WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 |

«ETO: 39:745.54 CONFERENCE PAPER DÍSZÍTETT EMLÉKLAPOK A BÁCSKÁBÓL Verebélyi Kincső Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Folklore Tanszéke, ...»

-- [ Page 1 ] --

HUNG. KÖZL. 17. ÉVF. 3-4. (64-65.) SZ. 359-77. L.

NOVI SAD - ÚJVIDÉK 1985. JÚNIUS-SZEPTEMBER _c _

ETO: 39:745.54 CONFERENCE PAPER

DÍSZÍTETT EMLÉKLAPOK A BÁCSKÁBÓL

Verebélyi Kincső

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Folklore

Tanszéke, Budapest.

Magyarország

Közlésre elfogadva: 1985. december 10.

A budapesti Néprajzi Múzeum Rajztárában van

néhány kézzel festett és németül írt olyan emléklap, amely figyelmet érdemel, annál is inkább, mert e műfaj a nemzetközi szakirodalomban ismert, a magyar nyelvterületről azonban nemigen kerültek elő eddig párhuzamai. így a hazai kutatás sem foglalkozott - legfeljebb elvétve - velük. E bemutatás kiindulópontjául szolgáló emléklapok - kilenc darab - 1904. folyamán Holzmann Ignácz tanító ajándékaként kerültek a múzeum gyűjteményébe, a bejegyzések szerint Torzsa, Bács-Bodrog megyei

községből. 1 Hét lapon a bal alsó sarokban a díszítményen kívül ceruzával írt jelzés található:

háromszor szerepel Georg Metz, Feketehegy, 1868;

egyszer Georg Metz, Cservenka, egyszer Metz György, Cservenka, egyszer pecséttel nyomva Georg Metz, Cservenka, Bácska. Egy lap jelzetlen, egy lapon pedig Josef Taffe, Torzsa jelzés olvasható.

A leltárkönyvi bejegyzésekben sem a készítőre, sem a használatra vonatkozó további felvilágosítás nem található. A lapokon található jelzések alapján annyi kikövetkeztethető, hogy körülbelül 1868-78 között az említett három községben (Torzsa, Cservenka, Feketehegy) a németajkú lakosok számára Metz György - talán cservenkai lakos díszes festett emléklapokat készített. A lapok mérete több-kevesebb eltéréssel 38x26 cm. A lapok széleitől néhány cm-rel beljebb vékony voVEREBÉLYI KINCSŐ nalkeret látható. A kereten belüli felületet díszíti a szöveg és az ornamentika. Az egyetlen, Josef Taffe által szignált (?) kép díszítése nemigen tér el Metz György képeiétői, így a továbbiakban valamennyit együtt tárgyaljuk. A képek - egy kivételével - keresztelői, illetve halotti emléklapok, a kivétel pedig tréfás kocsmai feliratot tartalmaz.

Figyelmet érdemel az a jelenség, hogy a lapok nem keresztelői ajándékként készültek, mert a megörökíteni kívánt születési időpont - néha ugyanazon a lapon több gyermeké is - jóval korábbi, évekkel, olykor évtizedekkel is, mint az készítés időpontja.

Ez a különbség a lapok funkciójának kérdését veti fel. A nemzetközi kutatás megállapítása szerint ugyanis, elsősorban német nyelvterületen, a XVI.

század vége óta adatolható az a szokás, miszerint a keresztszülők a keresztelői ajándékként adott pénzérmét, "szerencsepénzt" emléklap kíséretében, abba belehajtogatva adták át a szülőknek, s körülbelül a gyermek házasságkötésének idejéig megőrizték, bizonyos óvó, védőfunkciót is tulajdonítva neki.2 A legrégibb kézzel írt keresztelői jókívánság 1593-ból, az elszászi Zabernből származik. A XVII. századtól kezdve azután a keresztlevél, amely dokumentum és emléklap is egyben, különféle formákban létezett körülbelül a XIX.

század végig. Míg kezdetben az emléklap-ajándékozás elsősorban polgári körökben divatozott, a későbbiekben mind a katolikusok, mind a protestánsok között egyre általánosabbá vált. A lapok díszítésének technikája és mértéke, csakúgy mint a formája is, vidékenként változó, a kor művészi közízlését és a lokális divatokat ötvözve. Pfalzban, Elzászban és Svájcban, de például az Eger mellékén is a XVIII-XIX. században a keresztelői emléklapok díszítése a népművészet sajátos ágává fejlődött. Egyházi személyek mellett keresztelői lapokat írhattak, festhettek jegyzők, illetve a szépírásban és a festési technikában jártas más specialisták is, például a Fekete-erdőben óraszámlap-festők, vagy ún. Briefmaler-ek és mások.

A kézzel díszített lapok mellett más technikával DÍSZÍTETT EMLÉKLAPOK A BÁCSKÁBÓL 361 kivitelezett formák is ismertek, a kézzel színezett metszetektől, a különféle collage-okig. A kézzel - vagy más díszítőeljárással - dekorált emléklapok között a keresztelői levelek mellett előfordulnak más jeles alkalomhoz kötődő lapok is, pl. konfirmációs-, házasságkötési, halálozási emléklapok, a katonasághoz való besorozást megörökítő, vagy a barátságot dokumentáló emléklapok, szentképek, kegyképek, vagy jókívánságot kifejező díszített lapok is.

A mai magyarországi németekre vonatkozó szak irodalom nem ír le olyan esetet - ismereteink szerint-, hogy a keresztelői emléklapot szokás kellékenként használták. Az itt bemutatott néhány bácskai példány elemzése sem tesz lehetővé ilyen félté telezést.

A Georg METZ és Josef TAFFE által készített lapok általános jellemzője az, hogy az okmányoknak megfelelő tömörséggel fogalmazott szövegeket erőteljes díszítés veszi körül. A tartalmi és formai elemeket vizsgálva három szempontot vehetünk figye

lembe:

1. a tartalmi elemeket, illetve a tartalom megszövegezését ;

2. a képi kompozíció összetevőit;

3. a tárgytípust.

A tartalom szerveződését illetően a további összetevők mutathatók ki:

l/a. Cím: Geburtsschein, Todesschein, stb.

A Cím - születési emléklap, halotti emléklap, stb. - olykor el is maradhat;

1/b. Nevek és személyi adatok: az újszülött, a szülők és keresztszülők nevét és adatait kisebb, külön egységként megfogalmazó szövegrészek;

1/c. Fohász, ima, jókívánság, szentencia, stb.

A képi megjelenési forma ugyancsak több összetevőből alakul ki:

362 VEREBÉLYI KINCSŐ 2/a. Betűtípus, íráskép, tördelés;

2/b. Díszítmény-elemek, ezek síkbeli elrendezése és színezése.

A keresztelői emléklapok funkcióinak vizsgálata alapján vonhatunk le következtetéseket arra, hogy

milyen tárgykategóriába is tartozhatnak e lapok:

3/a. Az emléklap mint szokások tárgyi kelléke;

3/b. Az emléklap, mint falidísz.

Vizsgálatunk tehát szövegtörténeti, képtörténeti és tárgytörténeti összefüggésekre is kitér, szem előtt tartva az európai művelődéstörténet által nyújtott párhuzamokkal való egybevetés lehetőségét.

A tartalmi egységek közül a személyi adatok a legfontosabbak. Az újszülött és a keresztszülők adatai elmaradhatatlanok. Egy esetben például a szülők adatai már a kereten kívülre kerültek.

Nyolc keresztelői lap közül négyen szerepel "cím", négyen nem. Ima a nyolc lap közül hármon fordul elő. Ami a tartalmi egységek elkülönítését illeti, a cím mindig külön, a többi szövegrésztől jól elválasztva fogalmazódik meg. A személyi adatok követik a címet, a felsorolás sorrendjében az újszülötté az elsőség, ezt öt esetben a szülőké követi, három esetben a keresztszülőké. Az adatok felsorolása lehet tagolt (ezt három példa bizonyítja) és lehet folyamatos, mint a többi öt lapon. A kivételt képező kocsmai tréfás feliratnál a rímes szöveg tagolatlanul, folyamatosan írt.

Meg kell említeni, hogy az újszülött adatai között szerepel a születés és elhalálozás dátuma, ezenkívül három lapon az "1868" külön kiemelten is fel van tüntetve. Ez az időpont nem azonos a születés dátumával, későbbi annál. Egy alkalommal a kiemelten is feltüntetett évszám - 1872 - megegyezik a születés dátumával, három esetben a kereten kívül Metz kézírásos szignója és a megjelölt helységnév mellett van az 1868-as évszám feltüntetve. (Talán a helytörténet pontosabb ismerete felvilágosítást adhatna arra nézve, hogy DÍSZÍTETT EMLÉKLAPOK A BÁCSKÁBÓL 1868 miért olyan kitüntetett jelentőségű a születési emléklapok készítése szempontjából.) A szövegekről "felirat" értelemben beszélhetünk, ennek megfelelően kerülhet sor az adatok közlésmódjának, az évszámoknak, monogramoknak a vizsgálatára, minthogy azoknak is hírértéke van ebben a szövegkörnyezetben. Ugyanakkor a feliratfélék sajátos esetéről van itt szó, mert a szövegközlemény hordozója nem használati tárgy, mint a boroskancsók, dísztörölközők, kézbeli kendők stb. feliratai esetében. Azt is mondhatjuk, hogy tisztán kommunikációs értelemben itt magát a papírt nem tekintjük tárgynak, csak a képet, mint tárgytípust.

Jóllehet szó szerinti értelemben a bácskai emléklapokon nincs megfogalmazott jókívánság, implicit azonban beleértődik a még csupán adatokat tartalmazó szövegbe is. így lapjaink lényegében beletartoznak azoknak az írásos formában megjelenített jókívánságoknak a csoportjába is, amelyek hátterében a szó, még pontosabban az ima mágikus erejébe vetett hit húzódik meg, s amelyeknek számtalan megjelenési formája ismert a kegyképtől a háziáldásig és falvédőig. A felirat jellegű szövegeknek - amelyeknek igen régi múltjuk van

- a megformáltság fokától függően népköltészeti értéke is lehet. Egy keresztelői lapon jókívánság, illetve ima, két keresztelői és halálozási lapon három versszaknyinak nevezhető imaféle vagy szentencia (egyszer egy lapon két versszak), és egy tréfás rigmus a kocsmai köszöntőlapon olvasható.

A mondatnyi szövegek 4,6, 8 soros ritmizált versként értelmezhető egyszerű kijelentések. A hétköznapi közleményektől a ritmizáltság révén különböznek formulaszerűen hatnak. Ezeknek az elmei poétikai formáknak a párhuzamait a magyar folklorisztikai szakirodalom a sírfeliratok esetében dolgozta fel, a leginkább egyébként nemigen foglalkozott velük.3

2. A felsorolt tartalmi egységek németül, gót betűs kézírással jelennek meg a lapokon. Ha

VEREBÉLYI KINCSŐ

összehasonlítjuk a kereten kívüli névaláírás latin és gót betűs változatait és a kereten belül írt szöveg betűformáit, észrevehetjük a különbséget a hétköznapi írásmód és szépírás között, jóllehet a szépírás esetünkben már egyszerűbb formákat mutat ahhoz képest, ahogyan a kalligrafikus írás virágkorában a XVII-XVIII. században megjelent. A kalligrafikus írásmód példáival ma gyarországi német és magyar nyelvű, kézzel írott hivatalos iratanyagban, például céhleveleken, bizonyítványokon is találkozhatunk; a szépírás a magyarországi oktatás programjában is szerepelt. 4 Itt egyelőre meg kell elégednünk azzal, hogy csupán utalunk az íráskultúra ilyen jellegű párhuzamaira. Nevezetesen arra gondolunk, hogy a könyvnyomtatás kialakulása utáni időszakban a szépírás sajátos virágzását a kutatás a XVII.

századi augsburgi írásművészek tevékenységéhez köti, aki a betűformák barokk ornamensekkel való kidíszítésére adtak mintát, amelyeket ábécés könyvekben tettek közzé. Ezek a szépírás-mintakönyvek iskolamesterek közvetítésével terjedtek el, és adott helyen, például Svájcban, a népművészeti ornamentika elemeivel gazdagodtak.5 Szépírással és rajzolt mintákkal díszített füzetlapok, alkalmi köszöntő versek elsősorban szülők számára Európa-szerte ismertek voltak. Néhány hazai változatról is tudunk. Példaként Zichy Pál 1814-ből származó füzeteinek címoJdalait 6, vagy Patay József 1853-ból származó magyar nyelvű névnapi köszöntőt tartalmazó díszes emléklapját említjük.7 A bácskai keresztleveleken a betűk különleges cifrázására nem került sor, de a betűk műves kivitelezésében tetten érhető a hétköznapi írásmódtól való megkülönböztetés szándéka.

A betűk típusa, nagysága, az írott szöveg tördelése első pillantásra úgy tűnik, hogy követi a tartalmilag kiemelni kívánt részeket.Alaposabb szemügyre vétel után azonban kiderül, hogy a tartalométól különböző vizuális szempontok az irányadóak a betűnagyság kiválasztásánál és a sorok tördelésénél. Ez nemcsak a ritmikus szövegek folyamatos írásánál szembeszökő, hanem az DÍSZÍTETT EMLÉKLAPOK A BÁCSKÁBÓL adatok közlésénél is. A gyakorlatlan grafikus nem tudja szemmel felmérni az írás számára rendelkezésre álló felületet, és ahhoz komponálni az írott sorokat. Az előre megadott formák, felületek kitöltésének szándéka, a szimmetrikus elrendezés tiszteletben tartása érvényesül még annak árán is, hogy a tartalmilag azonos jelentőségű szövegrészek vizuálisan különböző értékkel jelennek meg. (Elválasztott névnél a második rész kisebb betűvel íródik, mint az első rész, stb.) A lapokon dísz és zárólécek, grafikai eszközökkel dekoratív formákból kialakított keretek jól elhatárolják egymástól a díszítményeknek és a szövegeknek szánt felületrészeket. Hat lapon ez az elsődleges tagolás vízsszintes: a lap felső harmada - sőt fele - a dekoráció helye, míg alul középen egy tömbben helyeződik el a szöveg. Egy esetben a tagolás függőleges és szimmetrikus, két esetben olyan hármas tagolással találkozunk, ahol egy négyszögbe illesztett egyenlőszárú háromszög csúcsain rajzolódnak ki a végül is ugyancsak szimmetrikus és egyszersmind egymással is azonos díszítmény-egységek. Az utóbbi két kompozíciós forma azért érdekes, mert jól érzékelhetjük, hogy a díszítés előbb készülhetett el, mint a megrendelés. Az előre elkészített formát azután a megrendelő adottságai szerint kellett kitölteni.

Azt is mondhatnánk, hogy a díszített lapon a képmező beosztását, értékét a díszítmény, nem pedig a tartalom határozza meg.

A díszítmények elemkészlete nem túl gazdag, ugyanakkor változatok képzésére alkalmas.Pages:   || 2 | 3 |


Similar works:

«NEUNTES KAPITEL: DER AUSBAU DER UNIVERSALITÄT, 1974-89 Ivo Lapenna verließ den Vorstand nicht allein. Erik Carlén hatte schon zuvor an­ gekündigt, dass er aus Altersgründen nicht weitermachen wollte. John Wells war nicht in das Komitato gewählt worden, außerdem hatte Lapenna befürchtet, Wells würde trotz Loyalitätsbeteuerung doch seinen Jugendfreund Tonkin unter­ stützen.1 Generalsekretär Günther Becker gehörte zu den treuesten Anhängern Lapennas, aber schon 1968 hatte Lapenna...»

«RAUL MOARQUECH FERRERA-BALANQUET 312 N. Buchanan Blvd. Apt 103 Durham, North Carolina, 27701 919-810-4380 raulmoarquech@gmail.com www.cartodigital.org/moarquech www.moarquech.wordpress.com PROFILE Interdisciplinary artist, writer, educator, program director, curator, and Fulbright scholar committed to exploring and supporting the dynamic interplay between culture and creative expression, and to amplifying diverse artistic voices. Qualifications include MFA in Intermedia Arts, PhD in Romance...»

«Fierté Sudbury Pride The Fierté Sudbury Pride Board welcomes you to the 2014 Pride Week Festival! We are pleased to present an action packed week filled with diversity, community, and fun. As a not-for-profit organization, we have dedicated ourselves to supporting, educating and celebrating the lesbian, gay, bisexual, transgender, two spirit, queer, questioning community and all of our allies in the Greater City of Sudbury and surrounding areas. Our volunteers devote many hours to grow and...»

«Nasihatnameler, İcmal Defterleri, and the Timar-Holding Ottoman Elite in the Late Sixteenth Century Linda T. Darling* XVI. Yüzyılın Sonunda İcmal Defterleri, Nasihatnameler ve Timar Sahibi Osmanlı Eliti Öz Bu makale, icmal defterlerine göre Osmanlı elitinin bir bölümünün değişen kimliklerini incelemektedir. Çalışmada, XVI. yüzyılın sonlarında siyasetname yazarlarının tımar sisteminin çöküşü ve Osmanlı elitinin kompozisyonundaki değişim hakkında yazdıklarına...»

«5 – 8 June 2011 Salzburg Austria CONFERENCE PROGRAM AND ABSTRACTS Edited by: Hans Egger © Geologische Bundesanstalt Berichte der Geologischen Bundesanstalt 85 ISSN 1017-8880 BIBLIOGRAPHIC REFERENCE Hans Egger, 2011. Climate and Biota of the Early Paleogene, Conference Program and Abstracts, 5 – 8 June 2011, Salzburg, Austria. Berichte der Geologischen Bundesanstalt, 85, 174 p., Wien ISSN 1017-8880 This work is subject to copyrights. All rights are reserved. © Geologische Bundesanstalt,...»

«International Journal of Humanities and Social Science Vol. 4, No. 11; September 2014 Psychic Journey towards Inner Freedom: Margaret Laurence’s a Bird in the House Dr. Yousef. A. N. Aldalabeeh Assistant Professor Al-albayt University Language Center Jordan Mafraq Abstract The paper takes up the Canadian woman writer Margaret Laurence, especially her A Bird in the House, to analyse how self-reflexivity works to explore identity and culture ethos. Being a writer who comes from a varied...»

«Den Ydmyge Amulet Humaran Trilogien Den ydmyge amulet (Humaran-trilogien #1) 1 Signing the consumption but spending untruths can find reduce them of verifying the $120K for debt and making few. Your value can be large, to serve the best. Than this answer words of the many list internet, you may even reveal you to them severely. Den ydmyge amulet (Humarantrilogien #1) For you are in all impulse at Den ydmyge amulet (Humaran-trilogien #1) this field for promoting eligible, I will worry future to...»

«TransmissionCode 2007 – Anhang D2 Teil 2 TransmissionCode 2007 Anhang D2 Teil 2 Anforderungen für die Umsetzung des SRL-Poolkonzepts zwischen ÜNB und Anbietern Anbieteranforderungen SRL-Poolkonzept November 2009 © Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE (FNN) Bismarckstr. 33, 10625 Berlin Telefon: + 49 (0) 30 3838687 0 Fax: + 49 (0) 30 3838687 7 E-Mail: fnn@vde.com www.vde.com/fnn Internet: © Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE (FNN) November 2009 Seite 1 von 47 TransmissionCode 2007 –...»

«Уроки мастерства Научитесь создавать точ ные модели насекомых и растений Овладейте различными методами раскраски и на ложения текстур Освойте принципы ком поновки элементов и осве щения сцены Получите изображение, которое не отличить от фо тографии Билл Флеминг...»

«cepInput 13 | 2015 Reform des EU-Emissionshandels Vier Kernanforderungen Nima Nader & Götz Reichert © istock / Getty Image Bei der geplanten Überarbeitung der Richtlinie über das EU-Emissionshandelssystem (EU-ETS) sollte die EU folgende vier Kernanforderungen berücksichtigen: Die EU sollte auch nach 2020 kostenlose Zertifikate an abwanderungsgefährdete Unternehmen vergeben, um eine Verlagerung der CO2-Emissionen in Nicht-EU-Länder zu verhindern. Die EU sollte zusätzliche CO2-Reduktionen...»

«TheronSight 02/2011 Quo Vadis, Sales? TheronSight 02/2011 Quo Vadis, Sales? Systematic mismanagement of the value chain of integrated electricity suppliers Page 13 Quo Vadis, Sales? Systematische Fehlsteuerung der Wertschöpfungskette bei integrierten Stromversorgern Seit einiger Zeit streitet die Energiewirtschaft, ob die Erzeugung oder der Vertrieb den größeren Teil der Wertschöpfung für ein Energieversorgungsunternehmen schaffen – ähnlich wie in der Bankenwelt vor zwei Jahrzehnten der...»

«223rd Annual AAS Meeting Washington, DC – January, 2014 Meeting Abstracts 90 – HAD I: Origin of Structure and the 111 – Interstellar Medium & Dust I Expanding Universe 112 – Nearby Dwarf & Irregular Galaxies 91 – HAD II: From Barnard's Star to the 113 – Novae, Dwarf Novae and Evolved Stars Kepler Mission: Searching for Low Mass 114 – Pulsars & Neutron Stars I Companions to Stars 115 – QSOs, AGN 100 – Welcome Address 116 – Results from the Pan-STARRS1 Surveys 101 – Kavli...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.