WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 38 |

«Alina Siomkajło (UK) REDAKTOR: Marek Baterowicz (Australia) Zespół redakcyjny: Edyta Cousens (USA) Krystyna Kulej (UK) Wojciech Ligęza (Polska) ...»

-- [ Page 1 ] --

EXPRESSIONS

Rocznik Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą

Annual of the Association of Polish Writers Abroad

Alina Siomkajło (UK)

REDAKTOR:

Marek Baterowicz (Australia)

Zespół redakcyjny:

Edyta Cousens (USA)

Krystyna Kulej (UK)

Wojciech Ligęza (Polska)

Ryszard M. Żółtaniecki (UK)

Publikacja dotowana

przez Urząd do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych

Adresy korespondencyjne:

sppzg@yahoo.com alinasiomkajlo@yahoo.co.uk 19B Dorville Crescent, London W6 0HH

EXPRESSIONS

Rocznik Literacko-Społeczny Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą ROK 2012 Tom III Londyn 2013 © Copyright by Stowarzyszenie Pisarzy Polskich za Granicą Adiustacja, skład komputerowy REDAKCJA „Ekspresji” Na okładce Teodor Józef Konrad Nałęcz Korzeniowski (1857-1924). Fot. Alvin Langdon Coburn (oficjalna strona George Eastman House: http://www.geh.org/) ISBN 978-0-9570833-1-8 Printed in Poland Korekta, łamanie, druk, oprawa

NORBERTINUM

WYDAWNICTWO – DRUKARNIA – KSIĘGARNIA

Spółka z o.o.

ul. Długa 5, 20-346 Lublin tel. (081) 744 11 58, fax (081) 744 11 48 norbertinum@norbertinum.pl www.norbertinum.pl Za subwencje na fundusz „Ekspresji” i na potrzeby Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą, także za wsparcie duchowe Redakcja i Zarzad Stowarzyszenia

wyrazy głebokiej wdziecznosci kieruja do:

Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Fundacji Mateusza B. Grabowskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ambasady i Wydziału Konsularnego RP w Londynie Polonia Aid Foundation Trust Magdzie Bonieckiej Budzynowskiej (Sydney) Elżbiecie Wernik (Londyn)

OSWAJANIE I KONSTERNACJA

W świetle refleksji dojrzewają wciąż nowe sposoby spojrzenia na rzeczywistość. W poezji, prozie narracyjnej i pracach badawczych rozgościł się i do „Ekspresji” – poetyckimi Spotkaniami z Innym, światami Marka Baterowicza, Bożeny Trabulsje, Katarzyny Latały... – zawitał wieloznaczny ‘Inny’. Dzięki takiej perspektywie Janusz Pasterski w książce Inne wyzwania odkrywa odmiany dwukulturowości w poezji Bogdana Czaykowskiego i Andrzeja Buszy, natomiast w opowieści Wojciecha Kudyby o Wierszach wobec Innego kulturoznawczy dyskurs służy interpretacji postaw i wartości w wierszach polskich poetów, a kategorię ‘Innego’ odnosi do przybyszów z kosmosu i do ziemskich wspólnot – zróżnicowanych narodowo, rasowo, klasowo, wiekiem, płcią; do wykluczonych, niepełnosprawnych, pokrzywdzonych...

W przypadku Józefa Conrada-Korzeniowskiego problematyka ‘Inności’ wymaga osobnego namysłu. Orwell, który uważał Conrada za jednego z najlepszych pisarzy swego stulecia, w odpowiedzi na ankietę polskiego emigracyjnego tygodnika „Wiadomości”: Miejsce Conrada w literaturze angielskiej

i pierwiastki polskie w jego twórczości (1949, nr 15), uświadamia, iż obcość pisarza dla angielskiej literatury jest zbawienna:

Jego współcześni niesłusznie przyczepili mu etykietkę autora „powieści morskich” i książki takie jak Tajny agent i W oczach Zachodu przeszły prawie bez echa. Posiadał [...] pewnego rodzaju dojrzałość i polityczne wyrobienie, prawie nie spotykane wówczas u pisarzy urodzonych w Anglii. Moim zdaniem jego najwybitniejsze dzieła przypadają na środek jego życia, w przybliżeniu między rokiem 1900 a 1914. Wtedy właśnie napisał Nostromo, Los, Zwycięstwo, dwa wyżej wymienione utwory oraz kilka wspaniałych opowiadań [...] Conrad był jednym z tych pisarzy, którzy ucywilizowali literaturę angielską i przywrócili jej kontakt z Europą po stu latach niemal całkowitej izolacji. [...] wszyscy pisarze, którzy się do tego przyczynili, byli cudzoziemcami, a w każdym razie nie byli rodowitymi Brytyjczykami – Eliot i James (Amerykanie), Joyce i Yeats (Irlandczycy) i właśnie Conrad, przeszczepiony Polak.

(George Orwell, Eseje, tłum. z ang. Anna Husarska, Londyn: Puls Publications 1985, s. 290) Po upływie 60 lat od Orwellowskiej wykładni Andrzej Busza w artykule Conrada „W oczach Zachodu” i teatr rzeczywistości zastanawia się nad przyczynami skazywania na literacki niebyt powieści Conrada, wskazując między innymi czynnik ‘inności’ czy też ‘obcości’.

Redakcja „Ekspresji” pragnie zaprezentować Czytelnikom dociekania, w których ‘Inność’ nie jest nieszczęściem lecz szansą, oraz przybliżyć połączony ze szlachetną sztuką interpretacji ‘inny’ stan poznającego umysłu.

Redaktor

ACCULTURATION AND ITS PERPLEXITIES

Reflection continuously develops new ways of viewing reality. Thus, the polysemic ‘Other’ has found its way into the pages of “Expressions” in poetry, narrative prose, and nonfictional writing. We have the poetic Gala, Meetings with the Other, as well as the globally diverse worlds of Marek Baterowicz, Bożena Trabulsje, Katarzyna Latała... Working in an analoguous conceptual space, Janusz Pasterski reveals in his book Other Challenges the variants of biculturalism in the poetry of Bogdan Czaykowski and Andrzej Busza. In Wojciech Kudyba’s Poems to Another the discourse of cultural studies serves to explore the attitudes and values of Polish poets; while the category of the ‘Other’ is applied to a whole range of beings: from extraterrestials to members of earthly communities – varied by nation, race, class, age, and gender – to the marginalized, the disabled, the disadvantaged… In the case of Joseph Conrad-Korzeniowski the problematics of ‘otherness’ requires special treatment. George Orwell, who regarded Conrad as one of the leading novelists of the twentieth century, in a survey conducted by the Polish émigré weekly “Wiadomości”: Conrad’s place in English literature and Polish elements in his work (1949, nr 15), argued that Conrad’s ‘foreignness’

was a kind of blessing:

During his lifetime he suffered by being stamped as a writer of “sea stories”, and books like The Secret Agent and Under Western Eyes went almost unnoticed [...] What he did have, however, was a sort of grown-upness and political understanding which would have been almost impossible to a native English writer at that time. I consider that his best work belongs to what might be called his middle period, roughly between 1900 and

1914. This period includes Nostromo, Chance, Victory, the two mentioned above, and several outstanding short stories [...] Conrad was one of those writers who in the present century civilized English literature and brought it back in contact with Europe, from which it had been almost severed for a hundred years. Most of the writers who did this were foreigners, or at any rate not quite English – Eliot and James (Americans), Joyce and Yeats (Irish), and Conrad himself, a transplanted Pole.

–  –  –

W oczekiwaniu na laudację (Sala Malinowa POSK, pierwszy rząd od prawej):

prof. Wojciech Ligęza, konsul Tomasz Stachurski, prezes SPK WB Czesław Maryszczak, attaché wojskowy płk Roman Szymaniuk, wiceprezes SPK WB Barbara Orłowska, dyrektor Stowarzyszenia Powierniczego w Zarządzie POSK-u Janina Kwiatkowska, reprezentantka Zarządu POSK-u Krystyna Bell, redaktor Elżbieta Królikowska-Avis, członkini SPPzG Elżbieta Lewandowska; w rzędzie drugim widoczny prof. Michał Polak.

Fot. w tym artykule M. Strzelczyk 10 Wojciech Ligęza

–  –  –

Rozpocznijmy od cytatów: „Zobacz jak w głębi świata musuje wieczne istnienie / i jak tętniący kosmos przelewa się w twoje / żyły...” (O słuchaj bracie z planety Ziemia); „Błogosławiony głuchy, który nie słyszy kłamstw / Błogosławiony niemy, który nie umie ich powtarzać” (Budzę 2012 tom III

–  –  –

Przywołane fragmenty ukazują przemiany stylu, rozległą skalę wrażliwości, piękno obrazów, oryginalność metafor, wielość tematycznych poszukiwań, przybliżają dylematy i dychotomie, określają zmienne nastawienia wobec otaczającego świata oraz kreowanych wielu rzeczywistości. Powiemy zatem, iż poezję Marka Baterowicza wypełnia żywioł liryczny, słowo artystyczne odrywa się od potocznych praktyk języka, eksponując niezwykłe obrazy poetyckie, dążąc ku obszarom znaczeń nieoczywistych, ale kuszenia wolnej wyobraźni spotykają się tutaj ze smutkiem „zmęczonych wędrowców”, osądami podstępnej historii, diagnozami, które obejmują aktualne choroby społeczne i moralne. Gniewny gest napiętnowania zbrodni, przemocy, kłamstwa przechodzi w biblijne lamentacje.

Człowiek Baterowicza wsłuchuje się w głosy dobiegające z wielkiej przestrzeni wszechświata. Tajemnej mowy kosmosu nie sposób przełożyć na dostępne nam pojęcia, ani przeniknąć sensu powinowactw z tym, co odwieczne, niepojęte. Splot radości i cierpienia, ciasno związany węzeł wielkości i małości człowieczeństwa, nakładające się na siebie chwile intensy wnie przeżywanego piękna i dojmującego żalu utraty zyskują w tej poezji wymiar uniwersalny – poprzez odniesienia do mitów, dzieł kultury, tekstów tradycji. Albo inaczej: traumę istnienia ukoi genialne dzieło Jana Sebastiana Bacha, przynajmniej w osobnej chwili kontemplacji estetycznej. Dodać należy, iż Baterowicz często powraca do tematów muzycznych.

W zaprezentowanych wypisach mocno zaznacza się wątek autobiograficzny. Otóż wędrowiec po światach i miastach jest jednocześnie wygnańcem z ojczyzny, wyzutym z miejsca rodzinnego, zagubionym w labiryntach obcości, skazanym na bolesną pamięć i poszukującym domu dzieciństwa. Zauważyć też należy rolę świadka historii, kogoś, kto na własnej skórze doświadczył podłości, jakich nie skąpiły zbiorowe polskie dzieje. Jednakże poeta nie tylko wypowiada skargę, nie wyłącznie dzieli się rozgoryczeniem, ale też poszukuje trwałych wartości oraz NAGRODA LITERACKA 2012 enklaw nadziei. Powróćmy do kwestii wielości poetyk i postaw wobec świata. Liryki Marka Baterowicza sytuują się na pograniczu snu i jawy;

poeta, układając uderzające dziwnością, tworząc sekwencje obrazów, zarazem bada rzeczywistość oniryczną. Równolegle jednak podróżuje ku przeszłości, znajdując oparcie w dziełach sztuki, a także podejmuje wojaże po miastach realnych, szczególnie Italii i Hiszpanii. Gromadzi dowody świetności architektonicznej i piękna pejzaży miejskich, ale też 12 Wojciech Ligęza uważnie przygląda się symptomom degradacji, jaka wiąże się z najazdami współczesnych barbarzyńców, dla których reguły przeżywania świata ustala kultura masowa.

Pamięć u Baterowicza naznaczona została bolesnymi wspomnieniami, nie można więc oderwać się od zdarzeń wieku zbrodni oraz wygnania. Zło, by można je przezwyciężyć, musi być nazwane, a jego rozpoznania nie może się sprowadzać do ogólników. Dodajmy, iż doświadczenie osobiste poety przegląda się we współczesnej historii Polaków, wpisuje w mroczne zdarzenia dziejów. Szczególnie przejmującą wymowę ma requiem katyńskie dla pomordowanych, podobnie – treny dla ofiar grudnia 1970, pożegnanie księdza Jerzego Popiełuszki czy rozważania o tragicznych wypadkach stanu wojennego w Polsce.

Uprawia poezję wyobraźniową, klasycyzującą, moralistyczną, polityczną, egzystencjalną. Sięga po tradycję surrealistów, lecz ją po swojemu przekształca, nawiązuje do poezji dawnych wieków, na pierwszym planie umieszczając wartości uniwersalne, jak neoklasycyści ponawia wzniosłą mowę wielkiej sztuki, upomina się o wartości, powraca do kodeksów etycznych, o których nasz świat zdaje się zapominać.

Marek Baterowicz – poeta, prozaik, tłumacz, publicysta. Czterdzieści lat temu debiutował jako poeta w „Tygodniku Powszechnym”. Jego zróżnicowana pod względem gatunkowym i tematycznym twórczość, wzbogacając się o istotne dokonania artystyczne, owocowała kolejnymi książkami, jak również tekstami ogłaszanymi w periodykach. Wydał tomy poetyckie, m.in. Wersety do świtu, Od zieleni do rdzy, Łamiąc gałęzie ciszy (ten zbiór ukazał się poza cenzurą, w niezależnym obiegu kultury), Serce i pięść, Dama z jamnikiem, Na wydmach czasu, Miejsce w atlasie, Cierń i cień, Pan Retro, Na smyczy słońca, zbiór wierszy w języku francuskim Fée et fourmis, „antologię osobistą” Z tamtej strony 2012 tom III

–  –  –

Wydawnictwa Literackiego oraz tom opowiadań Pułapka pod księżycem (1983). Poszukiwania oryginalnego wyrazu w formach narracyjnych nie zamknęły się w krajowym okresie twórczości, gdyż autor w roku 1992 w Sydney opublikował powieść Ziarno wschodzi w ranie oraz przygotował do druku tom nowych opowiadań (część tych tekstów publikowana była w prasie). Na początku lat 90. ukazał się przekład Rękopisu z Amalfii na język angielski, w dekadę później – na włoski. Podkreślić też trzeba znakomite osiągnięcia Laureata jako tłumacza, do których zaliczyć należy jego przekłady poetów francuskich, włoskich, hiszpańskich, portugalskich, twórców z Québecu oraz kręgu latynoamerykańskiego. Prezentowana tutaj lista tłumaczonych przez Baterowicza pisarzy jest niepełna. Poetów reprezentują Pierre Reverdy, Vincente Alexaindre, Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale, Egito Gonçalves, Umberto Saba, Eliseo Diego, a prozaików – René de Obaldia, Horatio Quiroga, Fernando Namora.

W Krakowie, kiedy aktywność literacka pisarza była znaczna, Baterowicz regularnie współpracował z „Tygodnikiem Powszechnym”, „Życiem Literackim”, „Studentem”, „Przekrojem”. Natomiast utwory literackie, które powstały w drugim okresie jego twórczości, czyli po wyjeździe z Polski, ukazywały się w Australii, Wielkiej Brytanii i Stanach, głównie w „Tygodniku Polskim”, „Expresie Wieczornym”, „Przeglądzie Polskim”, „Przeglądzie Katolickim”.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 38 |


Similar works:

«RFID-basierte Positionsbestimmung Studienarbeit von Michael Menz (menz@informatik.hu-berlin.de) vorgelegt an der Humboldt Universität zu Berlin Institut für Informatik Lehrstuhl für Rechnerorganisation und Kommunikation am 10. August 2005 betreut von Peter Ibach (ibach@informatik.hu-berlin.de) Abstract Die nachfolgende Arbeit untersucht, wie RFID-Hardware zur Ortung eingesetzt werden kann. Dazu wird eine Übersicht über verschiedene Ortungsverfahren gegeben. Aus den Verfahren wurde...»

«Document file Service Manual Engine 2 7 Liter V6 Hyundai Santa Fe at our online library. Also reading Service Manual Engine 2 7 Liter V6 Hyundai Santa Fe PDF file at any device SERVICE MANUAL ENGINE 2 7 LITER V6 HYUNDAI SANTA FE PDF Manual document service manual engine 2 7 liter v6 hyundai santa fe PDF update. So you are person who likes to download service manual engine 2 7 liter v6 hyundai santa fe Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options...»

«Pay-to-fly: a multi-faceted problem Nienke Groenendijk-Feenstra, science journalist The airline pilot’s profession has always been glamourous. Most people think pilots have an exciting job, always make wonderful trips and also get paid extremely well. The general consensus is that being a pilot is a dream job, having the world literally at your feet. Unfortunately this image has changed radically over the last years, except for the select group of pilots who have a permanent contract with an...»

«International Education Studies Vol. 2, No. 3 Armenians’ Dual Identity in Jordan Ani Derderian-Aghajanian Washington State University E-mail: ani.ag@hotmail.com aderderian@wsu.edu Abstract William Saroyan, a famous American Armenian writer states, “For when two of them meet anywhere in the world, see if they will not create a New Armenia”(video, google.co.uk, 2009). This quote assures that there exist Armenian individuals who are willing to work for the group and its future in a global...»

«VERBRECHEN nach Ferdinand von Schirach sonntags, ab 7. April 2013, 22.00 Uhr 2 Grundlegend neue Verbrechen Vorwort von Redakteur Günther van Endert 3 Stabliste 4 Inhaltsangaben und Besetzung 8 Stilisiert, reduziert, konzentriert Produzentenstatement 9 Kino ist eine andere Kunstform Gedanken von Ferdinand von Schirach 10 Exklusive Videos und Raum für Diskussionen Präsentation auf zdf.de 11 Pressekontakt, Bildhinweis, Impressum z. p r e s s e 29. Januar 2013 Grundlegend neue Verbrechen Vom...»

«Robert Silverberg Robert Silverberg Waiting for the End The uglier of the two Praetorians, flat-faced and gruff, with close-cropped red hair and thick Slavic cheekbones, said, “The Emperor wants you, Antipater. Has some work for you, he says.” “Translation work,” said the prettier guardsman, a ringleted blond Gaul. “The latest little love note from our friends the Greeks, I guess. Or maybe he wants you to write one for him to them.” He gave Antipater a flirtatious...»

«Nordic Journal of Irish Studies Special Issue Contemporary Irish Poetry Volume 3, Number 1, 2004, pp.1-16 The Subject of Poetry and the Subject of Theory ‗The Subject of Poetry and the Subject of Theory‘, in The Nordic Journal of Irish Studies Special Issue Contemporary Irish Poetry Volume 3, Number 1, 2004, pp.1-16 Eugene O‘Brien 5 keywords Lacan, Heaney, scopic drive, self, subject Abstract This essay looks at three poems by Seamus Heaney in the light of Jacques Lacan‘s theories of...»

«Indian brokerage firms target to adopt global best practices of efficiency The rising tide of global investors means there are new pressures on the Indian markets for adopting global best practices in terms of trading systems and platforms. The Indian market is only now catching up in DMA or algorithmic trading capabilities. Speakers at the SunGard Mumbai City Day said the time was right for change; brokerages have to move to the next level of efficiency and transparency if they have to grow...»

«14th International Conference on Particle Induced X-Ray Emission “PIXE in outreach research” 25 February 3 March 2015 Cape Town, South Africa CONFERENCE PROGRAM AND ABSTRACTS 14th International Conference on Particle Induced X-Ray Emission PIXE in outreach research 25 February – 3 March 2015, Cape Town South Africa CONFERENCE PROGRAM AND ABSTRACTS Organised by Materials Research Department iThemba LABS In cooperation with IAEA: International Atomic Energy Agency Editors Carlos...»

«STATE OF MICHIGAN COURT OF APPEALS JOEL CAMERON and KRISTI CAMERON, on UNPUBLISHED behalf of ASHLEY CAMERON, a Minor, and January 15, 2015 KRISTI CAMERON, Plaintiffs-Appellants, v No. 318887 Wayne Circuit Court HURON CLINTON METROPOLITAN LC No. 12-007767-NO AUTHORITY, JEFFREY W. SCHUMAN, and RICHARD E. SOBECKI, Defendants-Appellees. Before: FORT HOOD, P.J., AND HOEKSTRA AND O’CONNELL, JJ. PER CURIAM. In this personal injury action, plaintiffs appeal as of right an order of the trial court...»

«DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit Form und Charakter des Sonetts Vergleich dreier Beispiele von Pierre de Ronsard, Charles Baudelaire und Louis Aragon Verfasserin Nadja Hasler angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosphie (Mag. phil.) Wien, 2008 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 347 482 Studienrichtung lt. Studienblatt: Französisch Betreuerin: Mag. Dr., ao. Univ.-Prof. Emanuela Hager Für meine Eltern und meinen Sohn Vincent Das Sonett Zwei Reime heiß’ ich viermal kehren...»

«387 ARGUS − luftgestütztes multisensorielles Führungsunterstützungssystem für Einsatzkräfte bei Naturkatastrophen Thomas SCHNABEL1, Alexander ALMER1, Armin KÖFLER1, Johann RAGGAM1, Roland WACK1 und Richard FEISCHL2 JOANNEUM RESEARCH Forschungsges.mbH, Graz · thomas.schnabel@joanneum.at IFR, Gumpoldskirchen Zusammenfassung Im Rahmen des Sicherheitsforschungsprogramms KIRAS wurde ein luftgestütztes, multifunktionales Führungsunterstützungssystem entwickelt, welches einerseits das...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.