WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«INFORMATIKA A KÖZÉPISKOLÁBAN (MAGYAR-NÉMET, NÉMET-MAGYAR INFORMATIKAI SZAKSZÓTÁR) Témavezető: Készítette: Dr. Dömösi Pál Sterbinszky ...»

-- [ Page 1 ] --

Debreceni Egyetem

Informatikai Kar

INFORMATIKA A KÖZÉPISKOLÁBAN

(MAGYAR-NÉMET, NÉMET-MAGYAR INFORMATIKAI

SZAKSZÓTÁR)

Témavezető: Készítette:

Dr. Dömösi Pál Sterbinszky Nóra Viktória

egyetemi tanár Informatika-német

Debrecen

Tartalomjegyzék

Bevezetés

Köszönetnyilvánítás

1 A kétnyelvű szótár szerepe az informatikaoktatásban

1.1 Az informatika oktatása

1.2 Az iskola szerepének változása

1.3 A két tanítási nyelvű oktatásról

1.4 Szótárak

1.4.1 Az informatika nyelve(i)

1.4.2 A szakszótár szerepe az informatika oktatásában

1.4.3 Köznyelvi és szakszótárak

1.4.4 Elektronikus vagy nyomtatott?

2 Magyar-német, német-magyar informatikai szakszótár

2.1 A szótár

2.1.1 Szavak

Magyar-német informatikai szószedet

Német-magyar informatikai szószedet

2.1.2 Kifejezések

3 Az informatika tanítása – Programozás Pascal nyelven

3.1 Megfigyelések, tapasztalatok

3.2 A programozás tanítása

3.2.1 Előkészületek

3.2.2 Az osztály

3.3 A programozás tanítása és tanulása konkrétan

3.3.1 Az 1. óra: A Pascal nyelv tömb típusa

3.3.2 A 2-3. óra: Az előző órán szerzett új ismeretek gyakorlása

3.3.3 A 4-5-6. óra: Sztringkezelés a Pascalban

Összegzés

Irodalomjegyzék

Bevezetés

Manapság az informatika mindannyiunk életében fontos és egyre nélkülözhetetlenebb szerepet tölt be. Éppen ezért már az általános iskolában találkozhatnak vele a tanulók. A középiskolákban, gimnáziumokban tovább folytatódik ez a képzés, esetleg nem csak magyar nyelven. A két tanítási nyelvű osztályok diákjai elsősorban angolul, németül, franciául és spanyolul tanulnak szaktárgyakat. Ezek egyike az informatika. Mivel ennek a tudományágnak a hazája angol nyelvterületen található, angol-magyar szószedetekből nincs hiány. Más a helyzet a német nyelvvel. Ez az egyik legnagyobb európai nyelv is természetesen arra törekszik, hogy a saját szavaiból létrehozott informatikai fogalomrendszert alkalmazza, ne az angolból egy az egyben átvett terminológiát. Azonban német-magyar informatikai szó- és fogalomgyűjteménnyel alig találkozhatunk. Pedig lenne rá igény. Egy hasonló szótárra lett volna szükségem, amikor németül kellett volna informatikát tanítanom. Mivel nem találtam ilyet, ezért saját magam állítottam össze egy gyűjteményt a leggyakrabban használt informatikai kifejezésekből.

Ennek a szótárnak a segítségével fordítottam magyarról németre a záró tanításomon használt óravázlatot is. A szószedet gyakorlati használata tovább erősítette hitemet abban, hogy hasznos és szükséges a német-magyar, magyar-német informatikai szakszótár elkészítése. A dolgozatomban ismertetett szótár bemutató jellegű. A későbbiekben bővítését és továbbfejlesztését tervezem.

Köszönetnyilvánítás

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani tanáraimnak, különösen Dömösi Pál tanár úrnak, hogy elvállalta a témát, hasznos tanácsokat adott és bíztatott.

Köszönettel tartozom még a diákoknak, akiket három héten át tanítottam, és gyakoroltam velük a programozást. Remélem, hogy az általam összeállított feladatsorral hozzásegítettem őket a programozásban rejlő lehetőségek felismeréséhez, az alkotás öröméhez, és a feladatok nehézségi szintjének kiválasztásával mindegyikük megtalálja a neki megfelelő módot a programozás további tanulásához.

1. fejezetA kétnyelvű szótár szerepe az informatikaoktatásban

A 21. század elején az informatika egyre szélesebb körben terjed, ma már szinte elképzelhetetlen az élet számítógépek nélkül. Nemcsak a hivatalokban, hanem otthon, majdnem minden háztartásban találhatunk legalább egy számítógépet. Sokaknak van otthoni internet-hozzáférésük is. Ezt a jelenséget az „informatika társadalmasodásának” nevezzük. 1 Ennek eredményeképp mindenki találkozik a számítástechnika fogalmaival, eszközeivel.

Ezáltal az informatika része lesz a kultúránknak. Ami pedig a kultúrához tartozik, annak az oktatásban is meg kell jelennie.

Az informatika szót, az információtudomány fogalmát 1966-ban vezették be a következő értelmezésben: Az informatika az információ tulajdonságainak tanulmányozásával foglalkozó tudomány. Ide tartozik az információ keletkezése, átalakítása, közlése, átvitele, tárolása és felhasználása. Ennek ellenére sok országban, így hazánkban is egészen az utóbbi évekig az informatika szinte kizárólagosan számítástechnikai értelmezésben élt a köztudatban.

Ahogy változott ez az értelmezés formailag és tartalmilag, úgy haladt az informatikaoktatás a programozásoktatástól az algoritmuselméleten és számítástudományon át a felhasználói programok alkalmazása, majd a mind komplexebb informatikai értelmezés felé.

Az informatika oktatásának folyamata sokrétű, változó és bonyolult folyamat:

• Sokrétű azért, mert a programozás alapjaitól a multimédiáig, az informatikai alapismeretektől a táblázatkezelésig számos témakört ölel fel.

• Változó azért, mert a technikai fejlődés miatt az eszközállomány gyorsan avul.

• Bonyolult azért, mert az iskolák egy részében még most sincsenek meg a szükséges tárgyi feltételek, és módszertani anyagok is alig állnak rendelkezésre.

Az informatika szakos pedagógusképzés viszonylag rövid múltra tekint vissza, így a tanárok jórészt saját tapasztalataikra és didaktikai ismereteikre támaszkodhatnak az oktatás során.

http://www.iif.hu/rendezvenyek/networkshop/96/eloadas/03e11.pdf A Nemzeti alaptanterv fő funkciója a közoktatás elvi megalapozása, ehhez az alábbiakat határozza meg: „Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött az információszerzés képessége. Az egyén érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához, az életvitelének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni és alkalmazni. Ehhez el kell sajátítania a megfelelő információszerzési, feldolgozási, adattárolási, szervezési és átadási technikákat, valamint az információkezelés jogi és etikai szabályait. E gyorsan változó, fejlődő területen nagyfokú az ismeretek avulása, ezért különösen fontos, hogy a tanuló figyelmet fordítson informatikai ismereteinek folyamatos megújítására.” 2 Biztosítani kell egyúttal az iskolák önállóságát is, ami a tananyag részletes tartalmát illeti. A NAT az Információs és kommunikációs kultúra elsajátítását kiemelt feladatként kezeli: így előtérbe kerül a megismerési képességek fejlesztése, különös tekintettel a megfigyelési, kódolási, értelmezési és bizonyítási képességekre, amelyek az információs és kommunikációs kultúra szerves részét képezik. Ennek alappillére az anyanyelv tudatos és igényes használata, valamint az idegen nyelvű, illetve a különböző kultúrák közötti információcsere. 3 Az iskolákat olyan tanulóknak kell elhagyniuk, akik eredményesen tudják használni az információs világháló lehetőségeit és eszközeit a későbbiekben is.

1.1 Az informatika oktatása A NAT az informatika oktatását hét fő témakörre tagolja. A sorrend nem véletlenszerű, az alábbiak szerint épülnek modulokként egymásra ezek a témakörök a tanulók képzése

során:

http://www.okm.gov.hu/main.php?felderID=391&articleID=6182&ctag= articlelis&iid=1 http://www.okm.gov.hu/main.php?felderID=391&articleID=6177&ctag= articlelis&iid=1

1. Az informatikai eszközök használata Az informatikai eszközök ma már nem csak a számítógépet jelentik. Mellettük egyéb intelligens eszközök is megtalálhatók a piacon: ilyen például a mobiltelefon. Mivel ezeknek az eszközöknek a használata mindennapjainkat is átszövi, ezért elengedhetetlen azok működésének részletes ismerete. Akik rendszeresen alkalmazzák, használják őket, azoknak nem árt, ha már az iskolapadban megismerkednek velük.

2. Alkalmazói ismeretek A számítógép-használat legfontosabb részterületei a következők: szövegszerkesztés, ábra- és képszerkesztés, multimédia-fejlesztés, prezentációkészítés, táblázatkezelés, adatbázis-kezelés, térinformatika.

3. Infotechnológia A mindennapi életben szinte egyfolytában kisebb-nagyobb problémákat oldunk meg, algoritmusokat hajtunk végre. A gyerekek egy ilyen világban nőnek fel, így csak előnyükre válhat, ha már az iskolában tisztában vannak e tevékenységekkel. Nagyon sok olyan probléma létezik ugyanis, amelyet számítógéppel célszerű megoldani.

4. Infokommunikáció

Az internet használatával kétféle tevékenységet végezhetünk:

Az egyikben információt közlünk: ide tartoznak a honlapok, valamint a távoli adatbázisok elérése, ill. az adatletöltés távoli gépekről. Ezeknél a műveleteknél az információ keresése is gyakran előfordul. Lényeges tehát az információ rendezése.

A másikban kommunikálunk egymással. Ez nem csak az internetes kommunikációban jelenik meg, hanem a mobiltelefonoknál is.

5. Médiainformatika Egyre több, informatikai eszközökkel kooperáló médium jelenik meg (pl. digitális tévé). Ezek használata informatikai tudást is feltételez. Az elektronikus média új lehetőségeket is kínál a már meglévők mellett (pl. elektronikus könyv, elektronikus szótár).

6. Az információs társadalom E témakör az informatika, számítástechnika történetét öleli fel. A tanulók megtudhatják, hogy manapság hol találkoznak az informatika mindennapi alkalmazásaival. Ide tartoznak az ezek kapcsán felmerülő etikai, pszichológiai és szociológiai kérdések is. Oda kell figyelni az adatbiztonságra, valamint az informatikai rendszerek alkalmazásával járó veszélyekre.

7. Könyvtárinformatika Ez a témakör tartalmazza azokat az információhordozókat, amelyeket az intézmény (elsősorban iskola) hasznosít, beleértve a különféle tárolási, átviteli és kereső technikákat. A hálózaton elérhető dokumentációs adatbázisával stratégiai fontosságú szerepet tölt be az ismeretszerzésben, a tanulásban és a mindennapi tájékozódásban. A könyvtár használata minden tudományterületen nélkülözhetetlen. A tanulónak el kell sajátítania ennek önálló használatát.

1.2 Az iskola szerepének változása

Az információs társadalomban az internet használata gyökeresen megváltoztatja az oktatás minden területét, köztük a tanár és diák kapcsolatát is. Az új lehetőségek nagyon sok többletfeladat elé állítják a tanulókat és pedagógusaikat egyaránt.

A tanároknak az információs társadalom fejlődési irányai mellett ismerniük kell azt is, hogy milyen hatással van a számítógép és az internet használata a tanulókra.

A diákokat pedig az iskolai tanulás mellett ezen eszközök rendszeres használata arra ösztönzi, hogy autodidakta módon is ismerkedjenek a számítógép és internet adta lehetőségekkel.

Az új ismeretek megszerzésére az iskolai tanulás mellett az informatika eszközeinek felhasználásával más oktatási formák, például a távoktatás is teret nyernek. A folyamatos tanulás és ismeretszerzés fontossága társadalmi szinten elismert, ám a gyakorlati megvalósításhoz szükséges részletek kidolgozása még számos területen jelenleg is folyamatban van. Az egyik ilyen lényeges terület az információszerzés és információtárolás új lehetőségei, amelyhez dolgozatom témája is kapcsolódik.

1.3 A két tanítási nyelvű oktatásról

Magyarországon az 1990-es évek elejétől kezdve folyamatosan jelennek meg még ma is olyan általános iskolai, de még inkább középiskolai, gimnáziumi osztályok, ahol az anyanyelv mellett egy (esetleg több) idegen nyelven is folyik az oktatás. A hagyományos idegennyelvi órákhoz képest a különbség nem csak abban áll, hogy egy héten hány órában tanulják a tanulók az idegen nyelvet, hanem hogy milyen minőségben, ill. mely szakterületeken fogják tudni majd az idegennyelvtudásukat kamatoztatni. A minőségről általában úgy gondoskodnak az iskolák, hogy anyanyelvi tanárokat, lektorokat kérnek fel bizonyos órák megtartására. A szakterület nagyban függ az iskola profiljától: közgazdasági szakközépiskolában közgazdaságtant, pénzügyet és számvitelt tanítanak elsősorban idegen nyelven az ilyen osztályokban, valamint a fő tantárgyakat, amelyek megegyeznek a gimnáziumban tanított tárgyak többségével. Általában ezek a következők: történelem, földrajz, irodalom, matematika, informatika. Az első három tantárgy főleg arra szolgál, hogy a tanulók általános műveltséget szerezzenek az idegen nyelvet anyanyelvként beszélő országok kultúrájából a magyar mellett. Ezeken túl a természettudományokhoz tartozó tárgyak tartoznak ide. Egyre több iskolában veszik fel melléjük az informatikát is. Egy nemrég végzett felmérés szerint a szülők és a pedagógusok egyaránt az idegen nyelvek oktatása után az informatikát tartják a legfontosabbnak, amely ezzel maga mögé utasítja a legtöbb fő tantárgyat, például a matematikát, a magyart, a történelmet és a fizikát.

Az eddig oly sokat emlegetett idegen nyelvek, amelyeken Magyarországon kéttannyelvű oktatás folyik, elsősorban az angol és a német. A francia, az olasz és a spanyol, valamint a többi idegen nyelv lényegesen kevesebbszer fordul elő ilyen vonatkozásban, mint az előző kettő. A német nyelvet Magyarországon ráadásul nem csak idegen nyelvként oktatják, hanem nemzetiségi nyelvként is. Túlnyomórészt ez a Dunántúlon jellemző a földrajzi-történelmi körülmények miatt.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |


Similar works:

«Horse Show Grooming How to Shine Like A Champion In The Ring Page 1 of 10 When done right, horse show grooming can be an easy and routine part of your horse show experience. There are simple tricks to keep the process smooth and stress-free for both you and your horse. Before you advance into the world of horse show grooming, make sure you master the basics of general horse grooming. Without the basic foundation of grooming knowledge, getting prepped for show could cause a few more headaches...»

«INSTITUTE OF BRAND AND INNOVATION LAW (IBIL) FACULTY OF LAWS brands TRADE MARK seminar INFRINGEMENT WITHOUT CONFUSION DILUTION MAJOR PROFESSIONAL SPONSORS: PROFESSIONAL SPONSORS: institute of brand and innovation law (IBIL) About the Institute The Institute of Brand and Innovation Law (IBIL), at UCL’s Law Faculty, was established to reflect UCL’s strategy of expanding its activity in the field of intellectual property law. IBIL was founded by Professor Sir Hugh Laddie QC. IBIL is driven by...»

«CHRONIQUES ET COMPTES RENDUS PAYS DE LANGUE ALLEMANDE Unseren diesjährigen Bericht, in welchem wie üblich neue T e x t e d i ­ t i o n e n an der Spitze stehen, beginnen wir mit einer kurzen Arbeit, die im Anhang die kritische Ausgabe eines wenig bekannten, recht frühen Textes enthält: Franz BRUNHÖLZL. Studien zum geistigen Leben in Passau im achten und neunten Jahrhundert. (Abhandlungen der Marburger Gelehrten Gesell­ schaft 26). München, Fink, 2000. 65 S. ISBN 3-7705-3511-1. Im...»

«Diplomarbeit Titel der Diplomarbeit Power and Trust in Organizations: Testing a mediation model to analyze their effects on Organizational Citizenship Behavior and Deviant Workplace Behavior Verfasser Gil Multhaupt Angestrebter akademischer Grad Magister der Naturwissenschaften (Mag. rer. nat.) Köln, 2012 Studienkennzahl: 298 Studienrichtung: Psychologie Betreuer: Univ.-Prof. Dr. Erich Kirchler Danksagung Ich möchte mich an dieser Stelle ganz besonders bei meiner Familie bedanken, die mich...»

«Diplomarbeit Titel der Arbeit Lehrererwartungen – Schülerleistungen: Gibt es einen Zusammenhang? Verfasserin Madeleine Scholze Angestrebter akademischer Grad Magistra der Naturwissenschaften (Maga. rer. nat.) Wien, im März 2010 Studienkennzahl: 298 Studienrichtung: Psychologie Betreuer: Ao. Univ.-Prof. Dr. Alfred Schabmann Danksagung Vorab möchte ich mich bei all jenen bedanken, die mich beim Verfassen dieser Arbeit und während meines Studiums unterstützten. Zu allererst bedanke ich mich...»

«Joseph W. Houpt Wright State University Phone: (937)755-2391 Contact 3640 Colonel Glenn Hwy. E-mail: joseph.houpt@wright.edu Information Dayton, OH 45435 Webpage: www.wright.edu/˜joseph.houpt Assistant Professor 2012 to present Research Department of Psychology Experience Wright Sate University Information Visualization Researcher 2011 to 2012 Ball Aerospace & Technologies Corp. Human Effectiveness Directorate, Air Force Research Laboratory, Wright Patterson AFB Research Assistant 2007 to...»

«Gesundheit am Arbeitsplatz: Meta-Analysen zum Zusammenhang von Arbeitsmerkmalen und Depression Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.) dem Fachbereich Psychologie der Philipps-Universität Marburg vorgelegt von Susanne Schmidt aus Wiesbaden Marburg/Lahn im Mai 2012 Vom Fachbereich Psychologie der Philipps-Universität Marburg als Dissertation am 21.05.2012 _ angenommen. Erstgutachter: Prof. Dr. Renate Rau Zweitgutachter: Prof. Dr. Bernd Röhrle...»

«Tájökológiai Lapok 10 (1): 71–85. (2012) TERMÉSZETVÉDELEM – ÖKOTURIZMUS – GEMENC PÁDÁRNÉ Török Éva Budapesti Corvinus Egyetem, Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék 1118 Budapest, Villányi út 35–43. e-mail: eva.torok@uni-corvinus.hu Kulcsszavak: természetvédelem elfogadottsága, ökoturizmus, látogatói szokások vizsgálata Összefoglalás: Számos természetvédelmi területen a tudatos feltárás, irányítás hiánya miatt, ha nem is tömegesen, de...»

«Mitt. Math. Ges. Hamburg 34 (2014), 21–32 Informationssicherheit und technischer Datenschutz durch verteilte Systeme Hannes Federrath Zusammenfassung Als Schutzziele für die Sicherheit von informationstechnischen Systemen gelten seit mindestens 30 Jahren Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit. Moderne Verfahren der Informationssicherheit sind – ebenso wie die Kommunikationssysteme selbst – heute meist als verteilte Systeme ausgestaltet. Verteiltheit bedeutet einerseits...»

«Modeling Inconsistencies in People's Preferential Choices with Sequential Sampling Models Inauguraldissertation zur Erlangung der Würde eines Doktors der Philosophie vorgelegt der Fakultät für Psychologie der Universität Basel von Nicolas A. J. Berkowitsch aus Zürich, Schweiz Basel, 2014 Genehmigt von der Fakultät für Psychologie auf Antrag von Prof. Dr. Joe Rieskamp Prof. Dr. Joseph G. Johnson Basel, den Prof. Dr. Alexander Grob Modeling Inconsistencies in People’s Preferential...»

«„A miskolc—csabai utazásra csak homályosan em­ lékszem, abban az időben, amikor még se vasút, se jó or­ szágút nem volt: hosszú utazás lehetett. De a csabai megérkezés már világosan a fejemben maradt. 1851. no­ vember elején történt. Őszies nap, minden szomorúsá­ gával, ólomszürke ég és a messziségben fekete foltok tűnnek elő szabályos sorokozásban, élesen kiválva az egyhangú háttérből, amely átszeli a horizontot. Nagybá­ tyám két templomtornyot...»

«Der Expressionismus (ca. von 1910 bis 1925) Allgemeines/Charakteristik/Kennzeichen Expressionismus bedeutet Ausdruckskunst der Innenwelt, d.h. innerlich gesehene Wahrheiten und Erlebnisse werden dargestellt. Der visionäre Sturm des Expressionismus war nur in Deutschland und Österreich verbreitet. In ihm stand das innere Erlebnis über dem äußeren Geschehen geistige und seelische Kräfte traten in den Vordergrund. Die expressionistischen Ideale richteten sich gegen Autorität,...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.