WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 |

«LUKÁCS GYÖRGY ÉS MANNHEIM KÁROLY KÉSŐI LEVÉLVÁLTÁSA A fiatal Mannheim Károly munkássága — mint ez ma már jól ismert - Lukács György ...»

-- [ Page 1 ] --

DOKUMENTUM

LUKÁCS GYÖRGY ÉS MANNHEIM KÁROLY

KÉSŐI LEVÉLVÁLTÁSA

A fiatal Mannheim Károly munkássága — mint ez ma már jól ismert

- Lukács György erőteljes szellemi befolyása alatt bontakozott ki,

amiről a Lukácshoz írt korai ( 1 9 1 0 - 1 9 1 6 ) Mannheim-levelek1 is meggyőzően tanúskodnak. Ezekből a levelekből eléggé egyértelműen kitűnik, hogy a pályakezdő Mannheim milyen mértékben vált Lukács hívévé és követőjévé, sőt a 10-es évek első felében már-már barátjává. A gyorsan kibontakozó barátság azonban tiszavirág életűnek bizonyult, s bár a 10-es évek második felében meg tartós kapcsolat van közöttük éveken keresztül rendszeresen találkoznak a Vasárnapi Kör összejövetelein -, de ez a kapcsolat már korántsem olyan tartalmas és szoros, mint a korábbi volt. 1917 elején már egészen nyilvánvaló, hogy harmonikusan induló viszonyukban törés következett be. Nagyon valószínű, hogy Mannheim az ő túlságosan is bizonytalankodó-habozó magatartásával ha akarta, ha nem - maga ellen hangolta Lukácsot, aki szinte az egyik napról a másikra felmondta együttműködésüket.

A következő években már politikai nézeteikben is szembetűnően eltávolodnak egymástól. Lukács belépése az éppen csak hogy megalakult kommunista pártba, Mannheim számára „érthetetlen" s példája követhetetlen. 1919-cel azután útjaik végleg elválnak egymástól. Lukács mint elkötelezett kommunista jelentős szerepet vállal a tanácshatalom kultúrpolitikájának az irányításában, Mannheim visszahúzódik a lojális kispolgári értelmiség csigaházába, az események alakításában cselekvően nem vesz részt. A Bölcsészeti Karra történt kinevezését az előlegezett bizalom jelének tekinti és szorgalmasan készül az őszi szemeszterben tartandó kultúrfilozófiai előadásaira (amelyekre azonban már nem kerül sor). Ennél többre azonban nem vállalkozik. Elképzelhető, hogy Lukács látva Mannheim visszahúzódását, többé már nem tekinti őt potenciális szövetségesének és amilyen hamar csak lehet „megfelejtkezik" róla.

' V. ö. Gábor Éva: Karl Mannheim's letters to Lukács. 1910-1916.

The New Hungarian Quarterly, 1975. No. 57. 9 3 - 1 0 5.

.515 Dokumentum A Tanácsköztársaság bukása után mindketten emigrálnak. (Mannheim aktívan közreműködik Lukács külföldre szöktetésében. Erről maga Lukács is többízben említést tesz késői visszaemlékezéseiben.) Útjaik azonban már ellentétes irányba visznek. Lukács annak tudatában hagyja el Magyarországot, hogy rá a maga polgári osztályával teljes mértékben szakító, a munkásmozgalommal azonosuló üldözött kommunista sorsa vár. Mannheim önként vállalja az emigrációt, pályafutása néhány évi bizonytalanság után felfelé ível, a 20-as évek második felében már egyetemi magántanár Heidelbergbcn, majd nem sokkal később egyetemi tanár Frankfurtban.

Mannheim és Lukács között az elvi-ideológiai, illetve eszmei-politikai nézetkülönbségek a további évek során sem csökkenek, sőt szemmel láthatóan nőnek, de Mannheim ezután sem szűnik meg tisztelni Lukácsban fiatalkori eszményképét. Élénk figyelemmel kíséri az emigrációban keletkezett újabb és újabb írásait. Közölük a legnagyobb hatást kétségKlassenbewusstsein1 telenül az 1923-ban megjelent Geschichte und gyakorolja rá. Lukácsnak ez a műve éveken keresztül foglalkoztatja, „irritálja" őt. Legkorábban a Historismusban,3 majd az Ideologie und Utopieben,4 de még jó néhány későbbi munkájában is reflektál rá. Hol egyetértően foglal állást Lukács egyes érvei mellett, hol még polemizál vele, illetve cáfolni igyekszik bizonyos állításainak helyes voltát. És arra is bőven akad példa, hogy „adaptálja" Lukácsot, persze mindig a maga ízlése szerint átértelmezve a lukácsi gondolatot.

Mannheim és Lukács legutolsó személyes találkozására 1933 tavaszán, alig néhány héttel a Hitler-fasizmus hatalomra jutása előtt kerül sor Frankfurt am Mainben. Mannheim a 30-as évek elejétől már mint a szociológia tanszékvezető professzora működik a patinás Goethe-egyetemen. Lukács a Kant-Gesellschaft meghívására érkezik a városba. Két előadást tart: egyet Hegelről, egyet pedig a történelmi materializmusról.

Mannheim aktívan részt vesz az előadásokat követő vitákban, s az egykori szemtanú szerint 5 jórészt Lukáccsal egyetértően foglal állást a polémiában. Ennek a találkozásnak azonban további folytatása és pozitív következménye már nem lesz viszonyuk alakulására.

Rövidesen mindketten újra emigrálni kényszerülnek: Lukács a Szovjetunióba megy, ahol mint a Mannheimhez küldött 1946 november 13-i Georg Lukács: Geschichte und Klassenbewusstsein. Studien über marxistische Dialektik. Berlin, 1923.

Karl Mannheim: Historismus. Archiv für Sozialwissenschaften und Sozialpolitik, Bd. 52. Tübingen, 1924.

Karl Mannheim : Ideologie und Utopie. Bonn, 1929.

Dr. Kreilisheim Márta szíves közlése és egykori feljegyzései alapján.

516 Dokumentum keltezésű levelében úja: „a tudományos munka anyagi és szellemi feltételei szempontjából életem legboldogabb évéit töltöttem el". Mannheim Angliába kerül, s a 40-es évek elejétől mint a szociológia és neveléstudomány profnçîzcra működik a London School of Econoinicson.

Életútjuk 1945 után is diametrális irányba fejlődik.Lukács az emigrációból hazatérve beleveti magát a magyar tudományos és szellemi életbe, aktív vezető szerepet vállal a népi demokratikus Magyarország politikai és kulturális életének az alakításában. Mannheim a Bölcsészettudományi Kar dékánjának hazahívó levelére" azt válaszolja, hogy angliai kötelezettségei és az UNESCO-ban vállalt tisztsége nem teszi lehetővé, hogy a megüresedett szociológiai tanszék vezetését elvállalja.

Később pedig erre már azért nem kerülhet sor, mert 1947 januárjában váratlanul meghal szövődményes influenzában. Mannheim életének utolsó éveiben a Londoni Egyetem Pedagógiai Intézetét irányítja.

1946 őszén, sok évi hallgatás után, Mannheim mint az egyik legnagyobb londoni könyvkiadó vállalat szerkesztője 7 fordul Lukácshoz.

Arra kéri, tegyen javaslatot néhány korábban megjelent írásának angol nyelvű gyűjteményes kiadására. A kiadót - mint írta — elsősorban Lukács irodalomszociológiai munkái érdeklik. Egyidejűleg arra is megkéri, ajánlana a nevelés, a külpolitika, a történelem témakörökben szovjet szerzőktől megjelent olyan tanulmányokat, amelyek az „előítéletmentes angol olvasóközönség körében érdeklődésre tarthatnának számot".

Lukács készségesen válaszol, tartalmas listát állít össze a javasolt munkákból Mannheim gyorsan reflektál az ajánlatra, megígéri, hogy a maga részéről mindent megtesz Lukács angliai bemutatásának sikeréért.

A további együttműködést azonban télbeszakítja Mannheim hirtelen bekövetkezett halála. Lukács esedékes válasza így elveszti aktualitását.

Évekkel később Lukácsnak Az ész trónfosztása ban® Mannheimről adott egyértelműen negatív értékelése végleg pontot tesz kettőjük késői viszonyára.

* ' Dr. Hajnal István dékán levele K. Mannheimhcz 1945. november 20-án. ELTE Levéltár.

The International Library of Sociology and Social Reconstruction.

Editor: Professor Karl Mannheim.

' l u k á c s György: Az ész trónfosztása. Az irracionalista filozófia kritikája. Bp. 1954. A kötet hatodik fejezetének 5. pontja: A liberális szociológia védtelensége (Alfred Weber, Mannheim) tartalmazza a szóbanforgó kritikát.

.517 Dokumentum Az alábbiakban azt a három 1946-ból datált levelet mutatjuk be (kettó't Mannheimtó'l, egyet pedig Lukácstól), amelyek a szóbanforgó publikációk körül felmerült kérdéseket tisztázandó Íródtak. E levelek ma elsó'sorban irodalomtörténeti szempontból jelentenek értékes dokumentumot. A leveleket a MTA Filozófiai Intézet Lukács Archívum és könyvtára gondozza.

(A The International Library., levélpapírján) Kedves Lukács 1946. október 28.

bocsásson meg, hogy angolul írok Önnek; de meg szeretném kímélni attól, hogy kézírásomat ki kelljen betűznie. Ön természetesen azon a nyelven válaszol, ami kellemes.

Levelem megírásában az a cél vezetett, hogy megkérjem Önt, ajánlaná-e az angol és az amerikai olvasók számára egy, vagy két olyan könyvét, amit már publikált angolul. Hogy tudja, én egy sorozatot9 szerkesztek. A sorozat prospektusát egy külön levélben küldöm el önnek. A kiadóval egyetértésben az a tervünk, hogy egy tudományos szintű platformot hozunk létre, amely minden nemzetet és nézetet reprezentálna. Úgy tudom, hogy Ön mostanában írt és publikált két munkát, egy német irodalomszociológiát oroszul és németül egy szociológiai tanulmányt G. Kellerről. 10 Amennyiben érdekli a javaslatom, örülnék annak, ha a német kiadás kópiáját megkaphatnám. Persze ez esetben sem egyedül döntenék, hanem a szerkesztőség beleegyezésével, de biztosíthatom, hogy mind a szerkesztőség, mind jómagam a legnagyobb megbecsülésben és figyelemben részesítenénk az Ön munkáját.

És nagyon hálás lennék azért is, ha felhívná a figyelmemet 2—5 a háború idején Szovjetoroszországban publikált olyan könyvre, amelyeket szívesen látna a Library-sorozatban, és Lásd a 7. jegyzetet.

1 understand you have recently written and published both in Russian and German a Sociology of German Literature, and a Sociological Study on G. Keller.

518 Dokumentum amelyeket mint a szovjet tudósok reprezentatív teljesítményét ajánlhatnánk az előítéletmentes olvasóknak. Mindenekelőtt a történelem, a nevelés, a külpolitika témakörében írt könyveket szeretnénk kiadni, de bármilyen más témáról is szó lehet, ami egyáltalán érdekelhet bennünket. 1 1 Magunkról csak annyit: akár egy egész könyvet is írhatnék, ha be akarnék számolni arról, hogy mi minden történt velünk, de visszafogom magam, s csupán azt említem meg, hogy szerencsésen túléltük a háborút. Feleségem praktizáló pszichoanalitikus,1 2 tagja a Brit Pszichoanalítikai Társaságnak. Engem nemrégen neveztek ki a Londoni Egyetem Nevelési Tanszékére, ahol filozófiát és nevelésszociológiát adok elő.

De persze én továbbra is szociológus maradok, csakhogy most mégis egy gyorsan fejlődő terület művelését tartom a leggyümölcsözőbbnek.

Hálás lennék, ha megtudhatnék valamit Önről, feleségéről és a gyerekekről 13 valamint Herbertről és Annáról. 1 4 Meleg szeretettel üdvözlöm mindannyiokat.

Örökké az Ön híve Mannheim Károly I ' I should also grateful if you were to draw my attention to - from 2 - 5 books, which you would like to see included in the Library, since the latter would be able to communicate to an unbiased world readership, some of the representative achievements of Soviet scholarship. I should like preferably to see, books on History, Education, Foreign Policy, but any other topic which fits in to the framework of the library, would interest us.

II Mannheimné, Láng Júlia, filozófiai-pszichológiai tanulmányait a budapesti egyetem Bölcsészettudományi Karán végezte az 1911 —16.

közötti években. Jelentős szerepe volt abban, hogy férje a 30-as évek közepétől nagy érdeklődéssel tanulmányozta Freudot és a pszichoanalízist megpróbálta alkalmazni a szociológiában.

Mannheim itt Lukács második felesége Jánossyné, Bortstieber Gertrúd és az ő első házasságából származó gyermekei, Jánossy Ferenc, Anna és Lajos iránt érdeklődik.

Herbert = Balázs Béla, Anna = Schlamadingerné, Hamvassy Anna, Balázs második felesége.

.519 Dokumentum Kedves Mannheim15 Budapest, 13. XI. 1946 Nagyon köszönöm levelét és a szívélyes felkérést dolgaim angol kiadására. Az esszék, amelyeket Ön említ egy egységes komplexumot képeznek „A német irodalom két évszázada" címen egységes műként lennének kiadhatók. 16 Van egy technikai jellegű kérdésem: vajon nem lehetne-e az összes esszét egyetlen kötetben (összesen mintegy 650 gépelt oldal terjedelemben) kiadni, vagy ami nem lenne előnyös, két kötetet csinálni belőle. Ez utóbbi esetben az első kötet címe „Goethe és kora" lehetne (a kötet már megjelent magyarul), 17 a második köteté pedig „A német realizmus a XIX—XX. században".

Az esszék Wertherrel, Wilhelm Meister tanulóéveivel, Schiller és Goethe levélváltásával. Schillernek a modern irodalomelméletével, Hölderlin Hyperion-jával, a Fausttal (ez önmagában 120 gépelt oldalt tesz ki), Heinrich von Kleist tragédiáival, Eichendorffal, Georg Büchnerrel, Heinével, Gottfried Kellerrel, Wilhelm Reabeval, Arnold Zweiggel, Thomas Mannal foglalkoznak. Abban az esetben, ha a kétrészes megoldásra kerülne sor, a második kötet a Kleist-esszével kezdődhetne. A tanulmányok nagyrészt már megjelentek a német nyelvű „Internationale Literatur"-ban, kivéve a Büchner-t, ami a „Das Wort" című folyóiratban látott napvilágot, valamint a Werther-t és az utolsó három Faust-tanulmányt, ezek ugyanis német nyelven eddig még nem jelentek meg. 18 Minderről azért A levél eredeti nyelve német.

' 6 Die Essays, die Sie erwaehnen, bilden einen einheitlichen Komplex und könnten als ein einheitlichen Werk unter dem Titel: „Zwei Jahrhunderte deutsche Literatur" herausgegeben werden.

' 7 V ö. Lukács György: Goethe és kora, Bp. 1946.Pages:   || 2 |


Similar works:

«Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org ADANA UNIVERSTY – INDUSTRY JOINT RESEARCH CENTER INTRODUCTIN TO FERTILIZER INDUSTRIES BY TAREK ISMAIL KAKHIA Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org ADANA UNIVERSTY – INDUSTRY JOINT RESEARCH CENTER page Item 3 Fertilizer 71 N P K rating 17 Fertilizers Inorganic Acids: 21 Sulfur 53 Sulfur Dioxide 11 Sulfur Trioxide 44 Sulfuric Acid 35 Nitrogen 35 Liquid Nitrogen 37 Nitrogen Cycle 51...»

«Incident At Willow Creek Drive different numbers for lyrics and months about a opening years that Incident at Willow Creek opting your store for your international value. I includes tax improvement on the company, another back of a letter that people about expenditure and shift, the interest in the living time, all customer because including home, curtains in accessorizing agencies, advised carrier heads, and an small processes tied to take defeated. A lender for all real form of Partnership...»

«Characterisation of glacio-cemical and glaciometeorological parameters of Amundsenisen, Dronning Maud Land, Antarctica Fidan G6ktas Ber. Polarforsch. Meeresforsch. 425 (2002) ISSN 1618 31 93 Fidan GÃkta Alfred-Wegener-Institut füPolarund Meeresforschung D-27568 Bremerhaven Dissertation, vorgelegt dem Fachbereich 5 (Geowissenschaften) der Universitiit Bremen zur Erlangung des Grades eines Doktors der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.) i m M i r z 2002. Contents Zusammenfassung 5 Summary 7 1...»

«ABSTRACT The dissertation attempts to study the importance attributed to woman in the domestic forefront based on the popular biblical notion, “Every wise woman buildeth her house: but the foolish plucketh it down with her hands”. (Proverbs 14:1) It presents the study of selected women from the galore of exemplary women of the Holy Bible who were virtuous and subsequently became successful in building their families in contrast with the vicious women who failed in discharging familial and...»

«COUTTS MULTI ASSET FUND PLC Offene Umbrella-Investmentgesellschaft mit getrennt haftenden Teilfonds Nach irischem Recht errichtetes Unternehmen mit beschränkter Haftung, das als offene UmbrellaInvestmentgesellschaft mit variablem Kapital unter der Nummer 509679 eingetragen wurde VERKAUFSPROSPEKT Dieser Verkaufsprospekt datiert vom 28. Oktober 2014 Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, die im Abschnitt „Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft“ aufgeführt sind, übernehmen...»

«Safeguarding Teenage Intimate Relationships (STIR) Connecting online and offline contexts and risks Briefing Paper 5: Young People’s Perspectives on Interpersonal Violence and Abuse in Intimate Relationships Funded by DAPHNE III European Commission This briefing paper reports findings from interviews undertaken with young people in five European countries on their experience of: online and offline control and surveillance; sending sexual images (‘sexting’) and sexual pressure and physical...»

«24 flight booking 24 flight booking Cheap Flights bis zu -50% | Cheap-Flights.Fluege.de Cheap Flights aller Airlines ab 19 im Vergleich. Cheap Flights buchen aircanada.com Cancelling a booking online Which bookings can be cancelled online You may cancel your booking online if: You originally booked your flight on aircanada.com; You are cancelling your British Airways Manage My Booking Check in online, print boarding passes and manage your British Airways booking. Specify dietary requirements,...»

«Irmgard Eisenbach-Stangl Arno Pilgram Christine Reidl Wiener Drogenpolitik 1970 bis 2005. Außenund Innenansichten Wiener Drogenpolitik 1970 bis 2005. Außenund Innenansichten Wiener Drogenpolitik 1970 bis 2005. Außenund Innenansichten Irmgard Eisenbach-Stangl Arno Pilgram Christine Reidl Die Studie wurde mit Unterstützung der Suchtund Drogenkoordination Wien und der Kulturabteilung der Stadt Wien, Wissenschaftsund Forschungsförderung, durchgeführt. Europäisches Zentrum für...»

«©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at Ann. Naturhist. Mus. W ien, B 111 5-12 Wien, März 2010 Sitala rumbangensis E. S m i t h, 1895 (Mollusca, Pulmonata) an unexpected inhabitant of the Zoo in Vienna A. A. Schileyko* Abstract A tropical species o f land snails has been found in the Zoo o f Vienna. This species has been described from Kalimantan under the name Sitala rumbangensis E. S m i t h, 1895. The anatomical investigation has shown that actually this...»

«Program Evaluation The Institute for Study Abroad, Butler University (IFSA-Butler) Site: Buenos Aires, Argentina Program: Argentine Universities Program (AUP) Dates: June 8-13, 2014 PROGRAM OVERVIEW IFSA-Butler Argentine Universities Program is an advanced level Spanish semester or academic year study abroad program in Buenos Aires in association with Universidad Católica Argentina (UCA), Universidad de Buenos Aires (UBA), Universidad del Salvador (USAL), Universidad Torcuato Di Tella (Di...»

«Integrationsmöglichkeiten einer SwingAnwendung in Eclipse am Beispiel des abaXX Process Modelers Diplomarbeit im Studiengang Medieninformatik der Fachhochschule Stuttgart – Hochschule der Medien Autor: Martin Brenda Vorgelegt: 28.02.2006 1. Prüfer: Prof. Dr. Johannes Maucher 2. Prüfer: Dipl. Math. Harald Gliebe Eidesstattliche Erklärung Eidesstattliche Erklärung Ich erkläre hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Diplomarbeit selbständig und ohne fremde Hilfe verfasst habe und...»

«Chancen erkennen – Perspektiven schaffen – Integration ermöglichen Bericht der Robert Bosch Expertenkommission zur Neuausrichtung der Flüchtlingspolitik Vorsitz: Armin Laschet Exemplar zur Voransicht Chancen erkennen – Perspektiven schaffen – Integration ermöglichen Bericht der Robert Bosch Expertenkommission zur Neuausrichtung der Flüchtlingspolitik Armin Laschet, Vorsitz Stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU, Fraktionsund Landesvorsitzender der CDU Nordrhein-Westfalen und...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.