WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTS«IN MEMÓRIÁM BOROS ILONA KIADATLAN RÉGÉSZETI RAJZAIBÓL 1967. szeptember 30-án múlt tíz esztendeje, hogy a Móra Ferenc Múzeum művészlelkű ...»

A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve (MFMÉ) 1968

IN MEMÓRIÁM

BOROS ILONA KIADATLAN RÉGÉSZETI RAJZAIBÓL

1967. szeptember 30-án múlt tíz esztendeje, hogy a Móra Ferenc Múzeum

művészlelkű restaurátora, Boros Ilona rajztanárnő - 1941. november 1-től, 1944

őszéig a szegedi egyetem régészeti intézetében volt nagy szorgalmú és tehetséges

munkatársam -, befejezte hosszú szenvedéssel terhelt rövid életét (1910-1957).

Mindig megbízható, pontos és lelkiismeretes munkája, éles művészi meg­ látása, nagyban hozzájárult annak a mind egyre nagyobb arányú munkának eredményeihez, amelyet az intézet a hódmezővásárhelyi, békéscsabai, makói, orosházi és zombori múzeumokban éveken át végzett, nem kis hasznára az Alföld településtörténeti viszonyai tisztázásának. E múzeumok rég lebontott kiállításai is tanúskodhatnának jó ízlésű, pontos munkájáról.

Nem volt abban az időben az intézet munkatársainak olyan publikációja

- bármelyik hazai vagy külföldi szakfolyóiratban jelent is meg, - amelyiknek grafikus ábrázolásai ne az ő keze munkájában kerültek volna a nagy nyilvá­ nosság elé. (L. Dolg. 18/1942/162 és 19/1943/222 stb.) És ezek közt nem volt egyetlen olyan sem, amelyik ellen kifogást emelt volna a tárgyilagos bírálat.

Mindez és későbbi múzeumi munkája (MFMÉ 1957 257-258) bizonyítják, hogy bár nem erre a munkára készült elsősorban, ebben a körben is meglátta a szépet, a szükségeset és megtalálta vele született szépérzékének kielégítését.

A kezébe vett komplikált mintákban soha se azt látta, amit más bele akart volna magyarázni, akár a figurális, akár az egyszerű vonalas rajzokban, ha­ nem azt, amit maga látott, alaposan megismert, és gondos munkával papirosra vetett, nem mechanikusan, hanem sokszorosan ellenőrizve önmagát.

Más gondolata szerint alakítani, torzítani, vagy éppen meghamisítani az előtte fekvő, „mesterművet" soha se tartotta volna összegyeztethetőnek aggá­ lyos lelkiismeretével, a saját művészi önérzetével.

Bár tisztán látott, de soha se magyarázott, mert ezt nem tartotta feladatá­ nak. Olyan megbízhatóan, pontosan adta vissza a vonalvezetést, mint a közép­ kori kódexírók az eléjük tett szöveget; azt a vonalvezetést, amit az őskortól, a népvándorlás korán át, a magyar középkorig dolgozó, az övéhez hasonló művészlelkek rajzoltak, a gyakorlati vagy éppen kultikus célokat szolgáló edények oldalára, amelyeket a régmúlt idő fazekasai, korong nélkül, majd ko­ rongon megformáltak, az ötvösök, magukkészítette agyagmintákban kiöntöt­ ték, gondosan, finoman megmunkáltak.

Ahogy nem szerette volna, hogy a saját művészetének alkotásait, - képeit, rajzait -, az ő beleérzését mások félre magyarázzák, éppen úgy ügyelt arra, hogy ő se tegye ezt a régen előtte dolgozókkal, azok ránk maradt művészi al­ kotásával, akiknek ügyességét, csapongó fantáziáját, soha se győzte eléggé di­ csérni, magasztalni.

II Ezekben a rajzaiban nem volt és nem is lehetett más célja, mint a hű má­ solat elkészítése azok számára, akik ezek alapján magyarázták azt, amit is­ mereteik alapján, így vagy úgy magyarázni tudtak.

H a valamit nem látott egészen világosan, akkor sem útbaigazítást kért, hanem arra igyekezett rávezetni azt, akinek dolgozott, miért látja ő másképp és miért nem tud elgondolásán változtatni. Ha belátta, hogy nem neki van igaza - bár ez ritkán történt -, csak hosszabb tűnődés után változtatta meg eredeti elgondolását, helyesnek itélt meglátását.

Ebből is látszik, hogy meglátásai neki is voltak, és ez természetesen követ­ kezett művészeti neveléséből. Befejezetlenül ránk maradt és jelentékeny részé­ ben a háborúban el is veszett technikai munkájában nem jutott el addig a szintézisig, amelyre jómagámmal együtt törekedett. Reánk maradt rajzait ma már nem tudjuk egytől egyig az eredeti darabokkal azonosítani, sőt részben már akkor sem lett volna könnyű, mert nem csak teljesen megmaradt kom­ pozíciókat másolt, de töredékeket erős kritikai érzéssel teljes mintára egészített ki a még leltározatlan anyagból is, amelyek veszendőbe mentek.

Ezeket a kiegészítéseket jellemzi, hogy soha sem erőszakoltak, hanem a felismert minták logikus kiegészítései. Mindig az adott formának megfelelő térben. Hogy a Tiszai-kultúra felismert mintakincsét mennyivel gazdagította fáradtságot nem ismerő munkája, csak akkor fogjuk megtudni, ha - az egye­ lőre nehézségekbe ütköző - közlése, legalább annak a 42 mintának - edények kiterített rajzának - lehetséges lesz, amely töredékként maradt meg a közel 100 rajzból. Itt ezekkel nem foglalkozhatunk, - csak kettőt mutatunk be, de meghatározott céllal (VI-VII. tábla) - pedig ezek bizonyítanák, hogy nemcsak a részleteket elemezte, hanem az egész koncepciót jól látta és örökítette meg.

Lehet arról vitatkozni, - de magam nem hiszem -, hogy kiindulása nem volt megfelelő. A fentiekből is következik, hogy bár látja az egész koncepciót, sőt közel százat, de nem csak ezeket látja, hanem aprólékos részletekig meg­ figyelve, a mindig geometrikus minták hosszú folyamat alatt koncepcióvá ala­ kult alkotó elemeit keresi és találja meg.

Ezért lát csak kevés olyat, amelyeknek a szabad természetben, vagy em­ beri alkotásokban kereshetné előképét. Még azok a darabok is - pl. a fonás -, amelyekben bajos volna a mesterséges alkotást tagadni, elemző rajzaiban a geometria síkjára vetülnek, akár egyszerű szalagok egymás alatti bújtatásáról, akár meánderékről van szó.

A rajzok - egy-két kivételtől eltekintve - a Régészeti Intézet hódmezővá­ sárhelyi ásatásaiból származó leletekről készültek. Egyrészük a Kökénydomb­ ról (1. Dolg. 6 /1930/ 49-106; FA V /1945/ 8-17; ÁE 76 /1949/ 8-23), más­ részük az ahhoz alig fél km-re fekvő Kiss-tanyából (Dolg. 9-10 /1934-35/ 30-40) származik.

Ezeknél nem az edényformák, hanem a díszítő motívumok játsszák a fő szerepet: a formák csak annyiban, hogy vannak olyan díszítések, amelyek rendszerint azonos, vagy legalább is hasonló formákon jelennek meg. Ez ter­ mészetesen nem jelenti azt, hogy azonos formákon mindig ugyanazt a kom­ pozíciót alkalmazták volna.

Van olyan darab, amelyiken a mindig harmonikus minták igen sűrűn he­ lyezkednek el egymás mellett a díszített vonalakkal kitöltött, kettős vonallal egymástól jól elválasztható négy mezőben. De vannak olyanok is, amelyeknek peremén és alsó részén körbe futó szalag közt szabadon maradó felületen egyegy, egymástól távol elhelyezkedő azonos minta foglal helyet.

Ill 3Í9 Még az előbbiek közt is nagy a változatosság, de olyan egy sincs, amelyik az általa csoportosított és itt az I-V. táblán bemutatott 259 elem, illetőleg kombinációk alapján megérthető ne volna.

Hogy a minták vonalvezetése a kisebb és nagyobb formákhoz is alkalmaz­ kodik, ez természetes, hiszen ez elsősorban a helyes arányérzéktől függ, amely­ nek íratlan szabályaitól, csak a legritkább esetben tér el a Tiszai-kultúra fa­ zekasa, csontfaragója, - valóságos iparművésze.

Boros Ilona geometrián is csiszolódott fürkésző szeme természetesen nem­ csak az egyszerű elemeket vette észre, de azok gyakorlati alkalmazását, ön­ magukkal és más elemekkel való művészi kombinációját is. Jó példákat mutat­ nak erre a képeken bemutatott, mindig az egyszerűtől az összetett felé haladó elemek kombinációi, bármelyik elemről van is szó.

Ez a 259 elem ill. kombináció - ha valószínűleg nem is meríti ki az öszszes lehetőségeket - a Tiszai-kultúra művészkedő fazekasának mintakönyvét pótolja.

Ezek az egyes, egyszerű elemekből képzett logikus formák annyira élesen állítják elénk a sokszor csak töredékesen megmaradt elemeket, hogy nehézkes leírásuk semmivel sem tenné érthetőbbé a mindig geometrikus ábrázolásokat.

Legyen elég csak annyit megjegyezni, hogy mindezek a minták: a pont, vonal, három- és sokféle négyszög vagy a kör legkülönbözőbb kombinációjá­ ból állanak össze olyan mintákká, amelyek természetes, vagy mesterséges dol­ gok utánzásának is tekinthetők és több esetben valóban azok is.

A skála igen széles és meggyőző erejű.

H a csak a megmaradt és rotaprint nyomásra előkészített 42 edény kiter­ jesztett rajzát nézzük is meg, az elemeknek az itt közölt képeken bemutatott kombinációjának ismeretében - pedig ez a feldolgozott anyag felét sem jelenti

-, meggyőződhetünk a geometriai elemek és csoportjaik felismerésének, alapul­ vételének helyességéről és, csak sajnálhatjuk, hogy a közösen tervezett munka a változott viszonyok miatt abbamaradt. Reméljük, hogy az említett 42 rajz közreadására még sor kerül.

De térjünk vissza a felületek négy mezőre osztására. Boros Ilona velem együtt a mintákból előre megrajzolt és a formákhoz alkalmazkodó előminták utánzására következtetett. Ennek igazolására két szája felé szélesedő, ún. vi­ rágcserép formájú — bár különböző méretű - edény kiterített rajza mellett, azok még szabályosan szögletes előmintáját is megrajzolta és arra is gondolt,

- ugyancsak velem együtt -, hogy ezek a minták, ahogy megmaradtak csont­ faragáson, esetleg ülőbútorokon, más fafelületeken, sőt textliákon is meglehet­ tek. Bizonyíték itt csak a minta és a csonton való alkalmazás. Egy-egy ilyen eredetileg elképzelt és valójában az edényen megrajzolt kompozíciót a VI-VII.

táblán bemutatunk. (A VI. a Kökénydombról. Dolg. 4 /1930/ XX. t. 13 - a VII. a Kiss-tanyából - Dolg. 9-10. /1933-34/ VIII. t. 2 - származó anyag kiegészített, megfogalmazott és az edény formájához alkalmazott díszítése.) Amit itt látunk, csak kis töredéke Boros Ilona e téren végzett lelkiismere­ tes munkájának. Úgy véljük, hogy halála 10. évfordulójával kapcsolatban az alap elgondolás öt képének, a két eredeti és alkalmazott minta összevetésének közreadásával hasznos szolgálatot téve, gondolunk rá és az ő mindig szívesen végzett más régészeti munkájára. Kegyelettel őrizzük emlékezetét.

–  –  –

Similar works:

«Die Stimme in der Popmusik Experiment zur emotionalen Empfindung und ästhetischen Einordnung der wahrgenommenen Stimmqualität Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades eines Magisters der Philosophie an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz vorgelegt von Ludwig WAGNER am Institut für Musikwissenschaft Begutachter: Univ.-Prof. Dr. Werner Jauk Graz, 2007 Inhaltsverzeichnis Einleitung Grundlagen Begriffsdefinitionen der Popmusik und Geschichte des...»

«Tilburg University The influence of the psychological contract on attitude towards change van den Heuvel, S.R.H.Publication date: Link to publication Citation for published version (APA): van den Heuvel, S. R. H. (2012). The influence of the psychological contract on attitude towards change: What's in it for me? Ridderkerk: Ridderprint General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and...»

«COMMITMENT TO THE EAST AFRICAN COMMUNITY CUSTOMS UNION PROTOCOL, 2004-2009 BY PAUL WAMBI BAGABO A THESIS SUBMITTED TO THE UNIVERSITY OF BIRMINGHAM FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY INTERNATIONAL DEVELOPMENT DEPARTMENT SCHOOL OF GOVERNMENT AND SOCIETY UNIVERSITY OF BIRMINGHAM JUNE 2012 University of Birmingham Research Archive e-theses repository This unpublished thesis/dissertation is copyright of the author and/or third parties. The intellectual property rights of the author or third...»

«Psychological momentum in handball Karin Moesch DOCTORAL DISSERTATION by due permission of the Faculty of Social Sciences, Lund University, Sweden. To be defended on 30 April 2015, at 1.15 pm at Kulturens auditorium. Faculty opponent Professor Filip Boen University of Leuven Organization Document name LUND UNIVERSITY Doctoral dissertation Department of Psychology Date of issue P.O. Box 213 SE – 22100 Lund 30 April 2015 Author: Karin Moesch Title and subtitle: Psychological momentum in...»

«PROOF Contents Acknowledgements ix Notes on Contributors xii Introduction 1 Understanding Tragedy and Understanding International Relations 1 Toni Erskine and Richard Ned Lebow Part I Recovering the Tragic Dimension of International Relations 2 Tragedy, Ethics and International Relations 21 Mervyn Frost 3 Tragedy, Progress and the International Order 44 James Mayall 4 Tragedy or Scepticism? Defending the Anti-Pelagian Mind in World Politics 53 Nicholas Rengger 5 Tragedy, Politics and Political...»

«Borislav Martin KORUNK TUDOMÁNYOS KUTATÁSAI ÉS KUTATÓI A KORSZERŰ K U T A T Á S O K DEZINTEGRÁCIOS FOLYAMATAI Az enciklopedisták-tudósóriások uralma egyszer s mindenkorra lejárt. Eltűnt a „philosophi naturális iskola. Nincsenek ma olyan fők, amelyek agyukba sűríthetnék a matematika, a természettudo­ mányok és a filozófia csúcseredményeit. Az enciklopédisták alkonya nem borított homályt műveikre, tudományos ismereteik értékeire, ezek az emberi társadalom...»

«Alev Çınar Curriculum Vitae CURRENT POSITION Professor and Chair of the Department of Political Science and Public Administration Bilkent University, Turkey EDUCATION 1998 Ph.D. in Political Science, University of Pennsylvania Dissertation Title: Bodies, Places and Time: Islamic Visibilities in the Public Sphere and Contestations of Secular Modernity in Turkey M.A. in Sociology, Boğaziçi University, Turkey B.A. with Special Honors in Psychology, Boğaziçi University, Turkey Chemistry,...»

«Vladan Cetkovic A technokrácia — ideológia és mozgalom A történelem és a mai társadalmi mozgások egyaránt igazolják azt a materialista tételt, amely szerint a gazdasági struktúra mindig kölcsönös összefüggésben áll a társadalmi fölépítmény és tudat számos formájával és intézményével. Noha Marxnak és Engelsnek ezt a tudományos megállapítását kortársaiktól kezdve egészen máig igen sokan elvitatták és különféleképpen tolmácsolták, a tétel...»

«Mitt. Math. Ges. Hamburg 34 (2014), 21–32 Informationssicherheit und technischer Datenschutz durch verteilte Systeme Hannes Federrath Zusammenfassung Als Schutzziele für die Sicherheit von informationstechnischen Systemen gelten seit mindestens 30 Jahren Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit. Moderne Verfahren der Informationssicherheit sind – ebenso wie die Kommunikationssysteme selbst – heute meist als verteilte Systeme ausgestaltet. Verteiltheit bedeutet einerseits...»

«S Z I L Y P Á L (1878-1945) É L E T E ÉS M Ű K Ö D É S E írta: SZABADVÁRY FERENC (Budapest( A p H betűszó, m i n t az századunkra jellemző. Soerensen ajánlotta 1909-ben kényelmi okokból, hogy a hidrogénionkoncentrációk hatványkitevős igen kis értékei helyett egyszerűen annak negatív logaritmusát használják, A hidrogénionkoncentrációnak reális ér­ -1 1 telme 1 — 1 0 ' g egyenérték pro liter koncentrációértékek között van, a megfelelő p H értékek...»

«Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXIX/1. (2011) pp. 7–22 A. H. M. JONES ÉS AZ ÉSZAK-AFRIKAI AGRI DESERTI BODA ÁRPÁD∗ Az elmúlt évszázad során a Római Birodalom bukását vizsgáló történészek a IV–V. századi gazdasági hanyatlás egyik fő okát a népesség számának általános hanyatlásában jelölték meg. Rostovtzeff a népesség csökkenést olyan mértékűnek találta, hogy a diocletianusi adórendszer egyes elemei közül is inkább a munkaerőre...»

«The Relationship between Differential Parenting and Children‟s Other-orientedness by Sharon Pauker A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Masters of Art Applied Psychology & Human Development University of Toronto © Copyright by Sharon Pauker 2013 The Relationship between Differential Parenting and Children‟s Other-orientedness Sharon Pauker Master of Arts Applied Psychology and Human Development University of Toronto Abstract The current study examined...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.