WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 |

«LÉCES KÁROLY A pesti m a g y a r o l v a s ó - k a b i n e t m e g a l a p í t á s a é s k ö n y v á l l o m á n y a A XVIII. század magyar ...»

-- [ Page 1 ] --

LÉCES KÁROLY

A pesti m a g y a r o l v a s ó - k a b i n e t m e g a l a p í t á s a é s k ö n y v á l l o m á n y a

A XVIII. század magyar könyv- és könyvtárkultúrájának vizsgálata

az utóbbi évtizedek során sok elvi megállapítással és adalékkal gazdagította

ismereteinket. Ezek között foglalnak helyet azok a tanulmányok is, melyek

a század két utolsó évtizedének speciális könyvtártípusával, az olvasókabine­

tekkel foglalkoznak. 1

Sajnos, az adatok kis száma nem engedi meg ezek működésének és hatásának összegezését. Számos kérdést azonban az eddigi szakirodalom mellőzött. Így nem világított rá, hogy ezekben az években, egymástól függet­ lenül élt az olvasókör, a kölcsönkönyvtár és az olvasókabinet. Mindhárom típust általában kölcsönkönyvtárat említve tárgyalták, s ez sok esetben fogalomzavart idézett elő. Az olvasókör az 1790-es évek magyar radikális értelmiségének titkos szervezete volt. BENDA Kálmán tanulmányában a következőket írja az értelmiségről : „Fejlődésük első jellegzetes állomása, hogy a rokongondolkodásúak egymásratalálnak, s túlnőve a szabadkőműves program reformizmusán, kiválnak a páholyokból és külön csoportosulnak.

Pesten és Budán olvasóköröket alapítanak, önképzőtársulatokat szerveznek — a rendőri jelentések ezeket kluboknak nevezik. A Budai Olvasókör alapítói közt HAJNÓCZY, SZENTMARJ A Y, BERZEVICZY, VERSEGHY nevével találkozunk, s a tagok közt megtaláljuk a fővárosi értelmiség színe-javát." Ugyanezt látjuk Kassán, Nagyváradon, Kőszegen, Késmárkon és Lőcsén is. 2 Tehát az olvasókörök elsősorban a politikai szervezkedések titkos gócai voltak, programjukban helyet kapott az olvasás is. Rövidéletűek, mert a köz­ társasági mozgalom bukásával felszámolták őket.

Az olvasókörök mellett alakultak ki ebben a században azok az olvasótársaságok, melyek havonként meghatározott összeg lefizetése ellenében könyvkereskedőktől könyvet vásároltak, s azokat elolvasva, kölcsönkönyvtárakat állítottak fel a meglevő könyvanyagból és pénzért kölcsönöztek. Ezek képezték — főleg Franciaországban — egyrészt a pártklubok, másrészt az irodalmi szalonok könyveinek magvát. 3 CSATKAI Endre : Régi soproni könyvgyűjtők, könyvkereskedők és olvasókabinetek Magy. Könyvszle. (továbbiakban MK.) 1939. 54—61.1. SZEMZŐ Piroska: A magyar kölcsönkönyvlárak kezdetei. MK. 1939. 165—175.1. TÍMÁR Kálmán: Az első „Olvasó Kabi­ nét" Győrött. Győri Szle. 1930. 179—180. 1. Az első magyar kölcsön-könyvtar alakulása Pesten 1793-ban. Corvina. 1887. 67—68.1. SENNOWITZ Adolf : A budai és pesti könyvkeres­ kedelem a múlt század második felétől 1831-ig. Corvina. 1897. 17—18., 48—-50.1. KÓKAY György: Az első magyar kölcsönkönyvtárak történetéhez. MK. 1957. 271—275. 1. Sok adalé­ kot tartalmaznak még GÁRDONYI Albert és STEINHOEER Károly művei.

BENDA Kálmán : A magyar jakobinusok. Bp. 1957. VTH—IX.

SZEMZŐ i. h.

346 Léces Károly A könyvkereskedők és a könyvkötők, felismerve a megnövekedett olva­ sási igényt és ebből hasznot remélve, olvasókabineteket alapítanak. Igen nehéz különbséget tenni a kölcsönkönyvtár és az olvasókabinet közt. A korabeli nyelvhasználatban egyaránt ilyen néven szerepelnek, vagy idegen nyelvi változataikat használják, mint „cabinet de lecture", „Lektür-Cabinet" vagy „Lese-Cabinet". Különválasztásukat, önálló tárgyalásukat két tény indokolja.

Az egyik, hogy hazánkban a korabeli rendeletek éles különbséget tesznek kölcsönkönyvtár és olvasókabinet közt. Olvasókabinetnek csak a könyvkeres­ kedők és könyvkötők birtokában levő kölcsönkönyvtárakat tekintik, az egyéb könyvet kölcsönző intézményeket sohasem nevezik olvasókabinetnek. Míg az olvasókabineteket a király már 1798-ban, addig a kölcsönkönyvtárakat 1799ben tiltja be. A másik tény, hogy a kölcsönkönyvtárak sohasem adhattak el könyvtáruk állományából könyveket, az olvasókabinetekben ez természetes volt. Tehát látjuk, hogy a magyar viszonyok nem egyeznek meg teljesen a külföldiekkel, ahol a névhasználat és a funkció is azonos volt. Magyarországon a kölcsönkönyvtárak csak kölcsönöztek, az olvasókabinetek ezen felül még árusítottak is. í g y érthető teljesen PÁPAY Sámuel találó elnevezése az olvasó­ kabinetekre : „Olvasó Bolt" ; árulják az olvasást és könyvet egyaránt.

Az első magyar nyelvű híradások egyike, mely minta és követendő példaként említi a „felsőországi" kölcsönkönyvtárakat, olvasókabinetnek nevezve ezeket, a követ­ kezőket mondja róluk : „Minthogy azokat a' sokféle s' Külömböző materiákra tartozó könyveket, mellyek minden hónapban szaporodnak, minden különös személynek meg­ szerezni lehetetlen : a' végre gondoltattak-ki ezek az Olvasó Kabinétok, mellyek Felső Országokon tsak nem minden Városokban találtatnak. A' ki illyet állít-fel valamelly Városban, igyekszik az abba beszerezni minden-féle új könyveket, mellyek a' külömböző ízlésű embereknek gyönyörűséges mulatságokat szerezhetnek. A' nyomtatásban ki­ adott, laistromokból ki ki láthatja, mellyik könyv néki való, 's ki hozza onnan olvasni, 's fizet tőle egy xrt. napjában. Ez az olvasni szeretőknek nagy ösztön, 's azonban az Olvasó Kabinét' Birtokosa is ki-keresi lassanként könyveinek árrokat.... Bár tsak Hazánknak minden nagyobb Városaiban valamelly tehetős és érdemes Hazafi, Kalmár vagy Könyv-kötő, illyen Olvasó Kabinétet állítaná-fel." 4 A magyar olvasóközönség még túl szerény száma nem lehetett a kölcsön­ könyvtárak biztos bázisa. A könyvkereskedők és könyvkötők azonban, hogy a csőd elől meneküljenek és nagyobb jövedelmet szerezhessenek, szívesen fel­ karolták az ügyet. Ennek eredménye, hogy könyvkereskedők és kötők egy­ aránt olvasókabinet nyitására kérnek engedélyt.

A XVIII. századi magyarországi könyvkereskedelem eredete és jellege is német. Ugyancsak idegen, főleg német származású legtöbb városunk polgár­ sága. Ez érezteti hatását a könyvek iránti igényben is. Nem véletlen, hogy az új kabinetek zöme —, melyek városokban alakultak és a városi polgárság igényeit voltak hivatva kielégíteni — túlnyomó részben német könyvanyagot tartalmazott. Viszonylag gyors elterjedésük és nagy számuk arra mutat, hogy ez volt a kor egyik legáltalánosabb olvastatási központja, s népszerűségét sokban „olvasótermének" is köszönhette.

Az e kérdéssel foglalkozó tanulmányok szerint Magyarországon K L E I N O D Antal soproni könyvkereskedő kért először engedélyt olvasókabinet nyitá­ sára 1787-bdn. 5 Viszont GLEIXÜSTEK János pesti oívasókabinetje már 1787ben megnyitotta kapuit, 6 s ugyanebben az évben még katalógusa is megMindenes Gyűjtemény H. 1789. 135—136. 1.

SZEMZŐ i. h.

LUKINICH Imre : A magyar bibliográfiaírás első kísérletei. MK. 1925. 12. 1.

A pesti magyar olvasó-kabinet megalapítása és könyvállománya 347 jelent. 7 Valószínű, hogy K L E I N O D kérése idején már Pozsonyban is működött olvasókabinet. Ezt bizonyítaná, hogy 1788-ban a D O L L és SCHWAIGER könyv­ kereskedőcég kiadja kabinetje katalógusát, 8 mely az I. Fortsetzunggal együtt 1490 egységet tartalmaz. A könyvek nagy száma, a katalógus igényes szer­ kesztése és szakcsoportosítása arra enged következtetni, hogy már tapaszta­ latokkal rendelkező kabinetről van szó.

Az olvasókabinetek alakulása egybeesik nálunk az értelmiségi és nemesi­ nemzeti mozgalmakkal. Politikai harcunk mellett egyre nagyobb erővel tör utat magának irodalmi mozgalmunk is, és fokozott mértékben jut szerephez a magyar nyelv ügye. Ezért nem közömbös kérdés számunkra, hogy az olvasó­ kabinetek milyen mértékben vállalnak részt a magyar nyelvű művek terjesz­ téséből, a nemzeti törekvésekből.

Amint már említettük, a magyarországi kabinetek zömmel németek voltak. Csak két olyan olvasókabinetet ismerünk az országon belül, melyek jellegüket tekintve magyarok voltak. Közülük az egyik Győrött, a másik Pesten működött. A győri kabinet tulajdonosa, MÜLLER Ferenc könyvkötő működéséről és hatásáról SZEMZŐ Piroska és K Ó K A Y György tanulmányai számolnak be.

Pesten MOSSÓTZI INSTITORIS Gábor alapított olvasókabinetet 1792-ben.

Alapításáról, könyvanyagáról és működéséről vajmi keveset tudunk. MOSSÓTZI INSTITORIS Gáborról mint könyvkereskedőről szóltak legtöbbet, mellékesen megjegyezve, hogy „kölcsönkönyvtárat" alapított. Az eddigi közlések, melyek figyelembe vették az olvasókabinetet, a korabeli sajtót tekintették forrásanyagul, s így csak az ott közölteket ismerték.

A Mindenes Gyűjtemény az olvasókabinetekről a következőket említi meg 1789-ben : „ I t t Komáromban is most szándékozik egy érdemes Hazafi hasonlót állítani". 9 1792. június 9-én10 pedig egy kórvény érkezik Pest város magisztrátusához, melyben MOSSÓTZI INSTITORIS Gábor letelepedési engedélyt kér azzal, hogy könyvkötő mesterségét ezentúl itt gyakorolhassa és magyar olvasókabinetet állíthasson fel. Feltehetően összefüggés van a két adat között.

INSTITORIS ezt megelőzően 16 éven át a Komárom megyei Bókodon volt könyv­ kötő. Valószínű, hogy már ekkor foglalkoztatta egy magyar olvasókabinet felállításának terve. MOSSÓTZI INSTITORIS Gábor kérvényét a nemességére, bokodi illetőségére és megbízható erkölcseire vonatkozó mellékleteivel látta el és adta be a városi magistrátushoz.

A kérvény vonatkozó részei a következők :

„Endesgefertigter nimt seine Zuflucht zu Einem Löbl. Stadtmagistrat, und bittet in die K. f. Stadt Pesth, als Bürger und Buchbindermeister, mit der Freyheit ein ungarisches Lese-Kabinet errichten zu dürfen an und aufgenomen zu w e r d e n... W a s endlich und ü l. die Errichtung eines ungarischen Lese-Kabinets anbelangt, so weiss ich hier davon nichts anderes zu sagen, als dass die Errichtung derselben, für alle diejenigen, eine angenehme und nüzliche Erscheinung werden müsste, welche die Verbreitung, Kultur und Vervollkomnung der ungarischen Sprache wünschen.

Verzeichniss der Bücher, welche in dem Lesekabinet des Johann Gleixner...gegen die gewöhnliche Bezahlung...zum Lesen ausgegeben werden. Pest, 1787. 67 1.

Neue National-Lesebibliothek oder Verzeichniss auserlesener Bücher...welche zum lesen ausgegeben werden von Alois Doli und Gompag. Pressburg, 1788.

Mindenes Gyűjtemény LT. 1789. 136—136. 1.

GÁRDONYI Albert a kérvény beadási időpontjául tévesen 1794. június 4-ét közöl (Régi pesti könyvkereskedők. Bp. 1930. 55. 1.) 348 Léces Károly Da ich nun hiemit meinem ansehnlichen Theile des Stadt- und Landes-Publikums nüzlich werden kann : so hoffe ich fest, dass dieser dreyfache Gesuch gewährt werden wird. Ich verbleibe mit aller Hochachtung.

Eines Löblichen Stadtmagistrats Pest den 9 J u n y 1792 Unterthäniger Diener Gabriel Institoris von Moschoz, Buchbinder in Bokod in Komarner Komitat." 1 1 A magistrátus a kérvényt elfogadja és június 12-én átküldi a városi könyvkötő céhnek véleményezés végett. Az ügy gondozásával személyesen M Ü L L E R Antalt, a helyi könyvkötő céh vezetőjét bízza meg a magistrátus.

INSTITORIS hiába bízik az ügy gyors elintézésében, rövid időn belül választ nem kap. Ezért július 20-án kéri a magistrátust a minél előbbi elinté­ zésre. Július 31-én INSTITORIS ismételten sürgeti a végzés meghozását. A városi tanács mindkét esetben továbbítja INSTITORIS sürgetését a könyvkötő céhnek, mely már július 30-án 12 eljuttatja véleményét a magistrátushoz.

A céh a leghajmeresztőbb kifogásokkal indokolja, hogy INSTITORIS nem folytathatja mesterségét Pesten, mert ezzel a tönk szélére j u t t a t n á a már ott működő könyvkötőket. Letelepedése a könyvkötők általános elszegényedésére vezetne. " „Weil allso durch ihre weitere Vermehrung nur die brodlose Klasse verstärket würde welche in solchen Falle dem Publicum zur Last fallen muss." Ennek következ­ ménye már, hogy a gyermekeiknek koldulniuk kell, lányaik pedig nem mehetnek férjhez s idegen helyen cselédnek kell beállniok. Ezek előrebocsátása után foglalkoznak csak a kabinet kérdésével, s a következőket állapítják meg : „Was nun aber den dritten Zweig seines Gesuchs, nemlich die Freyheit der Errichtung eines Lese Kabinets und Bücher Handels anbelanget : Ob nun zwar in dieser Hinsicht die hiesigen Buchhändler, billigermassen angehört werden müssen, ist es doch offenbar, dass sowohl der eine, als der andere punct seines Vorschlags überflüssig sey ; das Lese Kabinet zwar, weil der Buchbinder Meister Anton Müller, 13 da er aus der Profession keine hinlängliche Subsistenz findet, ein bestens eingerichtetes, und mit den ausgesuchten Ungarischen Büchern versehenes Ungarisches Lese Kabinet, zu welchen er schon lange Handangeleget hat, bereits eingerichtet hält : der Buchhandel hingegen, weil das hiesige Publicum mit Buch­ händler auf öffentliches Vorwdssen überlänglich bereits versehen ist, aus diesen allen bittet allso die unterzeichnete Zunft den Gabriel Institoris, u m so mehr von seinem Gesuche abzuweisen, weil seine Unterkunft, Überflüssig, und nur mit dem unvermeid­ lichen Verderben der unterzeichneten verknüpfet wäre.

Das Mittel der Burg. Buchbinder Meister allhier." 14 A könyvkötők véleményét a magistrátus augusztus elsején közli I N S T I TORisszal. ö természetesen nem hagyja annyiban, s augusztus 3-án válaszol a céh kiíögásaira. Részletesen foglalkozik minden kérdéssel és sorra cáfolja az érveket. Megélhetésük szerinte biztosítva van, mert a pestiek még így is idegenben köttetnek. Őt azért nem akarják befogadni, mert protestáns. 1 5 Ezután foglalkozik az olvasókabinet kérdéseivel.

Bp. 1. sz. Állami Levéltár (továbbiakban BL) Pest Város. Eel. Arch. medii 1756. 12 A céh nem keltezte beadványát, i t t a magistrátus iktatási idejét közöljük.

GÁRDONYI Albert tévesen MAYER Antalt közöl. Régi pesti könyvkereskedők.

Bp. 1930. 55. 1.

B. L. uo.Pages:   || 2 | 3 |


Similar works:

«www.ut.ee/hortussemioticus The Contents and Contexts of the Three Adaptations of Emily Bronte’s Wuthering Heights Olga Anissimova University of Tartu ——— 1. Introduction Emily Bronte’s Wuthering Heights (1847) is considered to be one of the most extraordinary and bizarre novels in English literature. Its uniqueness has been emphasized by many critics. F.R. Leavis, for example, called it a novelistic “sport” (quoted in Allen 194). Walter Allen expressed the same idea in other...»

«LAURA ZETTEL-WATSON, Ph.D. Associate Professor Department of Psychology California State University, Fullerton Fullerton, CA 92834-6846 lzettel-watson@fullerton.edu (657) 278-3898 EDUCATION Ph.D. 2004 Psychology & Social Behavior, University of California, Irvine Dissertation Title: “Aging alone: Do the social support resources of never-married individuals place them at risk?” B.A. 1997 Psychology, University of Michigan, Ann Arbor GRANTS, AWARDS, AND HONORS 2011-2012 • Outstanding Senior...»

«Der Expressionismus (ca. von 1910 bis 1925) Allgemeines/Charakteristik/Kennzeichen Expressionismus bedeutet Ausdruckskunst der Innenwelt, d.h. innerlich gesehene Wahrheiten und Erlebnisse werden dargestellt. Der visionäre Sturm des Expressionismus war nur in Deutschland und Österreich verbreitet. In ihm stand das innere Erlebnis über dem äußeren Geschehen geistige und seelische Kräfte traten in den Vordergrund. Die expressionistischen Ideale richteten sich gegen Autorität,...»

«Borislav Martin KORUNK TUDOMÁNYOS KUTATÁSAI ÉS KUTATÓI A KORSZERŰ K U T A T Á S O K DEZINTEGRÁCIOS FOLYAMATAI Az enciklopedisták-tudósóriások uralma egyszer s mindenkorra lejárt. Eltűnt a „philosophi naturális iskola. Nincsenek ma olyan fők, amelyek agyukba sűríthetnék a matematika, a természettudo­ mányok és a filozófia csúcseredményeit. Az enciklopédisták alkonya nem borított homályt műveikre, tudományos ismereteik értékeire, ezek az emberi társadalom...»

«HUNG. KÖZL. 17. ÉVF. 3-4. (64-65.) SZ. 281-96. L. NOVI SAD ÚJVIDÉK 1985. JÚNIUS-SZEPTEMBER ETO: 392.51 CONFERENCE PAPER VŐFÉLYEK ÉS VŐFÉLYVERSEK SZEREPE A TOPOLYAI ÉS KÖRNYÉKI LAKODALMI SZOKÁSOKBAN Borús Rózsa Nyugalmazott tisztviselő, Topolya Közlésre elfogadva: 1985. december 10. A Topolyai vőfélykönyv rendelkezésemre álló anyagát 1975-1977 között gyűjtöttem össze. Meglepődve tapasztaltam, mennyire népszerűek e rigmusok, milyen sok a változat, különösen...»

«FOUR MAGICAL AND CHRISTIAN AMULETS * H. Gitler Man has always searched for a medium to resolve phenomena which he did not understand. His fear of the unknown was so strong that there was no formal objection to the use of deities of other religions (syncretism)1 when they offered hope in solving his problems. These ideas became universally popular after the campaigns of Alexander the Great to the East which acquainted the Greek world with the principal religions of the conquered area. The first...»

«Modeling Inconsistencies in People's Preferential Choices with Sequential Sampling Models Inauguraldissertation zur Erlangung der Würde eines Doktors der Philosophie vorgelegt der Fakultät für Psychologie der Universität Basel von Nicolas A. J. Berkowitsch aus Zürich, Schweiz Basel, 2014 Genehmigt von der Fakultät für Psychologie auf Antrag von Prof. Dr. Joe Rieskamp Prof. Dr. Joseph G. Johnson Basel, den Prof. Dr. Alexander Grob Modeling Inconsistencies in People’s Preferential...»

«If you prefer, the Newsletter is again available online in a pdf version  There will be a special side event on the Reception lawn behind the Garden house where 50 special guests will be enjoying a six course meal made on site and paired with six different meads which were fermented especially for this occasion.  The central part of the Garden will be given over to the six Mead brewers (all prize winners at the Del Mar Fairgrounds Mead brewing completion) on one side of the road and six...»

«Last updated: 26 May 2015 CARINOSTIGMUS Carinostigmus Tsuneki, 1954a:3. Types species: Stigmus congruus Walker, 1860, by original designation. Perissostigmus Krombein, 1984c:18, as subgenus of Carinostigmus. Type species: Carinostigmus bucheilus Krombein, by original designation and monotypy. Revision: Tsuneki, 1954a (southeast Asia); Krombein, 1984c (Sri Lanka); Budrys, 1987 (Russian Far East). Key: Tsuneki, Nozaka, Tano, Kurokawa, and Murota, 1992b:13 (Philippines), L. Ma, X.X. Chen, and Q....»

«Diplomarbeit Titel der Diplomarbeit Untersuchung zur Bedeutung der elterlichen Mentalisierungsfähigkeit und der Bindungssicherheit des Kindes für die Entwicklung der Theory of Mind und der Reflexiven Kompetenz von Kindern im Vorschulalter. Verfasserin Lisa Müller Angestrebter akademischer Grad Magistra der Naturwissenschaften (Mag. rer. nat.) Wien, am 06.03.2013 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A298 Studienrichtung lt. Studienblatt: Psychologie Betreuerin: ao. Univ.-Prof. Dr. Mag. Ulrike...»

«001_0002.QXD_001_0002.QXD 19.03.12 16:27 Seite 1 ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY INTERNATIONALE VEREINIGUNG FÜR DEN SCHUTZ DES GEISTIGEN EIGENTUMS YEARBOOK 2003 / I MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE L U C E R N E 2 0 0 3 ( O C T O B E R 2 5 – 2 8, 2 0 03 ) Q 17 3 : ISSUES OF CO-EXISTENCE OF TRADEMARKS AND DOMAIN NAMES: PUBLIC VERSUS PRIVATE INTERNATIONAL REGISTRATION SYSTEMS Q...»

«COMMITMENT TO THE EAST AFRICAN COMMUNITY CUSTOMS UNION PROTOCOL, 2004-2009 BY PAUL WAMBI BAGABO A THESIS SUBMITTED TO THE UNIVERSITY OF BIRMINGHAM FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY INTERNATIONAL DEVELOPMENT DEPARTMENT SCHOOL OF GOVERNMENT AND SOCIETY UNIVERSITY OF BIRMINGHAM JUNE 2012 University of Birmingham Research Archive e-theses repository This unpublished thesis/dissertation is copyright of the author and/or third parties. The intellectual property rights of the author or third...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.