WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 53 |

«A BÉKÉS MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 34. Publications of the Museums of the County Békés 34. ...»

-- [ Page 1 ] --

1

A BÉKÉS MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI

A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 34.

Publications of the Museums of the County Békés 34.

Mitteilungen der Museen des Komitates Békés 34.

Sorozatszerkesztő:

SZATMÁRI IMRE

A borító előlapján:

Aranydukátokból álló kincslelet Sarkadról (XVII. század);

Munkácsy Mihály ezüst babérkoszorúja (1882);

Bánáti csiga (Drobacia banatica) Dénesmajor, Csigás-erdőből;

Rézveretes békéscsabai Tranoscius (1871)

A borító hátoldalán:

Csabai Tanya és Gabonatermesztés-történeti Kiállítóhely (Békéscsaba);

Szabó Pál Irodalmi Emlékház (Biharugra);

Csolt Monostor – Romkert és Kiállítóhely (Vésztő-Mágor);

Erkel Ferenc Múzeum (Gyula); Munkácsy Mihály Múzeum (Békéscsaba)

A BÉKÉS MEGYEI MÚZEUMOK

KÖZLEMÉNYEI

Békéscsaba

Szerkesztő:

N. Varga Éva, Szatmári Imre

Technikai szerkesztő:

Hermán Zsuzsa

A tanulmányok lektorai:

Bencze Lászlóné dr. Mező Judit Kugler József Mészáros Kálmán Csobai Lászlóné Kulcsár Valéria Paládi-Kovács Attila Istvánovits Eszter Matskási István Sárhidai Gyula Jakab Gusztáv Szabó Ferenc

Angol nyelvű fordítás: Német nyelvű fordítás:

Orgoványi János Pávai Éva

A borítót tervezte:

Szilágyi Boglárka ISSN 0139-0090 Kiadja a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága, Békéscsaba, 2011 H-5600 Békéscsaba, Gyulai út 1. Telefon/Fax: 00 36 66 323-377 Honlap: www.munkacsy.hu E-mail: mmm@bmmi.hu Felelős kiadó: dr. Szatmári Imre megyei múzeumigazgató Nyomtatás: Kolorprint Kft., Békéscsaba Felelős vezető: Knyihár János, Petényi György TARTALOM – INHALT – CONTENTS Szatmári Imre Kovalovszki Júlia köszöntése

Simon István Tamás A mi polgárunk

Fodor István Képes köszöntő

Deli Tamás – Lobmáyer Nelli A nagy gombafű – Androsace maxima L. – gyomai populációjának állományváltozásai 2008 és 2011 között

Changes in Population of the Big Mushroom Grass (Androsace maxima) in Gyoma from 2008 to 2011

Csobai Erzsébet – Majoros Gábor A nyulak tüdőférgeinek köztigazdái és a végleges gazda fertőződésének módja... 39 Intermediate hosts of lungworms of lagomorphs and the way of infection in definitive host

Medgyesi Pál Szarmata kori csontfésű a Biharugra, Nyugati határszél lelőhelyről............... 77 Sarmatischer Knochenkamm – Fundort am Westrand der Gemarkung Biharugra

Vári Anita Néhány római mázas kerámia a Dél-Alföldön

Römische glasierte Keramik in der Südlichen Tiefebene

Filus Erika A kiskőrösi szlovák haj- és fejviseletek az 1900–1960-as évek között............ 123 Slowakische Haar- und Kopftracht zu Beginn des 20. Jh. in Kiskőrös........ 138 Martyin Emília A magyarországi románok bázismúzeuma

The Base Museum of the Romanians Living in Hungary

Seres István A Sarkadi Csatáry család iratai

Documents of the Csatáry Family in Sarkad

Novák László Ferenc Adatok az Alföldre, Békésbe, a XVIII. században végbement migrációhoz Kis-Hontból

Data concerning the Migration to Békés, the Hungarian Great Plain in the 18th Century from Kis-Hont

Czirók Zoltán Egy repülőszázad viszontagságai Aradtól Békéscsabáig (1918–1919)............. 251 Vicissitudes of an Air Squadron from Arad to Békéscsaba (1918 to 1919).... 259 Kocsor János Az 1945–1948 közötti időszak néhány kérdése a Független Kisgazdapárt Békés vármegyei sajtójában

Some Issues of the Period from 1945 to 1948 in the Békés County Press of the Independent Smallholders’ Party

Brauer-Benke József A tárogató története

History of the Hungarian Double Reed Instrument

S. Turcsányi Ildikó Dokumentumok a Békés-Tarhosi Énekiskola (1946–1954) életéről dr. Gyarmath Olga hagyatékában

Documents on the Life of the Békés-Tarhos Singing School (1946 to 1954) in the Bequest of Dr. Olga Gyarmath

Rövidítések – List of Abbreviations – Abkürzungen

A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 34 (2011) 7–13.

–  –  –

Kedves Julika! Szép, kerek évszámú születésnapjára készülve visszagondoltam e köszöntő írását megelőzően, hogy személyes ismeretségünk meghaladta a három évtizedet, hisz eszembe jutott Fodor István 1980-ban végzett – még a dunai vízierőmű építésével kapcsolatos – pilismaróti ásatása, amin egyetemistaként részt vehettem, s az ottani esti beszélgetések, amikor találkozhattam Önnel, Lovag Zsuzsával és Soproni Sándorral is. Aztán erről felszínre jött az emlékek sorában a visegrádi ásatása meglátogatásának emléke, amikor oly szívesen és érdekesen magyarázta el a hely széles összefüggéseket átfogó történetét és az ásatás abba pontosan elhelyezkedő, apró részleteinek sokaságát. Megtapasztalhattam, hogy Fodor István egyetemi előadásainak megállapításai a valóságban is pontosan tetten érhető a terepen végzett gyakorlati munkájában. Ebben az időben hallottam egy szegedi tudományos konferencián megtartott előadását is. Emlékszem, beszámolójából sugárzott az, hogy szereti a szakmáját, szereti azt, amivel foglalkozik, amiről beszélt.

Később ugyanezt olvastam ki mindegyik publikációjából. Így keltett bennem kezdettől fogva elismerést és tiszteletet.

Aztán elérkezett első publikációm ideje, s annak lektorálását szívesen vállalta. Érezhettem következetes, szigorú, de mindig jól érzékelhetően segítő szándékú munkáját. Sokat tanultam ebből is, mint ahogy aztán több kéziratomról elkészített lektori véleményéből. Sosem fogom elfelejteni, milyen szívesen, önzetlenül ajánlotta, menjek az egyetem befejezése után Budapestre, a Magyar Nemzeti Múzeumba,

Szatmári Imre

de én gondolni sem mertem akkor arra, másrészt pedig vonzott vissza a békési föld.

Szerencsére a megyei múzeumba, Békéscsabára kerülve sem felejthettem el kedves személyét, hiszen nemcsak a múzeumtörténettel, hanem a gyűjteménnyel kapcsolatban is lépten-nyomon találkoztam korábbi Békés megyei tevékenységével, terepbejárásaival, ásatásaival, leltározásaival, adattári jelentéseivel, tudományos közleményeivel. Örültem, hogy megmutathattam később a régészeti topográfia módszereivel felkutatott lelőhelyek dobozi térképét, mert tudtam, az Alföld s különösen a szülőföld területeinek régészeti múltja igen közel áll a szívéhez. Doboz Hajdúirtás nevű részének és a középkori Felső-Doboz templomának, temetőjének hosszú éveken át folytatott feltárása, feldolgozása, publikációja bizonyítja ezt többek között, de nem feledkezhetünk el a Sámson vára 1960-as években végzett kutatásáról sem, ahol Liska András ásatása idején, 2006-ban is találkozhattunk.1 Visszagondolva látom csak, két-három évtized milyen gyorsan tud elröpülni, de hálás vagyok a sorsomnak, hogy ismerhetem, s hogy most én is azok közé tartozhatom, akik e rövid köszöntő útján kifejezhetik születésnapi jókívánságaikat. A múzeum korábbi, későbbi és mai munkatársai nevében is mondhatom tehát, hogy örülünk a kapcsolatnak, ami Kovalovszki Júliához fűz bennünket.

A köszöntőnek pedig hol is lehetne igazán helye, mint a Békés Megyei Múzeumok Közleményeinek sorozatában, hiszen e köszöntő nemcsak a szülőföldről küldött üdvözlet, hanem utalás arra is, hogy az egyetemi diploma megszerzése után első munkahelye a Munkácsy Mihály Múzeum volt. Az 1955 és 1958 között itt eltöltött néhány év is értékes és maradandó nyomokat, gyűjtéseket, megfigyeléseket, dokumentációkat hagyott a múzeum régészeti gyűjteményében. Itt rendezte azt a kiállítást is, amelynek rajzait László Gyula készítette, s amelynek részleteiről az alábbi néhány fotó megmaradt.2 Kovalovszki Júlia: Előzetes jelentés a dobozi Árpád-kori faluásatásról, 1962–1974. Archaeologiai Értesítő 102 (1975) 204–222; Kovalovszki Júlia: Doboz történetének vázlata a legrégibb időktől a középkor végéig. In: Dobozi tanulmányok. (Szerk.: Réthy Zsigmond) Békéscsaba, 1989. 115–147.

Munkácsy Mihály Múzeum fotónegatívtára, ltsz.: 1243–1253. A negatívok hiányoznak, a kópia a leírókartonokon lévő csíkmásolatokról készült. (A középkori vitrin fölvételének negatívja és pozitívja is hiányzik.)

–  –  –

1. kép. Békés megye története az őskortól a XVI. századig.

Régészeti kiállítás, 1956–1963

2. kép. Békés megye története az őskortól a XVI. századig.

Régészeti kiállítás, 1956–1963

–  –  –

A megye különböző múzeumainak régészeti gyűjteményében ma is messziről felismerhetők azok az apró, szépen formált, gondosan kerekített számokból álló leltári számok, amelyeket így csak Kovalovszki Júlia tudott utolérhetetlen türelemmel a tárgyakra rajzolni. Erről a gondosságról tanúskodnak az ugyancsak szép, tiszta írással készült leltárkönyvi bejegyzései is. Ezenkívül bármerre járunk Békés megye tájain, nagyon sok olyan lelőhelyet lehet találni, amelyek történeténél meg kell említeni az ő általa már korábban ott végzett munkát, helyszíni szemlét, adattárba került jelentését, a korábbi megfigyelések nyomán ezekben összefoglalt – s más kutatóknak minden alkalommal szívesen felajánlott – eredményeit, tapasztalatait.

Az elődök elismerést keltő munkája így hat az utókorra, a következő nemzedékre, akár több száz év vagy akár csak néhány évtized az időbeli különbség. Kovalovszki Júlia személyisége is így kerül be mintegy észrevétlenül, láthatatlanul, fokozatosan minden, őt példának tekintő régész tevékenységének körébe. Munkáiban, észrevételeiben, megjegyzéseiben mindig különös hangsúlyt helyezett például az ásatások alkalmával a feltárás „tisztaságára”, a mérések pontosságára, az egyes részbontások szerepére, a leltározásnál a számok olvashatóságára, továbbá a feldolgozás és fogalmazás egyes fordulataira. Példa Ő nekünk gondosságból, pontosságból, megbízhatóságból, türelemből, őszinteségből, emberségből egyaránt.

Tíz évvel ezelőtt is leírtam, de az csak a Kovalovszki Júlia tiszteletére készített születésnapi, egypéldányos, s azóta is csak fénymásolatok útján elérhető és ter

<

Szatmári Imre

jesztett kötetben3 olvasható, hogy milyen „dobozi terepjárási élményekben” volt részem egy Vele való beszélgetés során. A régi gyulai és sarkadi járás területét felölelő topográfiai kötet előmunkálatait ugyanis 1991-ben kezdtük el Békés megyében, s ennek keretében a dobozi határ régészeti terepbejárását többek között annak reményében vettem előre a települések sorában, hogy ezzel Kovalovszki Júlia számára mielőbb kedves „otthoni” emlékeket idézzek. Szerettem volna mielőbb elmondani neki, hogy Doboz területét régészetileg a lehető legteljesebb mértékben föltérképeztük. Szülőföldjeként szereti ugyanis e tájat, ehhez kétség sem férhet, hiszen az sem lehet véletlen, hogy a hosszú évekig tartó, rendszeres Árpád-kori faluásatásai egyik helyszínéül éppen Dobozt választotta. Emlékszem, igen örült is a hírnek, amikor a dobozi régészeti lelőhelyeket feltüntető térképlapokat egymás után teregettem ki a Magyar Nemzeti Múzeumban lévő dolgozószobájában. Talán ennek is köszönhető, hogy saját régi terepbejárásai leleteit és egyéb adatait önzetlenül átadta a készülő topográfiai kötet számára.

Szívesen ízlelgette a talán már rég hallott, nem egy esetben szómagyarázatra szoruló dobozi határneveket (Pömpöj/Pompoly, Rác-csapás, Pap kerek, Papholterdő, Faluhely, Hajdúirtás, Kék-fű, Madárfoki-erdő, Maksár, Marói-erdő, Óvár, Őzes, Szőke-sziget, Szanazug, Sámson vára stb.). A térképeken feltüntetett egyik ilyen határnév például az ún. „I-állás”. A földrajzi névtárból hiányzó, ilyen formában még a szótárakban sem található kifejezés jelentésének magyarázata számára természetes és kézenfekvő volt: az „I” tulajdonképpen „J”-nek felel meg – mint ahogy az Ihász–Juhász névben is találkozunk ezzel a formulával –, a „J-állás” pedig a „Juh-állásra”, vagyis a juhok pihenőhelyére utal.

Nemcsak a kérdések feloldását eredményezték azonban az újabb terepbejárásokat követő beszélgetéseink, hanem további – megoldásra váró – problémák is fölvetődtek. Erre példa a dobozi „Óvár” határnév magyarázata, illetve ezen „óvár” korának, funkciójának és helyének pontos megállapítása. Anélkül, hogy a részletekbe itt és most belemennénk, elegendő annyit megemlíteni, hogy pl. Paulovics András 1789. évi kéziratos térképlapján jól olvasható a fokháti Irtásban a „Vár” felirat. Kovalovszki Júlia régészeti terepbejárásai nyomán is kitűnően ismeri ezt a helyet, s ez alapján elfogadja a felirat helyességét, pontosságát. Ezzel szemben a topográfiai kötet előkészületei keretében mi is végeztünk terepbejárásokat a területen, s nekünk nem sikerült olyan jelenséget (pl. sáncra utaló kiemelkedést, elszíneződést) megfigyelni, ami egyértelműen földvárra utalhatna, sőt az itt azonosítható lelőhelyek kora és egymáshoz való viszonya, illetve a geográfiai környezet sem adott támpontot egy „vár” helyének itteni azonosításához. Az óvári határrész északi végében ellenben, közvetlenül a régi Körös-meder mellett, egy háromszög alakú területet közrefogó, ma már különálló mederrel és sáncra emlékeztető partos vonulattal határolt helyet találtunk, amelynek formája, nagysága egy kisebb földvárnak Örömzenélés Kovalovszki Júlia tiszteletére. (Szerkesztette és a szöveget gondozta Gróf Péter és Varga Katalin.) Budapest, 2001.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 53 |


Similar works:

«Our Function Rooms The Moonlight Room is the largest of our private rooms, located at the front entrance on the left of the reception. The Moonlight room has floor to ceiling glass doors that open right up and overlook the ocean. Please see Function Room Capacities for minimum guest numbers. The Reflections Room is adjacent to the Moonlight room and is similar in size and characteristics. It makes the best of the beautiful views and is a great room for small to medium sized events. Please see...»

«Cosmetics 2015, 2, 225-235; doi:10.3390/cosmetics2030225 OPEN ACCESS cosmetics ISSN 2079-9284 www.mdpi.com/journal/cosmetics Article A Method for Quantification of Penetration of Nanoparticles through Skin Layers Using Near-Infrared Optical Imaging Melinda Stees, Isaac Adjei † and Vinod Labhasetwar * Department of Biomedical Engineering, Lerner Research Institute, Cleveland Clinic, Cleveland, OH 44195, USA; E-Mails: steesm@ccf.org (M.S.); adjeii@ufl.edu (I.A.) † Current affiliation and...»

«Exchange of Nutrients and Oxygen between Sediments and Water Column: the Role of the Benthic Boundary Layer Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Naturwissenschaften dem Fachbereich Geowissenschaften der Universität Bremen vorgelegt von Moritz Holtappels Bremen, August 2009 Die vorliegende Arbeit wurde in der Zeit von Dezember 2005 bis August 2009 am MaxPlanck-Institut für marine Mikrobiologie in Bremen angefertigt.Gutachter: Prof. Dr. Bo Barker Jørgensen Prof. Dr. Michael...»

«BACHELORARBEIT Umweltbewusstsein in der Werbefilmbranche Wunsch und Wirklichkeit Karen Schmidt Hamburg, 2012 Fakultät: Medien BACHELORARBEIT Umweltbewusstsein in Werbefilmbranche Wunsch und Wirklichkeit Autorin: Karen Schmidt Studiengang: Angewandte Medienwirtschaft Seminargruppe: AM09sT1-B Erstprüfer: Prof. Dr. Detlef Gwosc Zweitprüfer: Dipl. Ing. Johannes Dornow Einreichung: Hamburg, 2012 Faculty of Media BACHELOR THESIS Ecological Awareness in the Advertising Film Industry Desire and...»

«GORUS – 2010: ABSURD TEATRI MÖVSÜMÜ Ramiz Mehdiyev, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü Biz 2010-cu il oktyabrın 16-da erməni absurd teatrının səhnəsində növbəti tamaşanın şahidi olduq. Bu dəfə tamaşa Yerevandakı teatr səhnəsində deyil, Gorus şəhərində göstərilirdi. Tamaşanın baş qəhrəmanı hansısa sıravi artist deyil, Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın özü idi – bəli, 1992-ci ilin fevralında Xocalı soyqırımının,...»

«Beef Grooming, Fitting and Showmanship A Guide for Beginning Beef Cattle Exhibitors Prepared for Webster and Clay County Youth Exhibitors by: Duane A. Lienemann, UNL Extension Educator Webster and Clay Counties Special Credit to: Texas A&M Cooperative Extension Service & Sullivan Supply Livestock and Grooming Supply Company Introduction and Purpose: Over the past few years there has been little or no resource material on fitting (grooming) and showing of beef steers and heifers for youth that...»

«TARTU ÜLIKOOLI TOIMETUSED ACTA ET COMMENTATIONES UNIVERSITATIS TARTUENSIS (DORPATBNSIS) C ANNALES XXIV-XXV TARTU 1941 TARTU ÜLIKOOLI TOIMETUSED ACTA ET COMMENTATIONES UNIVERSITATIS TARTUENSIS (DORPATENSIS) C ANNALBS XXIV-XXV TARTU 1941 ENSV Tartu Riikliku Ülikooli Kirjastus. Vastutav toimetaja K. Kure. Toimetaja L. Leesment. Ladumisele antud 1. IX 39. Trükkimisele antud 10. II 41. Paberi formaat 66X94. 1 I l i. Trükipoognaid 23 w I m. Autoripoognaid 33,5. Laotihedus trükipoognas 36480....»

«Péter H. Mária Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása Kolozsvár, 2002 A kézirat előkészítését és a kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és az Arany János Közalapítvány a Tudományért támogatta. A szerzőt az adatgyűjtésben a Domus Hungarica Scientiarium et Artium háromhónapos kutatói ösztöndíjjal segítette. Lektorálta Kiss András ny. főlevéltáros dr. Feszt György konzultáns...»

«RESEARCH PAPER AN ONLINE AIRLINE RESERVATION INFORMATION SYSTEM CASE STUDY: RWENZORI AIRLINES BY THEMBO JIMMY [IT TECHNICIAN KYAMBOGO UNIVERSITY] i TABLE OF CONTENTS LIST OF TABLES LIST OF FIGURES LIST OF ABBREVIATIONS Abstract CHAPTER ONE 1.0 Introduction 1.1 Background of the Study 1.2 Problem statement 1.3 Objectives 1.3.1 General Objective 1.3.2 Specific Objectives 1.4 Scope of the Study 1.5 Significance of the Study CHAPTER TWO LITERATURE REVIEW 2.0.Introduction 2.1 History of Airline...»

«RHINO RESOURCE CENTER www.rhinoresourcecenter.com NEWSLETTER #28 AUGUST 2012 Dear colleagues and friends, This is the 28th issue of the quarterly e-newsletter of the Rhino Resource Center. Edited by Dr Kees Rookmaaker. The total number of references in the collection of the RRC now stands at 17,090. This represents an increase of 240 items in tha last quarter. Over 16,000 references are available as PDF on the RRC website. IN THIS ISSUE: Penni (1515) on the rhinoceros p. 2 Andalas and Ratu...»

«What the NAEP Civics Assessment Measures and How Students Perform by Peter Levine with support from the S.D. Bechtel, Jr. Foundation January 2013 Only eight states currently test their students on American government or civics (usually as part of a much broader social studies test), and so relatively little is known about young people’s civic knowledge, skills, behaviors, and values.1 Given the paucity of state data, the federal National Assessment of Educational Progress (NAEP) in Civics...»

«University of Pennsylvania ScholarlyCommons Departmental Papers (ASC) Annenberg School for Communication 11-2007 Identifying Best Practices in Civic Education: Lessons From the Student Voices Program Lauren Feldman University of Pennsylvania Josh Pasek Daniel Romer University of Pennsylvania, dromer@asc.upenn.edu Kathleen Hall Jamieson University of Pennsylvania, kjamieson@asc.upenn.edu Follow this and additional works at: http://repository.upenn.edu/asc_papers Part of the Communication...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.