WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

«407 Szelp Szabolcs: A Nikolsburgi ábécé szerzősége és keletkezési ideje A Nikolsburgi ábécé szerzősége és keletkezési ideje ...»

-- [ Page 1 ] --

407

Szelp Szabolcs: A Nikolsburgi ábécé szerzősége és keletkezési ideje

A Nikolsburgi ábécé szerzősége és keletkezési ideje

Művelődéstörténeti megjegyzésekkel

1. A Nikolsburgi ábécé (OSZK Magyar Nyelvemlék 70.; digitális fakszimiléje

elérhető az OSZK honlapján1) a magyar rovásírás legrégebbi ismert fennmaradt

ábécésor-lejegyzése. A korban következő teljes ábécésort (Miskolci Csulyak Istvánét) több mint 100 évvel megelőzi. 1933-as felfedezése kisebb szenzáció volt, felkavarta a rovásírás (XX. sz. elején amúgy is virágzó) kutatását és új lendületet adott neki. Csak a Bolognai rovásemlék vetekedhet jelentőségével, bár egészen más okból: amaz a legterjedelmesebb hiteles rovásírásos korpusz.

2. Az ábécé felfedezéséről és Magyarországra kerülésének körülményeiről JAKUBOVICH EMIL számol be (1935: 1–17). Itt található az emlék alapos ismertetése és JAKUBOVICH elemzése is. A Nikolsburgi ábécét egy 1933-ban kalapács alá került ősnyomtatvány hátsó pergamen-védőlevelének versóján találták. Anyagi okok miatt lehetetlen volt az ősnyomtatványt egészében megszerezni. Így alkudozások árán a pergamenlevelet a könyvtől különválasztották, csak ez került Budapestre. Az ősnyomtatvány az árverés során idegen kezekbe került, őrzési helye ismeretlenné vált.

Itt fontos megjegyeznünk, hogy az ősnyomtatványt, a lapot eredeti helyén, a könyvbe kötve, csak Ranschburg György, a megbízott budapesti könyvkereskedő láthatta, ő bonyolította a tárgyalásokat és ő tárgyalta a lap különválasztását (JAKUBOVICH 1935: 3). JAKUBOVICH az értékes emléket már csak kontextusa nélkül, mint egyedül álló pergamenlapot látta. Mindamellett, hogy JAKUBOVICH elemzése nagyon alapos (a tanulmány megjelenése óta elmúlt 75 évben csak elvétve akadt jelentős hozzáfűznivaló; vö. DÁN 1964; MÁTÉ 2001), e fenti tény számtalan megállapítása esetén kétségekre adott okot, mert következtetései a leírt tényálláshoz képest esetenként túl messzemenőek voltak, részben elhamarkodottnak tűntek (vö. RÓNA-TAS 1986: 175 is). Tanulmányának már első olvasásakor az fogalmazódott meg bennem, hogy az ősnyomtatvány ismeretében, annak vizsgálatával mennyivel alaposabb megállapításokat tehetnénk.

3. 2009 őszén esett meg, hogy egy bécsi antikváriusnál (Antiquariat Peter Truppe, Stiftgasse 19.) teljesen véletlenül kezem ügyébe akadt az árverés katalógusa 1933-ból (AuktKat). Nyomban megvettem, és mivel egy ilyen katalógusra ritkán bukkanhatunk – hiszen egyszeri alkalom után funkcióját veszti, ritkán őrzik meg – mintegy jelnek vettem, hogy felkutassam a Nikolsburgi ábécé ősnyomtatványát.

Sikeremben reménykedni azért mertem, mert a katalógus pontos leírást adott a könyvről, sőt, azonosítását megkönnyítendő a címlapját magasfényű táblán is bemutatta.

Azóta, ahogy időm engedte, folyamatosan kutattam ez irányban. Különös szerencsének tartom, hogy az ősnyomtatványon túl további kapcsolódó, igen jelentős tárgyi emléket is találtam, ami messzemenő következtetéseket enged meg. Az eredményeket ezen tanulmányban ismertetem.

http://nyelvemlekek.oszk.hu/sites/nyelvemlekek.oszk.hu/files/mny70_b.pdf 408 Szelp Szabolcs Az árverési katalógus nyomán elindulva elsőként az árverező cég (Gilhofer & Ranschburg, Wien–Luzern) nyomába eredtem, remélvén, hogy talán az árverés kimeneteléről akadnak feljegyzések az árverező cégnél. A cég ilyen név alatt már nem létezett, így jogutódjához, a bécsi Inlibris antikváriumhoz (Antiquariat INLIBRIS Gilhofer Nfg. GmbH., Rathausstraße 19.) zarándokoltam. Bár valóban birtokukban volt a Gilhofer & Ranschburg cég archívuma, ilyen feljegyzések azonban, amint arról a tulajdonosok biztosítottak, nem voltak köztük. Ők irányították figyelmemet a „British Library Incunabula Short Title Catalogue”-ra (ISTC). Ez az ősnyomtatványok egyes k i a d á s a i n a k átfogó listázása. Nos, a keresett könyv valóban „nem tartozik a ritka ősnyomtatványok közé” (JAKUBOVICH 1935: 4), hiszen az ISTC-ben több mint 100 különböző gyűjteményben őrzött közel 150 példányát tartják számon. Ezek részletes katalógusait beszerezni, átböngészni stb. jelentős időráfordítást igényelt volna, ezért optimalizáltam a keresés sorrendjét.

Elsőként azon könyvtárak ősnyomtatvány-katalógusait kértem ki, melyek több mint egy példánnyal rendelkeztek, így a ráfordított idő arányában nagyobb esélyem volt megtalálni a keresett könyvet. A kutatást a német és cseh nyelvterülettel kezdtem, mivel egy német eredetű ősnyomtatvány, egy gazdagon illuminált cseh tulajdonosi bejegyzéssel, cseh provenienciával nyilván ezen gyűjtők érdeklődését kelthette fel. (Persze kerülhetett volna egy más nemzetiségű gyűjtőhöz is, hiszen a könyvkereskedés az aukció körül nagy hírt vert, Luzern és Bécs mellett Londonban is kiállították a könyveket – vö. JAKUBOVICH 1935: 3 –, de reméltem, hogy nem így történt.) Ezen kritériumok alapján hamarosan sikerrel jártam: könyvünket a nürnbergi Germanisches Nationalmuseum (GNM) könyvtárának ősnyomtatvány-katalógusában találtam meg (HELLWIG 1970: 43, № 147), amikor azt végre 2010 tavaszán kézhez kaptam (ugyanis Klagenfurtból kellett meghozatnom). Az N. 15.-ös jelzet

alatt tartják számon (a katalógus rövidítéseit feloldom):

147 N.15. 2. Exemplar [a 146. tétel ugyane kiadás kevésbé díszes példánya] Neufforge S. 176.

Nachs[atz]-Bl[att] (Perg[ergament], s. Neufforge) fehlt. Vors[atz]-Bl[att] (Perg[ament]) am Oberrand beschnitten (vermutlich Bes[itz]-Verm[erk] entfernt).

Mit roten u[nd] blauen Init[ialen]; am Anfang d[er] Bücher verzierte Init[ialen]; Bl. 7a mehrfarbige Init[iale] auf Goldgrund. Bl. 7a auf d[em] Unterrand zwischen stilisierten Blütenranken (m[it] Gold) in e[inem] rotvioletten Lorbeerkranz Wappen (vgl. Prov[enienz] 1 ?): In Schwarz silberner Pfahl, als Helmzier grüner Ring, besteckt m[it] 5 Straußenfedern, Helmdecken schwarz-silbern. – Bl. 1a br[aune] Federzeichnung, z[um] T[eil] kol[oriert]: Dreieinigkeitssymbol in Form e[ines] Wappenschildes m[it] Inschriften. – Randglossen [15./16. J.] Prov[enienz]: 1. (auf Bl. 7a, vgl. auch Wappen, s. o. ?) PHILIPI DE PENCZICZ [16. Jh. ?] – 2. (auf d[em] Spiegel d[es] Vordeckels sowie auf Bl. 1 b) Exl[ibris] in Form e[ines] Kupferstiches (26:17cm) von Lucas Kilian (Augsburg 1579–1637) nach e[inem] Entwurf von Matthäus Gundlach (Kassel [?] um 1566–1654 Augsburg): Zwei[,] e[ine] WappenA Nikolsburgi ábécé szerzősége és keletkezési ideje kartusche m[it] Wappen d[es] F[erdinand] Hofmann (s. u.) haltende Putten u[nd] zwei Musen (?), dazu d[ie] Inschrift: Ex Bibliotecha ILLVSTRIS

AC GENEROSI DN¯I FERDINANDI HOFFMAN. LIBERI BARONIS IN

GRVNPV¨HEL ET STRECAV... – 3. Neufforge.

Kalbslederb[an]d (über Holz) m[it] Streicheisenlinien u[nd] Blindpr[ägung] von 8 Stempeln [16. Jh.].

A leírás említi a címer-illuminációt s a hozzá társuló PHILIPI DE PENCZICZ tulajdonosi névbejegyzést fölötte, valamint említi, hogy a hátsó pergamen-védőlevél hiányzik („Nachs.-Bl. [...] fehlt.”).

4. Már e katalógusi bejegyzés két értékes, eddig nem ismert adatot hozott a napvilágra: egyrészt, az árverési katalógus nem ismertette, és így JAKUBOVICH előtt (és előttünk is) ismeretlen volt, hogy a könyv Ferdinand Hoffman von Grünpühel (Grünpichl, Grünpühl, Grünbüchel stb. alakban is) tulajdonában volt. Ez azért fontos, mert így a könyv Nikolsburgba kerültére is fény derül, nem kell találgatásokba bocsátkozni (JAKUBOVICH 1935: 11; VÉKONY 2004: 88–9; RÓNA-TAS 1986: 178;

MANDICS 2010: 436–7). Grünpühel 1540-ben született. Apja még egyszerű családból származott, de fényes karriert futott be, nemesi ragra emelték. Ferdinand először Steyr várgrófja volt, majd 1586-ban több cseh- és morvaországi uradalmat szerzett.

Itt, II. Rudolf császár prágai udvarában kezdett el könyveket gyűjteni, és olyan szenvedélyes műgyűjtő lett, hogy könyvtárával csak maga a császáré vetekedhetett.

Halálakor, 1607-ben könyvtára tízezer kötetet számlált. (AuktKat, előszó lapszámozás nélkül, 9. levéltől; FABIAN 2003: Mikulov). Ez alapján világos, hogy Grünpühel kezébe könyvünk 1586 és halála között került.

A grünpüheli provenienciával 1586-tól kezdve könyvünk sorsát megszakítás nélkül nyomon tudjuk követni mind a mai napig, ugyanis ismeretes, hogy Grünpühel könyvtára mindvégig családja tulajdonában maradt, mígnem a XVII. sz. végén – egyik forrásunk (AuktKat, loc. cit.) 1669-ről, másik (FABIAN 2003: Mikulov) 1688-ról1 beszél – családja utolsó sarjai (mind lányok) a gyámjuknak, Dietrichstein hercegnek ajándékozták. Nikolsburgban, mint tudjuk, a könyv 1933-ig maradt, míg november 21–22-én Luzernben árverésre nem került.

A katalógusból az is kiderül, hogy a GNM birtokába a könyv 1961-ben (HELLWIG 1970: VII) Neufforge báró gyűjteményéből került (de továbbra is a Német Szövetségi Köztársaság tulajdona, l. uo. XIV). Neufforge báró a XX. sz. nagy könyvgyűjtője volt, s egy „deutsche Bibliothek als Spiegel deutscher Kulturentwicklung”, egy „a német művelődéstörténeti fejlődés tükre gyanánt szolgáló könyvtár” összeállítását tűzte ki magának célul (NEUFFORGE 1940). Halála után könyvtára fele szétImplicit módon: „Die heutige Schloßbibliothek in Nikolsburg ist [...] 1 6 4 8 vom schwedischen Heer erbeutet [worden]. [...] Erst v i e r z i g J a h r e s p ä t e r [1648 + 40 = 1688] wurde erneut eine Bibliothek im Schloß Nikolsburg eingestellt, die von den letzten weiblichen Angehörigen der Familie Hoffman von Grünpichl [...] an ihren Vormund Ferdinand von Dietrichstein vermacht worden war” (a kiemelés tőlem – Sz. Sz.).

410 Szelp Szabolcs szóródott, a maradék felét a Német Szövetségi Köztársaság vásárolta meg és helyezte el a GNM könyvtárában.

Biztosnak tűnik az is, hogy Neufforge volt az, aki 1933-ban Luzernben a legtöbbet ígérte, s nem egy köztes tulajdonostól került hozzá 1933 és 1940 között.

HELLWIG említi a hiányzó védőhártyát, ám meglepő módon NEUFFORGE 1940-es katalógusára utal, amelyben a pergamenlap leírása is fellelhető, pedig tudjuk, hogy

lapunk 1933 óta Magyarországon található, s hogy a könyv nélküle került elárverezésre. NEUFFORGE bejegyzése így hangzik:

BARTHOLOMAEUS ANGLICUS. De proprietatibus rerum. Nürnberg, Ant. Koberger, 1483. Got. Typ., 3 Sp. 53 Zeil., 268 Bll., das 1. u. letzte weiß. Mit blau und rot eingemalten Initialen. Auf der ersten Textseite prachtvolle Initiale in Gold und Farben, sowie fein ausgeführte Wappenmalerei: weißer Pfahl in schwarzem Felde; Helmzier: grünes Barett mit 5 Straußenfedern, 2 weiße, 3 schwarze. Darüber in roter Tinte: Philippi de Penczicz. Auf dem verso des letzten Pergament-Vorsatzblattes in derselben Hand: Littere Siculorum quas sculpunt vel cidunt in lignis; es folgt ein runenartiges Alphabet von 47 Zeichen mit darübergeschriebener Interpretation; darunter: Littere Judeorum et menses.

Auf dem ersten weißen Blatt eine sauber ausgeführte Zeichnung, die Dreieinigkeit symbolisierend in Wappenform. – Fol. Gleichzeitiger böhmischer Holzdeckelband mit Lederbezug mit Weintraubenstempeln. Mit 10 Buckeln, Schließen entfernt.

G. W. 3409. – H. 2505. – B. M. C. II, 425 – Klebs, Incun. scient 149, 8.

Sehr interessantes Exemplar, das durch seine Herkunft, Einband und Illumination bemerkenswert ist. Inhaltlich ist das Werk eine Zusammenfassung des Wissens der Zeit.

NEUFFORGE a katalógusa összeállítása közben könyvünk leírásánál (NEUFFORGE 1940: 176) csaknem szó szerint vette át, hibáival együtt, az árverési katalógus szövegét, amely így hangzik (látjuk, csak a heraldikai leírást fordítja németre,

valamint a záró angol összefoglalást):

529 BARTHOLOMAEUS ANGLICUS. De proprietate rerum, Nürnbg., A. Koberger, 1483.

Fol. Goth. Type. 268 Bll., das erste und letzte Bl. weiß. Mit blau und rot eingemalten Initialen. Auf der ersten Textseite prachtvolle Initialen in Gold u. Farben sowie fein ausgeführte Wappenmalerei: de sables au pal d’argent. Cimier: une torque verte garnie de 5 plumes d’autruche 2 arg. 3 sa. darüber in roter Tinte: Philippi de Penczicz. Auf dem verso des letzten Pergament-Vorsatzblattes in derselben Hand: Litterae Siculorum quas sculpunt vel cidunt in lignis; es folgt ein runenartiges Alphabet von 47 Zeichen mit darübergeschriebener Interpretation; darunter Littere Judeorum et menses. Auf dem ersten weißen Blatt eine sauber ausgeführte Zeichnung, die Dreifaltigkeit symbolisierend in Wappenform. – A Nikolsburgi ábécé szerzősége és keletkezési ideje Gleichzeitiger bömischer Holzdeckelband mit Lederbezug mit Weintraubenstempeln. Mit 10 Buckeln. Schließen ab.

G.W. 3409. Hain 2505. Brit. Mus. Cat. II, 425. A very interesting copy remarkable for its provenance, binding and illumination.

Mindez kellően mutatja azt, hogy Neufforge bízott az árverésen szerzett kötet Ranschburgék általi leírásában, s a könyvet csak felületesen vizsgálta át.

Kisebbik hibája, hogy Philippi-nek írja (akárcsak az árverési katalógus) a tulajdonosi bejegyzést, pedig az valójában (a katalógus táblája alapján is) Philipi, egy p-vel. Nagyobbik hibája, hogy a Nikolsburgi ábécét tartalmazó hátsó védőhártyát s leírását is átveszi, amely, mint tudjuk, már az árverést megelőzőleg kikerült a könyvből, nem kis fejtörést okozva ezzel HELLWIGnek.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |


Similar works:

«DIE WANNSEE-KONFERENZ AM 20. JANUAR 1942 Dokumente Forschungsstand Kontroversen Norbert Kampe, Peter Klein (Hg.) Die Wannsee-Konferenz am 20. Januar 1942 Dokumente Forschungsstand Kontroversen Herausgegeben von Norbert Kampe und Peter Klein BÖHL AU VER LAG KÖLN WEI MAR WIEN Diese Veröffentlichung wurde durch den Beauftragten der Bundesrepublik für Kultur und Medien (BKM) und durch das Land Berlin gefördert. Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche...»

«PROGRAMMING ASSIGNMENTS AUTOMATIC GRADING: REVIEW OF TOOLS AND IMPLEMENTATIONS Julio C. Caiza, Jose M. Del Alamo Universidad Politécnica de Madrid (SPAIN) j.caiza@alumnos.upm.es, jmdela@dit.upm.es Abstract Automatic grading of programming assignments is an important topic in academic research. It aims at improving the level of feedback given to students and optimizing the professor time. Several researches have reported the development of software tools to support this process. Then, it is...»

«О прОизвОдных предлОгах: наречные предлОги1 Урысон Е. В. (uryson@gmail.com) Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, Москва, Россия Ключевые слова: наречие, предлог, невыразимый семантический актант, синтаксический актант, синтаксическая сфера действия, теория...»

«Lärmaktionsplanung Königs Wusterhausen 19. September 2008 Berlin Hamburg Novalisstraße 10 Altonaer Poststraße 13b D-10115 Berlin-Mitte D-22767 Hamburg-Altona Tel: 030 / 322 95 25 30 Tel: 040 / 38 99 94 50 Fax: 030 / 322 95 25 55 Fax: 040 / 38 99 94 55 email: berlin@LKargus.de email: hamburg@LKargus.de www.LKargus.de www.LKargus.de Lärmaktionsplanung Königs Wusterhausen Bearbeitung: Dr.-Ing. Eckhart Heinrichs Dipl.-Ing. Sibylle Rath Dipl.-Ing. Susan Schreiber Auftraggeber: Stadt Königs...»

«Mortgage Broker (MB) Electronic Filing System User Guide Registrar of Mortgage Brokers MB E-Filing System – User Guide Table of Contents Mortgage Broker (MB) E-Filing – General Information Introduction System Overview Accessing the System Before you begin Finding the MB E-Filing System First Time Login Password Management System Highlights Control Centre Navigation & Information Elements Reports Electronic Payment Processing The Submission Process Data Entry/Submission – Mortgage Broker,...»

«3 | 2004 Cordula Reimann Working Paper Sheep's Clothing? Workshops: A Wolf in Gender in Problem-solving Schweizerische Friedensstiftung Fondation suisse pour la paix Fondazione svizzera per la pace Swiss Peace Foundation swisspeace Working Papers swisspeace is an action-oriented peace research institute with headquarters in Bern, SwitzerIn its working paper series, swisspeace land. It aims to prevent the outbreak of publishes reports by staff members and violent conflicts and to enable...»

«GreenAge Symposium, Mimar Sinan Fine Arts University, Faculty of Architecture 6-8 December 2010, Istanbul, Türkiye From green architecture to architectural green facade versus space Ofri Earon The Royal Danish Academy of Fine Arts School of Architecture, Ofri.Earon@karch.dk Holscher Architects The Danish Building Research Institute Abstract The paper investigates the topic of green architecture from an architectural point of view and not an energy point of view. The purpose of the paper is to...»

«USER’S MANUAL The information in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of Native Instruments GmbH. The software described by this document is subject to a License Agreement and may not be copied to other media. No part of this publication may be copied, reproduced or otherwise transmitted or recorded, for any purpose, without prior written permission by Native Instruments GmbH, hereinafter referred to as Native Instruments. All...»

«A Usability Test of FedStats, Gateway to Federal Statistics John Bosley Catherine Gaddy John Weiner Marianne Zawitz Bureau of Labor Human Factors Energy Information Bureau of Justice Statistics International Adminstration Statistics bosley_j@bls.gov cathy@humanfactors.com john.weiner@eia.doe.gov zawitzm@ojp.usdoj.gov Abstract Under the aegis of the Office of Management and Budget, the leading Federal statistical agencies created the FedStats Website in 1997 as a gateway for citizen access to...»

«An XML Representation for Crew Procedures Final Report NASA Faculty Fellowship Program 2004 Johnson Space Center Prepared by: Richard C. Simpson, PhD, ATP Academic Rank: Assistant Professor University & Department: University of Pittsburgh Department of Rehabilitation Science and Technology Pittsburgh, PA 15260 NASA/JSC Directorate: Engineering Division: Automation Robotics and Simulation Branch: Intelligent Systems Directorate: Space Operations Division: Automation and Robotics Branch:...»

«„Das große NEIN zur Schule“ – Schulangst und Schulphobie Erscheinungsformen, Verlauf, Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten Schriftliche Hausarbeit im Rahmen der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt der Sekundarstufe II dem Staatlichen Prüfungsamt für Erste Staatsprüfungen für Lehrämter an Schulen in Essen (Dienststelle Duisburg) vorgelegt als Gruppenarbeit von: Benjamin Schulz und Pia Anna Weber Duisburg, März, 2006 Themensteller: Dr. Bernd Kern Fachbereich...»

«Thinking through Objects G.C.AZEVEDO D.F.A i Thinking through Objects Gisel Carriconde Azevedo A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements of the School of Arts and Digital Industries, University of East London, for the degree of Professional Doctorate in Fine Art. September 2012 ii Cover. Gisel Carriconde Azevedo (2009), Aphrodite, [Floor installation], APT Gallery, London Figure 1. Gisel Carriconde Azevedo (1997), Untitled [Acrilyc on PVC] 3 Figure 2. Gisel Carriconde Azevedo...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.