WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 |

«HOGYAN LÁTTATJUK PETŐFIT TANÍTVÁNYAINKKAL ? l. Petőfiről, illetve költészetének iskolai oktatásáról szóló tanulmány-, cikkés ...»

-- [ Page 1 ] --

Dávid András

HOGYAN LÁTTATJUK PETŐFIT

TANÍTVÁNYAINKKAL ?

l.

Petőfiről, illetve költészetének iskolai oktatásáról szóló tanulmány-, cikkés írássorozatunk, amelyet itthon és külföldön magyar és szerbhorvát nyelven

jelentetünk meg, azzal az alapvető célkitűzéssel készül, hogy minél világo­

sabbá és közérthetőbbé tegyük mindazt, ami hazai körülményeink között

jelenti és jelentheti oktató-nevelő munkánkban Petőfit —, Petőfi költészetének esztétikumát és eszmeiségét: emberi és költői minőségeit.

Dolgozataink egytől-egyig a költő születésének 150. évfordulója alkalmából íródtak azzal a szándékkal, hogy a hazai oktatás kereteiben alakuló Petőfi­ képből fölmutassák azokat a színfoltokat, amelyeknek föltétlenül előtérbe kell kerülniük; de egyben ahhoz is hozzájáruljanak, hogy az előttünk fel­ növő ifjú nemzedékek tudatában igazi értékekre épülő és alapvető vonatkozásai­ ban egyértelmű Petőfi-képet alakítsunk ki, s azt igazi tartalommal telítve, tartós élménnyé és cselekvésre serkentő erővé avassuk.

Ilyen célkitűzéseinknek megfelelően vezérgondolataink több-kevesebb ha­ sonlatossággal csaknem minden ilyen írásunkban újból s újból föl fognak tűnni.

2.

Jugoszláviában, ahol több kultúregyesület, számos iskola és igen sok utca viseli a nagy költő nevét, a magyar nyelven oktató tanintézetek a szó erejével, a vers parázsló tüzével, a költői üzenet időt és teret legyűrő életességével, a párját ritkító és mindenképpen kivételes, személyes emberi-költői példa fáklyafényével hirdetik és tudatosítják Petőfi egyedülálló emberi és költői nagyságát.

A fasiszta megszállás esztendeiben a jugoszláviai magyarság legelszántabb, leginkább tettre kész csoportja a költő szellemének, forradalmiságának és m i n d e n t elsodró szabadságvágyának hódolt, az ő üzenetét váltotta valóra, amikor magasra emelve az ötágú csillaggal ékesített magyar trikolort, m e g ­ alkotta a Petőfi-brigádot. A Petőfi forradalmi égisze alatt egyesített és tobor­ zott jugoszláviai magyar szabadságharcos partizánok vérük és életük áldozatá­ val járultak hozzá, hogy m a a jugoszláviai magyar ember emelt fővel jár­ hasson, de hozzájárultak ahhoz is, hogy a világszabadság, a szabadság láng­ lelkű költőjének szava közvetlen és konkrét értelmet nyerhetett. Petőfit épp ezért a szabadság kitapintható tényével együtt érezzük és érezhetjük a legtel­ jesebb mértékben a magunkénak, és ezért nyer költői arcéle egy, a jugoszláviai magyarsághoz kötődő, külön színárnyalatot is. Olyan sugárzó színárnyalatot, amelyre méltán vagyunk büszkék, és amely Petőfi szellemét a szó szoros értelmében, ténylegesen élővé teszi, de amely egyben megtisztelő kötelességet ró mindannyiunkra, különösképpen pedig az iskolai oktatást végző peda­ gógusokra; ti. azt a kötelességet, hogy méltó, tudatos és következetes sáfárai legyünk mindannak, ami Petőfi szellemiségét jelenti általában az emberiség és egyetemes magyarság szempontjából, de ugyanakkor annak is, ami Petőfi valóra váltott szellemiségét jelenti nálunk a szabadságharcos Petőfi-brigádhoz fűződőén.

H a tehát dolgozatunk témáját ezeknek a momentumoknak a tekintetbe­ vételével közelítjük meg, nyilvánvalóan felelős és csöppet sem egyszerű kérdés taglalására vállalkozunk; de tesszük ezt igazi bennső örömmel abban a reményben, hogy legalább részben is sikerül fölmutatni, miszerint a jugosz­ láviai magyar nyelvű oktatásban Petőfi arculatát ecsetelve, a lehető leg­ rangosabb emberi értékekre nevelünk, amelyek sorában egyenrangúan ott szerepel az egyetemes emberiség egységének eszménye, az univerzális magyar­ ság tudata, s n e m utolsósorban a jugoszláviai magyarsághoz tartozás vállalása;

de ott található az emberi jogokhoz, a mások szabadságához és a sajátunkéhoz, egy igazibb, a „bőség kosarát" igazságosabban osztó társadalomhoz, és a személyes helytállás megalkuvást n e m ismerő eszményéhez való ragaszkodás.

Mélységesen meg vagyunk győződve ugyanis arról, hogy Petőfi nevével és példájával az emberi egyetemesség, a magyarság és a szabadság eszméinek tiszteletére, vallására és szeretetére nevelünk.

3.

Az így megvalósítandó Petőfi-élményhez, Petőfi ilyen alapokon nyugvó tudatosításához az iskoláskor előtti intézményekben, az óvodákban kezdjük a munkát. A jugoszláviai magyar gyermek óvodai keretben Petőfi nevét először ugyanis az Anyám tyúkja soraival kapcsolatosan hallja.

Költőnk a feledhetetlen és a maga közvetlen egyszerűségében megismétel­ hetetlen gyermekkor világának varázsos pillanatát avatja e versben örök­ érvényűvé, s a meghittségnek, az áramló derűnek ezzel az apróka e m b e r ­ palántákhoz oly közelálló, korholó-becéző délibáb-játékával, a vers szívbe és tudatba lopakodó muzsikájával indul meg gyermekünk ismerkedése, barátkozása intézményes keretben a költő-óriással.

4.

Az általános iskola első osztályától ez az ismerkedés és barátkozás folyamatos:

skálája mindinkább szélesedő, bővülő, tematikáját és eszmeiségét tekintve pedig mindinkább gazdagodó. Ennek megfelelően az általános iskola első négy osztályában tanulónkat Petőfi tanítja arra, hogy szeresse a virágot, s vele együtt gyönyörködjék a tájban, miközben konkrétan is tanulja meglátni a szépség egyszerűségét és nagyságát ilyen képek révén: „ M i kék / Az ég! / M i zöld / A föld!" — vagyis megtanulja alapvető színhatásaiban, tónusaiban látni a világot, amely egyébként színben, formában, hangban, illatban veszi körül. S ugyancsak Petőfi véteti észre tanulónkkal, hogy az előbb még oly ragyogó kék ég komor tónusúvá változik, mert „Ereszkedik le a felhő / Hull a fára őszi eső". M e g kell állapítania a költővel együtt, hogy immár „ I t t van az ősz, itt van újra,". A költőtől tanulja látni és meglátni a szülőföldet, majd a szülőföld legdrágább lényeit: a forrón szeretett édesanyát a „ F ü s t b e m e n t t e r v " édesbús capricciójában, illetve azokban a sorokban, amikor István öccsének üzen, miként szeresse, óvja és tisztelje édesanyjukat meg édesapjukat. És a költőtől tanulja szívből szeretni az anyát, megbecsülni

az ő kezéből való fekete kenyeret, s az otthon mindent megszépítő és átlényegítő roppant erejét. Mindezt pedig ebből a rövidke néhány sorból:

–  –  –

S a költő fogja kézen tanulónkat, amint a mese költeménybe ötvözött világa felé vezeti. Arany Lacival köthet ilyképpen barátságot, s vele együtt ámulhat-ujjonghat az ürgefogás hamiskás-bájos históriáján. És rácsodál­ kozhat a napra, s olyképpen oldhatja meg ezt a talánynak is beillő tüneményt,

ahogyan a mesék világában szokás. A megoldást Petőfi kínálja neki:

–  –  –

I n n e n m á r csupán egyetlen lépés választja el tanulóinkat Tündérországtól, János vitéz és a költő tündöklő színekben pompázó és örökifjú, boldog és igazságos világától. S ezzel egyben zárul is az a körkép, amely Petőfihez kötődik magyar tannyelvű általános iskoláink alsó tagozatában: az első négy osztályban.

5.

Az általános iskola V. osztályos tanulója immár régi, kedves ismerősként üdvözli Petőfit, s a V I I I. osztályig számos alkalom nyílik a vele való barát­ kozás elmélyítésére. Az V-től a V I I I. osztályig közvetlenül is a költő tüzete­ sebb és jobb megismerését szolgálja a mintegy hoszonkét Petőfi tollából származó, illetőleg róla szóló szöveg, s e szövegek értelmezését a tankönyvek megfelelő részein beiktatott életrajzi jegyzetek teszik teljesebbé.

Alkalom adódik tehát arra, hogy tanulóink elmélyítsék a költő táj szemléle­ tével kapcsolatos ismereteiket, az olyan táj költői ábrázolását, amilyen al­ földi, p a n n o n világunkban a Vajdaság is. Ennek, az ilyen képnek a kibon­ tását és láttatását segítik elő átütő sikerrel Petőfi tájfreskói a Tiszáról, az Alföldről, a téli pusztáról vagy a D u n a m e n t é n álló kis lakról, illetőleg a szülői otthon iránt a távolban érzett nosztalgia örökérvényű, időtlen időket befogó érzéséről; hiszen örökké volt és lenni is fog a világ bármely pontján a távolból a meleg otthon biztonságát áhító, az otthon egész világot jelentő univerzuma u t á n vágyakozó, sóvárgó, távolba szakadt gyermek. És ehhez a tájhoz kapcsolódik a falu végi kurta kocsmának a közeledő éjszaka csöndjéből kiváló, muzsikás, cimbalmos hangossága, s a benne váratlanul lejátszódó, teljes regiszterében kiteljesedő, szívet és észt egyképpen betöltő, elsodró intenzitású, páratlan tömörséggel komponált magyar rapszódia.

Aztán egymást váltják azok a szövegek, amelyek a költő személyesebb megismerését célozzák: egyéniségének, törekvéseinek, életpályája eszméinek megkörvonalazását. Tanulóink egy sikerült dramatizált életrajz keretében így az aszódi diák életébe nyernek betekintést, majd elkísérik arra az egy estére, amit otthon tölt el a szülők társaságában, mintegy a távolból feléjük irányított nosztalgikus vágyakozás beteljesüléseként; amikor érző szeretetre vágyó szíve arról bizonyosodik meg, hogy a földön neki van a legszeretőbb anyja. Mindehhez pedig szervesen kapcsolódik az öccséhez, Istvánhoz inté­ zett üzenet, az otthonért, a szülőkért aggódó episztola. D e az aszódi diákból, majd pedig a haza látogató s egy estét a szülői házban, a szülők körében töltő ifjú színész immár költővé érlelődik, s a Ha férfi vagy, légy férfi c. költemé­ nyében m á r ott az erkölcsi magatartás, a világlátás egész vallomása. Az etikai alaptétel: „ K o l d u s b o t és függetlenség!", a magatartás modellje pedig pontosan az, amit Petőfi m i n d e n szava, minden tette, egész költészete és egész lobogó

ifjú élete példáz:

Légy tölgyfa, mit a fergeteg Ki képes dönteni.

D e méltóságos derekát meg n e m görbítheti.

(Ha férfi vagy, légy férfi) Tudja, érzi és teljes bizonyossággal hirdeti, hogy az édesanya jövendölése

színigaz, az álom valójában költői jövendőjének t ü k r e :

Anyám, az álmok n e m hazudnak;

Takarjon bár a szemfödél:

Dicső neve költő-fiadnak, Anyám, soká, örökké él.

(Jövendölés) A X I X. század költői c. vers sorra kerülésekor, az eddig vázolt előzmé­ nyekre építve, már azt a Petőfit állítjuk tanulóink elé, aki maradéktalan költői hivatástudatával emelkedik a kortárs-poéták többsége fölé, aki a népért folytatott küzdelmében egyértelmű, aki a megalkuvást a legerélyesebben félretaszítja. A nép zászlaját pedig vele együtt májasán kell hordania a kor minden költőjének, amíg elérkezik a pillanat, hogy a bőség kosarából mindenki egyaránt vehet, hogy a jog asztalánál mindenki egyaránt foglalhat helyet, s hogy a szellem napvilága ragyog minden ház ablakán.

Magától értetődő lesz ezután, hogy a költőtársak közül magasan kiemelkedő, fáklyalángként izzó költő-vezér a respublikára esküszik, a nép nevében követel a népnek emberjogot, miközben Dózsa György héroszi alakját idézi m e m e n t ó ­ ként és elkötelezett büszkeséggel, s a szabadsághoz írja szerelmes költeménynek

is beillő sorait:

Kerestünk mi égen-földön téged egyetlenegy igaz istenséget, T e vagy örök, a többi m i n d bálvány, Mely leroskad, egy ideig állván.

T e vagy a mi törvényes királyunk, Trónusodnál ünnepelve állunk.

Körülötted milljom s milljom fáklya, Meggyúlt szíveink lobogó lángja.

(A szabadsághoz) Ezt követően tanulóink Petőfi úti élményei nyomán, utazásainak költői reflexiói tükrében követik a költő csillagútját. Eljutnak vele Aranyékhoz, és szemtanúi egy példamutató és minden vonatkozásában önzetlen és komplett költői és emberi barátság ritkaszép szimfóniájának.

Az előzőeket ezután komorabb képek váltják föl, ti. a Szeptember végén sorai nemcsak a völgyben nyíló kerti virágok közé besurranó ősz melankóliáját, hanem a kivételes emberek megérzésének, jövőbe révedő tekintetének döbbenetét sugalmazzák, annak a minden embert mindenkor és mindenütt hatalmába kerítő döbbenetnek a visszavonhatatlan megérzését, hogy „Elhull a virág, eliramlik az é l e t... " Amit még ezután tudnak meg a költőről, az utolsó napjaira, utolsó pillanataira vonatkozik Illyés Gyula remek vízió­ jában.

H a mindehhez hozzáadjuk még a házi olvasmányként szereplő János vitéz teljes szövegét, leszögezhetjük, hogy a jugoszláviai magyar tannyelvű általános iskolában az előbbiek során vázolt, illetve ennek megfelelő, olykor csak ebben a keretben m a r a d ó, más esetekben viszont ezt a keretet mennyiségi és minőségi vonatkozásaiban erőteljesen meghaladó Petőfi-élmény alakul ki, amely — jóllehet sok kívánni valót hagy maga után — egy célt ilyenformán és most is sikerrel tölt b e ; azt ugyanis, hogy elhinti a nagy költő iránti érdeklő­ dés magvait, és minden bizonnyal megalapozza Petőfi további megismerésének igényét.

6.Pages:   || 2 | 3 |


Similar works:

«Incorporating uncertainty information into exploratory land cover change analysis: a geovisual analytics approach A Dissertation by Christoph Kinkeldey Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doktor-Ingenieur (Dr.-Ing.) October 2014 Reviewers: Jochen Schiewe Alan M. MacEachren Alexander Klippel “Although our intellect always longs for clarity and certainty, our nature often finds uncertainty fascinating.” Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz (1780-1831)...»

«Alexander Genevsky Department of Psychology Phone: 510.318.4716 Jordan Hall, Building 01-420 Email: genevsky@stanford.edu Stanford University Web: www.stanford.edu/~genevsky 450 Serra Mall Stanford, CA 94305 Education Stanford University Ph.D. Psychology – expected (2016) Advisor: Brian Knutson San Francisco State University M.A. Psychology Advisor: David Gard Binghamton University (SUNY) B.S. Computer Science Research Interests Affect, Consumer Decision Making, Prosocial Behavior,...»

«Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 415-436 A MUNKAVÉDELEM ÉS A MUNKAEGÉSZSÉGÜGY INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON A II. VILÁGHÁBORÚIG, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MUNKÁLTATÓ FELELŐSSÉGÉRE MÁDI SAROLTA∗ I. Bevezető gondolatok A munkavédelem és a munkaegészségügy feladata a munkát végző, dolgozó ember testi épségének és egészségének megóvása. Dolgozatomban a munkavédelem és a munkaegészségügy...»

«Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXIX/2. (2011), pp. 515–543 A LAKOSSÁGI ÉS AZ ELŐÁLLÍTÓI „FOGYASZTÁSSAL” ÖSSZEFÜGGŐ JOGÜGYLETEK TÁRSADALOMPOLITIKAI ÉS JOGI PROBLÉMÁI∗ PRUGBERGER TAMÁS∗∗ I. A téma körvonalazása és a problémák felvezetése A fogyasztói jogügyleteket, illetve szerződéseket kétféleképpen, szűkebb és tágabb értelemben közelítjük meg. Ha szűkebb értelemben nézzük őket, akkor kifejezetten csak jogi, mégpedig polgári...»

«COMMITMENT TO THE EAST AFRICAN COMMUNITY CUSTOMS UNION PROTOCOL, 2004-2009 BY PAUL WAMBI BAGABO A THESIS SUBMITTED TO THE UNIVERSITY OF BIRMINGHAM FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY INTERNATIONAL DEVELOPMENT DEPARTMENT SCHOOL OF GOVERNMENT AND SOCIETY UNIVERSITY OF BIRMINGHAM JUNE 2012 University of Birmingham Research Archive e-theses repository This unpublished thesis/dissertation is copyright of the author and/or third parties. The intellectual property rights of the author or third...»

«UNDERSTANDING LEISURE IN THE LIVES OF OLDER WOMEN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES Erika Bockstael, Olympic Aid Michael J. Mahon, University of Alberta Women with disabilities have numerous challenges to overcome. In seemingly every facet of life, women with disabilities face greater adversity as compared to men and women without disabilities, and men with disabilities. They are employed less, earn less when employed, are married less often, and are more often divorced (Sands & Kozleski, 1994;...»

«Borislav Martin TÁRSADALMI-GAZDASÁGI KUTATÁSOK VAJDASÁGBAN A TARTOMÁNYI TUDOMÁNYÜGYI KÖZÖSSÉG Amikor két és fél évvel ezelőtt megalakult a Tartományi Tudományügyi Közösség, sok kutató, de természetesen közvetlen termelő is kételkedett abban, hogy ez minőségileg valami újat jelent mind a tudomány, mind a kutatók számára. A szkeptikusok leggyakrabban azt hangsúlyozták, hogy a Közösség csak a tudományos tevékenységet koordináló tartományi tanács...»

«Motivation of young people for studying SET. The gender perspective Felizitas Sagebiel, University of Wuppertal, Wuppertal Sagebiel@uni-wuppertal.de Co-authors: Dahmen, Jennifer, Davidsson, Bodil, Godfroy -Genin, Anne-Sophie, Rommes, Els, Thaler, Anita, Urbancíková, Natasa Abstract The paper will report about the idea, aim and concept of the European Commission project MOTIVATION starting 2008 and lasting two years. This coordination action will compile an exchange between the partner...»

«Therapeutisches Konzept für die Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen Das Konzept entstand in Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abteilung. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde mehrheitlich nur die männliche Form genannt. Es sind jedoch immer beide Geschlechter gemeint.Verantwortlich für den Inhalt: Dr. med. Christoph Mai, Chefarzt und Geschäftsführer Dr. phil. Rainer Petersen, Leitender Psychologe und Leitung Rehabilitation...»

«Borislav Martin KORUNK TUDOMÁNYOS KUTATÁSAI ÉS KUTATÓI A KORSZERŰ K U T A T Á S O K DEZINTEGRÁCIOS FOLYAMATAI Az enciklopedisták-tudósóriások uralma egyszer s mindenkorra lejárt. Eltűnt a „philosophi naturális iskola. Nincsenek ma olyan fők, amelyek agyukba sűríthetnék a matematika, a természettudo­ mányok és a filozófia csúcseredményeit. Az enciklopédisták alkonya nem borított homályt műveikre, tudományos ismereteik értékeire, ezek az emberi társadalom...»

«Norway Norvège Norwegen Report Q194 in the name of the Norwegian Group by Harald IRGENS JENSEN and Amund BREDE SVENDSEN The Impact of Co-ownership of Intellectual Property Rights on their Exploitation Discussion and Questions I) Analysis of the current substantive law 1) The regulation of co-ownership may depend on the origin of co-ownership. It may be considered that, in case the object of an intellectual right (esthetical, technical or commercial) is jointly created by two or more persons,...»

«1 Unterrichtskonzept und Schriftspracherwerb. Zum Einfluss verschiedener pädagogisch-didaktischer Konzepte auf Leseund Rechtschreibleistungen, soziale Kompetenzen und Leistungsmotivation Von der Pädagogischen Hochschule Heidelberg zur Erlangung des Grades einer Doktorin der Erziehungswissenschaft (Dr. paed.) genehmigte Dissertation von Karin Friedrich aus Birkenfeld Erstgutachter: Prof. Dr. Hermann Schöler Zweitgutachterin: Prof. Dr. Jeanette Roos Fach: Pädagogische Psychologie Tag der...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.