WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |

«I. A téma körvonalazása és a problémák felvezetése A fogyasztói jogügyleteket, illetve szerződéseket kétféleképpen, szűkebb és ...»

-- [ Page 1 ] --

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXIX/2. (2011), pp. 515–543

A LAKOSSÁGI ÉS AZ ELŐÁLLÍTÓI „FOGYASZTÁSSAL”

ÖSSZEFÜGGŐ JOGÜGYLETEK

TÁRSADALOMPOLITIKAI ÉS JOGI PROBLÉMÁI∗

PRUGBERGER TAMÁS∗∗

I. A téma körvonalazása és a problémák felvezetése

A fogyasztói jogügyleteket, illetve szerződéseket kétféleképpen, szűkebb és tágabb értelemben közelítjük meg. Ha szűkebb értelemben nézzük őket, akkor kifejezetten csak jogi, mégpedig polgári jogi szempontok, esetleg igazgatási jogiak kerülnek előtérbe. Ha viszont tágabb értelemben vizsgáljuk e jogterületet, vagyis, ha a vizsgálatunkat minden olyan jogügylet-típusra kiterjesztjük, amely a lakosság életvitelét közvetlenül vagy közvetve érinti, akkor olyan komoly társadalomgazdasági és szociális feszültségekkel találjuk szembe magunkat, amelyek kezelése alól nem vonhatja ki magát az állam.

A szűkebb értelemben vett fogyasztói szerződéseket, így a házaló szerződést, a prospektus és a komputerre feltett áru-tulajdonsági adatok alapján történő internetes vételt, a „time-sharing-et” az utazási szerződést, a fogyasztói hitelt, valamint a közműszerződéseket, továbbá az iparszerűen szolgáltatók által egyoldalúan a megrendelőknek címzett általános szerződési feltételeket (blankettaszerződések) – a bennük foglalt egyoldalú, nem egyszer a laikus megrendelőt tudatosan megtévesztő kikötések miatt – a fogyasztói társadalom védelme érdekében a tagállamok törtvénykönyvei speciális módon rendezik, mégpedig uniós irányelvek alapján. A helyzet nagyjából Magyarországon is hasonló, azzal az eltéréssel, hogy a fogyasztói hitelt a fogyasztók védelme szempontjából nem rendezi külön sem a Ptk., sem más magasabb rendű jogszabály. Ezeknél a hitelszerződéseknél ugyanis nincs a magyar jogban megnevezve, hogy ki számít fogyasztói „megrendelőnek” és ki nem. Ebből viszont komoly társadalmi-szociális feszültségek, állami úton kezelendő egzisztenciális problémák adódnak. Ezzel szemben, a globalizáció térhódítása ellenére, a holland Ptk. (Bjurgerliche Wetbok), egyrészt mind a vásárlás, mind a fogyasztói hitel szempontjából ∗ A tanulmány az OTKA 68-609 sz. támogatása keretében készült.

∗∗

DR. PRUGBERGER TAMÁS

professor emeritus Miskolci Egyetem ÁJK, Munka- és Agrárjogi Tanszék Prugberger Tamás fogalomkiterjesztéssel, fogyasztóként kezeli azt a vásárlót, vagy hitelt felvevő személyt, így pl. az egyszemélyi-családi kisvállalkozóként működő taxist vagy fuvarozót, aki a gépkocsit iparűző tevékenységén túlmenően magáncélokra, a családdal történő utazásokra is használja.1 Ugyanígy a munkaszerződéskötéskor, legtöbbször a munkáltatók által egyoldalúan elkészített blankettaszerződések alkalmazása, valamint a munkáltatónak a munkavállaló feletti fölénye, és a munkavállalónak a munkáltatótól való egzisztenciális függősége miatt a holland jog a munkaszerződést is fogyasztói jellegű szerződésként kezeli. Ebből adódik, hogy valamennyi európai uniós tagállam közül a munkavállalók részére a legerőteljesebb felmondásvédelmet ez a jog biztosítja.2 Visszatérve a magyar tételes jogra, a Ptk.-ban szereplő, szűkebb értelemben vett fogyasztói vételi és vállalkozási jellegű fogyasztó szerződéseket teljeskörűen feldolgozta.3 Nem mondható ez el azonban a fogyasztói hitelről, ahol a magyar jogalkotó nem tett mást, mint az eléggé hézagos uniós irányelvet szó szerint lefordítva, mechanikusan beillesztette a magyar jogrendszerbe. Ezzel szemben annak idején a német Alaptörvényben (Grundgesetz) deklarált szociális jogállamiság elvének megfelelően Németország megvizsgálta, hogy a saját érvényben lévő fogyasztói hitelszerződési szabályok mennyiben állnak összhangban a kiadott irányelvvel. Ennek során megállapította, hogy a német fogyasztói hitelre vonatkozó előírások nagyobb védelmet biztosítanak a fogyasztók részére mint az irányelv, ezért a Bundestag a fogyasztói hitelre vonatkozó hazai jogát érintetlenül hagyta.4 A magyar jogalkotó részéről az irányelvhez történő viszonyulásnak e kritizálható módja következtében állott elő az a helyzet, hogy a bankok, nemcsak figyelmen kívül hagyva a fogyasztói hitel speciális szabályait, hanem az általános szabályok megszegésével, erőfölényüket is felhasználva viszonyultak és viszonyulnak ma is a lakásvásárlási hitelekkel kapcsolatos azon problémákra Magyarországon, amelyek részben a világválság hatására állottak elő.

Ezzel, valamint az államot terhelő lakossági, különösen élelmiszerellátási felelősség felvetésénél eljutottunk azokhoz a szociális kérdésekhez, amelyek miatt a fogyasztói ügyletek problémáit a tágabb megközelítés alapján kívánjuk megvizsgálni.

BrungerlijkWetboek (Nederlands)m – Boek 7/A Art. 1791–1793 = Welteksten 2002– 2003, Boeken 1t/m 8, ed. Mr. R. J. Q KLOMP, Een mitgave van Ars Aegui Libri Nijmegen, 551 és köv.

Herma van Voss, Inleiding Nederlands sozial recht, Den Haag, 2003, 149 és köv.

Jura Europae; III. 70. 10–29. (FUL. Art. 2.); Heema van VOSS, Indeiling Nederlands Sozialrecht. Uitgewer Boom, Den Haag, Derste druk, Boom Juridische witgewers.

Peter BÜLOW, Recht der Kreditsricherheiten, 4. Aufl., Heidelberg, C. F. Müller Verlag, 84., 760 és 796. pont.

A lakossági és az előállítói,,fogyasztással” összefüggő jogügyletek… 517 Mindezt figyelembe véve, most azokat a jogügylet típusokat fogjuk tárgyalni, amelyek társadalmi problémaként nemcsak a fogyasztókat, hanem a hazai termelőként, gyártóként, illetve előállítóként a fogyasztók részére piaci jelenlétükkel szolgáltatnak, de akiket vagy amelyeket a multinacionális kereskedelem, valamint szolgáltatóipar monopóliumok kialakításával és/vagy gazdasági erőfölény alkalmazásával, továbbá szakmai jártasság alapján igyekszik elnyomni, és a piacról kiiktatni. Ez a jelenség a fogyasztók, és a már említett módon fogyasztói attitűdökkel is kevert egyéni-családi kis-, és középvállalkozások sérelmére egyaránt fennáll az ipar, az áruforgalom, az iparszerű szolgáltatásnyújtás és a pénzügyi műveletek területén.

Erre való tekintettel, kihagyva a Ptk.-ban kifejezetten fogyasztói szerződésnek minősített, több nevesített, a jogirodalomban már feldolgozott szerződést, először a fogyasztói, valamint a kis- és középvállalkozói hitel problémáival, azt követően az élelmiszertermelés és láncolatos értékesítés, valamint általánosságban a blankettaszerződések anomáliáival kívánunk foglalkozni. Ennek során érinteni fogjuk azokat a munkaszerződés-kötési és felmondási technikákat is, amelyekkel – gazdasági erőfölényüket kihasználva – a munkáltatók a munkavállalók hátrányára éppen úgy élni szoktak, mint azok a szakmát ismerő vállalatok, amelyek a laikus ügyfelek csalárd megvezetésére éreznek gyakran késztetést.

II. A fogyasztó fogalmának szélesebb körű értelmezéséhez fűződő társadalomgazdasági és jogpolitikai igény Azon túlmenően, hogy az Európai Unió egyes tagállamai a fogyasztói szerződéseket kiterjesztik az olyan ipar- és jövedelemszerzésszerűen űzött tevékenységgel kapcsolatos beszerzési és hitelügyletekre, amelyeknél a beszerzés tárgyát nemcsak a vállalkozásban használják és hasznosítják, hanem magáncélokra is, különbséget tesznek a vállalkozók, illetve az iparszerűen gazdasági tevékenységet folytatók között aszerint is, hogy kis-, közép- vagy nagyvállalkozásban áll fenn az érdekeltségük.

A termelésben a jog mindig különbséget tett családi-, kis-, közép- és nagyüzem között.

A családi üzem 10 fő alatti személyzettel, míg a kisüzem az 50 főt, a közepes méretű a 200 főt meg nem haladó alkalmazotti gárdával működik. Nagyüzemnek pedig ebben a konstellációban a 200 főt meghaladó személyzetet foglalkoztató gazdasági cég számít. Ez kifejezésre jut abban, hogy a munkajogi szabályok értelmében 10 főt meg nem haladó vállalkozásoknál nem érvényesül a munkavállalói részvétel a vezetésben, 10 vagy 15 fő munkavállalót elérő üzemben egészen 50 főig a germán jogrendszerekben csak üzemi megbízott (Németország, Ausztria, Magyarország), a frankofon, latin és skandináv jogrendszerekPrugberger Tamás ben pedig csak munkavállalói képviseletet jelentő üzemi bizottság (comittee d enterprise), míg 200 főn felül üzemi tanács (conseil d entreprise vagy Betriebsrat) működik. Olyan gazdasági társaságoknál pedig, ahol több, mint 200 foglalkoztatott tevékenykedik, a társaság felügyelő tanácsában vagy igazgatóságában a munkavállalók egyharmados határozathozatalban való részvételi jogosultsággal és ilyen arányú tagsági jogosultsággal rendelkeznek. Ez a szabály van érvényben Magyarországon is.5 A kereskedelemben – ezen különbségtételen kívül – a kereskedelmi jog régtől fogva megkülönböztetést tesz kis- és nagykereskedők között. A klasszikus kereskedelmi szokás, illetve szokásjog értelmében a nagykereskedő nagyban átveszi, azaz többnyire megvásárolja a gyártó cégtől a terméket, amit a kiskereskedelemnek ad el. A nagykereskedő a gyártó cégtől nagyban vásárol, és ő is nagyban adja tovább a kiskereskedő részére, akitől aztán az árucikk a fogyasztóhoz jut el.6 A mezőgazdaság szintén ismeri az üzemméretek szerinti megkülönböztetést. Az agrárgazdasági irodalom a családi farmnak kétféle, kis- és középméretű formájáról beszél, ahol a gazdasági tevékenységet túlnyomórészt családi munkaerővel látják el (family farm) és csak a mezőgazdasági munkák „dömping” idejére (aratás, cséplés, betakarítás) vesznek fel átmeneti jelleggel szerződéses munkaerőt. A másik a nagy- és esetleg középméretű ún. „contract” farm, ahol a gazdaság nagyon sokszor társasági formában működik és ahol a gazdasági tevékenységet szerződéses munkavállalók végzik.7 Mindez, az érdekegyeztetéssel összefüggve, a munkaügyi kapcsolatokban jogilag is leképezve nyilvánul meg a nyugat- és közép-kelet európai országokban. Eklatáns példaként felhozható erre nyugat-európai viszonylatban Belgium, ahol a munkáltatói érdekvédelmi szervezetek az ágazati, politikai és a vallási tagozódás mellett a vállalkozás nagysága szerint is tagozódnak. Így a kis- és középvállalkozással rendelkező cégtulajdonosok munkáltatói érdekvédelmi szervezete elkülönül a nagy cégek hasonló szervezeteitől. Kelet-Európában – kissé más előjellel – hasonló tendencia észlelhető. Oroszországban például ahol a kis- és középméretű vállalkozások tulajdonosai az őket alvállalkozóként foglalkoztató Employee participation in Europe = Works councils, worker directors and other farms of participation in 15 Europaen countries, E/RR Report Number Fous, 45–51.; Jura Europae I,10.50. II. lap (NSZK), III.60.50. II. lap (Hollandia), I.30.50. II. lap (Franciaország), III.70.50. II. l. (Dánia). Feldolgozta: PRUGBERGER, Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog, Bp., Complex, 2006, 185–215.

P. A. SAMUELSON, W. D. NORDHAUS, Közgazdaságtan (Mikroökonómia), Bp., Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1987, II, 620–626.

Imrik STANEK, Landwirtschaft in Ost und West, Stuttgart, Umler Verlag, 1974.

A lakossági és az előállítói,,fogyasztással” összefüggő jogügyletek… 519 nagyvállalkozókkal szemben saját érdekeik védelmére érdekes módon nem munkáltatói szövetséget, hanem szakszervezetet alapítottak.8 A gazdaságok/vállalatok, pontosabban a cégek és a vállalkozások méretektől függő megkülönböztetése az európai uniós szabályozásban is megnyilvánul.

Az uniós támogatási rendszer igénybevétele és az elnyerhető támogatás összege más szabályok szerint alakul a kis- és középméretű vállalatoknál és másként a tőkeerős nagy cégek esetében. Ez a Római Szerződés 1986. évi kiegészítésén nyugszik, amely kifejezetten előírja, hogy az Európai Gazdasági Közösség (ma már Európai Közösség) jogi normarendszerével ellenkezik minden olyan nemzeti jogi jogalkotás, amely akadályozza a kis- és középméretű vállalatok alapítását és fejlesztését.9 Ezzel függ össze, hogy más normatív támogatások vonatkoznak a nagyvállalati és mások a kis- és középvállalati szférára.10 Itt azonban meg kell jegyezni azt, hogy az esélyegyenlőségi előírások és a diszkriminációs tilalom (ami magába foglalja a pozitív diszkrimináció tilalmát is), tekintetében az EU támogatáspolitikája nem tesz különbséget profitorientált és nonprofit gazdasági szervezet között,11 ami viszont a szociális szempontok alapulvételének a hiánya miatt komoly hiba. Ezáltal a szövetkezetek és a csökkent munkaképességűeket foglalkoztató munkahelyek elvesztették adókedvezményeiket és privilegizált pénzügyi támogatási lehetőségeiket.12 Magyarországon pedig a Bajnai-kormány azzal, hogy a 2009. évi költségvetésből teljesen ki akarta venni a csökkent munkaképességűek támogatását, nyíltan szembehelyezkedett Európai Unió szociálés foglalkoztatáspolitikai normáival.

Összegzésképpen mindezek alapján elmondható, hogy a fogyasztó fogalma szűken és tágan egyaránt értelmezhető. A magyar szabályozás még mindig a szűk fogalomértelmezést használja, ugyanakkor nyugaton már a tágabb fogaAlex Scharf, Gewerkschaften und sozialpartnerschaftliche Strukturen in der russischen Föderation, WIRO, 1996/5, 65. Lásd PRUGBERGER, Európai és magyar munka…, 534.

PRUGBERGER, A gazdaság működésének korlátai a gazdaság globalizált szociálliberál-kapitalista belső- és külső környezetében, Gazdaság és Társadalom, 2005/1, 38–45.

HALMAI Péter, A reform ökonómiája, Bp., KJK-KerSzöv, 2004, 234.; SZILÁGYI János Ede, A KAP piacszabályozási pillére = Agrárjog, szerk. CSÁK Csilla, Miskolc, Novotni.

Illetve PRUGBERGER, A gazdaság működésének…, i. m., 41–42.

EU Gazdasági és Szociális Bizottsága 2004. február 23. állásfoglalása. 1.8.;

1435/2003. sz. EU rendelet a szövetkezeti társaságokról = Szövetkezés, 237–238.;Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |


Similar works:

«A Z APENTA KESERŰVÍZ KUTATÁSTÖRTÉNETE DOBOS I R M A A keserűvíztelepek kialakulása A z Ő r m e z e i v ö l g y b e n a kutak és a telepek létesítését minden bizonnyal Saxlehner András 1 863-ban az ö r s ö d i területen feltárt és palackozott Hunyadi János keserűvíz korán fellendült forgalma segítette elő. A két terület közel azonos földtani felépítése m é g jobban a l á t á m a s z ­ totta az e r e d m é n y e s vízfeltárást és annak nyomán a remélt...»

«TANULMÁNYOK G Y Ö N G Y Ö S S I PÁL ARCHIATER ÉS P L A T O N L E V S I N írta: S C H U L T H E I S Z EMIL TARDY LAJOS (Budapest) ligha férhet kétség ahhoz, h o g y Gyöngyössi Pál (1707—179?) a magyar orvosés művelődéstörténet egyik legérdekesebb személyisége v o l t, akinek élete és működése azonban mindmáig sem teljesen felderített és még nem látszik közelinek az az idő, amikor az alakját övező rejtély és homály teljesen eloszlik. A debreceni...»

«Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar XIV. Apáczai – napok 2010 Tudományos Konferencia Európaiság, magyarság Közép-Európában „Qui cupit, capit omnia.” „Aki törekszik, mindent elér.” (Apáczai Csere János) Absztraktfüzet 1. A GYÓGYPEDAGÓGIAI ELLÁTÁS JELENLEGI HELYZETE KÖZÉP-EURÓPÁBAN Csupor Zsolt Jánosné Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Sajátos nevelési igényű tanulók a többségi iskolában Előadásomban a...»

«DR NELIUS BOSHOFF CURRICULUM VITAE (last updated: 19 January 2015) CONTACT PARTICULARS Centre for Research on Evaluation, Science and Technology (CREST) Stellenbosch University, Private Bag X1, Matieland, 7602 Email : scb@sun.ac.za Tel : +27 21 808 2093 PERSONAL PARTICULARS Full names : Stephanus Cornelius Gender : Male Nationality : South African QUALIFICATIONS 2013 : PhD (Science and Technology Studies), Stellenbosch University 1995 : MA (Research Psychology) Cum Laude, Stellenbosch...»

«Search, Recognition, and Visualization in Chess: Rebuttal to Gobet’s Critique of Chabris & Hearst (2003) Christopher F. Chabris Department of Psychology Harvard University Cambridge, MA 02138 USA Eliot S. Hearst Department of Psychology College of Social and Behavioral Sciences University of Arizona Tucson, AZ 85721 USA 18 October 2005 In an article published in Cognitive Science, Chabris and Hearst (2003; hereafter C&H) used computer analysis of errors in grandmaster games to measure the...»

«Die Stimme in der Popmusik Experiment zur emotionalen Empfindung und ästhetischen Einordnung der wahrgenommenen Stimmqualität Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades eines Magisters der Philosophie an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz vorgelegt von Ludwig WAGNER am Institut für Musikwissenschaft Begutachter: Univ.-Prof. Dr. Werner Jauk Graz, 2007 Inhaltsverzeichnis Einleitung Grundlagen Begriffsdefinitionen der Popmusik und Geschichte des...»

«Evolution and Human Behavior 22 (2001) 241 ± 250 Age preferences for mates as related to gender, own age, and involvement level Bram P. Buunka,*, Pieternel Dijkstraa, Douglas T. Kenrickb, Astrid Warntjesa a Department of Social and Organizational Psychology, University of Groningen, Grote Kruisstraat 2/1, 9712 TS Groningen, The Netherlands b Department of Psychology, Arizona State University, Tempe, AZ 85287-1104, USA Received 1 March 2000; accepted 7 March 2001 Abstract The present study...»

«Electronic Journal of Research in Educational Psychology E-ISSN: 1696-2095 jfuente@ual.es Universidad de Almería España Dereli, Esra; Karakus, Özlem Un Examen de los Estilos de Apego y Habilidades Sociales de los Estudiantes Universitarios Electronic Journal of Research in Educational Psychology, vol. 9, núm. 24, septiembre, 2011, pp. 731Universidad de Almería Almeria, España Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=293122840012 Cómo citar el artículo Número completo...»

«P r e d i g t vo m 3 1. A u g u s t 2 0 1 4, T h o m a s E b e r h a r d t, C h r i s c h o n a G e m e i n d e T h u n Predigt: Gott der Vater (Apostolicum 2. Teil) Ich freue mich auf die heutige zweite Predigt über das Apostolische Glaubensbekenntnis. Im ersten Abschnitt geht es da bekanntlich um Gott: „Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde.“ Weshalb „Vater“? Heute spreche ich über Gott, den Vater. Ich habe mich gefragt, weshalb...»

«Modeling Inconsistencies in People's Preferential Choices with Sequential Sampling Models Inauguraldissertation zur Erlangung der Würde eines Doktors der Philosophie vorgelegt der Fakultät für Psychologie der Universität Basel von Nicolas A. J. Berkowitsch aus Zürich, Schweiz Basel, 2014 Genehmigt von der Fakultät für Psychologie auf Antrag von Prof. Dr. Joe Rieskamp Prof. Dr. Joseph G. Johnson Basel, den Prof. Dr. Alexander Grob Modeling Inconsistencies in People’s Preferential...»

«Let the Land Rest: Lessons from Shemita, the Sabbatical Year By Rabbi Noam Yehuda Sendor In the Garden of Eden, people lived in harmony with the Earth. This harmony was a natural expression of the people’s elevated consciousness. The Gaon of Vilna (1720-1797) wrote: The light that was created on the first day was the light with which Adam saw from one end of the creation to the other. This original light is the light of consciousness (ohr ha’sekhel), the light which illumines the mind. It...»

«Spectrum 26 (2014) Heft 2 Clemens Ley, Edita Lintl & Movi Kune Team* *L. Bardach, J. Hochedlinger, V. Hofer, P. Strobl, L. Steinmaurer, K. Frisch, P. Vogl, A. Koch, M. Peer, F. Dann, M. Rato Barrio, J. Kaunitz, W. Ruckhofer „Movi Kune – gemeinsam bewegen“: Bewegungstherapie mit Kriegsund Folterüberlebenden “MOVI KUNE – MOVING TOGETHER”: MOVEMENT AND EXERCISE THERAPY WITH WAR AND TORTURE SURVIVORS Zusammenfassung Bei Folterund Kriegsüberlebenden zeigt sich eine besonders hohe...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.