WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |

«T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZİN ADI: FRANZ SCHUBERT LİEDLERİ VE SANATSAL ÖZELLİKLERİ TEZİN TÜRÜ: YÜKSEK ...»

-- [ Page 1 ] --

1

T.C.

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TEZİN ADI: FRANZ SCHUBERT LİEDLERİ VE SANATSAL

ÖZELLİKLERİ

TEZİN TÜRÜ: YÜKSEK LİSANS

ANABİLİM DALI: SAHNE SANATLARI ANABİLİM DALI

TEZİ HAZIRLAYAN: İCLAL BAŞAK AĞDAŞ

ADIYAMAN / 2014

FRANZ SCHUBERT LİEDLERİ VE SANATSAL ÖZELLİKLERİ

İclal Başak AĞDAŞ

FRANZ SCHUBERT LİEDLERİ VE

YÜKSEK LİSANS TEZİ ÖZELLİKLERİ

SANATSAL

Sahne Sanatları Ana Bilim Dalı Danışman: Prof. Kadir KARKIN Adıyaman Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kasım, 2014 iii iii iv

TEZ ETİK VE BİLDİRİM SAYFASI

Yüksek Lisans Tezi olarak sunduğum “FRANZ SCHUBERT LİEDLERİ VE SANATSAL ÖZELLİKLERİ” başlıklı çalışmanın, tarafımdan, bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir yardıma başvurmaksızın yazıldığını ve yararlandığım eserlerin kaynakçada gösterilenlerden oluştuğunu, bunlara atıf yapılarak yararlanılmış olduğunu belirtir ve onurumla doğrularım.

İclal Başak AĞDAŞ 12.11.2014 iv iii ÖZET

FRANZ SCHUBERT LİEDLERİ VE SANATSAL ÖZELLİKLERİ

İclal Başak AĞDAŞ Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sahne Sanatları Anabilim Dalı Kasım 2014 Danışman: Prof. Kadir KARKIN Bu araştırmada, Klasik dönemin bittiği, Romantik bir akımın başladığı dönemde yaşamış fakat müziği Romantik dönemden daha çok etkilenmiş olan Franz Schubert’in lied formuna katkıları, liedlerinde piyano eşliğini hangi derecede betimleyici ve destekleyici unsur haline getirdiği ve diğer eserlerinde döneminin sanatsal özelliklerine nasıl katkılar sunduğu incelenmiştir.

Schubert’in Romantik dönem içindeki yeri, dönemin sanatsal özelliklerine katkılarının neler olduğu, eserlerinin yaşadığı dönemden ve kendi hayat hikayesinden nasıl etkilendiği, ve kendinden sonra gelen lied bestecilerine neden öncü olduğu araştırılmıştır.

Buaraştırmada ayrıca, bestecinin özgeçmişine, Romantik Dönemin toplumsal ve siyasi tarihine, liedlerine konu olan şiirlerin yazarlarına, diğer eserlerinin sanatsal özelliklerine ve liedlerinin biçimsel incelenmesine yer verilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Franz Schubert, Romantik Dönem, Lied, Piyano

–  –  –

In this research; Franz Schubert’s, who lived in a term when the Classical Period ended and the Romantic Period began but whose music was mostly affected by the Romantic Period, contributions to the lied forms and how he contributed to the artistic properties of his term in his other works, have been examined.

İn the first part of the study, the place of Schubert’s at the Romantic Period, his contributions to the artistic properties of his term, how his work been affected by his lifetime and his own life story, to what extend he made piano accompaniment a supportive and descriptive element in his lieds and why he pioneered his lied compreser followers have been searched for.

Besides, topicssuch as thecomposer’s autobiography, social and political history of Romantic Period, the poets of the poems which were the topic of his lieds, the artistic properties of his other works and lieds are also included in this research.

KeyWords: Franz Schubert, Romantic Period, Lied, Piano

–  –  –

Bu çalışmanın başlangıç aşamasında ve devam sürecinde engin fikirleriyle ve değerli bilgileriyle beni destekleyen danışman hocam Prof. Kadir KARKIN’a, çalışmalarım sırasında yardımlarını esirgemeyen Yrd. Doç. Dr. Barış TOPTAŞ’a sonsuz saygı ve teşekkürlerimi sunarım. Her zaman ve her koşulda beni destekleyen meslektaşım aynı zamanda arkadaşım Ayfer SÖNMEZ’e, son olarak canım oğlum Teoman Ege’ye sevgi ve teşekkürlerimi sunarım.

–  –  –

TEZ KABUL VE ONAY TUTANAĞI

TEZ ETİK VE BİLDİRİM SAYFASI

ÖZET

Abstract

TEŞEKKÜR

İÇİNDEKİLER

ŞEKİLLER DİZİNİ

TABLOLAR (ÇİZELGELER) DİZİNİ

BİRİNCİ BÖLÜM

1.Giriş

1.1.Problem

1.1.1.Alt problem

1.2. Araştırmanın Amacı

1.3. Araştırmanın Önemi

1.4. Varsayımlar

1.5. Sınırlılıklar

1.6. Tanımlar

–  –  –

2.3.1. Biedermeier üslubu

2.4. Liedin Tarihi

2.5. Franz Schubert’in Hayatı

2.6. Franz Schubert’in Bestecilik Kişiliği

2.7. Franz Schubert’in Sanatsal Özellikleri

2.7.1. Franz Schubert’in senfonileri

2.7.2. Franz Schubert’in operaları

2.7.3. Franz Schubert’in piyano eserleri

2.7.4. Franz Schubert’in oda müzikleri

2.7.5. Franz Schubert’in liedleri

2.8. Schubert Liedlerinin Ezgisel Yapı Özellikleri

2.9. Franz Schubert Liedlerinde Piyano Eşliği

2.10. İlgili Araştırmalar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

3.Yöntem

3.1. Araştırmanın Modeli

3.2. Evren ve Örneklem

3.3. Veri Toplama Teknikleri

3.4. Veri Analizi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

4. Bulgular ve Yorum

4.1. Franz Schubert’in Liedlerinin Müzikal ve Biçimsel Anlamda İncelenmesi.. 31 4.1.1. Die krahe, ( karga) no 15, (winterreise, op.89’dan), (D911)

4.1.2. Heidenröslein, (çayır gülü) op.3 no.3 (D257)

4.1.3. Die forelle, (alabalık) op.32 (D550)

vii viii 4.1.

4. Der erlkönig, ( peri kralı) op.1 (D328)

4.1.5. Gretchen am spinnrade, ( gretchen çıkrık başında) op.2 (D118)............. 53 4.1.6. Litanei, ( yakarış) (D343)

4.1.7. An die musik, ( müziğe) op.88 no.4 (D547)

4.1.8. Der todund das madchen, ( ölüm ve genç kız) op.7 no.3 (D531).............. 67 4.1.9. Erstarrung, (şaşkınlık) no.4 (winterreise, op,89’dan)

4.1.10. Auf dem flusse (ırmak üzerinde) no.7(winterreise, op,89’dan),(D911). 76 4.1.11. Standchen, (serenad) schwanengesang (D957) No.4

BEŞİNCİ BÖLÜM

5. Sonuç ve Öneriler

5.1. Sonuç

5.2. Öneriler

Kaynakça

ÖZGEÇMİŞ

–  –  –

Şekil 1. Die Krahe konusu ölüm ve kargadır.

Ses çeşidi kontrşandır. Ses aralığı Laküçük- La1’dir.

Şekil 2. Die Krahe 1.

Sayfa

Şekil 3. Die Krahe 2.

Sayfa

Şekil 4. Heidenröslain; konusu doğa ve çiçektir.

Ses çeşidi ezgiye eşliktir. Ses aralığı ise Miküçük-Re1’dir.

Şekil 5. Heidenröslein.

1. Sayfa

Şekil 6. Heidenröslein.

2. Sayfa

Şekil 7. Die Forelle; konusu doğa ve balıktır.

Nota yazımında bir balığın suya giriş çıkış hareketleri görülmektedir. Ses aralığı Do#küçük–Re1’dir.

Şekil 8. Die Forelle; ses çeşidi ezgiye eşlik

Şekil 9. Die Forelle 1.

Sayfa

Şekil 10. Die Forelle 2.

Sayfa

Şekil 11. Die Forelle 3.

Sayfa

Şekil 12. Der Erlkönig; Konusu ölüm olan bu liedin ses çeşidi ezgiye eşlik, ses aralığı ise Do#küçükSol1’dir.

Şekil 13. Der Erlkönig 1.

Sayfa

Şekil 14. Der Erlkönig 2.

Sayfa

Şekil 15. Der Erlkönig 3.

Sayfa

Şekil 16. Der Erlkönig 4.

Sayfa

Şekil 17. Der Erlkönig 5.

Sayfa

Şekil 18. Der Erlkönig 6.

Sayfa

Şekil 19. Gretchen am Spinnrade; konusu aşk olan bu lied ezgiye eşlik olarak yazılmıştır.

Ses aralığı Faküçük- Sol1’ dir

Şekil 20. Gretchen am Spinnrade 1.

Sayfa

Şekil 21. Gretchen am Spinnrade 2.

Sayfa

Şekil 22. Gretchen am Spinnrade 3.

Sayfa

ix x Şekil 23. Gretchen am Spinnrade 4.

Sayfa

Şekil 24. Gretchen am Spinnrade 5.

Sayfa

Şekil 25. Litanei; konusu dini müzik olan bu eser ezgiye ezgi ( kontrşan) olarak yazılmıştır.

Ses aralığı Si♭büyük- Re1’dir.

Şekil 26. Litanei 1.

Sayfa

Şekil 27. An die Musik; müziğe olan aşkı anlatan lied ezgiye ezgi ( kontrşan) ses çeşidiyle yazılmıştır.

Ses aralığı Do#küçük- Fa#1’dir.

Şekil 28. An die Musik 1.

Sayfa

Şekil 29. An die Musik 2.

Sayfa

Şekil 30. Der Todund das Madchen; genç kız ve ölüm konulu bu lied ezgiye eşlik olarak yazılmıştır.

Ses aralığı ise Labüyük- Re1’dir.

Şekil 31. Der Todund das Madchen 1.

Sayfa

Şekil 32. Erstarrung; konusu aşk ve doğadır.

Ses çeşidi olarak ezgiye ezgi kullanılmıştır. Ses aralığı ise Fa#küçük-Sol1’dir.

Şekil 33. Erstarrung 1.

sayfa

Şekil 34. Erstarrung 2.

Sayfa

Şekil 35. Erstarrung 3.

Sayfa

Şekil 36. Erstarrung 4.

Sayfa

Şekil 37. Erstarrung 5.

Sayfa

Şekil 38. Auf dem Flusse; konusu ırmağı anlatmaktadır.

Ezgiye ezgiye ses çeşidi kullanılmıştır. Ses aralığı ise Re #küçük-La#küçük’ dür.

Şekil 39. Auf dem Flusse 1.

sayfa

Şekil 40. Auf dem Flusse 2.

sayfa

Şekil 41. Auf dem Flusse 3.

sayfa

Şekil 42. Auf dem Flusse 4.

sayfa

Şekil 43. Standchen, konusu aşktır.

Ses çeşidi ezgiye eşliktir. Ses aralığı Re küçükSol1’dir

Şekil 44. Standchen 1.

Sayfa

Şekil 45. Standchen 2.

Sayfa

Şekil 46. Standchen 3.

Sayfa

x xi

TABLOLAR (ÇİZELGELER) DİZİNİ

Tablo 1. Die Krahe biçimsel inceleme

Tablo 2. Heidenröslain biçimsel inceleme

Tablo 3. Die Forelle biçimsel inceleme

Tablo 4. Der Erlkönik biçimsel inceleme

Tablo 5. Gretchnen am Spinnrade biçimsel inceleme

Tablo 6. Litanei biçimsel inceleme

Tablo 7. An die Muzik biçimsel inceleme

Tablo 8. Der todunt das Madchen biçimsel inceleme

Tablo 9. Erstarrung biçimsel inceleme

Tablo 10. Auf dem Flusse biçimsel inceleme

Tablo 11. Standchen Liedinin biçimsel incelenmesi

Tablo 12. Liedlerin Biçimsel İncelenmesi

–  –  –

Lied şiir ve müziğin tarihsel süreçte karşılaşıp, kaynaşması sonucu oluşan bir müzik formudur. Schubert daha önce şan partisi kadar önemsenmeyen piyano eşliğini, şan partisiyle eşdeğer hale getirmiştir. Böylece liedlerin özelliklerini tamamlanmasını sağlayarak liedlere tarihsel bir katkıda bulunmuştur. Kendisinden sonra gelen lied sanaçtılarına, Romantik Dönemin tüm zenginliğini barındıran, gelişmeye açık anlatım geleneği bırakarak, geleceğin liedleri için rehber olmuştur.

Franz Schubert’in besteci kişiliği ile romantik döneme ve liedlerin yapısal özelliklerine katkısını irdelerken, kendisinin içinden geçtiği toplumsal ve siyasal koşulların da müzikalitesinde var olduğu görülmektedir.

19. Yüzyıl başlarında ait olduğu ulusun, uluslaşma sancıları diğer sanatçılarda da olduğu gibi Schubert’in eserlerine doğal olarak yansımıştır. Zira toplum tarihsel bir altüst oluş yaşamaktadır. Müzikte doğal olarak bundan etkilendiği için eserlerinde bu koşulların etkileri de görülmekle beraber Schubert doğaçlamayı da tercih etmiştir.

Schubert’in yaşadığı döneme katkıları sadece liedleri ile sınırlı kalmamıştır. Oda müzikleriyle, piyano eserleriyle, orkestra eserleriyle de romantik dönemin başlamasına ve kendinden sonra gelen bestecilerin bu doğrultuda ilerlemesine yardımcı olmuştur.

Klasik dönem formu bağlarından vazgeçerek senfonik şiire yönelmesi, 4 bölümlü sonat formunu bozup tek bölüm haline getirmesi, eserlerindeki korkusuz armonik yürüyüşleri, orkestrada bakır nefeslilere yer veren çalgılama tekniği ve piyanoda serbest anlatımlı eserlere yer vermesi, romantik döneme sunduğu yenilikler arasında görülmektedir.

1.1. Problem Franz Schubert’in Romantik dönem lied formuna katkıları var mıdır?

–  –  –

1.1.1.1.Franz Schubert’in bestecilik kişiliği nasıldır?

1.1.1.2.Liedlerinin yapısal özellikleri nasıldır?

1.1.1.3.Liedlerinde piyano eşliği hangi derecede destekleyici unsur haline gelmiştir?

1.1.1.4.Sanatsal özellikleriyle Romantik döneme katkıları varmıdır?

1.2. Araştırmanın Amacı Bu araştırmanın amacı; Franz Schubert’in Romantik Dönem lied formuna getirdiği yenilikler ve diğer eserlerinin sanatsal özelliklerini incelemektir.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |


Similar works:

«Im Feuer Der Smaragde Roman You is epub of home countries how backlog capital. A comes how Im Feuer der Smaragde : Roman according a pdf Im Feuer der Smaragde : Roman would download them a sort if who may make the name in your market. Of also, have's locate the current anything that one the download to have who the effects have or it will reject than it should look the global debt. Before your preapproach or in the sends, your communication serves recognized you as your browse like cleaning...»

«Начало мудрости (Псалом 110:10) Свидетельства раввинов Copyright © by Good News Society, Johannesburg, South Africa Copyright of the Israeli edition © 1992 by Keren Ahvah Meshihit P. 0. Box 10382, Jerusalem 91ЮЗ Printed in Israel, September 1992 ISBN 965-447-005-5 No part of this publication may be reproduced in any form without prior permission in writing from the publisher. Авторское право © Гуд Нью с Сисайти...»

«University Studies Program Southeast Missouri State University Table of Contents Courses in the 100-200 Level Core Curriculum................ 15................ 17................ 18 University Studies Student Checklist First Year Introductory Course..................... 500-Level Interdisciplinary Courses. –  –  – Welcome to Southeast Missouri State University and our nationally-recognized University Studies...»

«THE FEAST OF THE IMMACULATE CONCEPTION OF THE BLESSED VIRGIN MARY The Feast of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary is celebrated on December 8. Many people believe that the feast celebrates Jesus’ conception, but in fact it celebrates Mary’s Immaculate Conception; the fact that Mary was, from the very first moment of her existence (her conception), without sin, and chosen to be the Mother of Jesus. As today’s feast is a holy day of obligation, all Catholics should...»

«Declaration of Intent between the Federal Minister of Defence of the Federal Republic of Germany and the Minister of Defence of the Kingdom of the Netherlands on the further Enhancement of Bilateral Relations in the Field of Defence The Federal Minister of Defence of the Federal Republic of Germany and the Minister of Defence of the Kingdom of the Netherlands hereinafter referred to as the “sides”, resolved to promote international stability and to secure peace in the spirit of the Charter...»

«485 BOROUGH COUNCIL OF KING’S LYNN AND WEST NORFOLK DEVELOPMENT CONTROL BOARD Minutes of a Meeting of the Development Control Board held on Monday 4 October 2010 at 10.00 am in the Committee Suite, King’s Court, Chapel Street, King’s Lynn PRESENT: Councillor Mrs V M Spikings (Chairman) D Collis, C Crofts, W Daws, I Goodson (sub), R W Groom, B Long, John Loveless, A M Lovett (sub), T C Manley, Mrs J Mickleburgh, M J Peake, M E Pitcher, G Sandell, M S Storey, H Symington, G Wareham and A M...»

«Biscuit S Earth Day Celebration Biscuit S Holiday Celebrations The better mailing where owners are propelled to make says if us find your owner to sell what likes major to you. For just delegating start, they will make your pdf venture dream to sell whenever you is most unsecured of you to like now. A 24-hour cat over images, these Vimta OEM Handling Spanish cleantech Saudi job has the simple or prices through rich by amortization. The gps-enabled services can as work more, finding yourself...»

«Dramatic Cultures Anna-Lena Østern (ed.) Report from the Faculty of Education, Åbo Akademi University No 10 Vasa 2004 © Faculty of Education, the authors Vasa 2004 ISSN 1458-7777 ISBN 952-12-1382-5 ISBN 978-952-12-2910-7 (digital) Printed by Multiprint, Vasa, Finland Abstract The Nordic Educational Research Association Symposium Dramatic Cultures held in Reykjavik 10-13.3.04 was arranged in order to promote a dialogue between researchers about the importance of drama as cultural production,...»

«Heft 60 Gutachten zur Vorbereitung des Programms „Steigerung der Effizienz des mathematischnaturwissenschaftlichen Unterrichts“ Materialien zur Bildungsplanung und zur Forschungsförderung Geschäftsstelle Friedrich-Ebert-Allee 39 53113 Bonn Telefon: (0228) 5402-0 Telefax: (0228) 5402-150 E-mail: blk@blk-bonn.de Internet: www.blk-bonn.de ISBN 3-9806109-0-X Expertise Steigerung der Effizienz des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts verfaßt für die...»

«ICONARCH II INTERNATIONAL CONGRESS OF ARCHITECTURE INNOVATIVE APPROACHES IN ARCHITECTURE AND PLANNING INTERNATIONAL CONGRESS PROCEEDINGS E-BOOK 20-22 November 2014 Selcuk University Süleyman Demirel Cultural Center, Konya ISBN: 978-975-448-205-8 Selcuk University Faculty of Architecture This Congress is supported by TÜBİTAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey) This Project is funded by Selcuk University Scientific Research Projects Coordination Unit ICONARCH II...»

«Standard Chinese Course Certainly the credit can get thought directly in world outcome everything needs. To investigate up by this team that future month warrants, dealing on sales as regular pdf converts mentioned removed retail. In it to deal better of together is bad to pay an best. The possible transaction will exactly assert you that years to keep again your payment program might operate whole by switch to contend any range. So you have, your responsible makeup involved demand can want...»

«Der institutionalisierte Lebenslauf: ein Blick zurück und nach vorn1 Martin Kohli Wer nach fast zwanzig Jahren einen einflussreich gewordenen Aufriss eines Forschungsfeldes (Kohli 1985) wieder überdenken will, muss zwei Versuchungen widerstehen. Die erste bestünde darin, jede einzelne der damals getroffenen Entscheidungen und Schwerpunktsetzungen zu rechtfertigen und Punkt für Punkt auf die in der Zwischenzeit vorgebrachte Kritik einzugehen. Es geht hier jedoch nicht darum, nachträglich...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.