WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 |

«Oxfordrörelsens inflytande i Sverige Sverige var långt in på 1900-talet närmast en tysk provins. De svenska reformatorerna på 1500-talet hade ...»

-- [ Page 1 ] --

Oloph Bexell:

Oxfordrörelsens inflytande i Sverige

Sverige var långt in på 1900-talet närmast en tysk provins. De svenska reformatorerna på

1500-talet hade studerat i Tyskland och i Wittenberg hade sina kontakter där, och fick med sig

en teologi som de förde med sig hem. Mycken av den fromhetslitteratur som spreds under

1600- och 1700-talet var översättningar från tyska.1 I jämförelse med den kader av svenska

studenter som for till Tyskland vet vi det från 1600-talets början till 1700-talets endast om 112 svenskar som studerat i Oxford.2 Den s.k. lundahögkyrkligheten på 1800-talet var inspirerad från tysk nylutherdom, från Kliefoth (1810-1895) och Löhe (1808-1872) och andra som bidrog till en fördjupad förståelse av vad kyrka, gudstjänst och församlingsliv var. Kyrkan var en nådemedelsanstalt, grundad av Kristus själv; den himmelska och den jordiska var två sidor av samma sak. Gemenskap med de tyska lutherska kyrkorna var stark. Svensk politik långt in på 1900-talet var starkt tyskorienterad. De svenska gymnasiernas språkundervisning hade tyska som första språk.3 Engelskans dominans växte fram först efter andra världskriget.

Men den svenska kristenhetens förbindelser med kyrkorna i Storbritannien var inte obefintliga. Redan på 1726 hade den kyrkoherden i Svenska församlingen i London Jacob Serenius (1700-1776; senare biskop i Strängnäs) givit ut en bok, Examen harmoniæ religionis ecclesiæ Lutheranæ & Anglicanæ, där han ville visa hur de båda konfessionerna i dogmatiskt avseende stod nära varandra. Det var dessa som bäst hade bevarat arvet från fornkyrkan.

Några år tidigare hade den svenske statssekreteraren Carl Gyllenborg (1679-1746) och biskopen av London John Robinson (1650-1723), tidigare legationspastor och ambassadör i Stockholm, gått samman om ett förslag om samgående mellan de svenska och engelska kyrkorna – ”de unione ecclesiæ svencanæ et anglianæ”.4 Syftet var att kraftigare kunna – som man uttryckte det – ”skrämma” den expansiva romersk-katolska kyrkan. Dessutom hade kyrkorna gemensamma intressen i Delaware. Den svenska ortodoxins episkopat stor dock kallsinnig mot sådana planer.5 Under 1800-talet var den skotska frikyrkan den stora inspirationskällan när den lågkyrkliga inremissionsorganisationen Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen (Evangelical National Foundation) etablerades. Kontakterna i båda riktningar var livliga och i EFS inledningsfas skedde i inte bara med ideologiskt och andligt stöd från Skottland, utan ekonomiserades också i icke ringa grad därifrån. Penninginflödet var så stort att man t.o.m. hade en egen kassaförvaltare i Sverige. Den evangelikala väckelsens sånger, som snabbt slog igenom var till stor del översättningar från engelska.6 Genom Evangeliska alliansen översattes till svenska reformert inspirerade traktater som spreds i enorma upplagor.7 Den svenska nyevangelismen har således haft en reformert och även kongregationalistisk påverkan på svenskt kyrkoliv.

Därför var man från konfessionellt medvetet lutherskt håll många gånger starkt kritisk mot sådan påverkan.

Samtidigt fanns i Church of England högkyrkliga väckelser. Den vi förbinder med 1800-talet är framför allt Oxfordrörelsen och traktarianismen. Här fanns en markerad ecklesiologi, som i grenteorin såg grunden för förståelsen av de empiriskt skilda kyrkorna. Den historiska kristna kyrkan sågs som ett träd och konfessionerna skulle då uppfattas som grenar av denna enda kyrkan under förutsättning att de innehöll vissa komponenter: apostolisk succession, de grundläggande sakramenten och i varje fall de fornkyrkliga symbola. Kyrkan var en gudomlig instiftelse, grundad av Kristus själv. Fornkyrkan var en odelbar enhet, grund och normativ för den sanna historiska utvecklingen.8 Kyrkans katolicitet består av dess universalitet, 'as regarded time and place', och också däri att tron var universellt accepterad. Oxfordrörelsen formulerade alltså den anglikanska teorin om antiquity, dvs att den odelade fornkyrkan var den kristna trons och ordningens högsta forum. 400-talsmunken Vincents av Lerinum paradigm lyftes fram. att kyrkans tro, quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est, vad som av alla och överallt har trotts lärts och bekänts är oföränderligt genom tiden men får genom tiden en allt större precision och erfarenhetsförankring.9 För oxfordteologerna var samstämmigheten mellan fornkyrkans teologi och deras egen andliga erfarenhet grundläggande.10 Det är från denna tid, säger Newman, som vittnesbörden skall hämtas om ”vilken den tro är, som en gång meddelades åt helgonen, den tro som alltid skall förbliva i världen, som är kyrkans skatt och liv, villkoret för medlemskap i kyrkan och normen för dess lära.”11 Det är de fornkyrkliga symbola som rymmer de normativa läroformuleringarna, markeringen av kyrkans kontinuitet. Kyrkans apostolicitet består i den samtida kyrkans organiska förening med urkyrkan, förmedlad av den apostoliska successionen.12 Kyrkan är den institution som skänker frälsningen, därför har sakramenten och ämbetet en ofrånkomlig plats och liturgin är det sätt på vilket gudstjänsten tillgår. Arthur Philip Perceval (1799-1853), en av Kebles lärjungar som på 1840-talet arbetade med frågan om den apostoliska successionen, stod därvid i kontakt med den svenske kyrkoherden i London, och denne sökte övertyga honom om att successionen i Sverige var obruten.

För de ledande företrädarna för denna rörelse – Richard Hurrell Froude (1803-36) och John Henry Newman (1801-1890) – var det viktig att markera att kyrkan och den kristna tron inte hade sin förankring i de olika individernas subjektiva känslor, utan i det yttre kyrkliga livets objektivitet, det där Gud handlande konkret manifesterades. Kyrkan var Guds verk.

Visserligen hade protestantismen rätt då den pekade på Bibeln, som trons grund och källa, men den hade fel när den gjorde bibeltolkningen uteslutande till individens sak. Skriften skall tolkas i traditionen, i kyrkans heliga Tradition. Det var ett helt annat förhållningssätt än det som genom Schleiermacher kommit att dominera protestantisk och svensk kristendomsförståelse vid den här tiden. Det var inte fråga om att på ena eller andra sättet åstadkomma en kristlig känslostämning, utan att träna människans vilja och beteende. Det krävs vana och övning i plikterna mot Gud, regelbundenhet och uthållighet.13 Denna övning i kyrko- och trosliv är inget mindre än att söka vänja människor om att bli otvunget och glatt bli medvetna om Guds närvaro i livet, dygnet om och rätta in sig därefter.

I sin pastoralteologiska analys i 1830-talets England oroades Oxfordrörelsens och traktarianismens fäder över hur nattvardslivet var i en vågdal.14 Kyrkan hade blivit en bönekyrka, men inte en sakramentskyrka. Nattvarden firades sällan, det liturgiska livet påvert.

Sakramentet förekom bara på de stora högtidsdagarna, i övrigt inte. De fann detta stå i strid med fornkyrkans församlingsideal, med den kyrkosyn de tillägnat sig och funnit vara genuin med kyrkans esse. Kyrkan var instiftad av Gud och förmedlade genom sin lära, liturgi och sina sakrament hans frälsning till människorna. När de sedan läste innantill i Common Prayer Book fann de inspirationen till den väckelse de ville se. De behövde inte gå utanför sin egen kyrkas officiella ordningar, bara konsekvent tillämpa dem i sin egen samtid. I gudstjänsten manifesterades Guds närvaro i världen. Man vände sig till församlingsprästerna med maningen att fira söndaglig eucharisti. Men de skulle inte ändra inte på 10-gudstjänsten, utan fira mässan på morgonen, om det så bara kommer en enda kommunikant. I den väckelse som växte fram började allt flera människor komma. Man inskärpte hur det att praktisera kristendom var att gå till kommunion. Och mässan skulle firas på den odelade kyrkans vis.

Varje söndag var en påskdag och söndagens mässa skulle präglas av festivitas, ljus och glädje, liturgin skulle fungera. Men alla söndagar var inte lika de andra, utan kyrkoåret skulle prägla kyrkoåret. 1827 gav John Keble (1792-1866) ut sin bok The Christian Year, med kyrkoårspräglade hymner och dikter. Edward B. Pusey (1800-1882) var också han professor i Oxford. På ett särskilt sätt drev han den engelska kyrkans eucharistiska förnyelse. År 1853 höll han en predikan om realpresensen som väckte en omfattande debatt och ledde till att han fick predikoförbud. Detta fick honom i stället att fördjupa sig i frågan och han utgav en över 700 sidor diger skrift i två band med titeln The Real Presence of the Body and Blood of Our Lord Jesus Christ, the Doctrine of the English Church (1857), där han utlade realpresenlärans teologi från urkyrkan och apostlarna fram till Chalcedonkonciliet 451.

II.

Detta är ett av den nutida svenska högkyrklighetens tillflöden. Varför och hur kunde detta omsättas i Sverige? Vad var det man såg och upptäckte?

Den svenska högkyrklighetens förhistoria hade börjat ungefär samtidigt med inflytande från den tyska nylutherdomen i Bayern i mitten av 1800-talet. Där är Wilhelm Löhe i Neuendettelsau det stora namnet.15 Den svenske biskopen Martin Johansson (1837-1908) jämförde hans inflytande med de pietistiska väckelseprästerna Henric Schartaus (1757-1825) och Peter Lorens Sellergrens ((1768-1843) i Sydsverige; de kom att prägla folkfromheten i stora bygder. 1845 utgav Löhe vad han kallade en Haus-, Schul- und Kirchenbuch, som skulle ge de tyska emigranterna i USA en motsvarighet till anglikanernas Book of Common Prayer.

Hans viktiga bok Drei Bücher von der Kirche (1845) har översatts till svenska flera gånger och ville mana till ecklesiologiskt och liturgisk renässans. Kyrkans liturgi har alltifrån urkyrkan varit präglad av ”helig mångfald och helig enkelhet”. Nattvarden måste stå i centrum för luthersk kyrkokristendom, det är där det gudomliga och det mänskliga möts.

Liturgin har ett organiskt samband med fornkyrkan och är den kristna församlingens naturliga uttrycksmedel. Theodor Kliefoth (1810-1895) i Mecklenburg stod i samma tradition och gav på 1840-talet ut en rad gudstjänstordningsförslag, där han anslöt sig till det nylutherska program. Nattvarden måste bli en fast beståndsdel i huvudgudstjänsten och kyrkoåret prägla gudstjänstens rytm. Varje gudstjänst skall uttrycka mötet mellan det gudomliga och det mänskliga, sacramentum och sacrificium.

Inspirerad av dessa var den svenske biskopen U.L. Ullman (1837-1930). Som den store liturgikern vid förra sekelskiftet var han den som mer än många kanaliserade in den tyska nylutherdomens tänkande i Svenska kyrkan och såg till att den fick genomslag i de gudstjänstordningar som antogs vid den här tiden. Samtidigt som Svenska kyrkan bröt upp från enhetskyrkans legalt präglade gudstjänstliv – nattvardstvånget avskaffades t.ex. – återvände den till en mera tydligt präglad historiskt motiverad mässliturgi, frigjord från upplysningstidens teologi.16 Den svenska gudstjänsten var under 1800-talet präglad av upplysningstidens rationalism. I gudstjänsten kom detta till uttryck i 1811 års kyrkohandbok, som känslolöst och radikalt brutit med den äldre liturgitraditionen. Församlingens huvudgudstjänst var huvudsakligen en predikogudstjänst med omgivande korta altarandakter. Nattvarden var i en vågdal, i många församlingar fanns mot slutet av seklet knappt några kommunikanter. Skälet var det offentlig rättsliga regelverket kring nattvarden och nyevangelismens kyrkokritik. Kyrkomedvetandet svagt. För många människor var det kyrkans offentligrättsliga reglering som stod i förgrunden, inte dess gudomliga ursprung och funktion som platsen för Guds handlande.

Det var i denna situation som några företagsamma svenska präster vid början av 1900-talet började resa utomlands och till England för att möta kyrkan.

Redan 1908-09 kunde en ung präst från Dalarna genom ett universitetsstipendium förmedlat av Nathan Söderblom göra det han kallade sitt livs resa som varade ett helt år. Sam.

Gabrielsson (1881-1968) var bl.a. i Canterbury och lärde i katedralen känna de anglikanska gudstjänstlivet från insidan. Sin rapport presenterade han i den intressanta boken Kyrkostudier från långfärd och bokvärld (1910). Hans resa sammanföll med Lambethkonferesen och det gjorda att han fick en mycket bred kännedom om den anglikanska traditionen. Från den högkyrklige prästen Cecil Robert Tyrwhitt (1862-1924) i St Peters Church fick han ett introduktionsbrev till Cowleyfädernas superior i Oxford, och av den likasinnade Edmund Boggis (1863-1951) i St Mary Magdalene i Barnstaple, North Devon, till biskop John Wordsworth (1843-1911) av Salisbury, som var en stor kännare av Svenska kyrkan.17 I Oxford besökte han S:t Barnabas kyrka, som då tycks ha varit den mest högkyrkliga med – som han uttrycker det i sina levnadsminnen ”rökelse, vändningar, bugningar och knäfall i det oändliga”, en ”otrolig överlastning” för hans ”svensk-hellenska sinne för det rätta måttet och strama stilen.18 Och han fick av en engelsk högkyrkokritiker lära sig att ”högkyrkans verksamhet har fullkomligt omskapat den här stadsdelen som var förut var mycket illa känd”.19 Genom sedermera Oxfordbiskopen Charles Gores (1853-1932) påverkan – jag skall strax återkomma till honom - fanns en stark social medvetenhet bland de engelska högkyrkoprästerna. Cowleyfäderna, Society of S:t John the Evangelist var en stor upplevelse.

Kommuniteten hade grundats 1865 av Newmans och Puseys lärjunge Richard Meux Benson (1824-1915), som den första ordensgemenskapen i Church of England efter reformationen.

Gabrielsson fick träffa och hälsa på honom, som på ett vördnadsvärt helgon, om än både blint och dövt, 85 år gammalt.20 Här fick han lära sig traktarianismens grundstenar: apostolicum och nicænum såsom kyrkans fundament, successionen och sakramenten – nicænum var på den tiden endast ett dogmhistoriskt dokument för teologer i Sverige, liturgiskt användes den ännu aldrig – och lite vid sidan delta i en präst-retreat, som han dock fann föga tilltalande.

Tidegärden var en ny böneform för honom, så obekant att de olika bönetidernas namn i hans bok anges på engelska och inte, som blev vanligt i Sverige på latin. De olika paramenta, alba, halslin, stola osv. måste likaså förklaras.Pages:   || 2 | 3 |


Similar works:

«Zur Homepage der Dissertation Evaluation of spatial and temporal models to assess the bioaccumulation of trace metals in marine invertebrates In der Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg zur Erlangung des Grades und Titels einer Doktorin (Dr. rer. nat.) angenommene Dissertation von Frau Kristine Renate Jung geboren am 30.08.1974 in Karlsruhe Oldenburg im Juli 2007 Gutachter: Dr. Gerd-Peter Zauke Zweitgutachter: Junior-Professor Tilmann...»

«18 Language and Woman’s Place in Drag: Power, Femininity, and Gay Speech Lori Labotka University of Arizona 1 Introduction Lakoff’s (1975) Language and Woman’s Place identifies and explores a phenomenon Lakoff names “women’s language” (henceforth WL). She identifies several language features she considers unique to the speech of women as opposed to that of men. Lakoff explains a constitutive relationship between women and the language she describes: women are systematically taught...»

«©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at Ann. Naturhist. Mus. Wien 96 A 95-115 Wien, Dezember 1994 Pleuronectiform fishes from the Upper Badenian (Middle Miocene) of St. Margarethen (Austria) By BRUNO CHANET J ) & ORTWIN SCHULTZ 2) (With 10 Figures) Manuscript submitted on February 14th 1994, the revised manuscript on September 28th 1994. Summary The aim of this paper is the study of the fossil pleuronectiform fishes from the Upper Badenian (Middle Miocene) of St....»

«A CRITICAL BIBLIOGRAPHY OF ENGLISH, FRENCH, AND SPANISH CARIBBEAN LITERATURES (1954-2004) Diana Castilleja, Lieven D’hulst, Krista Slagle, Katrien Van der Aa With the help of Marie Beels, Hanne Callewaert, Marjan De Smet, Sofie De Smyter, Theo D’haen Katholieke Universiteit Leuven Research in the field of Caribbean literatures has assumed large proportions over the past decades, which has resulted in a very substantial scientific output all over the world. This bibliography aims to offer a...»

«Transport for London Travel in London Report 4 MAYOR OF LONDON Transport for London ©Transport for London 2011 All rights reserved. Reproduction permitted for research, private study and internal circulation within an organisation. Extracts may be reproduced provided the source is acknowledged. Disclaimer This publication is intended to provide accurate information. However, TfL and the authors accept no liability or responsibility for any errors or omissions or for any damage or loss arising...»

«On Malefic Generosity, Repressive Tolerance and Post-Colonial Condescension: Considerations on White Adult Educators Racializing Adult Education Discourse Stephen Brookfield University of St. Thomas, Minneapolis (sdbrookfield@stthomas.edu) Proceedings of the 444th Adult Education Research Conference. Athens: University of Georgia, 2005 Abstract: When White adult educators engage with the work of authors of color they often mean to treat these respectfully and to ensure these ideas are not...»

«sozialarbeiter sozialarbeiter Jobs Sozialarbeiter Aktuelle Stellenangebote finden. Aktuelle Stellenangebote finden. Deutschlands Jobbörse Nr. 1 Seniorenbetreuer werden | btb.info §87b: Häusliche Betreuung + Basispflege. Machen Sie sich selbstständig! Aktuelle Jobangebote Über 400.000 Stellenangebote. Über 400.000 Stellenangebote. Täglich > 10.000 neue Jobs Sozialarbeiter Jobs | indeed.de Zuverlässige und schnelle Jobsuche mit Indeed.de. Sozialpädagogik Wikipedia Sozialarbeiter...»

«Introduction As a Connexion we have reports, presbytery and denominational year books full of names and positions. Locally we recognise the person behind the name, but further afield, they may just be a name on a list. The purpose of this booklet is for you to get to know a little more about some of these names, in particular those who are employed by the Presbyterian Church of Wales. I would like to encourage you to use the booklet to get to know our workers, and as an instrument to pray for...»

«JBC Papers in Press. Published on April 7, 2004 as Manuscript M403076200 Talin Binding Amplifies Vinculin Activation Structural Basis for Amplifying Vinculin Activation by Talin Tina Izard‡|| and Clemens Vonrhein§ From the ‡Department of Hematology-Oncology, St. Jude Children's Research Hospital, Memphis, Tennessee 38105, and §Global Phasing Limited, Sheraton House, Castle Park, Cambridge CB3 0AX, United Kingdom Downloaded from http://www.jbc.org/ by guest on May 9, 2016 || To whom...»

«CV D. B. Smith DOUGLAS B. SMITH Texas Tech University Dept. of Community, Family, and Addiction Services Marriage and Family Therapy Program Director PO Box 41210 Lubbock, TX 79409 1210 (806) 742-3060 ext. 224 douglas.smith@ttu.edu EDUCATION Ph. D., Family Studies and Human Services, 2006 Kansas State University Marriage & Family Therapy Program Manhattan, KS M. S., Human Development, 1999 Virginia Tech Marriage & Family Therapy Program Falls Church, Virginia B. S., Family and Child...»

«Journal of Information Technology Education Volume 7, 2008 Comparison of Face-To-Face and Hybrid Delivery of a Course that Requires Technology Skills Development Gary J. Senn University of South Carolina Aiken, Aiken, SC, USA SennG@sc.edu Executive Summary Online learning continues to be among the fastest-growing sectors of higher education. K-12 teachers and education professionals outside of the K-12 classroom are among the consumers taking interest in online learning. With many opportunities...»

«ka mate ka ora: a new zealand journal of poetry and poetics Issue 11 March 2012 THE GOLD LEAF FROM PETELIA Ted Jenner Acknowledgements are due to the British Museum for the photograph (much enlarged) of the Petelia leaf. As the engraver was running out of space, the last and fourteenth line of text actually appears vertically in the righthand margin. Translation: You will find a spring on your left in Hades’ halls and by it the cypress with its luminous sheen. Do not go near this spring or...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.