló szó? ……………….. 71 I.2.2. Naomi levonja az első konzekvenciát (2,20-22) ……………….. 73 I.2.2.a. Boáz, a rokon (qārōb) és megváltó (go’el) ……………. 73 I.2.3. Naomi levonja a második konzekvenciát (3,1-4) ……………... 75 I.2.3.a. A nyugalom helyének keresése (3,1-2) ………………... 75 I.2.4. Rút és Boáz második találkozása – a szérűn (3,6-15) ………… 80 I.2.4.a. Titkos, azaz kockázatos és intim találkozás …………… 80 I.2.4.b. Kicsoda Rút? (3,9a) ……………………………………. 82 I.2.4.c. A házasságra való felkérés (3,9b) ……………………... 84 I.2.4.d. A megváltásra való felkérés …………………………… 87 I.2.4.e. Rút hűsége ……………………………………………... 88 I.2.4.f. Rút elismerése ………………………………………….. 92 I.2.4.g. A szokásjognak megfelelő eljárás (3,10-13) …………... 94 I.2.4.h. Boáz és Rút személyes kapcsolatának kibontakozása... 95 I.3. A MEZŐ ÉS RÚT MEGVÁLTÁSA (4,1-12) …………………………… 97 I.3.1. Jogi kérdések az Ószövetségben ……………………………….. 97 I.3.1.a. A ge’ullāh-institúció …………………………………... 98 I.3.1.b. A levirátus-institúció …………………………………. 101 I.3.1.c. Az özvegyasszony örökösödési joga ………………….. 106 I.3.2. Jogi kérdések a Rút könyvében ………………………………. 112 I.3.2.a. A mező eladása/átadása és megvétele/megváltása/átvétele (4,4) …………………………………………………………………… 115 I.3.2.b. A ge’ullāh-kötelesség és a levirátus-kötelesség összekapcsolása? (4,5) ………………………………………………... 121 I.3.2.c. Boáz és Rút házassága nem egy valódi levirátus-házasság (4,10) ………………………………………………………………….. 127 I.3.3. Rút és Boáz kapcsolatának jelentősége és annak következménye Naomira és az egész Izráelre nézve (4,13.14-17a) …………………………. 130 I.4. RÚT, EGY „IDEGEN” ASSZONY ……………………………………. 132 I.4.1. Rút, egy „idegen” asszony – problémafelvetés ………………. 132 I.4.1.a. Rút, a moábita asszony ………………………………. 134 I.4.1.b. „Ger – Zar – Nokrí/a” ……………………………….. 136 I.4.1.c. A vegyes házasság-probléma ………………………… 141 I.4.2. Rút, egy „idegen” asszony - lehetséges válaszok a felvetett problémákra …………………………………………………………………. 144 I.4.2.a. Rút, a moábita asszony ………………………………. 144 I.4.2.b. „Ger – Zar – Nokrí/a” ……………………………….. 145 I.4.2.c. A vegyes házasság problémája ……………………….. 146 I.5. BEFEJEZÉS …………………………………………………………….. 148 I.5.1. Egy beteljesült élet egy korlátozott világban/társadalomban..149 I.5.2. A nő-nő kapcsolat, mint a mindenkori nő-férfi kapcsolat, illetve a mindenkori emberközi kapcsolatok példaképe ………………………….. 152 1.5.3. Boáz és Rút kapcsolata, mint a mindenkori nő-férfi kapcsolat, illetve a mindenkori emberközi kapcsolatok példaképe …………………... 155

II. A NŐ ÉS A FÉRFI KAPCSOLATA AZ ESZTER KÖNYVÉBEN …... 158

II.0. BEVEZETÉS AZ ESZTER KÖNYVÉHEZ/TEKERCSHEZ ………. 158 II.0.1. Az Eszter-tekercs irodalmi műfaja ………………………….. 160 II.0.2. Az Eszter-tekercs felépítéséhez ……………………………… 162 II.0.3. Az Eszter-tekercs intenciói …………………………………... 163 II.0.4. Az Eszter-tekercs szerzője …………………………………… 166 II.0.5. Célkitűzés - A nő és a férfi kapcsolatának funkciója az Eszter könyvében ……………………………………………………………………. 168 II.1. A NŐ ÉS A FÉRFI KAPCSOLATA AZ ESZTER KÖNYVÉBEN … 170 II.1.1. Az Eszter könyve szereplőinek jellemzése ………………….. 171 II.1.1.a. Hámán – negatív szereplő …………………………... 171 II.1.1.b. Mardochaj – pozitív szereplő ………………………... 172 II.1.1.c. Eszter – pozitív szereplő ……………………………... 173 II.1.1.d. Vasti – negatív szereplő ……………………………... 177 II.1.1.e. Ahasvéros – neutrális szereplő ……………………… 177 II.1.2. Eszter és Mardochaj kapcsolata (2,7.17-18; 8,1) …………… 179 II.1.2.a. Adoptáció, vagy egy meghiúsult (létre nem jött) házasság? ……………………………………………………………... 179 II.1.2.b. Eszter és Mardochaj szociológiai viszonya (nevelőapanevelt lány) …………………………………………………………… 183 II.1.2.c. Eszter és Mardochaj kapcsolata vallási szempontból..184 II.1.2.d. Eszter és Mardochaj személyes kapcsolata ………… 186 II.1.3. Eszter és Ahasvéros kapcsolata (2,1-4. 8-18) ……………….. 188 II.1.3.a. Egy új királynő keresése – „Szűz és szép” ………….. 188 α. EXKURZUS: A szépség az Ószövetségben....…… 190 II.1.3.b. Eszter, a legszebb lány az egész Perzsa Birodalomban192 II.1.3.c. Eszter királyné és Ahasvéros király személyes kapcsolata……………………………………………………………... 195 II.1.3.d. Szociológiai viszony Eszter és Ahasvéros között …… 201 II.1.3.e. Eszter és Ahasvéros jogi viszonya …………………... 203 β. EXKURZUS: A diaszpórahelyzet ………………... 204 β.1. Az egyén, a család és a nép jelentősége a diaszpórán belül205 β.2. A diaszpórában élők konfliktushelyzetei és problémái …. 207

II.1.4. Ahasvéros és Vasti kapcsolata (1,9-22) ……………………... 210

II.2. BEFEJEZÉS ……………………………………………………………. 212 II.2.1. A férfi autoritásának problematikája ………………………. 212 II.2.2. A zsidóság nyilvános vállalása a diaszpórán belül …………. 214 II.2.3. A nő és a férfi kapcsolata az Eszter könyve diaszpórahelyzetében …………………………………………………………………… 216 III. AZ ESZTER- ÉS A RÚT-ELBESZÉLÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA … 219 III.0. BEVEZETÉS ………………………………………………………….. 219 III.1. IRODALMI HASONLÓSÁGOK ……………………………………. 221 III.2. TARTALMI HASONLÓSÁGOK …………………………………… 224 III.2.1. Női szereplők: Eszter és Rút mint a könyvek főszereplői … 224 III.2.2. A történetek drámai veszélyhelyzetei ……………………… 228 III.2.3. Az egyes szereplők és azok feladatainak közös vonásai …... 231 III.2.3.a. Eszter és Rút ………………………………………... 232 III.2.3.b. Mardochaj és Naomi ……………………………….. 235 III.2.3.c. Ahasvéros és Boáz ………………………………….. 237 III.2.3.d. Vasti és Orpa ……………………………………….. 240 III.3. Eszter és Rút könyve kialakulásának viszonya …………………….. 242 III.4. BEFEJEZÉS …………………………………………………………... 243 IV. MAGYAR, NÉMET ÉS ANGOL NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓ ……. 245 IV.1. ÖSSZEFOGLALÓ ……………………………………………………. 245 IV.2. ZUSAMMENFASSUNG …………………………………………….... 250 IV.3. SUMMARY ……………………………………………………………. 258 V. IRODALOM ……………………………………………………………… 264 V.1. IRODALOM A BEVEZETÉSHEZ …………………………………… 264 V.2. IRODALOM A RÚT KÖNYVÉHEZ ………………………………… 267 V.3. IRODALOM AZ ESZTER KÖNYVÉHEZ ………………………….. 273 V.4. IRODALOM AZ ÖSSZEHASONLÍTÁSHOZ ………………………. 276

–  –  –

Az ember társas lény, aki a másikkal való kapcsolatban válik teljes emberré. E másik lény először is – vallási szempontból – maga a teremtő, megváltó és gondviselő Isten, másodszor pedig – szociológiai szempontból – az embertárs. A szociológiai kapcsolatok egyik különleges lehetősége a férfi és a nő között létrejöhető társkapcsolatban válhat valósággá.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 48 |


Similar works:

«A SYPHILIS TÖRTÉNETI KUTATÁSÁNAK ÜT.TA írta: Dr. NEBENFÜHRER LÁSZLÖ (Budapest) A syphilis t ö r t é n e t é n e k k u t a t á s a ismét az érdeklődés k ö zéppontjába került. Eredetére vonatkozó feltevések é? magyarázatok keretei messze századokat, országés világré­ szeket fognak át. A feltevések n é h a mítosszá alakulnak, v i ­ szont a magyarázatok sok és v i t a t h a t ó tárgyi bizonyítékkal rendelkeznek. S így, amidőn a k u t a t ó az...»

«Last updated: 26 May 2015 CARINOSTIGMUS Carinostigmus Tsuneki, 1954a:3. Types species: Stigmus congruus Walker, 1860, by original designation. Perissostigmus Krombein, 1984c:18, as subgenus of Carinostigmus. Type species: Carinostigmus bucheilus Krombein, by original designation and monotypy. Revision: Tsuneki, 1954a (southeast Asia); Krombein, 1984c (Sri Lanka); Budrys, 1987 (Russian Far East). Key: Tsuneki, Nozaka, Tano, Kurokawa, and Murota, 1992b:13 (Philippines), L. Ma, X.X. Chen, and Q....»

«Childhood Sexual Abuse: A Review of Its Impact on Older Women Entering Institutional Settings Jay Peters, MSW Lenard W. Kaye, DSW ABSTRACT. Little is known and less is written about post-traumatic stress disorder (PTSD) in institutionalized older adults, especially in the context of their past exposure to child sexual assault. The behavioral and psychological manifestations displayed by child sexual abuse survivors are considered especially in the context of possible symptom reactivation...»

«THE THEOLOGY OF GRACE: PRESENT TRENDS AND FUTURE DIRECTIONS FRANCIS COLBORN St. John's Seminaryt Camarillo, Calif. ALTHOUGH THE theology of grace has not been an area of great controZìi, versy in recent years, it has been the subject of a considerable amount of writing. In all of this writing there seems to be a certain tendency for each author to go off in a different direction, without much attention to the related efforts of others. It seems opportune, then, to survey the whole field of the...»

«United Kingdom Royaume–Uni Vereinigtes Königreich Report Q194 in the name of the United Kingdom Group by Stephen BENNET, Daniel BROOK, Trevor COOK, Barbara COOKSON, Ian COATES, Michael EDENBOROUGH, Paul HARRIS, Nicholas MACFARLANE, Richard MILLER, Gareth MORGAN, Ben CLOSSICK THOMSON, James TUMBRIDGE, Jan VLECK, Richard WILLOUGHBY The Impact of Co–Ownership of Intellectual Property Rights on their Exploitation Questions I) The current substantive law 1) Groups are invited to indicate...»

«The Acquisition of Inflection: A Case Study Joseph Galasso California State University—Northridge The study of syntactic development in children, for all intents and purposes, is reducible to a single minded inquiry into how the very young child (implicitly) knows to distinguish between lexical stems and functional affixes. Hence, the overriding question burning in the minds of most developmental linguists is morphophonological in nature. For instance, it would seem that the child must at...»

«Seite 1 von 62 Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht Bibliothek Library Neuerwerbungsliste Januar 2015 New Acquisitions January 2015 Dokument 1 von 261 Signatur: AA: I Jc: 10 Theunissen, Brendan: Hegels Phänomenologie als metaphilosophische Theorie : Hegel und das Problem der Vielfalt philosophischer Theorien ; eine Studie zur systemexternen Rechtfertigungsfunktion der Phänomenologie des Geistes / von Brendan Theunissen. Hamburg : Meiner, 2014. 356 S....»

«103 e-Acta Naturalia Pannonica 6: 103–110. (2013) Kovács Lajos (1900–1971) lepkész grafoportréja Graphology portrait of Lajos Kovács (1900–1971) lepidopterist Fazekasné Visnyei Irma Abstract: A detailed analysis of the handwriting of the Hungarian lepidopterist Lajos Kovács (1900–1971) is given, which indicates aspects of his mental, emotional and social personality. The dynamics of the function of the personality the motivation and the function of the mental structure graphology...»

«Modeling Inconsistencies in People's Preferential Choices with Sequential Sampling Models Inauguraldissertation zur Erlangung der Würde eines Doktors der Philosophie vorgelegt der Fakultät für Psychologie der Universität Basel von Nicolas A. J. Berkowitsch aus Zürich, Schweiz Basel, 2014 Genehmigt von der Fakultät für Psychologie auf Antrag von Prof. Dr. Joe Rieskamp Prof. Dr. Joseph G. Johnson Basel, den Prof. Dr. Alexander Grob Modeling Inconsistencies in People’s Preferential...»

«Reflexionsbericht Cognitive Load Theory im Seminar „Pädagogische Psychologie“ Sommersemester 2011 Benjamin Lieberwirth benjamin.lieberwirth@googlemail.com Studienfach: Informatik (M.Sc.) Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 1.EINLEITUNG 2.ZUSAMMENFASSUNG DER COGNITIVE LOAD THEORY 2.1.Die Cognitive Load Theory 2.2.Belastungsarten der Cognitive Load Theory 2.3.Gestaltung von Lernmaterial 3.SEMINARSTUNDE IM ÜBERBLICK 3.1.Lernziele 3.2.Geplanter Ablauf 3.3.Tatsächlicher Ablauf 4.REFLEXION...»

«STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI, THEOLOGIA CATHOLICA LATINA, XLV, 1, 2000 A SZIMBÓLUM MINT ISMERETELMÉLETI KIHÍVÁS A TEOLÓGIA SZÁMÁRA VÁRNAI JAKAB1 ZUSAMMENFASSUNG. Das Symbol: eine erkenntnistheoretische Herausforderung für die Theologie. Seit der Aufklärung war das rationale Denken die einzige Möglichkeit, die Wahrheit genau zu ergreifen. Als Freud und seine Nachkommen die Märchen, die Träume, die Mythen, das Denken der Kinder untersuchten, kamen sie zu der Folgerung, daß...»

«1 Unterrichtskonzept und Schriftspracherwerb. Zum Einfluss verschiedener pädagogisch-didaktischer Konzepte auf Leseund Rechtschreibleistungen, soziale Kompetenzen und Leistungsmotivation Von der Pädagogischen Hochschule Heidelberg zur Erlangung des Grades einer Doktorin der Erziehungswissenschaft (Dr. paed.) genehmigte Dissertation von Karin Friedrich aus Birkenfeld Erstgutachter: Prof. Dr. Hermann Schöler Zweitgutachterin: Prof. Dr. Jeanette Roos Fach: Pädagogische Psychologie Tag der...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.