WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 |

«1838-ban a nagy árvíz után találták meg a Nemzeti Múzeumban őrzött „Margitszigeti koronát (1. kép) a szigeti domonkos apácakolostor ...»

-- [ Page 1 ] --

FEUERNÉ TÓTH RÓZSA

V. I S T V Á N K I R Á L Y S Í R J A A M A R G I T S Z I G E T I

DOMONKOS APÁCAKOLOSTOR TEMPLOMÁBAN

1838-ban a nagy árvíz után találták meg a Nemzeti Múzeumban őrzött „Margitszigeti koronát" (1. kép)

a szigeti domonkos apácakolostor templomában. Ennek az érdekes és értékes leletnek a felfedezésével kez­ dődött el a kolostor romjainak feltárása, amely még a mai napig sem fejeződött be. A XIII. század köze­ pétől a XVI. század elejéig egyre nagyobbra épített kolostorépület-együttes legjelentősebb részeinek romjai 124 év alatt lassanként napvilágra kerültek. Először a templom körvonala, majd a déli oldalról hozzáépített claustrum — kolostornégyszög — alaprajza világosodott meg, végül a déli oldal gazdasági épületeinek egy része és a nyugati oldal épületei jutottak napvilágra.

Nagy történeti jelentőségű romkert áll ma a sziget közepén, de eddig még nem tisztázódott: kit temettek el a margitszigeti koronával, és az sem, hogy a gazdag leletanyagú sír a templomnak pontosan melyik részén került elő. A sziget tulajdonosa 1838-ban József nádor volt. A nádor kertészei kutattak a templom szentélyében régészeti felügyelet nélkül.1 Ez a körülmény okozta azt az általános bizonytalanságot ami a lelőkörülményeket homályba burkolja. Miután véletlenül megtalálták a koronát, felásták az egész templomszentélyt és a hajó egy részét. Lázasan kutattak újabb kincs után, senkisem törődött a lelőkörülmények rögzítésével, a koronával eltemetett személy csontvázának is nyoma veszett, így — adott esetben döntő jelentőségű — antropológiai vizsgálatra nem kerülhetett sor. A zűrzavart még fokozta az, hogy az 1838 tavaszán lezajlott rendszertelen kutatás után a leletek nem azonnal kerültek a Nemzeti Múze­ umba, hanem csak kilenc évvel később, addig József nádor birtokában voltak. Halála után, 1847-ben adták csak át a múzeumnak2 a koronát és még nyolc darab, az ásatásból származott tárgyat. 1849-ben jelent meg az első publikáció a leletekről, Luczenbacher3 tollából. Ebből kiderül, hogy ekkor már összekeverték a koronával a sírban talált tárgyakat a templom hajójában feltárt ún. „görög lovag" sír mellékleteivel.4 A korona megtalálása után elkezdődött a találgatás : kit temethettek el koronával a templom szentélyé­ ben. Mint lentebb látni fogjuk, közvetlenül az ásatás után, 1838-ban felmerült V. István neve. Az eltelt 124 év alatt a kutatók egy része elfogadta5 azt, hogy a margitszigeti koronával V. István király (f 1272) tetemét találták meg, másik része hajlott arra különböző indokok alapján, hogy a koronát az Árpádház valamelyik — a XIII. század végén, vagy a XIV. század elején elhunyt nőtagjának tulajdonítsa.6 A korona meghatározásával kapcsolatban megnyugtató eredményekre eddig nem jutottak, talán azért, mert az összes kutatók a régi, részben megbízhatatlan adatok variálásával igyekeztek a kérdést felderíteni.

A megfeneklett kutatást csak az viheti előre, ha újabb adatok, újabb források felhasználása ad lendületet.

Ez esetben a hitelesítő ásatás módszere látszott hasznosnak, amit — több részletben — 1958-ban, 1959-ben és 1961-ben folytattunk a szigeti kolostortemplom szentélyében. Munkánk eredményeinek birtokában most megkíséreljük a margitszigeti korona lelőkörülményeinek rekonstruálását, pontos lelőhelyének meg­ állapítását. Az újból feltárt sírok elhelyezésének rendszere, építőanyaguk vizsgálata, szintén igen tanulsá­ gosnak bizonyult. A hitelesítő ásatással szerencsésen egybeesett egy olyan levéltári adat felfedezése, amely a leletek 1838-as állapotának ismertetését tartalmazza. Ha ez utóbbit az új ásatás eredményeivel együtt kiértékeljük és az eredményt egybevetjük a középkori forrásanyag tanulságaival, reméljük, szilárdabb alapon foghatunk hozzá a margitszigeti korona körül sűrűsödő kérdések tisztázásához.

Radványi I. : Margit-sziget története. Pest, 1858. 95.

Vattai E.: A margitszigeti korona. Bud. Rég. XVIII (1958) 191—192.

Luczenbacher J. : Margitsziget. — Szerelmey M. : Magyar hajdan és jelen. Pest, 1847. 46—47.

Vattai E. : i. m. 191—192.

Vattai E. : i. m. 191., 2. jegyzet.

Vattai E. : i. m. 191., 3. jegyzet.

V. ISTVÁN SÍRJA Az 1838-as kutatás eredményeit tudományos objektivitással először Kubinyi Ferenc vette szemügyre.7 Radványi,8 bár leírása valamivel korábban jelent meg, nem tekinthető elfogulatlan historikusnak. Mind­ ketten úgy szerezték értesüléseiket az 1838-as eseményekről, hogy 30—34 évvel később kikérdezték Tószt főkertészt, aki a kutatások szemtanúja volt. Kubinyi az elbeszélés alapján rajzot is közölt (2. kép), amelyen a korona lelőhelyét, a királysírt a szentély déli falától valamivel a templom közepe felé jelölte és leírja, hogy a feltáráskor a sír „alját, oldalait és tetejét 3—3 nagy négyszeg kőlap képezte".9 Radványi szerint a „koporsó a templom hosszában találtatott, szorosan a jobb oldali falazat szószéke alatt, hol ma is faragott kőlépcső mutatja a helyét".10 A szentélyben feltárt egyéb sírokról elmondja, hogy itt több mint 20 sírt találtak.

Ezek mind 1,5—2 lábnyi mélyen feküdtek a kövezet (téglapadló) alatt. Közülük mintegy 10 téglával volt kirakva, a többiek pedig valószínűleg fakoporsóból álltak, mert aranyozott vas szegletpántokat találtak.

A hitelesítő ásatást azzal a feltételezéssel indítottuk el, hogy bár 1838-ban a szentély valamennyi felső rétegben fekvő sírját kiürítették, ásás közben nem bontották le azokat a téglafalú sírokat, amelyekről Kubinyi emlékezik meg. Az ásatás a várt eredményt hozta ; a téglával, kővel kifalazott sírgödrök a mai napig megmaradtak. Ilyet 1838-ban — Tószt főkertész emlékezete szerint — tíz körüli számban találtak. A hite­ lesítő ásatás hatot tárt fel (3. kép, 1—6.), igen valószínű, hogy nem is volt több. A hitelesítő ásatáskor nem volt lehetséges a szentély egész területét felkutatni, de a kutatóárkokat oly módon jelöltük ki, hogy ásónk ne kerülhesse ki az esetleges fennmaradt objektumokat. A hat sír mellett feltártuk a szentély XIII. századi zárófalát (3. kép b) az előtte állt XIII. századi főoltár alapozását (3. kép a) és még két mellékoltár nyomait a szentély nyugati végében (3. kép c—d), valamint a szentélyt a hajótól elválasztó mellvéd alapozását (3. kép e).

Megállapíthattuk, hogy 1838-ban átlagosan 1,10—1,25 m mélységig bolygatták fel és emelték ki a felső sírréteg csontvázait és leleteit, a kifalazott sírok fenékig bolygatottak voltak. Bolygatatlan sírt — nem kifalazott sírgödörben — mindössze kettőt tártunk fel, mindkettő leletnélküli volt. A bolygatott rétegben elszórtan emberi csontmaradványok is kerültek elő.

A hat kifalazott sírgödör közül kettő (3. kép 1., 6. sz.) habarccsal kötött törtkőfalazatú, a 3. számú falai homokkőlapokkal béleltek, a 2., 4. és 5. számú pedig téglafalú. A hat sír közül a szorosan a szentély déli falához simuló 3. számmal jelölt különbözik legjobban a többitől. A XV. századi padlószinttől számított 58 cm mélységben bukkantunk rá (3. kép A—A metszet), négy, különböző nagyságú homokkőlap fedte (4. kép). Ezek felemelése után meglepetésnek számított, hogy a sírgödröt teljesen üresen, visszatemetetlenül találtuk, ugyanis a többi sírt a múltszázadi kiásás után földdel visszatöltötték. A sírgödör hosszabb oldalait három-három, a rövidebbeket egy-egy homokkőlap alkotta. A sír alját borító mintegy 15 cm-nyi földrétegben néhány bolygatott emberi csont került elő (5. kép).11 Ez a kőlapokkal bélelt sír annyira megegyezik a margitszigeti korona lelőhelyének Kubinyi által meg­ adott leírásával, hogy még a kő bélletlapok száma sem mutat eltérést. Az általunk feltárt kőkoporsó helyzete csak annyiban tér el Kubinyi helyszínrajzától (2. kép), hogy nem a templom közepe felé, hanem közvetle­ nül a déli szentélyfal mellett fekszik. Az is meggyőzően bizonyította, hogy az általunk feltárt kőkoporsó a korona lelőhelye, hogy 1838-ban nem temették be földdel, hanem üresen hagyták és a kő fedőlapokat tiszteletteljesen újra visszahelyezték.

Az új kutatás így biztonsággal meghatározhatta a margitszigeti korona pontos lelőhelyét. A korona tulaj­ donosának meghatározása a következő kérdés. Ezzel foglalkozik — amellett, hogy a sír leleteinek 1838-as állapotát ismerteti — egy eddig fel nem kutatott szakértői vélemény. Jankovich Miklós, a neves régiség­ gyűjtő, a Nemzeti Múzeum donátora 1838 novemberében — tehát néhány hónappal a feltárás után — a margitszigeti koronát és a sír egyéb leleteit megtekintette. A szemle eredményéről véleményét József nádorral levélben12 közölte (1. sz. Függelék). Nézzük meg röviden, hogyan ismerteti Jankovich a leletek 1838-as állapotát, miként foglal állást eredetükkel, datálásukkal kapcsolatban.

1838 tavaszán az aranyozott ezüst, drágakövekkel díszített koronán kívül zafírköves aranygyűrűt, aranyozott textilmaradványokat, rojtokat,13 valamint a koporsó felett feliratos vörösmárvány sírkőtöredéket Kubinyi F. : Margitsziget műemlékei. Archeológiai Közlemények. I I. 1861. 1—25.

Radványi I. ; i. m.

Kubinyi F. : i. m. 20.

Radványi I. : i. m. 102.

Köszönetet mondok dr. Nemeskéri Jánosnak, aki a csontokat megtekintette, és megállapította, hogy közülük két női és egy férfi alkarcsont határozható meg.

A levélre szépatyja hagyatékában Jankovich Miklós talált rá. Azért, hogy az értékes adatra szíves volt figyel­ memet felhívni, ezúton mondok köszönetet.

A szakvéleménynek a Jankovich levelestárban fennmaradt fogalmazványa a sírból előkerült textíliákról vala­ mivel bővebben ír: a „textis aureis filiis ac fimbreis" kifejezést használja. Széchenyi Könyvtár. Kézirattár. Jankovich levelestár II., 1959. 63.

–  –  –

3. kép. A margitszigeti domonkos templom X I I I. századi szentélyének alaprajza az 1958—1962-es hitelesítő ásatáson feltárt sírhelyekkel Grundriss des aus dem 13. Jahrhundert herkommenden Sanktuariums der Dominikaner Kirche auf der Margareteninsel mit den bei den authentisierenden Grabungen 1958—1962 erschlossenen Grabstätten A Schramm munkájában említett koronákhoz 17.-ként hozzásoroltuk a magyar Mária királynő nagy­ váradi sírjában talált sírkoronát.22 A táblázatban felsorolt koronákat kivétel nélkül császárok, császárnők, királyok, királynők sírjában lelték. Közülük négyet — beleértve a margitszigeti koronát is — Magyarorszá­ gon tárták fel. A speyeri dómban felnyitott tíz császári és királyi sírbolt közül mindössze négyben leltek koronát.23 Ez utóbbi nem egyedülálló eset, mert igen sok uralkodót temettek el korona nélkül a közép­ korban,24 de ahol megtalálták, ott minden esetben uralkodó, vagy felesége nyugodott.25 Jankovichnak tehát igaza van abban, hogy koronával csak uralkodót — még királyi herceget sem — temettek el.

Ha az Európa területén eddig feltárt uralkodói sírokban feltárt koronák méretét vesszük szemügyre, a nemek meghatározása szempontjából meglepő eredményre jutunk.

A sirkoronák átmérője átlagban 17 és 24 cm között mozog. 24 cm átmérőjű koronát mindössze kettőt ismerünk, mindegyik női korona. Az egyik Gizella császárnő (f 1043) halotti koronája. Azt, hogy a halál beállta és a temetés között az ő méretére készült, nem kétséges, ugyanis a korona pántjába a nevét is bele­ vésték.26 A másik nagyméretű diadéma nem halotti korona, hanem díszes kivitelű, pompás fejék (6. kép), Magyarországi Szent Erzsébet jelenleg Stockholmban őrzött hermáját díszíti, II. Frigyes császár adományozta "A « 2 2 Ozobor B. : III. Béla és hitvese halotti ékszerei. — Forster Gy. : III. Béla magyar király emlékezete. Bp. 1900.

223—226.

Röttger, H. : Die Kunstdenkmäler von Bayern. Die Kunstdenkmäler der Pfalz III. Stadt u. Bezirksamt Speyer.

München, 1934. 376.

A bizánci császárok sírjába sohasem helyeztek koronát (Deér J. : i. m. 12. 1.) III. Fernando kasztíliai királyt (f 1295) szintén korona nélkül temették. Schramm, P. E. : i. m. 820.

A feltárt hercegi sírokban nem találtak királyi jelvényeket, így koronát sem. Schramm, P. E. : i. m. III. 820., 982.

Röttger, H.: i. m. 376.

1236-banamarburgi Szent Erzsébet templomnak. Szokatlanul nagy méretét — 75 cm-es fejbőséget jelent! — azzal indokolják, hogy csak női korona lehetett azért, mert azt csak asszony viselhette feltornyozott hajfonatai és fejkendője (fátyla) felett.27 A legkisebb méretű koronákat megint csak nők viselhették (chapel szerűen) a fejkendő tetejére tűzve. Erre példa egy szicíliai női korona, amelynek átmérője mindössze 12 cm.28 Mindebből azt a tanulságot vonhatjuk le, hogy nem állítható az, hogy a férfi koronák általában nagyobb, a női koronák pedig kisebb méretűek. A margitszigeti korona a maga 17 cm-es átmérőjével a férfiak által isiiordható és nem a kizárólag nők számára alkalmas legnagyobb, vagy legkisebb — koronaméret tartományba sorolható. Ugyanilyen nagyságú például Sancho (fl295) kasztíliai királynak a toledói székesegyházban feltárt koronája is.Pages:   || 2 | 3 | 4 |


Similar works:

«        MAGISTERARBEIT       Titel der Magisterarbeit Jelinek in China Zur Rezeption und Übersetzung österreichischer Gegenwartsliteratur in der Volksrepublik China am Beispiel ausgewählter Werke Elfriede Jelineks       Verfasserin Arnhilt Johanna Höfle, Bakk.phil.       angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag.phil.)     Wien, 2010       Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 066 811 Studienrichtung lt. Studienblatt: Sinologie Betreuer: Ao. Univ. Prof....»

«Global NEST Journal, Vol 9, No 3, pp 286-292, 2007 Copyright© 2007 Global NEST Printed in Greece. All rights reserved TRACE ELEMENT ACCUMULATION IN TREE RINGS OF PINUS HALEPENSIS DURING THE LAST 140 YEARS A. PANTERA1,* TEI Lamias, Forestry and Natural Resources A. M. PAPADOPOULOS1 Management Department, 36100 Karpenissi M. ORFANOUDAKIS2 Aristotele University of Thessaloniki School of Forestry and Natural Environment Forest Soil Laboratory, P.O. BOX 271, 54124.Greece Received: 11/01/07 *to whom...»

«EUROPÄISCHES PARLAMENT 2014 2019 Haushaltskontrollausschuss 20.11.2014 ARBEITSDOKUMENT zu dem Sonderbericht Nr. 13/2014 des Europäischen Rechnungshofs (Entlastung 2013) mit dem Titel „Rehabilitationshilfe der EU nach dem Erdbeben in Haiti“ Haushaltskontrollausschuss Berichterstatter: Jens Geier DT\1038363DE.doc PE541.419v01-00 DE DE In Vielfalt geeint Introduction Haiti is one of the most fragile states in the world and the earthquake which hit the country on 12 January 2010 dramatically...»

«The Complete Guide To Manufactured Housing The Affordable Alternative To Stick Built Construction Them must offer they better customer about maintenance fact. All Home Investments has the fan success never located as killing an what are smooth products and can make, quick to growth as development, different returns the industry is bold to refinance. Even, make the effective tool since these documents watching given on the senior able ideas. All work not makes understanding of some possible...»

«Recreational Sports Journal, 2011, 35, 35-44 © 2011 Nirsa Foundation Factors Influencing Job Satisfaction of Student Employees of a Recreational Sports Department at a Large, Four-Year Public Institution: A Case Study Timothy B. Kellison and Jeffrey D. James Job satisfaction is among the most researched concepts in the study of organizational behavior, particularly because of managers’ interests in the favorable consequences associated with high job satisfaction. Previous...»

«RUSSIA – Advice from Fulbright Alumni The following are extracts from Fulbright Grantee Reports and are not meant to reflect the views of the Bureau of Educational and Cultural Affairs (ECA), its cooperating agencies, or the U.S. Embassy. Russian Language Embrace it! Russians are proud of their culture and rightly so. Knowing Russian helps but if you don't, make sure to have good solid local contacts to guide you. Learn as much Russian as you can. Try to find a native speaker to practice...»

«Gina Bombola UNC-KCL Conference May 2015 Hi, all! I’m currently writing a dissertation on female opera singers in classic Hollywood film (1930and this paper eventually will become part of a chapter on how the film industry helped to shape the American movie-going public’s perception of opera. Since I’m going to expand this paper, one of my questions for you is: where do you feel like you wish you had more background information? Also, I could go in a number of different directions with...»

«Cognitive Science Online, Vol.1, pp.46–57, 2003 http://cogsci-online.ucsd.edu Lexical dynamics and conceptual change: Analyses and implications for information retrieval Robert Liebscher & Richard K. Belew Department of Cognitive Science University of California, San Diego 9500 Gilman Drive La Jolla, CA 92093-0515 rliebsch|rik@cogsci.ucsd.edu Abstract One important aspect of a document’s context is the time at which it was written. We report here on analyses of formal (dissertation...»

«2 Anton Szandor LaVey – Die satanische Bibel © 1999 SECOND SIGHT BOOKS, Berlin alle Rechte Vorbehalten Vervielfältigung oder jedwelche andere graphische oder digitale Erfassung nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags Berlin, 1999 Für Diane INHALT VORBEMERKUNG PROLOG DIE NEUN SATANISCHEN GRUNDSÄTZE (FEUER) DAS BUCH SATAN Die höllische Streitschrift EINFÜHRUNG DAS BUCH SATAN (LUFT) DAS BUCH LUZIFER Die Erleuchtung EINFÜHRUNG -GESUCHT! GOTT TOT ODER LEBENDIG DER GOTT, DEN DU...»

«Bern University of Applied Sciences Competence Center for Management LEADING SYSTEMS The exchange rates of society: an essay on bringing society back in market Steffen Roth Leading Systems | 08/2 Leading Systems. Preprints of the Competence Center for Management at the Berne University of Applied Sciences Steffen Roth The exchange rates of society: an essay on bringing society back in market. Leading Systems | 08/2 Competence Center for Management Berne University of Applied Sciences October...»

«Los Angeles Mission College Student Services: Counseling Department Discipline Advisor Program Handbook Based on 2010-2011 catalog RECOGNITION This handbook reflects the work of many contributors dedicated to establishing a program relevant to the success of the students and dedicated to developing the potential of new Discipline Advisors to further the tradition of excellence in instruction and leadership at Los Angeles Mission College. Many hours of research, review, revision, and design have...»

«RECCS plus Funding reference number: 0329967A Comparison of Renewable Energy Technologies with Carbon Dioxide Capture and Storage (CCS) Update and Expansion of the RECCS Study 0329967/07000285 Final Report to the German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU) (Project initiator: Project Management Jülich, PTJ) Wuppertal Institute Final Report Dipl.-Umweltwiss. Andrea Esken Dipl.-Umweltwiss. Samuel Höller Dr. Hans-Jochen Luhmann Dipl. Soz.-Wiss. Katja...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.