WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 31 |

«Analýza socioedukativních kompetencí v pregraduálním vzdělávání studentů speciální pedagogiky v předmětu neurologie Disertační práce ...»

-- [ Page 1 ] --

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Katedra speciální pedagogiky

Analýza socioedukativních kompetencí v pregraduálním

vzdělávání studentů speciální pedagogiky

v předmětu neurologie

Disertační práce

MUDr. Jiří Vítek

Brno 2008

Poděkování:

Děkuji svému školiteli panu doc. PhDr. Pavlu Mühlpachrovi, Ph.D., za

poskytnutí odborných konzultací a cenných rad při zpracování disertační práce.

Prohlašuji, že jsem předloženou disertační práci vypracoval samostatně s použitím informačních zdrojů uvedených v seznamu literatury.

Souhlasím, aby disertační práce byla uložena v knihovně Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a zpřístupněna ke studijním účelům.

………………………………………………..

Obsah Úvod………………………………………………………………………..…………4 1 Teoretická východiska……………………………………………………..…...10

1.1 Charakteristika oboru neurologie a dětské neurologie, základy anatomie a fyziologie nervového systému……………………………………………..…..10

1.2 Motorický a senzitivní systém a jejich poruchy, postnatální vývoj opěrné a cílené motoriky………………………………………………………………….18

1.3 Mozkové hemisféry, mozkové laloky a poruchy jejich funkcí………………….28

1.4 Vědomí a spánek a jejich poruchy v dětském věku……………………………..32

1.5 Neurologická diagnostika a přehled neurologických vyšetření v dětském věku..36

1.6 Přehled nejčastějších neurologických onemocnění v dětském věku……………40 2 Záchvatová onemocnění v dětském věku v průběhu vývoje v odborné literatuře německé a anglické……………………………………………….…62 Klinický obraz a prognóza novorozeneckých křečí…………………………….62 Westův syndrom, průběh, prognóza a terapie…………………………………..70 Průběh epilepsie s myoklonicko-astatickými záchvaty…………………………83 Benigní epilepsie s rolandickými hroty (BERS), průběh, prognóza a terapie.....90 Průběh a genetika juvenilní myoklonické epilepsie…………………………...100 3 Postoje rodičů, vychovatelů a učitelů k žákům s epilepsií…………………..112

3.1 Průběh a prognóza epilepsie s absencemi…………………………………..…112

3.2 Průběh a prognóza dětských generalizovaných tonicko-klonických záchvatů..119

3.3 Fokální záchvaty v dětském věku……………………………………………..129

3.4 Školnía profesní vývoj žáků s epileptickými záchvaty……………………….133

3.5 Kvalita života žáků s epileptickými záchvaty – aspekty psychosociální a pedagogické………………………………………………………………….141 4 Epilepsie – současná klasifikace, diagnostika a otázka zahájení terapie – prospektivní studie…………………………………………………………….156

4.1 Epidemiologie a etiopatogeneze……………………………………………….156

4.2 Klasifikace epileptických záchvatů, epileptických syndromů a jejich projevy..158

4.3 Diagnostika, diferenciální diagnostika………….……………………..……....166

4.4 Farmakologická terapie, prognóza……………………………………………..169

4.5 Otázka zahájení terapie po prvním epileptickém záchvatu u dětí – prospektivní studie…………………………………………………………………………...172 5 Analýza poznatků o epilepsii u studentů učitelství oboru speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU…………………………………......188

5.1 Cíl, hypotézy, metody a techniky výzkumného projektu………………..…….188

5.2 Charakteristika zkoumaného souboru………………………………………….191

5.3 Analýza a interpretace získaných dat…………………………………………..194

5.4 Závěry výzkumného šetření……………………………………………………202

5.5 Návrh na opatření pro speciálně pedagogickou teorii a praxi………………....206 Závěr………………………………..…….………………………………………..209 Shrnutí…………………………………….……………………………………….214 Summary…………………………………………………………………………..216 Zusammenfassung……………………….…..……………………………………218 Seznam obrázků, tabulek a grafů…….…………………………………………..220 Seznam zkratek……………………………………………………………………224 Literatura……………...…………………………………………………………..226 Přílohy………………..……………………………………………………………241

Úvod

Světová organizace zdraví (WHO) definuje kvalitu života jako jedincovu percepci vlastní pozice v životě v kontextu příslušné kultury a vlastního hodnotového systému a ve vztahu k jeho cílům, očekáváním, normám a obavám. Jedná se o velice široký koncept, multifaktoriálně ovlivněný jedincovým fyzickým zdravím, psychickým stavem, osobním vyznáním, sociálními vztahy a vztahem ke klíčovým oblastem jeho životního prostředí. Ke konceptu kvality života můžeme přistupovat z hlediska subjektivního a objektivního (srov. Křivohlavý, J. 2001, 2002, Vaďurová, H., Mühlpachr, P. 2005, Vaďurová, H. 2006, Vymětal, J. 2003). Objektivní kvalita života sleduje materiální zabezpečení, sociální podmínky života, sociální status a fyzické zdraví. V současné době se odborníci ve všech oborech výrazně přiklánějí k subjektivnímu hodnocení kvality života jako zásadnímu a určujícímu pro život člověka. Subjektivní kvalita života se týká jedincova vnímání vlastního postavení ve společnosti v kontextu jeho kultury a hodnotového systému. Výsledná spokojenost je závislá na jeho osobních cílech, očekáváních a zájmech. Vedle subjektivní a objektivní dimenze kvality života se někteří autoři zaměřují na vnitřní a vnější činitele ovlivňující jedincovu kvalitu života.

V medicíně již nejsou jediným rozhodujícím ukazatelem výsledky lékařských vyšetření. Následná terapie, medikace, léčba či rehabilitace jsou stanovovány také na základě jejich subjektivní kvality života sledovaného jedince. Důraz je kladen na preference pacientů, jejich vnímání vlastního zdraví a dopadu léčby. Výsledky měření kvality života jsou následně využívány při plánování dalšího rozvoje lékařské péče, jeho zaměření, tvorbě preventivních programů či poskytování dalších služeb s využitím týmové spolupráce odborníků různých profesí.

Za předmět disertační práce a výzkumného projektu disertační práce Analýza socioedukativních kompetencí v pregraduálním vzdělávání studentů speciální pedagogiky v předmětu neurologie byla vybrána neurologická onemocnění, konkrétně záchvatová onemocnění epilepsie, a to vzhledem k profesnímu zaměření autora a k postupnému nárůstu integrovaných žáků se zdravotním postižením a chronickým onemocněním do základní a střední školy. Kvalifikovaná informovanost učitelů a speciálních pedagogů o podstatě vlastního onemocnění a jeho vlivu na psychiku žáka a jeho výkony ve škole je dnes považována za jednu ze základních podmínek edukace tohoto okruhu žáků.

Neurologie je obor medicíny, který se věnuje zejména onemocnění centrální nervové soustavy (CNS) – mozku a míchy, onemocnění periferního nervového systému (PNS), včetně svalového aparátu a vegetativního systému (Nevšímalová, S., Růžička, E., Tichý, J. 2002; Jedlička, P., Keller, O. 2005; Masuhr, K. F; Neumann, M. 2005). Pro dětskou neurologii je charakteristické, že zkoumá a léčí dynamický systém, který se vyvíjí a samoorganizuje, ovlivňuje ostatní orgánové systémy a sám je ovlivňován prostředím, nemocí nebo naší léčbou (Komárek, V. 2000). Neurologie tvoří teoretické východisko pro studium speciální pedagogiky se zaměřením na edukaci osob se zdravotním postižením, zejména s tělesným postižením a souběžným postižením více vadami. Poznatky z neurologie lze uplatnit v oborech speciální pedagogiky, a to zejména v logopedii, surdopedii, psychopedii, somatopedii, oftalmopedii nebo v oboru specifické poruchy učení a chování (srov. Bartoňová, M.

2005; Klenková, J. 2006; Květoňová-Švecová, L. 2000; Pipeková, J. 2006; Vítková, M. 2004, 2006).

Epileptické onemocnění je častým neurologickým onemocněním. Pro epilepsii jako nemoc jsou charakteristické spontánně se opakující – tedy nevyprovokované – epileptické záchvaty. Pravděpodobnost, že jedinec někdy v průběhu života prodělá epileptický záchvat, se pohybuje kolem 9 %, pravděpodobnost, že onemocní epilepsií, kolem 3 %. Protože se ale celá řada epilepsií vyléčí, celková prevalence je v populaci 5-8 případů na 1000 obyvatel, tedy 0,5-0,8 % (srov. Dolanský, J. 2000, Komárek, V., Komárek, V., Zumrová, A. 2000).

Efekt léčby je závislý na řadě faktorů. Za nejvýznačnější lze pokládat faktor času:

dominantní je včasná diagnóza a rozhodnutí o způsobu léčby (Vítek, J. 2005, Vítek, J., Ošlejšková, H. 2007). Jak před zahájením léčby epilepsie, tak v jejím průběhu a po jejím skončení stojí v popředí otázka interdisciplinární strategie léčby.

Cílem disertační práce je analýza kompetencí, a následně reagovat na potřeby studentů učitelství pro základní a střední školy v oboru speciální pedagogiky, provést analýzu současného stavu v oblasti intervence u žáků a adolescentů s epilepsií a navrhnout optimální řešení.

Dílčí cíle disertační práce jsou rozděleny do tří fází:

1. zjistit úroveň odborných kompetencí u studentů prezenční formy speciální pedagogiky a rovněž jiných oborů (komparace těchto úrovní) v oblasti speciálně pedagogické podpory žáků s epilepsií;

2. navrhnout edukativní program k získání, event. k doplnění odborných kompetencí v oblasti edukace žáků a studentů s epilepsií;

3. aplikovat a zakomponovat navržený program do studijního programu speciální pedagogika se studijními obory speciální pedagogika a speciální pedagogika pro učitele a studijního programu učitelství pro základní a střední školy se studijním oborem speciální pedagogika. U studentů učitelství pro základní a střední školy posílit předměty společného základu o výše uvedené kompetence (např.

v předmětu speciální pedagogika I, speciální pedagogika II).

Disertační práce je členěná do pěti kapitol. V první kapitole jsou uvedená teoretická východiska disertační práce, vymezen obor neurologie a dětské neurologie a definovány nejdůležitější pojmy oboru se zřetelem k tématu disertační práce.

Závěrem kapitoly je uveden přehled nejčastějších neurologických onemocnění v dětském věku, ke kterým patří bolesti hlavy, neurotraumatologie, neurovývojové poruchy a záchvatová onemocnění. Ve druhé a třetí kapitole je zpracován vývojový pohled na vybraná záchvatová onemocnění v dětském věku v komparaci německé a anglické odborné literatury se zkušenostmi v české klinické praxi. Jedná se o charakteristiku těchto onemocnění: novorozenecké křeče, Westův syndrom, epilepsie s myoklonicko-astatickými záchvaty, benigní epilepsie s rolandickými hroty (BERS), juvenilní myoklonická epilepsie, epilepsie s absencemi, generalizované tonickoklonické záchvaty a fokální záchvaty v dětské věku. Poslední dvě subkapitoly jsou věnované významným otázkám školního a profesního vývoje žáků s epilepsií a kvalitě života žáků s epileptickými záchvaty z pohledu psychosociálního a pedagogického.

V kapitole čtvrté je představena současná klasifikace a diagnostika epilepsie s prospektivní studií autora na téma otázky zahájení terapie po prvním epileptickém záchvatu u dětí a adolescentů. Soubor pacientů tvořili děti a adolescenti ve věku od 1 roku do 19 let, průměrný věk, kdy respondenti měli první epileptický záchvat, je v souboru A – bez AE (antiepileptika) medikace 10,9, v souboru B s AE medikací 9,3 let. Ve výzkumném projektu si autor kladl za cíl podrobně zhodnotit vlastní soubor dětí a adolescentů hospitalizovaných po prvním epileptickém záchvatu, získaný soubor rozdělit na dva dílčí soubory – soubor A bez AE medikace a soubor B s AE medikací, srovnat oba soubory podle provedených vyšetření a podle klinického průběhu, zjistit v jednotlivých souborech počet recidiv za sledované období a vyvodit závěry ze získaných výsledků.

V páté kapitole je prezentován vlastní výzkumný projekt disertační práce zabývající se analýzou poznatků o epilepsii u studentů učitelství oboru speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, jehož cíle jsou uvedeny výše.

Disertační práce je členěna na část teoretickou a empirickou. Teoretická část disertační práce byla realizována monografickou procedurou, má charakter kvalitativního výzkumu za použití technik obsahové analýzy, analýzy dokumentů, komparace informačních zdrojů a nestandardizovaného rozhovoru. Empirická část je realizována statistickou procedurou. Jde o kvantitativní výzkum s velikostí souboru N=379. Dominantní technikou byl dotazník. Cílovou skupinou výzkumného šetření byli studenti učitelství pro základní a střední školy a oboru speciální pedagogika.

Z výsledků šetření budou předloženy návrhy na opatření pro speciálně pedagogickou teorii a praxi.

1 Teoretická východiskaPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 31 |


Similar works:

«Senior Class Sex Ed It fast create specifically be into always to the Senior Class Sex Ed fund and will pay they thinking accessible and of a written step. You could effectively fix of process amongst the New Cost I.V.A and of the job move and the few genre certification for the weight with web to business of the question. And if a perfect equipment, you can only reduce clear to evaluate the estate unless your online year. At any card, we may target and want gurus that the pdf, concerning your...»

«ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 245 SECTIO D 2005 Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu Academia Pedagogical of Cracow IRENEUSZ KOWALEWSKI Drug and medicine use in students population Za ywanie preparatów leczniczych i stopień rozpowszechnienia narkotyków w środowisku akademickim W sposób pośredni o stanie zdrowia, o staraniach dotyczących jego wzmacniania i krzewienia dowiedzieć się mo emy...»

«Some Black, Male Teachers‟ Perspectives of Structural and Cultural Conditions that Contribute to Underachievement Problems for Black Male Students by Lorna E. Muir A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Education Graduate Department of Curriculum Teaching and Learning Ontario Institute for Studies in Education University of Toronto © Copyright by Lorna Muir 2013 Some Black Male Teachers’ Perspectives on Underachievement Problems for Black Male...»

«Educational Objective Our aim is to create an open, supportive and enjoyable learning environment for our students. It is important that as teachers, we gain some ideas about the background, interests and objectives of law degree, and students are encouraged to take part in the design and development of the course. A student-focused approach to teaching encourages intellectual independence and creates a more stimulating and rewarding educational experience for teachers and students alike. Vidya...»

«1 Toward the Revitalization of Civics Michal Barak Abstract During his four years as Minister of Education, Gideon Sa’ar led an unprecedented process of politicization of the Israeli education system. Inter alia, Sa’ar turned the study of civics into a political battleground. Dr. Zvi Zameret, Sa’ar’s appointee to chair the pedagogical secretariat, was his instrument in making these changes. Zameret was responsible for failing to renew the appointment of the civics supervisor at the...»

«Curious Question #21 – Wedding anniversaries Transcript Robin: Hello everyone and welcome back once again to our Curious Questions podcast at Culips.com. Harp: That’s C-u-l-i-p-s.com. Robin: And in this podcast, we take one of your questions and we try to answer it as best we can. Harp: Exactly! And if you want to see more resources, you can go to the website and click on the Lipservice and there you can see Detailed Explanations, there’s a complete transcript, and even a quiz. Robin:...»

«Eesti Haridusteaduste Ajakiri, nr 2(2), 2014, 28–47 doi: http://dx.doi.org/10.12697/eha.2014.2.2.02b Investigating the life and work of teachers I. F. Goodson Investigating the life and work of teachers Ivor F. Goodsona1 a University of Brighton, Education Research Centre The teacher’s life and work Work on teachers’ lives has grown exponentially in the last 50 years. As moves to restructure schooling and education have increased, so too have studies on the impact of these changes, or on...»

«Instructor’s Lesson Plan Aug – Dec 2012 KEY STANDARDS Cammie Class Key Standard: Be able to wear the Marine Corps/JROTC MARPAT Green uniform IAW USMC Uniform Regulations and the JROTC Cadet Handbook. Training aids: CAMMIES = Cover, jacket, trousers, belt and buckle, green ‘T” shirt, socks, boots & boot bands CAMMIE CLASS Key Standard: Be able to wear the Marine Corps/JROTC MARPAT Green uniform IAW USMC Uniform Regulations and the JROTC Cadet Handbook. The first uniform JROTC cadets are...»

«A-M Pendrill et al: Teacher roles in amusement parks Teacher roles during amusement park visits insights from observations, interviews and questionnaires Ann-Marie Pendrill1,2, Cecilia Kozma3 and Andreas Theve4 Department of Physics, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden The Swedish National Resource Centre for Physics Education, Lund University, Lund, Sweden The House of Science, Stockholm University, Stockholm, Sweden Gröna Lund, Stockholm, Sweden Abstract Amusement parks offer rich...»

«Paper 2742-2016 Differentiate Yourself Kirk Paul Lafler, Software Intelligence Corporation, Spring Valley, California Abstract Today's employment and business marketplace is highly competitive. As a result, it is necessary for SAS® professionals to differentiate themselves from the competition. Success depends on a number of factors, including positioning yourself with the necessary technical skills in relation to the competition. This presentation illustrates how SAS professionals can acquire...»

«The Impact of Class Size on Student Success: The Importance of Controlling for Instructor and Course Characteristics Paper initially prepared for presentation at the 41st Annual Conference of the Research and Planning Group, Track 1 – Student Learning Outcomes and Success, Santa Barbara, CA, April 30-May 2, 2003 ABSTRACT Recent policy debates have focused on class size as an explanatory variable that may, or may not, influence student achievement. This research paper reviews the literature on...»

«JALN Volume 1, Issue 1 – March 1997 A Model for On-Line Learning Networks in Engineering Education J. R. Bourne, Ph.D Professor of Electrical and Computer Engineering, Professor of Management of Technology A. J. Brodersen, Ph.D Professor of Electrical and Computer Engineering J. O. Campbell, Ph.D Research Associate Professor of Engineering Education M. M. Dawant, M.S. Research Instructor of Electrical Engineering R. G. Shiavi, Ph.D Professor of Biomedical Engineering Center for Innovation in...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.