WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 |

«Kovács Lajos (1900–1971) lepkész grafoportréja Graphology portrait of Lajos Kovács (1900–1971) lepidopterist Fazekasné Visnyei Irma ...»

-- [ Page 1 ] --

103

e-Acta Naturalia Pannonica 6: 103–110. (2013)

Kovács Lajos (1900–1971) lepkész grafoportréja

Graphology portrait of Lajos Kovács (1900–1971) lepidopterist

Fazekasné Visnyei Irma

Abstract: A detailed analysis of the handwriting of the Hungarian lepidopterist Lajos Kovács

(1900–1971) is given, which indicates aspects of his mental, emotional and social personality. The

dynamics of the function of the personality the motivation and the function of the mental structure graphology psychogram too presents it. He valued his signature in detail.

Zusammenfassung: [Graphologisches Portrait über den Lepidopterologen Lajos Kovács] – Analyse der Handschrift des ungarischen Lepidopterologen Lajos Kovács. Auswertung seiner mentalen, emotionalen und sozialen Persönlichkeitsmerkmale. Der Autor stellt die Dynamik und die Motivation in der Persönlichkeitswirksamkeit von Lajos Kovács vor. Seine Unterschrift wird in allen Einzelheiten ausgewertet. Die Ergebnisse sind in Diagrammen dargestellt.

Key words: Lajos Kovács, Hungarian lepidopterist, handwriting, analysis, Hungary.

Author’s address – A szerző címe: Fazekasné Visnyei Irma, Regiograf Intézet / Regiograf Institute, 7300 Komló, Majális tér 17/A, Hungary. E-mail: regiograf@gmail.com Bevezetés Kovács Lajos kézírásának feltárása előtt szükséges tisztázni néhány olyan kérdést, ami meghatározza majd írásának elemzését, értelmezését. Azokat az ismereteket kell összefoglalni, amik nélkül az íráselemző téves következtetéseket vonhatna le.

Nem térek ki a kor ismertetésére, az inkább történelmi távlat lenne, de öszszefoglalom, amit Kovács Lajos írástanulásával kapcsolatban tudni érdemes:

mire és hogyan taníthatták tanítói a 6-7 éves kis Lajost a legemberibb tudás megszerzésére az írás megtanulására. Kovács Lajos 1900-ban született, a 20.

század legelején kezdett iskolába járni.

Fontos, hogy kötelező volt az iskoláztatás, ami ezzel a ténnyel egyáltalán nem vált valóra. A magasabb társadalmi rétegek körében azonban egyértelmű volt, hogy minél jobb iskolában tanuljon majd az utód, így biztosítva neki sikeresebb életet.

A század elején még nem volt egységes írástanítás. A 19. század második és a 20. század első felében az előző etalonokból kialakuló normaírás a kalligrafikus szépírás lett (Fazekasné 2005). Az irodalomban többször és több helyen csak szépírásnak nevezik ezt az írásnormát. Az írástanítás történetéből e-Acta Naturalia Pannonica 6 (23.09.2013) HU ISSN 2061–3911 104 Fazekasné Visnyei I.: Kovács Lajos lepkész grafoportréja

1. ábra. Kovács Lajos jellegzetes, a szépírástól jelentősen eltérő kézírása az 1950-es évekből tudni lehet, hogy nem egyetlen ábécéskönyvet használtak az egész országban, más volt az állami, felekezeti, községi, kisebbségi iskolákban, s e tankönyvekben a norma ábécé sem volt teljesen egyforma, de alapja az előzőekben körvonalazódott szépírásnak nevezett írásmód volt. Voltak viszont olyan módszertani kiadványok, amik ismeretében mégis tájékozottabbak lehetünk a korról, gyaníthatjuk, hogy mi történt Kovács Lajos iskolába kerülése után. Kovács Lajos budapesti születése és lakhelye, a család kulturális körülményei azt feltételezik, hogy a szépírás valamelyik változata lett az a normaírás, amit kisiskolásként megtanult. Ennek jelei felismerhetők kézírásos feljegyzéseiben, de jól láthatók az attól való eltérések is. Vajda Pál fővárosi tanár Szépírásminták e-Acta Naturalia Pannonica 6 (2013) (1887) című kiadványában megfogalmazott, később a kalligrafikus szépírásban is megtartott általános szabályokat lehet felfedezni Kovács Lajos betűiben, az írás megjelenésében, a betűkapcsolások módjában. Vannak viszont olyan betűelemek és megoldások, amik azt mutatják, hogy felnőtt korára ezek közül többet megváltoztatott, variált, elhagyott.

A 19–20. század fordulóján kísérleteztek több betűformával. A Nemecskay István – Csikós Gyula: Magyar ábécé és olvasókönyv a népiskolák első osztályai számára című olvasókönyvét, amit német minta alapján dolgoztak ki, 1906

-ban engedélyezték. Valószínűsíthető, hogy Kovács Lajos kisdiákként a 20.

század eleji normaírások egyikével és a felekezetéhez tartozó fiúiskolákban használt olvasókönyv segítségével tanult meg olvasni-írni. Ez lesz a vizsgált személy grafológiai feltárásának az alapja. Kézírásának legfőbb jellemzői a jobbra dőltség, az ellipszisforma, az árnyékolt (vastag és vékony) vonalak. A szépírástól eltérő írásjellemzői között kiemelendő a normánál több és más helyen jelentkező hurkok, a kötővonalak eltérése, a füzéres kötési mód megjelenése, a betűk variábilis használata, a szépírásnál sokkal lazább megjelenés, az előrefutó ívelt ékezetek és még hosszan lehetne sorolni.

Az íráselemzés során lehetősége van az elemzőnek több módon megközelítenie a kézírást és a módszerbeli sokszínűség is rendelkezésére áll. Kovács Lajos megismerését grafopszichogramok felhasználásával színesítem. Az első ilyen Alfons Lüke (1993) a személyiség dinamizmusát jelképező kördiagramja, ami nyolc személyiségterület működését, egymáshoz való viszonyát vizsgálja – az előzőleg feltárt kézírás – írásjellemzőinek értékelése után.

A diagramot (2. ábra) töltőtollal írt írásbeli feljegyzései és valószínűsíthetően golyóstollal írt aláírása alapján állítottam össze, a skála maximuma egy-egy terület vonatkozásában 10 pont. A számok nem az értékeket mérik, hanem működésbeli erősségeket vagy hiányokat jeleznek. Az egymással szemközti mezők egymás ellentétpárjai, ha kiegészítik egymást a legmagasabb működési fokra, 10-re, egyenletesebbnek tekinthető a személyiség mindennapi megjelenése, pszichés működése.

Kovács Lajos több kézírása alapján elkészült grafopszichogram (2. ábra) nem mutat kiugró értékeket, a szemközti mezők értékei 10 pont körülire egészítik ki egymást. Az átlagos (4,4–5,5) és átlagosnál kisebb működésbeli értékek megjelenése visszafogottságot, kiszámíthatóságot, ún. „sótlanságot”, inkább a magának valóságot, a zárkózottságot és csendesebb életmódot jelez.

Mindössze két mező értéke tér el ettől a szabályszerűnek mondható megjelenéstől, az „Én-Te” működését mutató két mező. Mindkettő funkció hiányokat jelez, tehát probléma van az önértékelésével, én tudatával és az interperszonáFazekasné Visnyei I.: Kovács Lajos lepkész grafoportréja

2. ábra. Kovács Lajos több kézírása alapján elkészült grafopszichogram (magyarázat a szövegben) lis (személyközi, egyes emberekkel kialakított) kapcsolataival. Ezek azok a gyökerek, a fontos alapok, amik a teljes személyiség dinamikáját is visszafogják.

Mentális (értelmi) képességek A szerző írása automatizált és variábilis, könnyed, de kissé lassított, ami néhol merevséget generál. A visszafogottság, a lefojtottság mellett megjelenik a türelmetlenség, a makacsság, mely túlzott érzékenységéből és sértődékenységéből adódik. Mentálisan jó színvonalú, ennek szerkezetét az alábbi grafopszichogram (3. ábra) mutatja.

A gondolkodási folyamatokat lassítja a magas a figyelemkoncentráció, ennek kapcsán pedig az ellenőrzési kényszere. Feljegyzéseiben sok a javítás a beszúrás, ami azt jelzi, hogy mind az írás folyamatában, mind visszaolvasva e-Acta Naturalia Pannonica 6 (2013)

3. ábra. Kovács Lajos mentális és emocionális képességei a kézírás vizsgálata alapján (magyarázat a szövegben) korrigál. A javításra minden hozzám eljuttatott írásos munkájában, a papírlap jobb vagy bal margójának kiterjesztésével helyet is hagy. A figyelemkoncentrációja mellett magasabb értéket mutat a következtetőképesség, ez munkájában elengedhetetlen volt. A többi mentális képesség kissé átlag feletti, kivéve a variációs készséget, ami logikusan alakulhatott így, hiszen struktúrákat, kialakult szabályokat nem, vagy nehezen tudott volna felborítani. A szabályalkotásban a rendszerezésben a merevebb sémákat kedvelte. Alapban sem egy változatosságot, új dolgokat kedvelő ember volt, amit jól bebetonoztak azok a feladatok, amiket élete során ellátott.

A kombinativitás és a kreativitás a gondolkodási folyamatokban nem volt erőssége és ez a tény kicsit visszafogottabbá tette az alkotó logikát is, és erőteljesebben analóg irányba vitte a egyébként jó következtetőképességét. Kis mértékben korlátozta a mentális befogadás szélességét, magyarul, voltak dolgok, amik egyáltalán nem érdekelték a világból, nem volt túl sok mindenre nyitott.

Emocionális élet Nem volt nyitott érzelmei megmutatására sem, sokan ismerhették morózus, kevésszavú embernek. Alapban is gátlásosabb és zárkózottabb volt az átlagFazekasné Visnyei I.: Kovács Lajos lepkész grafoportréja embernél, életének vargabetűi jelentősen erősíthették ezt az alaptulajdonságát.

Szikár, lecsupaszított mondatok és érzelmek valamint megjelenés jellemezte.

Volt benne befogadási szándék, elsősorban egyes személyek vonatkozásában, de bizalmatlansága miatt ez a jellemvonása – mire korosabb lett – teljesen eltűnt. Inkább volt akkurátusan távolságtartó, mint érzelmeit megmutató. Ez nem jelenti azt, hogy érzéketlen volt, de inkább tisztelet és elfogadás volt, amit a másik iránt érzett, nem érzelmi érintettség. Tudott dühös és goromba is lenni, ezzel néha elképesztette azokat, akik elfogadták. Ítéleteiben nem válogatott.

Nem jellemezte nagy aktivitás és impulzív viselkedés, inkább csendre, rezervációra alakította ki az életét és féltőn vigyázott, hogy azt senki nem tudja megbillenteni. Nem látszott ugyan érzelmileg labilisnak, de alapvetően az volt.

Viszony saját magához

Súlyos önérték és önelfogadási problémák gyötörték, de erről talán senkinek és senkivel nem beszélt. Faragott egy álarcot, ami mögé arcát, jellemét, gondolatait képes volt elzárni. Ez a maszk védekezés volt, és nem illúziókeltés. E maszk mögött kínlódta meg életének kudarcait. Nagyon kellett ez az álarc, nemcsak maga, hanem a külvilág miatt is. Így többet sérült ő, mint környezete.

Aláírásából látható, hogy a külvilágot nemigen engedte be a privát falak mögé (4. ábra).

Önértékelési gondjait senkivel nem osztotta meg, fegyelmezettsége, zárkózottsága, magas gátoltsága ezt nem engedte. Valójában tudta, hogy kicsoda és hova tart. Kudarcai után képes is volt felállni, de a sérelmeket véglegesen a háta mögött tudni nem. Fegyelmezett gondolkodása fegyelmezett viselkedéssel járt együtt, kifelé magát nem mutatta, de ő sem sokakra volt kíváncsi, nehezen volt képes együttérzést, empátiát és lojalitást mutatni és maga sem várt el ilyesmit másoktól.

4. ábra.

Kovács Lajos aláírása 1968-ból e-Acta Naturalia Pannonica 6 (2013) Élete során a hivatali énje olyan mértékben forrt össze a magánéleti énjével, hogy szinte folyamatosan, és végül kényszeresen „csinálta” a dolgát, végezte a feladatait.

Beilleszkedés, kapcsolatok (szociális viselkedés) Magányos farkas, munkatársként nem csapattag. Nincs benne belső igény kisebb-nagyobb csoportokba való beilleszkedésre, nem látható dominanciaigénye, nem vezető, nem viszi elől a zászlót. Autonómia igényét nem tudta megvalósítani, ez hiányérzetet alakított ki benne és folyamatosan jelen volt olyan formában, hogy a függőséget más személytől nehezen viselte.

Nem volt igénye új kapcsolatok kialakítására, ennek hátterében a bizalmatlansága volt. Ennek elkerülhetetlensége esetében erősebben jött ki zárkózottsága, szűkszavúsága. Kompromisszumkészsége attól működött valamilyen szinten, hogy nem kereste a konfliktusokat, ha mégis kialakultak, attól tette függővé a megoldást, hogy ki volt az ellenfél. A megoldás lehetett megmorgás, csendes visszalépés, mély hallgatás, odavetett megjegyzések, nagyon ritkán ment bele éles vitákba.

Kivételt a hölgyek képezték, velük szemben szinte mindig visszafogottan jól nevelt, udvarias, mindezek ellenére részvétlen volt.

Energiák, motivációk

Vannak rejtett energiák a kézírásaiban. Ezek nem a magas aktivációs szintjéből, nem az ugrásra készségből adódtak, hanem a folytonos hiányérzetből.

Egész életét sikerdeficitként kezelte, így a kisebb-nagyobb eredményeknek sem tudott igazán örülni.

Jobb megismerésére készült el egy motivációs grafikon szintén írásjellemzői alapján, amivel sajnos nem jutunk közelebb a megismeréshez.

A Christiansen-Carnap féle koordinátás ábrázolásban, ami ugyancsak 10-es skálájú, az ábra nagyon a középpont felé húzódik, az értékek alacsonyak, megerősítik a visszafogottságot és a befelé fordulást (5. ábra).

A grafikon szerint introvertált-oldott típusba tartozik Kovács Lajos, a szerzők szerinti általános értelmezésben röviden: önmagáért és önmagában van, a külvilágban nem igazán érzi jól magát. Az élet dolgaiban nem praktikus, könnyen elveszíti önbizalmát. Mértékletes, ha lehet, elkerüli a súrlódásokat, szereti a szemlélődést, csendesebb életvitelt.

Érdemes górcső alá venni aláírását, ami nagyobb méretű kézírásánál, gyorFazekasné Visnyei I.: Kovács Lajos lepkész grafoportréja

5. ábra. Kovács Lajos motivációs grafikonja a Christiansen-Carnap féle koordinátás ábrázolásban sabb, dinamikusabb. Titulusa (dr.) láthatólag fontos tény volt számára. Családneve jól olvasható, felfelé irányuló. Keresztneve azonban nem olvasható, sok törés látható benne és kifejezetten lefelé tartó mind sorvezetésében, mind a mozdulatokban (4. ábra). Büszke megszerzett doktori címére, a családjára, hagyományaira, ami tartást adott neki. Személyes sorsa a keresztnévben megtörtséget, lemondást jelképez, ám reményként ott az ékezet, ami a j pontja lenne, egy szárnyaló, szabadságot jelképező madár szimbóluma.Pages:   || 2 |


Similar works:

«Der Heilige Geist am Werk in Kirche und Welt Der Heilige Geist am Werk – in Kirche und Welt Gerhard Stumpf (Hrsg.) Landsberg, Eigenverlag: Initiativkreis, 1. Auflage April 1999 ISBN 3-00-004307-1 = Copyright © 1999 Initiativkreis katholischer Laien und Priester in der Diözese Augsburg e. V. Alle Rechte vorbehalten Satz und Layout: Martin Stumpf Druck: Egger Satz + Druck GmbH Landsberg Titelbild: AKG Berlin Tizian: Das Pfingstwunder, Venedig, S. Maria della Salute Inhaltsverzeichnis Vorwort...»

«FRANZ SCHONAUER Notizen zu den Gedichten Bertolt Brechts Lyrik muß zweifelsohne etwas sein, was man ohne weiteres auf den Gebrauchswert untersuchen muß. Alle großen Gedichte haben den Wert von Dokumenten.“ Diese Stellungnahme Brechts aus den zwanziger Jahren — Wesen und Funktion der Dichtung betreffend — ist zugleich der Schlüssel zu seinem eigenen poetischen Werk. Zunächst: Brechts Lyrik kommt weder aus der Stimmungsund Gefühlsatmosphäre des bürgerlichen Salons noch aus der...»

«INSTITUTE OF BRAND AND INNOVATION LAW (IBIL) FACULTY OF LAWS brands TRADE MARK seminar INFRINGEMENT WITHOUT CONFUSION DILUTION MAJOR PROFESSIONAL SPONSORS: PROFESSIONAL SPONSORS: institute of brand and innovation law (IBIL) About the Institute The Institute of Brand and Innovation Law (IBIL), at UCL’s Law Faculty, was established to reflect UCL’s strategy of expanding its activity in the field of intellectual property law. IBIL was founded by Professor Sir Hugh Laddie QC. IBIL is driven by...»

«Spectrum 26 (2014) Heft 2 Clemens Ley, Edita Lintl & Movi Kune Team* *L. Bardach, J. Hochedlinger, V. Hofer, P. Strobl, L. Steinmaurer, K. Frisch, P. Vogl, A. Koch, M. Peer, F. Dann, M. Rato Barrio, J. Kaunitz, W. Ruckhofer „Movi Kune – gemeinsam bewegen“: Bewegungstherapie mit Kriegsund Folterüberlebenden “MOVI KUNE – MOVING TOGETHER”: MOVEMENT AND EXERCISE THERAPY WITH WAR AND TORTURE SURVIVORS Zusammenfassung Bei Folterund Kriegsüberlebenden zeigt sich eine besonders hohe...»

«The Relationship between Differential Parenting and Children‟s Other-orientedness by Sharon Pauker A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Masters of Art Applied Psychology & Human Development University of Toronto © Copyright by Sharon Pauker 2013 The Relationship between Differential Parenting and Children‟s Other-orientedness Sharon Pauker Master of Arts Applied Psychology and Human Development University of Toronto Abstract The current study examined...»

«001_0002.QXD_001_0002.QXD 19.03.12 16:27 Seite 1 ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY INTERNATIONALE VEREINIGUNG FÜR DEN SCHUTZ DES GEISTIGEN EIGENTUMS YEARBOOK 2003 / I MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE L U C E R N E 2 0 0 3 ( O C T O B E R 2 5 – 2 8, 2 0 03 ) Q 17 3 : ISSUES OF CO-EXISTENCE OF TRADEMARKS AND DOMAIN NAMES: PUBLIC VERSUS PRIVATE INTERNATIONAL REGISTRATION SYSTEMS Q...»

«1 Intersubjectivity, Thirdness, and Mutual Recognition Jessica Benjamin, Ph.D. A talk given at the Institute for Contemporary Psychoanalysis, Los Angeles, CA. 2007 In this paper I try to expand my previous ideas about mutual recognition, in which each subject feels the other as a like subject with a distinct, separate center of feeling and perception. I have shown how the survival of the other subject is crucial to the coming into being of recognition. I also want to evoke the aspect of...»

«Classic Ruskin Bond: Complete and Unabridged, 2010, 496 pages, Ruskin Bond, 9351182363, 9789351182368, Penguin UK, 2010 DOWNLOAD http://bit.ly/1BA1CI9 http://goo.gl/RaMIe http://www.alibris.co.uk/booksearch?browse=0&keyword=Classic+Ruskin+Bond%3A+Complete+and+Unabridged&mtype=B&hs.x=19&hs.y=26&hs=Submit A collection of Ruskin Bond's six novels evoking nostalgia for time gone by This collection of six novels sparkles with the quiet charm and humanity that are the hallmarks of Ruskin Bond's...»

«Leoandra Onnie Rogers, Ph.D. University of Washington | College of Education 206.543.8029 | lorogers@uw.edu EDUCATION 2012 Ph.D., Developmental Psychology | New York University | New York, NY. Honors: 2012 Outstanding Dissertation Award Nominee 2010 Distinguished Teaching Award 2006 21st Century Scholarship, 2005-2006 2004 B.A., Psychology and Educational Studies | UCLA | Los Angeles, CA. Honors: 2014 UCLA Athletics Hall of Fame Inductee 2007 NCAA TOP VIII Student-Athletes Nationwide 2003...»

«Gender Differences in Gratitude: Examining Appraisals, Narratives, the Willingness to Express Emotions, and Changes in Psychological Needs Todd B. Kashdan,1 Anjali Mishra,1 William E. Breen,1 and Jeffrey J. Froh2 George Mason University Hofstra University Abstract Previous work suggests women might possess an advantage over men in experiencing and benefiting from gratitude. We examined whether women perceive and react to gratitude differently than men. In Study 1, women, compared with men,...»

«PROOF Contents Acknowledgements ix Notes on Contributors xii Introduction 1 Understanding Tragedy and Understanding International Relations 1 Toni Erskine and Richard Ned Lebow Part I Recovering the Tragic Dimension of International Relations 2 Tragedy, Ethics and International Relations 21 Mervyn Frost 3 Tragedy, Progress and the International Order 44 James Mayall 4 Tragedy or Scepticism? Defending the Anti-Pelagian Mind in World Politics 53 Nicholas Rengger 5 Tragedy, Politics and Political...»

«SCHOEPF ÁGOSTON A PESTI EGYETEMEN I r t a : dr. D A D A Y ANDRÁS (Budapest) r P a n u l m á n y o m addig terjed, míg Schoepf 15 évi itthontartózkodás u t á n 1849-ben elhagyja Magyarországot és elin­ dul új hazát keresni. E r e d m é n y e k b e n gazdag és színes életét 1860-ban ismertette az Orvos Egylet rendkívüli ülésén unokaöccse, Lumniczer Sán­ dor dr. Azóta sem jelent meg róla teljes emlékezés. A k i k pedig kutatások alapján foglalkoztak vele, csak...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.