WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 |

«AUSZTRIA NÉGYHATALMI MEGSZÁLLÁSA ÉS AZ 1955-ÖS ÁLLAMSZERZŐDÉS* SZABÓ I S T V Á N 1. Ausztria nemzetközi jogi jogállása az „Anschluss-t ...»

-- [ Page 1 ] --

Sectio Juridica et Politico, Miskolc, TomusXXVI/1. (2008), pp. 175-121

AUSZTRIA NÉGYHATALMI MEGSZÁLLÁSA

ÉS AZ 1955-ÖS ÁLLAMSZERZŐDÉS*

SZABÓ I S T V Á N "

1. Ausztria nemzetközi jogi jogállása az „Anschluss"-t követően

Ausztria az 1938-as német katonai megszállással nemzetközi jogalanyiságát

elvesztette. Ez mindenképpen igaz volt belső joga szerint, hiszen az Ausztriának

a Német Birodalommal történő újraegyesítéséről szóló alkotmányerejű törvény szerint ezen utóbbi államalakulat tagállamává vált. 1 A törvényt Ausztriában és Németországban egyaránt kihirdették.

Ez volt tehát a német belső jogrend szerinti helyzet, a Németország által képviselt álláspont. 2 Egy állam belső törvényei azonban a nemzetközi jogi viszonyokban nem bírnak korlátlan hatállyal, így nem biztos, hogy ez Ausztria önálló állami státusza valóban megszűnt.

Az egyesítéséről szóló törvény ugyanis sértette a St. Germain-i békeszerződést. Eszerint Ausztria csak a Népszövetség tanácsának előzetes jóváhagyásával adhatta fel függetlenségét, 3 ezt a jóváhagyást pedig nem kapták meg. Az „Anschluss" nemzetközi jogi elismerését azonban leginkább a diplomáciát kisebb nagyobb mértékben mindig is befolyásoló nemzetközi erőviszonyok határozták meg. Ebben az esetben mondhatjuk, szinte kizárólagos befolyásoló tényező volt. 1938-ban a Németországgal történő konfliktus elkerülése érdekében pedig szinte minden állam, ha kifejezetten el nem is ismerte, de tudomásul vette azt. Ennek legvilágosabb megnyilvánulása a diplomáciai kapcsolatok Ausztriával történő megszüntetése volt. 4 * A tanulmány a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj támogatásával készült.

" DR. SZABÓ ISTVÁN egyetemi docens Miskolci Egyetem ÁJK, Jogtörténeti Tanszék 3515 Miskolc-Egyetemváros Bundesvarfassungsgesetz über die Wiedervereinigung Österriechs mit dem Deutschen Reich. [BGBl. 75/1938] I. cikkely; LEHNER 363. o.

HUBER 94-95. o.

KELSEN 147. o. ; BRAUNEDER 195. o.; LEHNER 2 6 6. o.; VEROSTA I. 6 6. o.

LEHNER 3 6 4. o.

Szabó István A háború és annak kimenetele azonban ebben is változást hozott. Az

1943. október végén kibocsátott ún. Moszkvai Nyilatkozatban a szövetséges hatalmak az „Anschlusst" már német annexiónak minősítették, és annak semmisségét mondták ki.5

2. Ausztria államiságának helyreállítása (a Moszkvai Nyilatkozat) A szövetséges hatalmak vezetőiben Európa háború utáni rendjének kialakítására sokféle elképzelés alakult ki, s kezdetben nem is az 1938 előtti állapotok helyreállítása dominált. Egy egységes Németországot és Ausztriát nyilvánvalóan nem akartak, de Ausztria leválasztására több elképzelés is felmerült. Churchill 1942-ben egy dunai konföderáció ötletét vetette fel, Hull amerikai külügyminiszter pedig egy dél-német föderáció felállítását. 6 Az Egyesült Királyság, a Szovjetunió és az Egyesült Államok külügyminiszterei a végső döntést - 1943 októberében - Moszkvában hozták meg. 7 A Moszkvai Nyilatkozat két jelentősebb rendelkezést tartalmazott. Az első az 1938. márciusi eseményeket katonai agressziónak minősítette, amelyben Ausztria a német agresszió első áldozata lett.8 A területi csatolás semmissé nyilvánításának következményeként kimondta, hogy a háború befejezése után Ausztria függetlenségét helyre kell állítani. 9 Emellett viszont azt is kimondta, hogy a háborúban Ausztria a hitleri Németország oldalán vesz részt, amiért bizonyos felelősség terheli. 10 A két rendelkezés között némi ellentmondás mutatkozik," hiszen egy katonai agresszió áldozatává vált ország elveszti a cselekvőképességét, így felelősség nem terhelheti. Itt nyilvánvalóan szét kell választani az állam és polgárainak felelősségét. Azok az egykori osztrák állampolgárok, akik háború során háborús bűnöket követtek el, nyilvánvalóan felelősséggel tartoznak.

Kérdés azonban, hogy magát az államot büntetik-e? A békeszerződésnél a vesztes államok közé sorolják, jóvátétel fizetésére kötelezik, területét katonai megszállás alatt tartják stb.

–  –  –

3. A négyhatalmi megszállás kialakítása (a Londoni Nyilatkozat).

A Moszkvai Nyilatkozat tehát rögzítette, hogy Ausztria függetlenségét helyre kell állítani, de emellett bizonyos felelősséget is megjelölt a háborúban való részvétel miatt, [lásd 2. §]. Ezen utóbbi megállapításnak egyik következménye volt, hogy a területén állomásozó megszálló csapatokat a győztes hatalmaknak nem állt szándékukban kivonni.

Azt azonban, hogy mely megszálló hatalom éppen milyen területeket tartott ellenőrzése alatt, a hadműveletek esetlegessége határozta meg. A szövetséges hatalmak ezért 1945. július 9-én - angol javaslatra - Londonban megállapodtak Ausztria egymás közötti „igazságos" felosztásáról, amellyel az országot négy megszállási övezetre osztották. 12 A legnehezebb sors a fővárosnak, Bécsnek jutott, amelyet magát is Berlinhez hasonlóan négy övezetre osztottak. Ezen belül azonban a városközpontot képző első kerület még ettől is külön választották, és a négy megszálló hatalom közös igazgatása alá helyezték. 13 Nemsokára látni fogjuk azonban azt is, hogy Bécsnek ez a sajátos felosztása a négyhatalmi megszállás fontos eleme volt. Az első kerületben helyezkedett el a kormányzati negyed, ennek a közös ellenőrzése garantálta azt, hogy az osztrák államhatalmi szervek egyik megszálló hatalom önálló befolyása alá sem kerülhetnek, [lásd 6. §] A londoni egyeztetésen Ausztria „természetesen" nem vehetett részt, a megszálló hatalmak a zónákra való felosztást az érintett állam megkérdezése nélkül határozták el. Az eljárás formáját tekintve kísértetiesen hasonlított az első világháborút lezáró St. Germain-i békeszerződésre, amelyet 1919 őszén hasonló diktátumként közöltek Ausztriával. 14 A megszállás költségeit azonban kezdetben teljes egészében, később részben - Ausztriára hárították. 15 Burgenland és Alsó-Ausztria, valamint Felső-Ausztriának a Dunától északra fekvő területei a szovjet, Felső-Ausztria maradék nagyobbik része, valamint Salzburg az amerikai, Stájerország, Karintia és Kelet-Tirol a brit, Tirol maradék nagyobbik része, valamint Voralberg pedig a francia övezetet alkotta. [WAGNER 61-63. o.- ZÖLLNER

529. o.] WAGNER 63. o.

BERCHTOLD 179. o. ZÖLLNER 4 9 3. o.

A hat és félmillió lakosú ország megszállására a szövetséges hatalmak kezdetben

700.000 fös haderőt állomásoztattak Ausztria területén. A létszám 1955-re a szovjet övezetben 40.000 före, a három nyugati övezetben pedig együttesen 20.000 fóre csökkent. A megszállás költségeit az Egyesült Államok 1947-től, a többi megszálló hatalom 1953-tól már csak 35%-os arányban hárította át, az államszerződés megkötése (1955) előtti időkben pedig ezt az arányt 15%-ra csökkentették. [WAGNER 63. o.] Csak példaként a kezdeti terhekre, 1946-ban az osztrák állami költségvetés 2.678 millió 178 Szabó István A megszállási övezetekre való felosztás a szövetséges hatalmak tartósabb maradási szándékát vetíttették előre. Az azonban még mindig rendezetlen volt, hogy a megszálló erők milyen funkciót látnak el. Csak katonai célokból maradnak Ausztriában, vagy az osztrák államhatalom működésébe is beavatkoznak. Vagyis Ausztria visszanyeri-e állami szuverenitását, vagy bizonyos mértékig a győztes hatalmak gyámsága alá kerül. A jelentős katonai erők állomásoztatásával informálisan már amúgy is nyomás gyakorolható egy államra, de a megszálló erők tényleges államhatalmi jogosítványokat is kaphatnak. Az első esetben az állam legalább formálisan visszanyeri szuverenitását, a második esetben még így sem.

4. Az Ideiglenes Államkormány megalakítása, a függetlenségi nyilatkozat és az ideiglenes alkotmány Az államélet újraindításához meg kellett kezdeni az ideiglenes államhatalmi szervek felállítását. A harcoknak az osztrák fővárosban történő befejezését követő napokban már megkezdődött a politikai pártok újjászerveződése. Április 27-én - a szovjet katonai parancsnokság jóváhagyásával 16 - a Szociáldemokrata Párt, a Néppárt és a Kommunista Párt elnökségei Ideiglenes Államkormányt alakítottak. 17 Az Ideiglenes Államkormányt tehát a jelentősebb politikai pártok állították fel.

Az Ideiglenes Államkormány a Moszkvai Nyilatkozat végrehajtásaként kinyilvánította Ausztria függetlenségét. 18 Ez a proklamáció, vagyis függetlenségi nyilatkozat volt az újonnan megjelenő hivatalos lap első számának legelső közleménye, amelynek keretében az Ideiglenes Államkormány megalakítását is bejelentették, majd egy önálló közleményt is kiadtak róla. 19 Május 1-én pedig kibocsátottak egy ideiglenes alkotmányt, 20 amely meghatározta az átmeneti időszak államszervezetét és az államhatalom gyakorlásának módját. Ennek keretében rendezte az Ideiglenes Államkormány schilling rendes bevétellel számolt, a rendkívüli kiadások között pedig a megszállás költségei 855 millió schillinggel szerepeltek. [ÖSTERREICHISCHES JAHRBUCH 1947.

185. o.] ADAMOVICH (1947) 42. o.

DRIMMEL 1 1 4 - 1 1 5. o.; LEHNER 3 7 6. o.

Proklamation über die Selbständigkeit Österreichs. [StGBl 1945/1.] Kundmachung über die Einsetzung einer provisorischen Staatsregierung. [StGBl 1945/2.] Verfassungsgesetz vom 1. Mai 1945 über die vorläufige Einrichtung der Republik Österreich (Vorläufige Verfassung) [StGBl 1945/5] Ausztria négyhatalmi megszállása és az 1955-ös államszerződés 179 jogállását, a törvényhozó hatalom gyakorlását, a közigazgatás rendszerét, beleértve a tagállamok helyzetét is.

5. Az Ideiglenes Államkormány és a nyugati szövetségesek viszonya Lényeges kérdés azonban, hogy ezt a kormányt milyen viszony fűzte a megszálló erőkhöz. A Szovjetunió Ausztria jövőbeni helyzetének kialakításánál igyekezett lépéselőnyt szerezni. A főváros megszerzése ebben jelentős helyzeti előnyhöz jutatta, ez tette lehetővé azt is, hogy az új kormányt a szovjet övezetben alakítsák meg. A szovjetek pozícióit jelentősen erősítette az a tény is, hogy az „Anscluss"-t követően külföldön nem alakult osztrák menekültkormány, így az Ideiglenes Államkormánynak semmilyen „ellenlábasa" nem volt.

A szovjetek azonban az Ideiglenes Államkormány megalakításáról, amely magát egész Ausztria kormányának tekintette, a nyugati szövetségesekkel nem egyeztettek. A testület a szovjet katonai parancsnokság engedélyével jött létre, s így elismerés is csak erről a részről volt. 21 A nyugati szövetségesek nem voltak abban a helyzetben, hogy a szovjeteket megelőzzék az államszervezet reorganizálásával. A gyors szovjet lépéseket azonban fenntartásokkal figyelték, számottevő ellenlépéseket viszont nem tudtak tenni. Ha ezután a nyugati övezetekben is alakítanak egy kormányt, az csak ellenkormány lehetett volna, amely Ausztria egész területére nehezen formálhatott volna joghatóságot.

A nyugati szövetségesek azonban érthető módon a Kari Renner vezette Ideiglenes Államkormány elismerésétől elzárkóztak, féltek attól, hogy a szovjetek túlságosan a befolyásuk alatt tudják tartani. Az 1945. július 17. és augusztus 2. között lezajlott Potsdami Konferencián a szövetséges hatalmak együttesen elfogadták az Ideiglenes Államkormány által megalakulásakor kibocsátott, Ausztria függetlenségét kimondó nyilatkozatot [lásd 4. §], de magát a kormányt a három nyugati hatalom ennek keretében sem ismerte el. Ezt attól tették függővé, hogy a megszállási övezetek felállítása után Bécsbe bevonuló szövetséges csapatok kiegyensúlyozottá tudják-e tenni a kormány működését. 22 Egy a nyugati hatalmak által ellenőrzött zónákban megalakítandó ellenkormány ötletét azonban továbbra is elvetették. 23 Ezen utóbbi döntés Ausztria számára igen fontos volt, hiszen ha a nyugati övezetekben ellenkormányt alakítanak, akkor ugyanúgy az ország kettészakadásának a veszélye állt volna elő, amely később Németország esetében meg is valósult.

ZÖLLNER 531.0.

ADAMOVICH ( 1 9 4 7 ) 4 2. o.

BRAUNEDER 2 5 9. o.

Szabó István A nyugati szövetségesek tartózkodó álláspontja csak ősszel oldódott.

Szeptember 11-én az első ellenőrzési megállapodás [lásd 6. §] alapján felállított Szövetséges Tanács [lásd 7. §] átvette a hatalmat Ausztria felett. 24 A megszállási övezetek kialakítása után a nyugati szövetségesek már a fővárosban, vagyis a kormány székhelyén is bírtak katonai jelenléttel. A kormányzati negyednek helyt adó első kerület pedig egyik megszállási övezethet sem tartozott, hanem közös négyhatalmi megszállás alá került, [lásd 3. §] így kellő garanciát láttak arra, hogy a Bécsben működő Ideiglenes Államkormányt nem a szovjetek egyedül, hanem az ellenőrzési megállapodásban felállított közös megszálló hatóságok [lásd 7. §] fogják irányítani. Végül az ideiglenes kormányfő, Kari Renner Államkancellár (Staatskanzler) kifejezett nyilatkozatára, amellyel az első ellenőrzési megállapodásban felállított Szövetséges Tanács fennhatóságát elfogadta, 1945. október 20-án a többi szövetséges hatalom is elismerte az Ideiglenes Államkormányt. 25 Ez lényegében egy közösen kibocsátott memorandumban történt, amelyben megszabták a kormány legfontosabb kötelezettségeit. A memorandumra a következő pontban, az ellenőrzési megállapodások kapcsán térünk vissza, mert ez lényegében annak kiegészítését jelentette.

6. A szövetséges hatalmak által kötött ellenőrzési megállapodások, és azPages:   || 2 | 3 | 4 |


Similar works:

«1 Intersubjectivity, Thirdness, and Mutual Recognition Jessica Benjamin, Ph.D. A talk given at the Institute for Contemporary Psychoanalysis, Los Angeles, CA. 2007 In this paper I try to expand my previous ideas about mutual recognition, in which each subject feels the other as a like subject with a distinct, separate center of feeling and perception. I have shown how the survival of the other subject is crucial to the coming into being of recognition. I also want to evoke the aspect of...»

«Gotteslehre Prof. O. Meuffels 1.3.5.2 Der Geist Jahwes Auch der Geist Jahwes macht den transzendenten Gott geschichtsmächtig gegenwärtig und wirksam. Grundbedeutung von ruah = Wind, Atem In der Nachexilszeit deutet das Volk Jahwes Wirken im Sinne der Geistbegabung. Vgl. Ez 36,26f. Wie der Bund ist auch der Geist Ausdruck für Jahwes Treue und Beistand. Später wird der Geist weniger als ein besonderes Tun Jahwes denn als Synonym für ihn selbst verstanden (vgl. Ps 139,7; vgl. Jes 63,10) bis...»

«S Z I L Y P Á L (1878-1945) É L E T E ÉS M Ű K Ö D É S E írta: SZABADVÁRY FERENC (Budapest( A p H betűszó, m i n t az századunkra jellemző. Soerensen ajánlotta 1909-ben kényelmi okokból, hogy a hidrogénionkoncentrációk hatványkitevős igen kis értékei helyett egyszerűen annak negatív logaritmusát használják, A hidrogénionkoncentrációnak reális ér­ -1 1 telme 1 — 1 0 ' g egyenérték pro liter koncentrációértékek között van, a megfelelő p H értékek...»

«Diplomarbeit Titel der Arbeit Psychologische Effekte pränatalen Geschlechtshormontransfers: Systematischer Review, Meta-Analyse und Methodenkritik des Pärchenzwillingsdesign. Verfasserin Manuela Amon Angestrebter akademischer Grad Magistra der Naturwissenschaften (Mag. rer. nat.) Unterhameten, im Mai 2013 Studienkennzahl: 298 Studienrichtung: Psychologie Betreuer: Assoz. Prof. DDDr. Martin Voracek Danksagung Zunächst möchte ich mich bei meinem Betreuer Assoz. Prof. DDDr. Martin Voracek für...»

«Jahrgangsstufen 11 / 12 Jahrgangsstufen Mit der gestiegenen geistigen Leistungsfähigkeit in den letzten beiden Jahrgangsstufen am Gymnasium geht bei den meisten Schülern ein zunehmend selbständigeres Denken und Arbeiten sowie ein zielgerichteteres und verantwortungsbewussteres Handeln einher. In diesem Zusammenhang kristallisiert sich bei ihnen eine große Bereitschaft und Offenheit heraus für psychologische und philosophische Fragen, die das Selbstund Weltverständnis betreffen. Sie...»

«101 Tips ForTraveling On A Budget Brought to you by: ******* http://www.angeltravel.com A COUPLE OF TRAVEL QUOTES TO GET US STARTED. Own only what you can. Always carry with you: know languages, know countries, and know people. Let your memory be your travel bag. Alexander Solzhenitsyn (Russian novelist, Nobel Prize for Literature (1970), b.1918) Nothing so liberalizes a man and expands the kindly instincts that nature put in him as travel and contact with many kind of people Mark Twain...»

«1 Unterrichtskonzept und Schriftspracherwerb. Zum Einfluss verschiedener pädagogisch-didaktischer Konzepte auf Leseund Rechtschreibleistungen, soziale Kompetenzen und Leistungsmotivation Von der Pädagogischen Hochschule Heidelberg zur Erlangung des Grades einer Doktorin der Erziehungswissenschaft (Dr. paed.) genehmigte Dissertation von Karin Friedrich aus Birkenfeld Erstgutachter: Prof. Dr. Hermann Schöler Zweitgutachterin: Prof. Dr. Jeanette Roos Fach: Pädagogische Psychologie Tag der...»

«INSTITUTE OF BRAND AND INNOVATION LAW (IBIL) FACULTY OF LAWS brands TRADE MARK seminar INFRINGEMENT WITHOUT CONFUSION DILUTION MAJOR PROFESSIONAL SPONSORS: PROFESSIONAL SPONSORS: institute of brand and innovation law (IBIL) About the Institute The Institute of Brand and Innovation Law (IBIL), at UCL’s Law Faculty, was established to reflect UCL’s strategy of expanding its activity in the field of intellectual property law. IBIL was founded by Professor Sir Hugh Laddie QC. IBIL is driven by...»

«Minderheitsbeteiligungen und personelle Verflechtungen zwischen Wettbewerbern Minderheitsbeteiligungen und personelle Verflechtungen zwischen Wettbewerbern Zur Anwendung von Artikel 81 und 82 EG-Vertrag von Dr Enzo Moavero Milanesi und Dr Alexander Winterstein, LL.M.* [in: Rolfes/Fischer (Hrsg.), Handbuch der Europäischen Finanzdienstleistungsindustrie, Fritz Knapp Verlag, Frankfurt a.M., Oktober 2001] 1. Einleitung 2. Zielsetzungen und Instrumente des europäischen Kartellrechts im Hinblick...»

«Last updated: 26 May 2015 CARINOSTIGMUS Carinostigmus Tsuneki, 1954a:3. Types species: Stigmus congruus Walker, 1860, by original designation. Perissostigmus Krombein, 1984c:18, as subgenus of Carinostigmus. Type species: Carinostigmus bucheilus Krombein, by original designation and monotypy. Revision: Tsuneki, 1954a (southeast Asia); Krombein, 1984c (Sri Lanka); Budrys, 1987 (Russian Far East). Key: Tsuneki, Nozaka, Tano, Kurokawa, and Murota, 1992b:13 (Philippines), L. Ma, X.X. Chen, and Q....»

«Alexander Genevsky Department of Psychology Phone: 510.318.4716 Jordan Hall, Building 01-420 Email: genevsky@stanford.edu Stanford University Web: www.stanford.edu/~genevsky 450 Serra Mall Stanford, CA 94305 Education Stanford University Ph.D. Psychology – expected (2016) Advisor: Brian Knutson San Francisco State University M.A. Psychology Advisor: David Gard Binghamton University (SUNY) B.S. Computer Science Research Interests Affect, Consumer Decision Making, Prosocial Behavior,...»

«COMMITMENT TO THE EAST AFRICAN COMMUNITY CUSTOMS UNION PROTOCOL, 2004-2009 BY PAUL WAMBI BAGABO A THESIS SUBMITTED TO THE UNIVERSITY OF BIRMINGHAM FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY INTERNATIONAL DEVELOPMENT DEPARTMENT SCHOOL OF GOVERNMENT AND SOCIETY UNIVERSITY OF BIRMINGHAM JUNE 2012 University of Birmingham Research Archive e-theses repository This unpublished thesis/dissertation is copyright of the author and/or third parties. The intellectual property rights of the author or third...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.