WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 |

«UCZEŃ CHRYSTUSA W MYŚLI JOSEPHA RATZINGERA/BENEDYKTA XVI Treść: 1. Pierwsi świadkowie; 2. Oczekiwanie na uczniów Chrystusa; 3. Troska o tych, ...»

-- [ Page 1 ] --

Warszawskie Studia Teologiczne

XXI/2008, 85-96

Ks. Grzegorz BACHANEK

UCZEŃ CHRYSTUSA

W MYŚLI JOSEPHA RATZINGERA/BENEDYKTA XVI

Treść: 1. Pierwsi świadkowie; 2. Oczekiwanie na uczniów Chrystusa; 3. Troska o tych, którzy się zagubili;

4. Wskazanie drogi; 5. Nieprzewidywalność

Problematyka bycia uczniem Jezusa Chrystusa wydaje się być jednym z zasadniczych wątków nauczania Benedykta XVI. Ale ten sposób myślenia wyrasta z głębokich pokładów jego chrześcijańskiej i teologicznej toŜsamości.

1. Pierwsi świadkowie Od początku swego pontyfikatu papieŜ kieruje naszą uwagę na uczniów Chrystusa.

W katechezach podczas audiencji generalnych od 15 marca 2006 roku przedstawia postacie apostołów (Piotr, Andrzej, Jakub, Jan, Mateusz, Filip, Tomasz, Bartłomiej, Szymon Kananejczyk, Juda Tadeusz, Judasz Iskariota i Maciej), z których kaŜdy ma niepowtarzalną osobowość. Pokazują oni, czym jest naśladowanie Jezusa Chrystusa.

Piotr wskazuje m.in na potrzebę nawracania się połączonego z rezygnacją ze zbyt ludzkich oczekiwań. Od Andrzeja moŜemy uczyć się realizu, odwaŜnego stawiania pytań Chrystusowi i równie odwaŜnego przyjmowania Jego odpowiedzi. Mówienia z entuzjazmem o Chrystusie do wszystkich, a przede wszystkim utrzymywania z Panem tak głębokiej więzi, by sensownie Ŝyć i umierać. Braterskie więzy Andrzeja - apostoła świata greckiego i Piotra stanowią zachętę do umocnienia relacji Rzymu i Konstantynopola.1 Św. Jakub Młodszy wzywa do chrześcijaństwa konkretnego wyraŜającego się w uczynkach jako owocach wiary, w miłości bliźniego i wytrwaniu w próbach.2 Z okazji 2000. rocznicy narodzin św. Pawła Benedykt XVI ogłosił specjalny, poświęcony apostołowi, rok jubileuszowy, który ma trwać do 29 czerwca 2009 roku.

Zamysłem papieŜa jest pomoc w poznaniu ogromnego bogactwa nauczania Apostoła Narodów, podjęcie szeregu inicjatyw ekumenicznych, ale przede wszystkim chodzi o ukazanie św. Pawła jako świadka wiary będącego dla nas przykładem Ŝycia, Pawła, który oddziałuje nie tyle retoryką czy strategią ile osobistym zaangaŜowaniem.3 „PoPor. BENEDYKT XVI, Świadkowie Chrystusa. Apostołowie i uczniowie, Warszawa 2007, 92-95.

Por. tamŜe, 105n.

Por. BENEDYKT XVI/J. RATZINGER, Paweł Apostoł Narodów, Częstochowa 2008, 18.

86 KS. GRZEGORZ BACHANEK trzebuje (Chrystus) takich świadków i męczenników jak św. Paweł...” 4- woła papieŜ ogłaszając rok jubileuszowy.

Później ukazani zostają teŜ świadkowie wiary chrześcijańskiej, o których mowa na kartach Nowego Testamentu (Tymoteusz i Tytus, Szczepan, Barnaba, Sylas i Apollos, Pryscylla i Akwila czy grono kobiet). Benedykt pragnie ukazać tajemnicę Kościoła, który istnieje w osobach.

PapieŜ poświęca cały cykl katechez Ojcom Kościoła. Od 14 marca 2007 roku przedstawia św. Ignacego, Justyna, Ireneusza z Lyonu, Klemensa Aleksandryjskiego, Orygenesa, Tertuliana, Cypriana, Euzebiusza z Cezarei, Atanazego, Cyryla Jerozolimskiego, Bazylego Wielkiego, Grzegorza z Nazjanzu, Grzegorza z Nyssy, Jana Chryzostoma, Cyryla Aleksandryjskiego, Hilarego z Poitiers, AmbroŜego, Maksyma z Turynu, Hieronima, Afrahata, Efrema Syryjczyka, Chromacjusza z Akwilei, Paulina z Noli, Augustyna, Boecjusza i Kasjodora, Pseudo-Dionizego Aeropagity, Romana Pieśniarza, Grzegorza Wielkiego, Maksyma Wyznawcę i innych. Sięgając do Ojców nie chce rozstrzygać szczegółowych problemów związanych z badaniami nad ich Ŝyciem i teologią. Pokazuje aktualność ich myśli, dorobek filozoficzny i teologiczny. Wskazuje, jak moŜna szukać u nich odpowiedzi na współczesne pytania i problemy. Ale chyba przede wszystkim pragnie przybliŜyć w nich świadków Chrystusa, świętych, Ŝyjących autentycznie tajemnicą Pana, zatroskanych o niesienie wiary innym. MoŜna w nich dostrzec wzór teologa aktualny takŜe dzisiaj, Ŝyjącego prawdą, którą poznaje. Przykładowo spoglądając na św. Jana Chryzostoma Benedykt docenia duszpasterskie ukierunkowanie jego teologii, nieodpartą, wyrastającą z głębokiego Ŝycia modlitwy, potrzebę głoszenia Ewangelii, szacunek dla człowieka, takŜe najmłodszego.5 Podkreśla janowe zdecydowanie wobec zła w Kościele, troskę o ubogich wyraŜającą się takŜe w nauczaniu społecznym i tworzeniu instytucji dobroczynnych, serdeczność wobec przeciwników, a w obliczu śmierci odwagę i troskę o innych.6 Papieskie spojrzenie na Ojców wydaje się niekiedy niesłychanie osobiste, jak wtedy, gdy pisze o Grzegorzu z Nazjanzu: „Z ewangeliczną odwagą dąŜył do przezwycięŜenia własnej nieśmiałości, aby głosić prawdę wiary...”7 Benedykt nie obawia się sięgać po postacie mniej znane jak np. wywodzący się z chrześcijaństwa syryjskiego św. Afrahat.

Fascynacja Ratzingera Ojcami Kościoła sięga początków jego pracy teologicznej.

JuŜ podczas przygotowywania doktoratu szczegółowo analizuje teksty św. Augustyna, ale takŜe Tertuliana, Cypriana, Optatusa i innych.8 MoŜna mówić o głębokiej więzi, jaka łączy go ze św. Augustynem. Augustyn zmagający się ze sobą, pełen pasji, nie bojący się stawiać najtrudniejszych pytań, często po ludzku ponoszący klęskę, stał się niezwykle bliski przyszłemu papieŜowi.

TamŜe, 19.

Por. BENEDYKT XVI, "Św. Jan Złotousty – wielki teolog i kaznodzieja. Audiencja generalna, 19 września 2007", Wiadomości KAI 2007 nr 39, 18n.

Por. BENEDYKT XVI, "Św. Jan Chryzostom jednym z ojców społecznej nauki Kościoła. Audiencja generalna, 26 września 2007", Wiadomości KAI 2007 nr 40, 17n.

BENEDYKT XVI, "O nauczaniu św. Grzegorza z Nazjanzu. Audiencja generalna, 22 sierpnia 2007", Wiadomości KAI nr 33, 23.

Por. J. RATZINGER, Volk und Haus Gottes in Augustins Lehre von der Kirche, München 1954.

UCZEŃ CHRYSTUSA WEDŁUG J. RATZINGERA 87

PapieŜ odwołuje się zarówno do świętych doskonale znanych jak Bernard z Clairvoux jak i nieznanej Afrykanki Josephiny Bakhita.9 Ukazuje męŜczyzn i kobiety, ludzi dorosłych i dzieci, od początku zdecydowanych i tych, którzy musieli przejść do Chrystusa jakŜe daleką drogę. Wspominając czasy swojego dzieciństwa przyznaje się się do głębokiej inspiracji, jaką była dla niego postać prostego i pokornego odźwiernego z sanktuarium w Altötting, brata Konrada von Parzham.10 Do świadków wiary odwołuje się Benedykt takŜe w trakcie swoich podróŜy apostolskich. MłodzieŜ całego świata zgromadzona w Kolonii na XX Światowym Dniu MłodzieŜy mogła rozpoznać siebie, swoje oczekiwania, obawy i tęsknoty w poszukiwaniach Mędrców zmierzających do Betlejem, którzy musieli nie tylko przebyć drogę zewnętrzną, ale i wewnętrzną. „Musieli zmienić swoje wyobraŜenia o władzy, Bogu i człowieku, a przez to sami musieli się zmienić.”11 Wyjątkowe miejsce w tym nauczaniu zajmuje Maryja – Gwiazda nadziei wskazująca drogę w czasie podróŜy po morzu Ŝycia. „śycie jest niczym Ŝegluga po morzu historii, często w ciemnościach i burzy, w której wyglądamy gwiazd wskazujących nam kurs. Prawdziwymi gwiazdami naszego Ŝycia są osoby, które potrafiły Ŝyć w sposób prawy. One są światłami nadziei. Oczywiście Jezus Chrystus sam jest światłem przez antonomazję, słońcem, które wzeszło nad wszystkimi ciemnościami historii. Aby jednak do Niego dotrzeć, potrzebujemy bliŜszych świateł – ludzi, którzy dają światło, czerpiąc je z Jego światła, i w ten sposób pozwalają nam orientować się w naszej przeprawie.”12 Maryja jest Ŝyjącą Arką Przymierza, pokazuje związek tajemnicy Wcielenia i ludzkiej świętości, będąc świętą w stopniu najwyŜszym zaprasza do wyruszenia w drogę ku Chrystusowi. Stanowi pewny punkt odniesienia dla chrześcijańskiego Ŝycia.

2. Oczekiwanie na uczniów Chrystusa Często kierujemy pod adresem Kościoła róŜnorodne oczekiwania, ale ostatecznie odnowa współczesnego Kościoła zaleŜy przede wszystkim od poszczególnych osób, wymaga świętości: „Po kaŜdym soborze, by mógł on zaowocować, powinna nastąpić fala świętości. Tak stało się po Soborze Trydenckim, który właśnie dzięki temu osiągnął swój cel – prawdziwą reformę. Ocalenie Kościoła moŜe przyjść i przychodzi tylko z jego wnętrza, nie jest ono uzaleŜnione od dekretów hierarchii. Od wszystkich katolików zaleŜy, czy Vaticanum II i jego zdobycze zostaną uznane za świetlany okres w historii Kościoła, bo to oni wezwani są do wcielenia go w Ŝycie.”13 Podejmując próbę oceny Soboru Watykańskiego II nie moŜemy zapomnieć, Ŝe ostateczna ocena jest jeszcze przed nami i zaleŜy takŜe od nas.

–  –  –

Autentyczni uczniowie Chrystusa potrzebni są szczególnie w trudnych czasach, w chwili kryzysu Kościoła, gdy wydaje się, Ŝe nie ma on juŜ przed sobą przyszłości. Kościół przetrwał upadek staroŜytnego świata dzięki św. Benedyktowi i jego następcom.

Franciszek i Dominik odnowili Kościół, któremu groziło feudalne skostnienie. W czasie reformacji działała m.in. św. Teresa z Avila, Jan od KrzyŜa, Ignacy Loyola czy Karol Boromeusz.14 W dramatycznie trudnej epoce Oświecenia nieocenioną rolę odegrał Klemens Maria Hofbauer i Johann Michael Sailer. 15 TakŜe dzisiaj Kościół ma przed sobą przyszłość dzięki ludziom Ŝyjącym pełnią wiary.

Ratzinger czuje się osobiście poruszony świadectwem uczniów Chrystusa, których spotkał w nowych posoborowych ruchach religijnych: „Było to dla mnie osobiście zdumiewające przeŜycie, kiedy po raz pierwszy – na początku lat sześćdziesiątych zetknąłem się bliŜej z takimi ruchami, jak Droga Neokatechumenalna, Komunia i Wyzwolenie, Ruch Focolari, i gdy doświadczyłem zapału i entuzjazmu, z jakim ich uczestnicy przeŜywali swą wiarę oraz przejęci radością płynącą z tej wiary czuli się przynagleni do dzielenia się z innymi tym, co otrzymali w darze.”16 Widzi w nich prawdziwy dar BoŜy dla Kościoła naszych czasów. Niewątpliwe jest dla niego działanie Ducha Świętego rozbudzającego dar wiary w sercach młodych ludzi. Dostrzega ogromną odwagę Ŝycia wiarą w całej jej pełni i dynamizm misyjny. Oczywiście ruchy te i ich członkowie nie są wolni od słabości i braków. Czasami teŜ przyjmowane są one niechętnie przez niektórych ludzi w Kościele. Nie brakuje tarć.17 Ale nie zmienia to generalnie głęboko pozytywnej oceny tej rzeczywistości będącej wielkim owocem Soboru Watykańskiego II.18 UwaŜa generalne wspieranie ruchów odnowy za jedno z zadań papieŜa troszczącego się o dynamizm misji. Nie jest przypadkiem, Ŝe w papiestwie znajdowały oparcie monastycyzm wczesnego średniowiecza, ruch odnowy z Cluny, działalność Franciszka z AsyŜu i Dominika Guzmana, misje jezuickie czy dziewiętnastowieczny ruch apostolski.19 Działanie Ducha Świętego, który odnawia i odmładza Kościół budzi głęboką wdzięczność: „Uwieńczeniem wszystkich powyŜszych rozwaŜań powinna być radość i wdzięczność. Radość płynąca z oczywistej prawdy, Ŝe Duch Święty równieŜ obecnie działa w Kościele i udziela nowych darów, dzięki którym Kościół przeŜywa ciągle na nowo swoją młodość...Wdzięczność za tyle osób młodych i starszych, które idąc za wezwaniem Ducha, bez oglądania się wokół czy wstecz, radośnie oddają się na słuŜbę Ewangelii.”20 Nowe ruchy religijne wyrastające z głębokiego doświadczenia wiary są Por. J. RATZINGER, Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci. Z kardynałem rozmawia Peter Seewald, Kraków 2005, 231n.

Por. J. RATZINGER, Wiara i przyszłość, Warszawa 1975, 69-75.

J. RATZINGER/BENEDYKT XVI, Nowe porywy Ducha. Ruchy odnowy w Kościele, Kielce 2006, 14. PapieŜ wspomina dalej pierwsze spotkanie z Drogą Neokatechumenalną w czasie profesury w Tybindze, spotkanie z ruchem Comunione e Liberatione w okresie przygotowań do wydawania czasopisma Communio, czy teŜ spotkanie z prof. Heribertem Mühlnem entuzjastą Odnowy Charyzmatycznej. Por. tamŜe, 57n.

Por. J. RATZINGER/BENEDYKT XVI, Nowe porywy Ducha. Ruchy odnowy w Kościele, Kielce 2006, 14nn.

Por. tamŜe, 60.

Por. tamŜe, 36-43.

Por. tamŜe, 52

UCZEŃ CHRYSTUSA WEDŁUG J. RATZINGERA 89Pages:   || 2 | 3 |


Similar works:

«EXACT FACTORIZATIONS AND EXTENSIONS OF FUSION CATEGORIES arXiv:1603.01568v1 [math.QA] 4 Mar 2016 SHLOMO GELAKI Abstract. We introduce and study the new notion of an exact factorization B = A • C of a fusion category B into a product of two fusion subcategories A, C ⊆ B of B. This is a categorical generalization of the well known notion of an exact factorization of a finite group into a product of two subgroups. We then relate exact factorizations of fusion categories to exact sequences of...»

«Karin Beese, Miriam Fekkak, Christine Katz, Claudia Körner, Heike Molitor (Hrsg.) Anpassung an regionale Klimafolgen kommunizieren Konzepte, Herausforderungen und Perspektiven ISBN 978-3-86581-474-6 520 Seiten, 16,5 x 23,5 cm, 44,95 Euro oekom verlag, München 2014 ©oekom verlag 2014 www.oekom.de Beatrice Dernbach Klimawandel in den Medien Das schwierige Verhältnis von Wissenschaft und Journalismus Zusammenfassung Alle bis dato vorliegenden Studien sind sich einig, dass das Thema Klimawandel...»

«CUBA 2012 INTERNATIONAL RELIGIOUS FREEDOM REPORT Executive Summary The constitution protects religious freedom, although in practice government policies and practice restricted religious freedom. The trend in the government’s respect for religious freedom did not change significantly during the year. While there were some advances in the ability of members of established churches to meet and worship, significant restrictions remained. The Cuban Communist Party, through its Office of Religious...»

«Control and complex arguments in Balinese I Wayan Arka and Jane Simpson Udayana University Sydney University Proceedings of the LFG98 Conference The University of Queensland, Brisbane Miriam Butt and Tracy Holloway King (Editors) CSLI Publications http://www-csli.stanford.edu/publications/ 1 Introduction This paper is about verbs that take states of affairs(SOA) as arguments, known as raising and equi constructions. We are interested in the syntactic and grammatical functional expression of...»

«Meta-Metaphorologische Perspektiven: Zur technotropischen Geschichte des Metaphernbegriffs Alexander Friedrich Es gehört zu den Merkwürdigkeiten der Metapher, dass in ihrem Begriff explicans und explicandum untrennbar miteinander verflochten zu sein scheinen. Dass die Definition der Metapher als Übertragung – von Worten, Begriffen oder Eigenschaften – selber metaphorisch bestimmt sei, ist im Zuge der Modernisierung ihrer Theorie oft genug festgestellt worden und »kann mittlerweile als...»

«Seven Ways To Increase Power Without Increasing N William B. Hansen and Linda M. Collins ABSTRACT Many readers of this monograph may wonder why a chapter on statistical power was included. After all, by now the issue of statistical power is in many respects mundane. Everyone knows that statistical power is a central research consideration, and certainly most National Institute on Drug Abuse grantees or prospective grantees understand the importance of including a power analysis in research...»

«The ICDE INTERNATIONAL reports series COUNCIL FOR OPEN AND DISTANCE EDUCATION Quality models in online and open education around the globe: State of the art and recommendations Authors: Ebba Ossiannilsson, May 2015 Keith Williams, Anthony F. Camilleri, and Mark Brown, coordinated by EADTU Executive Summary Published with financial support of the International Council for Open and Distance Education ICDE. The contents of this publication do not necessarily reflect the views, policies or...»

«Effect of Inulin on the Survival of Lactic Acid and Probiotic Bacteria in Ice Cream By Najah Boughida A Research Paper Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Master of Science Degree In Food & Nutritional Sciences Approved: 2 Semester Credits ~ Naveen Chikthimniah, Ph.D. The Graduate School University of Wisconsin-Stout May, 2011 The Graduate School University of Wisconsin-Stout Menomonie, WI Author: Najah Boughida Title: Effect of Inulin on the Survival of Lactic Acid and...»

«Advances in Simulation for Production and Logistics Applications Markus Rabe (ed.) Stuttgart, Fraunhofer IRB Verlag 2008 Zukunftstrends in den Bereichen Verteilte Simulation und Verteilte Virtuelle Umgebungen Future Trends in Distributed Simulation and Distributed Virtual Environments Steffen Straßburger, Ilmenau University of Technology, Ilmenau (Germany) Thomas Schulze, Otto-von-Guericke University, Magdeburg (Germany) Abstract: This paper summarizes the results of a peer study on future...»

«ACTA THERIOLOGIC A VOL. XIV, 9: 133—140. BIAŁOWIEŻA 5.IV.1969 STUDIES ON THE E U R O P E A N H A R E. XXIII. Zygmunt PIELOWSKI Belt Assessment as a Reliable Method oi Determining the Numbers of Hares [With 2 F i g s. & 2 T a b l e s ] The reliability of the results obtained by »belt assessment« was checked by comparing them with the results of an absolute quantitative method, consisting in catching hares in areas surrounded by nets. Almost identical results were obtained in three...»

«4TH ANNUAL SHOPPING SPECTACULAR! SHOPPING CATALOG EARN SPECTACULAR SHOPPING POINTS SHOPPING EVENT September 1– October 10 October 16 & 17 Noon–4pm or 5pm–8pm Where will you play? ACCeSSoRIeS Delsey, 3 PC Hardside Luggage Set Item code Shopping Points / Reward Credits 01803PL 55,000 Helium Shadow 3 piece Nested Luggage Set features scratch resistant hard exterior, 360 degree rotation wheels, TSA-accepted lock, self-repairing zippers and top/side carrying handles. Delsey, 4 PC Luggage Set...»

«Vestnik zoologii, 49(4): 341–350, 2015 DOI 10.1515/vzoo-2015-0037 UDC 594.3: 591.54(477) DISTRIBUTION OF THE FRESHWATER SNAIL SPECIES FAGOTIA (GASTROPODA, MELANOPSIDAE) IN UKRAINE ACCORDING TO CLIMATIC FACTORS. I. FAGOTIA ESPERI V. Tytar1, N. Makarova2, Schmalhausen Institute of Zoology, NAS of Ukraine, vul. B. Khmelnytskogo, 15, Kiev, 01030 Ukraine E-mail: vtytar@gmail.com Zhytomyr Ivan Franko State University E-mail: natalya_stelmashchyk@mail.ru Distribution of the Freshwater Snail...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.