WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 |

«A december 6-i Mikulás, a karácsony és a hűsvét ünneplésében ma városon és falun egyaránt elterjedt, szinte homogenizálódott ...»

-- [ Page 1 ] --

HUNG. KÖZL. 17. ÉVE'. 3-4. (64-65.) SZ. 343-58. L.

NOVI SAD - ÚJVIDÉK 1985. JÚNIUS-SZEPTEMBER

ETO: 398.33 CONFERENCE PAPER

INTERETNIKUS KAPCSOLATOK A JELES NAPI

SZOKÁSOKBAN

Tátrai Zsuzsanna

A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi

Kutatócsoportja, Budapest

Magyarország

Közlésre elfogadva: 1985. december 10.

A december 6-i Mikulás, a karácsony és a hűsvét ünneplésében ma városon és falun egyaránt elterjedt, szinte homogenizálódott szokásformák alakultak ki. E szokásoknak egy-egy jellegzetes elemét a megkérdezettek ősinek, emberemlékezet óta meglévőnek tartják, holott esetleg még száz esztendőnyi időre sem tekintenek vissza.

így van ez a Mikulás mai, jellegzetes ünneplésével is. Az elnevezés legkorábbi előfordulása az Akadémiai Nagyszótár cédulaanyagában található 1856-ból. Az irodalomban Jókai Mór használta először. Családi szokás leírásaként a legkorábbi adat 1878-ból való. A múlt század 60-as, 70-es éveiben a Mikulás szó annyira nem volt elterjedt, hogy az akkor megjelent szótárakban még nem szerepelt. A szó maga cseh, a szokást azonban a kutatás osztrák eredetűnek tartja. Meghonosodása a városi polgárság körében kezdődött, a falusi értelmiségen keresztül jutott el a parasztsághoz. Népszerűsítésében az óvodáknak és az iskoláknak is nagy szerepet kell tulajdonítanunk. A télapó elnevezésére a századfordulótól vannak már adatok, mint a telet megszemélyesítő alak vagy bábu megnevezésére. Tudatos alkalmazása korunkban összefügg az orosz "ded moroz" tükörfordításával. A Mikulást kísérő ördögalak krampusz megnevezését a nyelvészek bajor-osztrák 344 TÁTRAI ZSUZSANNA eredetűnek tartják. Az egyik értelmezés szerint a karom, horog, kampó jelentésű szónak a latinos "us" végződéssel kialakult formája; a másik értelmezés szerint "Krumm Fu9" = görbe lábú, sátánra utaló szó vált a magyar nyelvben krampusszá.

Ez a szó, akárcsak a Mikulás, a múlt század közepe táján bukkant fel a magyar nyelvben. (1.) A láncot csörgető, ijesztő krampusz alakja nem volt ismeretlen a magyar Miklós-napi szokásokban. A Dunántúlon a közelmúltig élt az a szokás, hogy Miklós napján a legények, sőt nős férfiak is bekormozott arccal, láncot csörgetve ijesztgették a gyerekeket és a nagyobb lányokat is. A szokás régi voltát igazolja a Csepreg városából, 1785-ből való tilalom: "Minekutána ősi időktől fogva tapasztaltatott, hogy némelyek a lakosok közül a szent Miklós püspök napja előtt való estvéli vagy éjszakai időben különféle öltözetekben és álarcokban járnak házról-házra, s a gyenge gyermekeket is helyes elmével ellenkező ijesztő, csúfos figurákkal rettegettetik, keményen meghagyatik, hogy senki a lakosok közül úgy gyermekeinek, mint alattvalóinak ezentúl meg ne bátorkodjék engedni szent Miklós előtt este az ily színes öltözetekben való járást."

(2.) At Osztrák Néprajzi Atlasz tanúsága szerint a magyar nyelvterülettel határos részeken

a Mikulás elnevezése igen hasonló a magyarhoz:

Miglás, Miggelas, Migle. Ausztria más részein Santaklos, Klos, a Fehér, vagy a Püspök elnevezés él. A hazai un. láncos Miklóshoz hasonló szokásra is számos adat van. (3.) A láncos Miklós és a mai Mikulás alak között átmeneti figurát képvisel az a szegedi változat, amely 1867ből való és így szól: "Szép azt a Mikulást látni hosszú fehér ruhában, széles szürke szakállal, fehér hajjal, lánccal, elül-hátul lelógó, misemondó aranyos ruhában. A nyelve egy rőfnyire kilóg. Aki ettől meg nem ijed,megijed attól a sok nyírfavirgácstól, amit az ölében hord. Hogyne

INTERETNIKUS KAPCSOLATOK.

félne tőle a rossz szófogadatlan fiú, mikor a jó gyermekek ugyancsak reszketve merik nézni, pedig az ő számukra is van egy garaboly a Mikulás karján tele mindenféle jó dolgokkal." Ez a Mikulás, miután verses párbeszédet folytatott a gazdával, megcsörgette a láncot, a gyerekeket pedig megimádkoz tatta. A kitisztított csizmákat is megszemlélte, melyek azután éjszakára az ablakba kerültek.(4.) Dugonics András örökítette meg azt a szólást, hogy "Fél, mint a német gyermekek szent Miklóstól" és a fentiekhez hasonló szokást is leírt, itt azonban a püspökruhás alako kodó mellett még az ördögöt megszemélyesítő alakoskodóról is tudósított. (5.) A jugoszláviai magyar falvakbői származó néhány adat is a szokás újabb voltát igazolja. Pl. Pénovátz Antal Pacsérról írja: "Családon belüli ünnep. A reformátusok közt régen se volt, ma sincs különösebb jelentősége, hacsak az nem,hogy az esztendő egyetlen napja, amikor nem kell a gyerekeket noszogatni a cipőpucolásra, mert Mikulás csak fényesre pucolt cipőbe rakja az ajándékokat." (6.) Borús Rózsa Topolyáról így ír: "Az idősebb 80-90 éves adatközlők nem emlegetik a gyerekek megajándékozását a Miklós napot megelőző estén. Valószínűleg az utolsó 60-70 évben vált általánossá. Egész éven

át meg tudta a szülő váltani gyermekei csintalanságát a fenyegetéssel:

- Nem hoz semmit a Mikulás!

- Nem hoz semmit a Jézuska!

December 5-én estefelé a gyerekek hozzáláttak a cipő vagy a csizma megtisztításához. Versenyeztek, hogy kinek lesz fényesebb a lábbelije.Mi kor elkészültek, kirakták sorjában az ajtó elé.

Ha volt a közelben vállalkozó szellemű szomszéd, idősebb legény, sógor stb., beöltözött Mikulásnak Jelmezként szolgált a suba,a báránybőrsapka, arcát kenderszakállal födte. Nagy zörgéssel, dörmögéssel érkezett. Zsákot emelt le a hátáról, melyből elsősorban a virgácsok kandikáltak ki.

A gyerekek ijedt dicsértessék a Jézus Krisztussal köszöntötték, s igyekeztek eltűnni egymás mögött.

#

346 TÁTRAI ZSUZSANNA

Az ajándék szétosztását némi vizsgáztatás előzte meg hittanból s az imádságokból. A csintalanabbakat megdorgálta, esetleg meg is suhintotta. Az ajándékok gazdagsága a család vagyoni állapotától függött. Még a szegényebb szülő is áldozott, hogy gyermeke ne maradjon le a többi mögött, mert a gyerekek másnap híven beszámoltak egymásnak arról, hogy ki mit kapott. Ha a szülők meg akarták büntetni valamelyik szófogadatlant, a cipőbe vereshagyma, krumpli, virgács került a cukrok mellé." Ugyancsak Borús Rózsa a jegyzetben hozzáteszi, hogy az óvodában krampusszal ijesztgették őket. (7.) A hazai délszláv lakosságnál Miklós napról általában mint kedvelt védszent ünnepéről számolnak be. Pl. a Muraközben a molnárok védszentünnepe volt. (8.) Horváth Iván a nyugat-magyarországi horvátoknál a Miklós-napi szokásoknak két jellegzetes típusáról beszél: Az álarcos, ún. krampuszokról vagy Mikulásokról, akik a falut végigjárva ijesztgetik a gyerkeket. A valamikori félelmetes álarcokat újabban a fejre húzott harisnya helyettesíti. Láncaikat zörgetve megimádkoztatják a gyerekeket. Helyi változatok is vannak: pl. Horvátzsidányban, Peresznyén, Ólmodon még vörös szarvakat is visel, Kópházán szalmával kitömött ruhát vesz fel, Undon a kellékhez tartozik a hátikosár, amivel a rossz gyerekeket fenyegeik, hogy abban viszik el őket. Mind az öt faluban emellett láthatatlanul is jár szent Miklós, így tudják a gyerekek, akik kifényesített cipőjüket teszik ki az ablakba. A felszabadulás előtt az ajándék aszaltszilva, néhány szem dió, egy-egy piros alma volt, gazdagabb helyen ezenkívül még füge és szentjánoskenyér. (9. ) Városon, falun egyaránt a csokoládéipar révén jellegzetes Mikulás-figura terjedt el. Szemben pl. az osztrák, jellegzetes, színes püspököltözetű Mikulásokkal, a pirosköpenyes, fehérszakállas, jóságos figura számos változatban és nagyságban már október végén elárasztotta az üzleteket.

INTERETNIKUS KAPCSOLATOK. 347 Az aranyozott virgácsokról a városokban az utcai árusok gondoskodnak, ördög-, krampusz- és csizmaalakú csokoládéfigurákkal is találkozunk. Szokásos az iskolákban, óvódákban az adakozó, esetleg számonkétő, dicsérő Mikulás alak megszemélyesítése, sőt reklámcéllal élelmiszerboltok, áruházak is beöltöztetnek Mikulást vagy más néven Télapót.

A mi intézetünk is éveken keresztül megrendezte a szakszervezet közreműködésével a maga Mikulásünnepségét, ahonnan nem hiányzott a Mikulás-alakoskodó sem. Többnyire valamelyik kollégánk vállalta ezt a szerepet. Egy mai, főként városi gyereknek legalább négy találkozása van a Mikulás—

-alakoskodókkal: az óvodában vagy az iskolában, a szülők munkahelyén, esetleg otthon is. Az ajándékozás, akárcsak más alkalommal, egyre gazdagabbá válik és már nemcsak édességet, hanem játékot, ruhaneműt is kapnak a gyerekek.

A Mikulásnak ez a ma ismert formája egyértelműen városi, polgári hatásra alakult. A Magyar Néprajzi Atlasz is azt bizonyítja, hogy még a nyugat-dunántúli falvakban is a városba járók kezdték elterjeszteni. (10.) A szokás rendkívüli népszerűségében nagy szerepet kell tulajdonítanunk az édesiparnak. Egyébként ijesztő, büntető és adományozó alakoskodók ezen a napon, sőt Borbála- és Luca-napkor is európa szerte ismertek. (11.) Ugyancsak a téli ünnepkörbe tartozó ma már igen népszerű szokáselem a karácsonyfa. Az eddigi kutatások a szokást protestáns eredetűnek tartják, mely hazánkban a bécsi udvar ösztönzésére terjedt el, először csak az arisztokrácia körében, ahol viszont a Németországból származó protestáns művészek és főúri családok honosították meg. Magyarországon a történeti adatok szerint Brunszvik Teréz 1824-ben, József nádor harmadik neje, Mária Dorottya, illetőleg a Podmaniczky család 1826 táján, majd Fertoszentmiklóson a Bezerédi család állít karácsonyfát Flóra lányának 1834-ben, Jáky X Az MTA Néprajzi Kutatócsoportjáról van szó.

(A szerk.megj.) ^

TÁTRAI ZSUZSANNA

Ferenc osli pélbános a gróf Hunyady család egykori házipapja 1855-ben a falu iskolás gyermekei számára rendez karácsonyfaünnepélyt. (12.) A karácsonyfa elterjedésével kapcsolatban az osztrák kutatás fontos szerepet tulajdonít az I. világháború idején állított katonai karácsonyfáknak.

Részben ilyen módon is terjedhetett a szokás az Osztrák-Magyar Monarchia területén. Ausztriában egyébként a vasútvonalak mentén mutatható ki a szokás elterjedésének útja, amely az ország keleti feléről terjedt az ország belseje irányába de még az ötvenes években sem volt általános a karácsonyfaállítás.

Magyarországon évről-évre szaporodnak a közterületeken is a hatalmas karácsonyfák, többnyire reklámcéllal, mint pl. a Vörösmarty-téren a Hungaroton Hanglemezgyár fenyője az ágain lemeztasakokkal. A történeti adatok szerint az első karácsonyfákat sem a családok állították, hanem valamilyen központi helyen felállított fán lógó gyümölcsöket a gyerekeknek és a szegényeknek szánták a 18. századi Németország protestáns vidékein.

(13.) Egyes kutatók szerint ezek a fák voltak a családi karácsonyfák elődei. Mindenesetre elképzelhető, hogy az I. világháborúban elesetteknek a temetőbe állított közös karácsonyfák hozták létre azt a szokást, hogy a sírokra egyre gyakrabban visznek feldíszített kis fákat, főként a fővárosban. Ugyancsak egyre terjed a kertes házakban az élőfák feldíszítése villanygyertyákkal, illetve színes villanygömbökkel. Sőt a panelházak erkélyén is feltűnnek kisebb kivilágított fenyők.

Az autókban is látunk karácsony táján fenyőalakú kivilágított díszeket. Nem feledkezhetünk meg a parlamenti fenyőfaünnepélyről sem, melynek az ifjúsági mozgalom ad meghatározó jelleget azontúl, hogy a fenyőt a szokásos módon díszítik.

A karácsonyfa hazánkban nyugatról kelet felé terjed mint családi szokás. Az ország keleti felében a 20-as 30-as években jelent meg. Egy olyan nagyvárosban, mint Szeged, már a század elején ismerték, mint olvashatjuk: "A karácsonyfa INTERETNIKUS KAPCSOLATOK. 349 szereplése nem régi a szegedi népnél, s általánossá még nem is vált, csak a karácsonyesti vacsora a szokásos, mely alkalommal számos babonaságot gyakorol a nép, ma is híven megőrizvén azokban és azok által a természeti fordulati időhöz kötött pogány vallásgyakorlatnak eltorzult emlékét."

(14.) A Magyar Néprajzi Atlasz gyűjtőfüzetei 22 jugoszláviai magyar községet érintettek. A karácsonyfával kapcsolatos válaszok legtöbbje arra utal, hogy a karácsonyfát emberemlékezet óta ismerik. Kiderül azonban, hogy nem ezt a formáját, hanem a lakodalmi életfához hasonlót, vagy valamiféle függesztett zöld ágat. Itt kell megjegyeznünk, hogy Burgenland falvaiban is szokás volt még a karácsonyfa elterjedése előtt is a gerendára függesztett kis fa vagy ágak, melyeket L.

Schmidt reformáció előtti szokásnak tart. (15.) Visszatérve az Atlasz gyűjtőfüzeteire,a következő adatokat kapjuk a fenyőkarácsonyfa előtti típusokra: Bácskertesen (Kupusina) a tüske karácsonyfának nevezett karácsonyfa papírral betekert bürök volt; Piroson, Tordán a századfordulóig zöld papírral betekert gyümölcságról emlékeznek meg; Ittebén kökényágra, Csantavéren papírral betekert száraz ágra emlékeznek a 20as évekig; Bácstopolyán az 1890-es években 3 faágat szegeztek össze, ezt bevonták piros papírral. Ebbe szegeket vertek a dió, alma, mézeskalács díszeknek. 1900 körül töviskoronafa volt a karácsonyfa, és csak 1910 körül jelentek meg a fenyőfák, de csak a gazdagabb házakban; Pacséron tüskés ágakat zöld papírszalaggal tekertek be; hasonlóan Moholon; Doroszlón galagonyaág volt szokásban a 10-es évekig. (16.) Katona Imra írja Észak-Bánátban végzett felderítő gyűjtési beszámolójában: "A karácsonyfa főként e század elején kezdett terjedni, ma már eléggé általánosnak vehető, holott maga a karácsony Jugoszláviában nem olyan nagy ünnep, mint Magyarországon" (17.)

TÁTRAI ZSUZSANNAPages:   || 2 | 3 |


Similar works:

«1 T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZİN ADI: FRANZ SCHUBERT LİEDLERİ VE SANATSAL ÖZELLİKLERİ TEZİN TÜRÜ: YÜKSEK LİSANS ANABİLİM DALI: SAHNE SANATLARI ANABİLİM DALI TEZİ HAZIRLAYAN: İCLAL BAŞAK AĞDAŞ ADIYAMAN / 2014 FRANZ SCHUBERT LİEDLERİ VE SANATSAL ÖZELLİKLERİ İclal Başak AĞDAŞ FRANZ SCHUBERT LİEDLERİ VE YÜKSEK LİSANS TEZİ ÖZELLİKLERİ SANATSAL Sahne Sanatları Ana Bilim Dalı Danışman: Prof. Kadir KARKIN Adıyaman Adıyaman...»

«MASTERARBEIT Titel der Masterarbeit „Projeto Brasil Potência: Brazil and the contest for global power since 1946“ Verfasser Edgar Federzoni dos Santos angestrebter akademischer Grad Master (MA) Wien, 2013 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 067 805 Studienrichtung lt. Studienblatt: Individuelles Masterstudium: Global Studies – a European Perspective Betreuerin / Betreuer: Doz. Dr. Johann Wimmer MASTERARBEIT / MASTER THESIS Titel der Masterarbeit /Title of the master thesis Projeto Brasil...»

«DISCUSSION PAPER SERIES IZA DP No. 1203 Distrust – The Hidden Cost of Control Armin Falk Michael Kosfeld July 2004 Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit Institute for the Study of Labor Distrust – The Hidden Cost of Control Armin Falk IZA Bonn, University of Bonn Michael Kosfeld University of Zurich Discussion Paper No. 1203 July 2004 IZA P.O. Box 7240 53072 Bonn Germany Phone: +49-228-3894-0 Fax: +49-228-3894-180 Email: iza@iza.org Any opinions expressed here are those of the author(s)...»

«Pakt für Forschung und Innovation Monitoring 2008 27. Oktober 2008 Pakt für Forschung und Innovation Monitoring-Bericht 2008 Übersicht 1. Vorbemerkung 2. Gesamtbewertung 3. Sachstand 3.1. Qualitätssicherung und Konzentration auf Exzellenz durch Wettbewerb 3.1.1. Organisationsinterner Wettbewerb 3.1.2. Organisationsübergreifender Wettbewerb 3.2. Strategische Erschließung neuer Forschungsbereiche 3.3. Kooperation und Vernetzung 3.3.1. Kooperation im Wissenschaftsbereich 3.3.2. Kooperation...»

«Dokumentation der Tagung „Soziale Dienste als Dienstleistungen von allgemeinem Interesse in der EU – Ziele, Zuständigkeiten, Rahmenbedingungen“ 2. und 3. September 2003, Berlin Documentation of the conference ”Social Services as Services of General Interest in the EU – Objectives, Responsibilities and Conditions“ 2 – 3 September 2003, Berlin Documentation de la conférence «Les services sociaux en tant que services d’intérêt général dans l’UE – Objectifs,...»

«Bahasa Indonesia Hukum The ownership projected your page name of the estate. Well, of an process is being on VALUE medical, you could not post known that due Y. Options get vice house and least fees are just over-estimate for we if exercises actually know even. They pay to find of our salaries are high borrowers. The has the insurance you are shopping a price to allow mortgage? You because a off-topic income, who is to change to a payroll in the active government, can make provided if each...»

«2:09-cv-12049-GER-PJK Doc # 10 Filed 08/04/10 Pg 1 of 16 Pg ID 968 UNITED STATES DISTRICT COURT EASTERN DISTRICT OF MICHIGAN SOUTHERN DIVISION KEVIN POTTER, Petitioner, CASE NO. 2:09-CV-12049 v. CHIEF JUDGE GERALD E. ROSEN MAGISTRATE JUDGE PAUL J. KOMIVES WILLIE SMITH, Respondent. / REPORT AND RECOMMENDATION Table of Contents I. RECOMMENDATION.. 2 II. REPORT... 2 A. Procedural History.. 2 B. Factual Background Underlying Petitioner’s Conviction. 4 C. Standard of Review.. 6 D. Ineffective...»

«Double-Resonance Studies on Compact, High-performance Rubidium Cell Frequency Standards Thejesh N. Bandi This thesis presents experimental studies on continuous-wave (CW) laser-microwave double-resonance (DR) spectroscopy and metrology in rubidium (87Rb) vapor cells in view of new high-performance, compact Rb-cell atomic clocks. Two different approaches were studied in this work; the wall-coated cell approach and the enlarged cell buffer gas cell approach. New magnetron-type cavity microwave...»

«PLAINVIEW JEWISH CENTER 5775/2015 MARCH /ADAR / NISAN ISSUE #94 Celebrate Purim at PJC! SISTERHOOD MEETING TUESDAY, MARCH 17TH 8:15PM PASSOVER WORKSHOP! SISTERHOOD NEWS BEGINS ON PAGE 28 ORBIT Page 2 HAMAKOM YINACHEM David Goldstein on the passing of his father, Gerald Goldstein. Boris Cohen on the passing of his sister, Rita Grossman. Judy Forman on the passing of her mother, Doris Sherman. Mark Hochberg on the passing of his father, Fred Hochberg. Doreen Guzik on the passing of her father,...»

«TECHNISCHE UNIVERSITÄT DORTMUND FAKULTÄT FÜR INFORMATIK Arthur Pyka Multikriterielle Exploration von Compileroptimierungen und Cacheparametern Diplomarbeit 21. Februar 2011 INTERNE BERICHTE INTERNAL REPORTS Lehrstuhl Informatik XII (Technische Informatik und Eingebettete Systeme) Gutachter: Prof. Dr. Peter Marwedel Dipl-Inform. Sascha Plazar GERMANY · D-44221 DORTMUND Ich danke allen voran meinem Betreuer Sascha Plazar, der mit viel Engagement und Geduld die Entstehung dieser Arbeit...»

«Poster Session Wednesday, 20 January 2016 14:00-16:00 Balint Hall 1 Corina Aguilar-Raab University Heidelberg, Germany corina.aguilar-raab@med.uni-heidelberg.de (Title: to be announced) 2 Vasilis Anagnostopoulos ETH Zurich, Switzerland anagnwstopoulos@hotmail.com Location-Aware Mobile Tracking for Tourist Assistance 3 Friederike Blume University of Tübingen, Germany friederike.blume@uni-tuebingen.de Eye Tracking in 3D Virtual Reality (VR) Classrooms in Children with and without...»

«An Effective use of ICT for Education and Learning by Drawing on Worldwide Knowledge, Research, and Experience: ICT as a Change Agent for Education (A LITERATURE REVIEW) Syed Noor-Ul-Amin Ph.D Research Scholar Department Of Education, University Of Kashmir e.mail:syd_aman@rediffmail.com The purpose of this paper aims to bring together the findings and key points from a review of significant part of the available literature associated with ICTs for Education and ICTs in Education. This review...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.