WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 |

«DUKAI TAKÁCS JUDIT KÉZIRATOS VERS-FÜZETEI 1983-ban a Festetics György gróf által életre hívott keszthelyi Helikoni ünnepségekkel ...»

-- [ Page 1 ] --

CSÉBY GÉZA

DUKAI TAKÁCS JUDIT KÉZIRATOS VERS-FÜZETEI

1983-ban a Festetics György gróf által életre hívott keszthelyi Helikoni ünnepségekkel

kapcsolatos kutatásaim során került kezembe a keszthelyi Balatoni Múzeum irattárában

három, pár lapból álló, kékes, illetve zöldes cérnával összefőzött, aranymetszéssel ékített és

kézzel merített papírból álló füzetecske. A három füzet Dukai Takács Judit,1 minden bizonnyal saját kezével, a keszthelyi Helikonra írt verseit tartalmazza.

A KESZTHELYI HELIKONI ÜNNEPEK

Berzsenyi Dániel 1816. november 15-én így ír Festetics Györgynek: „Rumi megajándékoza engem a Georgikonnak legújabb nyomtatványival. Elhőltem — elháltam, látván, hogy azok mind németek! — Én. Keszthelyben egy magyar Weimart óhajtok látni! A nemzetiség minden, s nincs enélkül semmi boldogság. Minek töltjük csőreinket, ha azokat oltalmazni nem tudjuk, nem tudjuk pedig, ha nemzetiségünket elvesztjük."2 Berzsenyi tehát felveti egy irodalmi központ megvalósításának lehetıségét, a „magyar Weimar" eszméjét. Festetics már érlelgethette magában e gondolatokat, hisz mintegy két hónap elteltével megérkezik a gróf meghívója Berzsenyihez: „Azért, hogy beteljesedjen a Niklai Bölcsnek, akinek dicshírét a halandóság köde el nem éri, elırevaló mondása: íme, itten Keszthelyen Böjtelı havának, azaz febr. 12-én akarván Felséges Urunknak születése napját ülleni, az ifjúságot Helikonra vezetni kívánjuk, hogy az úgynevezett declamatico által a magyar, német és deák írásszerzésben jó ízlésre kapjon. De a Helikonra vezetı Kalauz nekünk szükséges.

Bátorkodunk tehát a somogyi Kazinczyra vetni szemeinket és azon napra való magamegalázására kérni. Lesznek talán több pártfogóink is, akik hívásunkat nem vetik meg, hogy összevetett vállakkal ezen __________________________________

A költını neve Takáts, de fıleg Takách formában ismeretes. Dolgozatomban a Takács formát választottam, mivel a jelzett kéziratokban ezen írásmódot alkalmazta a szerzı.

Berzsenyi levele gr. Festetics Györgyhöz 1816. nov. 15-én. (Berzsenyi Dániel összes mővei. Gondozta:

Merényi Oszkár Bp. Szépirodalmi 1978. — továbbiakban: Berzsenyi összes) pp. 481—482.

töretlen ösvényen tanácsot adjanak és vezéreljenek, oktatván, mint kell az idıvel élni s bölcsen örülni."3 A Helikoni ünnepségek öt alkalommal kerültek megrendezésre. 1817,1818 és 1819 februárjában a király születésnapjához kapcsolódva és 1817, 181 £ májusában a georgikoni vizsgák"' alkalmával. Az összejövetelek díszes külsıségek között folytak. Részt vettek rajtuk a Festetics-féle iskolák közül a Georgikon, a gimnázium, a zeneiskola tanulói, tanárai és a meghívott tudósok, költık, írók, magas beosztásútisztviselık. Többek között Berzsenyi Dániel, Kisfaludy Sándor, Szegedy Róza, Dukai Takács Judit, Pálóczi Horváth Ádám, Kazinczy Klára, Kultsár István, Nagyváthy János, Ruszék József.5 Az elsı Helikonon elhangzott magyar nyelvő verseket Festetics ki is nyomtatta a keszthelyi Perger-féle nyomdában.6 Nem kerülhetjük meg, mert lényeges és meghatározó momentum az ünnepek vonatkozásában is a nyelvújítási harc. Hiszen itt van a Helikonon a Tövisek és virágok miatt megsértıdött Kisfaludy, itt van a Mondolat7 kiadásában részt vállaló Ruszék apát, de itt van a Kazinczyval levelezı Berzsenyi és Horváth Ádám is. Nem e dolgozat témája ezen ellentétek taglalása, ám leszögezhetjük, hogy a sokszor ortológusok fellegvárának tekintett Keszthelyt nem lehet ily egyszerősítéssel, egyoldalúan megítélni. Nem Széphalom ellenpólusa volt.

Véleményem szerint éppen Festetics pártokon való felülemelkedése, közvetítése a két tábor között tette lehetıvé, hogy a helikonok ne mérgesítsék, de enyhítsék a feszültségeket. Ügy tőnik ez is közrejátszott. abban, hogy Kazinczy megírja híres, a nyelvújítási harcot záró Ortológus és neológus nálunk és más nemzeteknél8 címő munkáját.

______________________________________________

Idézet Berzsenyi Kazinczynak írt levelébıl 1817. jan. 13-án. (Kazinczy Ferencz levelezése. A MTA Irodalomtörténeti Bizottsága megbízásából közzéteszi: Dr. Váczy János. Tizenötödik kötet. Bp. 1905. MTA kiadása, pp. 23—25.) Megjegyzendı, hogy e levél keltét Merényi jan. 12-e teszi. (Berzsenyi összes, pp.

407—408.) Georgikon: Európa elsı rendszeres mezıgazdasági felsıfokú oktatási intézménye Alapítója Festetics György gróf 1797-ben. (Lásd részletesen: Georgikon 175. Szerk. Sági Károly.) Bp. Mezıgazdasági 1972.

Ruszék József. Filozófus, nyelvész, egyházi író. (Pápa, 1779—Veszprém 1851.) Pápán és Gyırött végezte iskoláit, majd teológiai tanulmányait Veszprémben és Pozsonyban. 1814-tıl keszthelyi plébános, 1834-tıl

veszprémi kanonok. Ellensége volt a nyelvújításnak, segítette a Mondolat közrebocsájtását. Bölcseleti mőve:

A filozófiának elıljáró értekezései — a Magyar Minerva ötödik köteteként jelent meg 1812-ben.

Harmath István—Katsányi Sándor: Veszprém megye irodalmi hagyományai. Negyedik bıvített kiadás.

Veszprém, 1984. p. 241. Továbbiakban Harmath—Katsányi 1984.

Helikon I. Keszthely, 1818.

Kazinczy Ferenc: Tövisek és virágok. Széphalom, 1811. Ezzel a kis verseskötettel indult el a nyílt nyelvújítási harc. A Kisfaludyt sértı vers: Himfy (p. 24.) Mondolat. Kiadva: Dicshalom 1813. A nyelvújítást, annak túlkapásait kifigurázó mő. Nem titkoltan Kazinczy-ellenes éllel megírva.

Lásd még: Harmath—Katsányi 1984; Pennaháborúk. Nyelvi és irodalmi viták 1781—1826. (összeállította Szalai Anna) Bp. Szépirodalmi 1980.

In: Tudományos Győjtemény 1819. évfolyam.

Tudjuk, hogy végül a sértett Kazinczy is megenyhült a gróf iránt és versben köszöntötte.9 Festetics pedig fát ültetett a széphalmi mester tiszteletére. E két momentumot nem lehet csupán üres gesztusnak tekintenünk, mert sem Festeticsnek, sem Kazinczynak ilyenekre nem volt szükségük.

A Helikoni ünnepségek helyét, értékét, tartalmát sokan és sokféleképpen próbálták megközelíteni, megítélni. A tartalmi vitákon túl leginkább a király születésnapjának megünneplése szálka az ítészek szemében. A képlet pedig könnyen feloldható. Keresztury Dezsı szerint „...az ártatlan Helikoni ünnepségek is szemet szúrtak a titkos rendırség ágenseinek. (...) a kétfejő sas uralmán ırködı hatalom elıl sok mindent álcázni kellett."10 S

éppen ezért — mutat rá Sági Károly — a jezsuiták diplomata mővésze lép elıtérbe (ti:

Festeticsnél. CS. G.) életében.11 Festetics halálával (1819) megszőntek az ünnepségek. Fia László, bár sokat áldozott kulturális célokra, a Helikoni ünnepségek folytatását mégsem tartotta érdemesnek. Pedig jelentısége komoly volt, és hatása is méltó azokhoz, akik létrehívták. Újjászületı irodalmunk bölcsıjénél ott állnak a keszthelyi Helikon géniuszai is. — írta már idézett mővében Keresztury.

DUKAI TAKÁCS JUDIT A MAGYAR POÉTRIA

Kemenesalján a Takácsok ısi fészke Duka. Itt született 1795. augusztus 9-én a magyar irodalom kedves, nıies, halk szavú költınıje, Dukai Takács Judit. Neveltetésére apja nagy hangsúlyt fektetett. Nemcsak a háztartásban, de a mővészetekben is járatos leány volt. Erre enged következtetni Németh Pál Dukai Takács Istvánnénak (Judit édesanyjának) írt halotti búcsúztatója:.(...) Kedves JUDITH LÁNYOM!' Mi lelt édes lányom? Szép retzés — ruháid/ Mint hevernek széllel, componált kótáid./ Gyors — billegésre lankattak ujjaid,/ Reszketnek el-hervatt kedves ajakaid." A szerzı a mő lábjegyzetében még tudomásunkra hozza, hogy „Ezen igen jeles neveléső Kis-Aszszony a Muzsikában szépen jártas."12 (1. kép) Dalai már közkézen forogtak, ám az igazi elismerést mégis 1814-ben kapta, amikor az Itáliából hazatérı ifjú Wesselényi Miklós báró, Pataky Mózes — az ifjú báró nevelıje — és Döbrentei Gábor meglátogatták ismerıseiket; Niklán Berzsenyit, Keszthelyen Festeticset, Sümegen Kisfaludy Sándort. Ebbıl az idıbıl származik Festetics György Georgikonjának

emlékkönyvében13 a látogatást megörökítı és a grófot dicsıítı beírás:

__________________________________

Kazinczy Ferenc: Gróf Festetics Györgyhöz. Megjelent: Magyar Kurír, 1819, február 23.

Keresztury Dezsı: Festetics György és a magyar irodalom. In: Irodalomtörténeti Közleményeik 1963/5.

Sági Károly: Adatok Festetics György és munkássága értékeléséhez. In: A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 6. kötet Veszprém 1967. pp. 329—344.

Németh Pál: Egy, a maga nemét feddhetetlen kegyes élete, ditséretes és felséges tettei álltai... Dukai Takács István úr kegyes kedvvel házos-társában egészen fel talált, szomorú el-temettetése alkalmatosságával... meg esmértetett. Szombathely. Perger 1811.

Található: Helikon Könyvtár, Keszthely, Manuscript 50.

„A ki a' haza-szeretet szent oltárán áldozik fenn marad annak neve 's a késı maradék áldani fogja.

B. Wesselényi Miklós"

1.kép Az eredeti kép egy a Festetics György által Dukai Takács Juditnak ajándékozott porceláncsészén található. E képet Vadász Norbert is közölte idézett mővében.

„A' Honny javáért gyuladozó fiu Elmegy majd porodhoz ó Nemes!

És felemelkedett lélekkel fogja áldani tettidet.

D. G."

(A D. G. természetesen Döbrentei Gábor.) Kisfaludyt és Sümeget elhagyva Vas vármegyébe indultak, Döbrentei édesapjához Újfaluba, majd Dukai Takácsékhoz Dukára. A látogatás jól sikerült. A fiatal költını versei tetszettek, s különösen Döbrentei vette pártfogásba. E látogatáskor tılük kapta a Malvina költıi nevet is. Ezt követıen szinte az egész magyarországi költıtársadalom megismerte.

Lényeges a rokon Berzsenyivel való kapcsolata, ki saját ízlésének megfelelıen (nem mindig szerencsésen) próbálta egyengetni pályafutását, óvta a költıi túlkapásoktól, Kisfaludytól, Csokonaitól.

Berzsenyi igaz szívvel segítette s ebben nem kis része volt annak, hogy a niklai remete gyengéd érzelmeket táplált Dukai Takács Judit, „Dudi" iránt. Most már szinte természetes lett, hogy levelezett Kazinczyval, Kisfaludyval, Kis Jánossal. Elsı, nyomtatásban is megjelent verse Döbrentei Gábor barátomhoz Erdélybe 1814 szeptemberében született, a már említett látogatást követıen. Az epistolát 1815-ben közölte az Erdélyi Múzeum III. kötete.

Ekkor születhetett a Báró Wesselényi is.

1817. február 11—12-re Dukai Takács Judit meghívást kapott Festetics Györgytıl a keszthelyi Helikonra. Itt alkalma volt találkozni Berzsenyivel, Kisfaludy Sándorral, Pálóczi Horváth Ádámmal. Majd a meghívásoknak eleget téve részt vett az 1817. május 20—21-i, az

1818. február 12-i és végül az 1818. május 19—20-i Helikonon is. 1819. február 16-án csupán versét küldte el. Ekkor már férjnél volt. 1818. augusztus 9-én lépett frigyre Geöndötz Ferenccel, aki kevésbé volt érzékeny Helikon múzsáira. Nem volt szerelmi házasság.

Elsısorban családi körülményei, lassú költıi haldoklásához vezettek.

Tizenöt évi házasság után maradt özvegységre. Két évi gyász után Patthy István táblabírónak nyújtotta kezét. Elsı házasságából két leány, a másodikból egy fiú született.

Halála elıtt még egyszer kezébe vette a tollat, s tükröt tartva élete fájdalmas történései elé, megírta Az én sorsom, címő utolsó versét.

1836. április 15-én halt meg 41. életévét be sem töltve, Sopronban.

A KESZTHELYI KÉZIRATOK

Dukai Takács Judit négy Helikonon vett részt, de csupán három Helikonra készített füzetecskéje van a Balatoni Múzeum birtokában.14 Vajon készült-e több? Ha igen, megsemmisült-e, avagy lappang?

A kézirat borítója ad eligazítást arra vonatkozóan, hogy az melyik Helikonra íródott. Az 1817 februári füzet címlapja azonban hiányzik, így csupán a versek alapján lehet azonosítani melyik ünnepségrıl van szó.

______________________________

Balatoni Múzeum Adattára 69. 45.1.

A kéziratok, amelyek a tulajdonosi bélyegzı tanúsága szerint Jánossy Auréltól származnak, nem kevés meglepetéssel, sıt némi irodalmi csemegével is szolgáltak.

Az 1817 februári füzet 18,5x24 cm nagyságú. A borító, az elsı lap (amelyen az elsı vers címe volt olvasható), valamint a két hátsó hiányzik. Ezek minden valószínőséggel az évek során együtt tőnhettek el. A fentieket nem számolva a kis füzet 20 részben számozott oldalon közli a verseket. A kéz

<

2. kép

Berzsenyi és Perényi jegyzete az 1817. február 12-re készített keszthelyi kéziraton.

irat versoján is van szöveg. Minden címnek külön oldalt szentel a füzet írója. A versek

sorrendje a következı:

Örvendezı versek felséges I. Ferenc ausztriai császár s felkent magyar koronás királyunk születése napjára.15 A Halálról Nagy Méltóságú Vázsonköi Iffjabb Gróff Zichi (sic!) Károly Cs. Kir.

Kamarás és belsı Titkos Tanácsos Őr Ö Excellentiája Hites Társának Született Nagy Méltóságú Tolnai Gróff Festetics Juliánná árnyékához.16 Epistola Nagy Méltóságú Tolnai Gróff Festetics Györgyhez Cs. Kir. Kamarás és belsı Titkos Tanácsos Úr ö Excellentiájához 12 dik Februariusban 1817.

Az Epistola utolsó része a már fent említettek miatt hiányzik. Az utolsó töredékes mondat a következı: „Széllyednek már Literatúránk egérıl a sürü fellegek, ki emelték Hazánk".Pages:   || 2 | 3 | 4 |


Similar works:

«Peter Paulus & Kevin Dadaczynski „Psychische Gesundheit in der Ganztagsschule“ Expertise erarbeitet im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit Expertise „Psychische Gesundheit in der Ganztagsschule“ Erstellt im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) Kapitel 1502, Titel 686 07 Prof. Dr. Peter Paulus Leuphana Universität Lüneburg Institut für Psychologie & Zentrum für Angewandte Gesundheitswissenschaften (ZAG) Email: paulus@uni.leuphana.de Kevin Dadaczynski, Dipl....»

«Let the Land Rest: Lessons from Shemita, the Sabbatical Year By Rabbi Noam Yehuda Sendor In the Garden of Eden, people lived in harmony with the Earth. This harmony was a natural expression of the people’s elevated consciousness. The Gaon of Vilna (1720-1797) wrote: The light that was created on the first day was the light with which Adam saw from one end of the creation to the other. This original light is the light of consciousness (ohr ha’sekhel), the light which illumines the mind. It...»

«          Inauguraldissertation zur Erlangung des akademischen Doktorgrades (Dr. phil.) im Fach Psychologie an der Fakultät für Verhaltensund Empirische Kulturwissenschaften der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Titel der publikationsbasierten Dissertation Cultural correlates of depression among Turkish immigrant and German women: Implications for psychotherapeutic practice with Turkish immigrants vorgelegt von Nazlı Balkır Jahr der Einreichung Dekan: Prof. Dr. Klaus Fiedler...»

«Horse Show Grooming How to Shine Like A Champion In The Ring Page 1 of 10 When done right, horse show grooming can be an easy and routine part of your horse show experience. There are simple tricks to keep the process smooth and stress-free for both you and your horse. Before you advance into the world of horse show grooming, make sure you master the basics of general horse grooming. Without the basic foundation of grooming knowledge, getting prepped for show could cause a few more headaches...»

«A SYPHILIS TÖRTÉNETI KUTATÁSÁNAK ÜT.TA írta: Dr. NEBENFÜHRER LÁSZLÖ (Budapest) A syphilis t ö r t é n e t é n e k k u t a t á s a ismét az érdeklődés k ö zéppontjába került. Eredetére vonatkozó feltevések é? magyarázatok keretei messze századokat, országés világré­ szeket fognak át. A feltevések n é h a mítosszá alakulnak, v i ­ szont a magyarázatok sok és v i t a t h a t ó tárgyi bizonyítékkal rendelkeznek. S így, amidőn a k u t a t ó az...»

«Buchzusammenfassung Spüre die Welt Die Wissenschaft des Bewußtseins Tor Nörretranders, rororo, ISBN 2490-3 499 60251 2 INHALT BERECHNUNG 1 Maxwells Dämon 2 Information über Bord 3 Unendliche Algorithmen 4 Die Tiefe der Komplexität BEDEUTUNG 5 Der Baum der Rede 6 Die Bandbreite des Bewußtseins 7 Die Atombombe der Psychologie 8 Die Sicht von Innen BEWUSSTSEIN 9 Eine halbe Sekunde Verspätung 10 Maxwells Selbst 11 Die Benutzer-Illusion 12 Der Ursprung des Bewußtseins BESINNUNG 13 Im Innern...»

«Electronic Journal of Research in Educational Psychology E-ISSN: 1696-2095 jfuente@ual.es Universidad de Almería España Dereli, Esra; Karakus, Özlem Un Examen de los Estilos de Apego y Habilidades Sociales de los Estudiantes Universitarios Electronic Journal of Research in Educational Psychology, vol. 9, núm. 24, septiembre, 2011, pp. 731Universidad de Almería Almeria, España Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=293122840012 Cómo citar el artículo Número completo...»

«101 Tips ForTraveling On A Budget Brought to you by: ******* http://www.angeltravel.com A COUPLE OF TRAVEL QUOTES TO GET US STARTED. Own only what you can. Always carry with you: know languages, know countries, and know people. Let your memory be your travel bag. Alexander Solzhenitsyn (Russian novelist, Nobel Prize for Literature (1970), b.1918) Nothing so liberalizes a man and expands the kindly instincts that nature put in him as travel and contact with many kind of people Mark Twain...»

««wii«w«m«irm/wMiA'niini«n»«^w«iVMiMiA«A(iuiw«Mkf«Mwii«A«iiii ISTVÁNFFY GYULA NÉPKÖLTÉSI GYŰJTEMÉNY A MISKOLCI HERMAN OTTÓ MÚZEUM NÉPRAJZI KIADVÁNYAI II.ISTVÁNFFY GYULA PALÓC NÉPKÖLTÉSI GYŰJTEMÉNY OTTÖ 'JKOV :L i 2.0^0 A MISKOLCI HERMAN OTTÓ MÚZEUM NÉPRAJZI KIADVÁNYAI II. Születésének századik évfordulója alkalmából sajtó alá rendezte Bodgál Ferenc Ajánlott bibliográfiai rövidítés: HOMNépk. Felelős kiadó: Komáronay József Borsod megyei...»

«1 VITA Stjepan Gabriel Mestrovic EDUCATION B.A., Psychology and Harvard University 1976 Social Relations Master of Education Harvard University 1977 In Clinical Psychology Master of Theological Harvard University 1979 Studies Ph.D., Sociology Syracuse University 1982 PROFESSIONAL APPOINTMENTS Professor of Sociology at Texas A&M University, College Station, Texas, from 1991 to the present Assistant and Associate Professor of Sociology at Lander College, tenured in 1988, Greenwood, South...»

«Modeling Inconsistencies in People's Preferential Choices with Sequential Sampling Models Inauguraldissertation zur Erlangung der Würde eines Doktors der Philosophie vorgelegt der Fakultät für Psychologie der Universität Basel von Nicolas A. J. Berkowitsch aus Zürich, Schweiz Basel, 2014 Genehmigt von der Fakultät für Psychologie auf Antrag von Prof. Dr. Joe Rieskamp Prof. Dr. Joseph G. Johnson Basel, den Prof. Dr. Alexander Grob Modeling Inconsistencies in People’s Preferential...»

«DISSERTATIONES PSYCHOLOGICAE UNIVERSITATIS TARTUENSIS HENRIK DOBEWALL Human values and subjective well-being: An exploration of individual and cultural differences, change across life span, and self-other agreement DISSERTATIONES PSYCHOLOGICAE UNIVERSITATIS TARTUENSIS DISSERTATIONES PSYCHOLOGICAE UNIVERSITATIS TARTUENSIS HENRIK DOBEWALL Human values and subjective well-being: An exploration of individual and cultural differences, change across life span, and self-other agreement Department of...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.