WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

«Előszó Az élet elleni támadások mellett a szexuális élet szabadsága elleni erőszakos magatartások jelentik a társadalomra veszélyes ...»

-- [ Page 1 ] --

DR. VÁRADI ERIKA – DR. KEREKES VIKTÓRIA*

A NEMI ERKÖLCS ELLENI ERŐSZAKOS BŰNCSELEKMÉNYEK

**

EGYES KRIMINOLÓGIAI KÉRDÉSEI

Előszó

Az élet elleni támadások mellett a szexuális élet szabadsága elleni

erőszakos magatartások jelentik a társadalomra veszélyes cselekmények

egyik kiemelt körét. Jelen munka – figyelemmel a 2012. évi C. törvénnyel

életbe lépő új Büntető törvénykönyv szabályozására – kísérletet tesz a nemi erkölcs elleni bűncselekmények közül elsősorban az erőszakos közösülés – szemérem elleni erőszak – szexuális erőszak által lefedett cselekmények legfontosabb elemeinek büntetőjogi és kriminológiai elemzésére, kitérve a bizonyítás nehézségeire, a nyomozás során felmerülő szakértői kérdésekre, s nem utolsó sorban a nemi ösztön patológiás megnyilvánulásainak egyik oksági tényezőjére, a szexuális függőségre.

Bevezetés A személyes- és szabadságjogok térnyerése, valamint az erkölcsi megfontolások hangsúlyosabbá válása a nemi erkölcs elleni támadásokat tilalmazó szabályok és normák fejlődésének évszázadok óta katalizátora.

A nemi szabadság, a párválasztás befolyás- és erőszakmentessége a társadalmak fejlettségének magasabb szintre emelkedésével egyre erőteljesebben vált a védett értékek részévé. Ezen értékek védelmét a környezet erkölcsi normáin, szokásain kívül a legerőteljesebben a büntetőjog hivatott biztosítani. A nemi szabadság és erkölcs, mint érték, súlyát jól mutatja, hogy a társadalom tagjai a XX. században is – az állam elleni Témavezető – témavezetett közös publikáció.

* A tanulmány a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 jelű projekt részeként – az Új ** Magyarország Fejlesztési Terv keretében – az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

VÁRADI ERIKA – KEREKES VIKTÓRIA

bűncselekményeket kivéve – az élet és a nemi erkölcs ellen irányuló büntetendő cselekményeket ítélik meg legsúlyosabban. 1 Noha a védett alapvető értékek már jó ideje nem változtak, büntető kódexeink fejlődésük, alakulásuk során újra és újra érintették e bűncselekmények körét. A folyamat következő lépcsőfoka az e téren számos változást hozó, 2013 nyarán hatályba lépő új Büntető Törvénykönyv megszületése volt. Nemzetközi egyezmények és az Európai Uniós gyakorlat mellett a jogalkotók figyelemmel voltak számos, szakmai berkekben korábban is vitatott kérdésre. Így új tényállásként jött létre a szexuális erőszak elnevezésű bűncselekményi kör, amely összevonja az erőszakos közösülés és szemérem elleni erőszak 1978. évi IV. törvény szerinti tényállását, melyek külön szankcionálása és szabályozása korábban is kérdéseket vetett fel egyes szakemberek körében.2 Szexuális kultúra és szocializáció A szexuális kultúra értelmezése a legtöbb esetben a testi kapcsolatra, fizikai örömszerzésre és a kielégülés mozzanataira korlátozódik, mindazonáltal a szexualitás és annak kultúrája ennél sokkalta szélesebb kört ölel fel, ide tagozva a nemiség minden vonatkozását és a nemi kapcsolatok valamennyi szintjét.

A szexuális attitűdök diverzitása

A nemi erkölcs és a nemi kultúra az emberré válás hajnalán egy tőből fakadt, mégis az erkölcs csupán a teljes tudatosulás után fejlődött, míg a kultúra a történelemben mélyebbre mutat vissza. A tanulásban, a tapasztalatok megszerzésében már a szubhumán főemlősöknek is részük volt, maga a szexuális magatartás pedig fontos helyet foglalt el a társas Merényi Kálmán: A szexuális erőszak, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1987.

21. o.

Az OKRI közelmúltban lefolytatott kutatásai is megerősítették, hogy „a szexualitásban megjelenő nyílt agressziót, a szexuális erőszakot az emberek döntő többsége az emberölés után a második legsúlyosabb bűncselekménynek tekintette”. Virág György: Szexuális erőszak. i.m. 74.o.

Gál István László: Szempontok a nemi erkölcs elleni bűncselekmények új szabályozásához, Büntetőjogi Kodifikáció, Fórum 2002/4.

A NEMI ERKÖLCS ELLENI ERŐSZAKOS BŰNCSELEKMÉNYEK EGYES 533

KRIMINOLÓGIAI KÉRDÉSEI

élet szimbolikájában.3 A csoportos életmód, érintkezési formáik a szexuális élet és viselkedés fejlődésének legfontosabb rugóivá váltak. Ez meghatározta az emberi szexualitás kibontakozásának körülményeit. Maga a szexuális kultúra szerte a világon népek és társadalmi rétegek szerint kitermelte a magára jellemző, másokétól eltérő formáit és szokásait, melyek később akár determinálhatták is az adott anyatársadalmat. Ezek a – korábban informális – szabályok erős összetartó erőként jelentkeznek egy közösség életében, s színezik a globális kultúrát.

A társadalmi fejlődéssel együtt járó szemléletváltás általában módosítja magának az „abnormalitásnak,” azaz e szabályoktól, viselkedési mintáktól való eltérésnek a megítélését is.4 A szexuális magatartás normái az emberré válással egy időben kezdtek kialakulni és elkülönülni.

Maga a szexualitás viszont fejlődésünkben mélyebbre nyúlik vissza és öröklődik. Számos emberi cselekvés mélyén ez munkál, ezért az erkölcsi, viselkedési normák keletkezésének részbeni célja épp e szexuális ösztön és az általa vezérelt cselekedetek keretek között tartása. Az ember számára egyes szexuális megnyilvánulások – koronként, népcsoportonként vagy akár földrajzi tekintetben is – nemkívánatossá váltak, s az ezeket gyakorlókat az ellenük folytatott következetes küzdelem kizárta a kultúrából.5 Ennek folyományaként dinamikusan fejlődő terepnek tekinthető az egyébként sokszor konstans állandónak vélt szexuális kultúra, s a társadalomban az egyedek sajátos nemi erkölcse – amennyiben túlélte a sokszor prüdéria szintjére emelkedett „óvatosságot” – együttesen vezetett egy sokszínű szexuális kultúra születéséhez. Ennek elég szemléletes példája a „szexuális variációk” kifejezés is, mely olyan cselekményeket és fenoméneket takar, melyek elfogadást nyertek a pszichiátria területén, s betegségek helyett mint variációk kerülnek meghatározásra (biszexualitás, homoszexualitás).6 Szenti Tibor: Paráznák. Feudalizmuskori (1723-1843) szexuális büntetőperek, Kiadta: A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 1993. 126. o.

Fekete Mária – Grád András: Pszichológia és pszichopatológia jogászoknak, HVG-ORAC Lap, és Könyvkiadó Kft, Budapest, 2002. 54. o.

Szenti Tibor: Paráznák. i.m. 92. o.

Füredi János – Németh Attila – Tariska Péter: A pszichiátria magyar kézikönyve,

–  –  –

Fogalmi alapvetések A témakör jobb áttekintése, valamint az ilyen típusú bűncselekmények által támadott jogi tárgyak tételezése, 7 átfogása a dolgozat elején rövid fogalmi alapvetés és magyarázat megtételét igényli, különös tekintettel a nemi erkölcs fogalmára, a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények típusaira, specifikusan pedig a szexuális erőszak fogalmának kérdésére.

Az ösztön

Ösztönnek olyan veleszületett magatartásmódot nevezünk, amely egy faj minden egészséges egyedénél biológiailag meghatározott időszakban minden előzetes tanulás nélkül törvényszerűen jelentkezik. 8 Az ösztönök tulajdonképpen a létfenntartást szolgálják, annak mechanizmusában vesznek részt. Az embernél is olyan, igen nagy jelentőséggel bíró „preformált” utat jelölnek ki, melyen bizonyos cselekvések nem tudatosan, hanem az ész és akarat irányítása és ellenőrzése nélkül zajlanak le. 9 Az ösztönmagatartás kiváltója az a szükségleti feszültség, mely az ösztöntárgy elérésével, vagy annak valamely pótlásával szüntethető meg.

Az ösztöncselekvések lefolyásában hatalmas szerepet játszanak a reflexszerű cselekvéssorozatok, s a megfelelő szocializálódás, erkölcsi fejlettség. A magasabb szinten szerveződő élővilágnak egyik legősibb alapösztönét éppen a szexuális ösztön jelenti. Önuralom hiányában e cselekvéssorozatok akár delikvenciához is vezethetnek, melyek – a szexuális ösztönök esetén – valamely nemi erkölcs elleni bűncselekmény elkövetését jelenthetik. Mindazonáltal az ösztönök jelentőségét mérséklendő megállapítható, hogy az embernél a biológiai tényezők alárendelt szerepet játszanak a környezeti hatásokhoz, a legszélesebb értelemben vett neveléshez képest.10 E bűncselekmények jogi tárgyait a társadalom nemi erkölccsel kapcsolatos valamely érdeke hívja életre.

Vikár György: Az ösztönökről: In: Linczényi – Radnai – Vikár.: A szexuális élet zavarai.

Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1977. 43. o.

Károlyi István: Nemi élet, nemi erkölcs, nemi betegségek, Medicina Kiadó, Budapest, 1970. 10. o.

Szilágyi Vilmos: Szexuális szocializáció. Nemi nevelés a családban, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1997. 114. o.

A NEMI ERKÖLCS ELLENI ERŐSZAKOS BŰNCSELEKMÉNYEK EGYES 535

KRIMINOLÓGIAI KÉRDÉSEI

A nemi erkölcs fogalma és a nemi élet szabadsága „A nemi erkölcs szűkebb értelemben véve a férfi és a nő közötti nemi kapcsolatot szabályozza, tágabb értelemben viszont semmiképp nem választható el az emberi magatartásnak az utódokat érintő vonatkozásaitól, mert a fajfenntartás céljait szolgáló szexuális ösztönből adódó funkciók embertani és szociológiai egységet alkotnak.”11 A nemi erkölcs egy elméleti kreátum, mely alatt a nemi ösztönök kielégítésének a társadalom által kialakított illetve védett normáinak összességét értjük. A nemi erkölcs, mint olyan, része az általános erkölcsi felfogásnak.12 A nemi ösztön, ahogyan elhangzott, valamennyi élőlénynek veleszületett tulajdonsága, alapvetően pedig az egyed, végső soron pedig a faj fennmaradását szolgálja. Ezen ösztönök kielégítési rendjét az alacsonyabb szintű szerveződéssel rendelkező élőlények esetében biokémiai folyamatok, a fejlődés magasabb fokán álló emberét viszont ezen túlmenően mind pszichikai, mind pedig társadalmi normák, törvényszerűségek határozzák meg.13 A nemi erkölcs elvont kategóriájának tartalma történeti megközelítésből képlékeny, hiszen mind a mögötte álló filozófiai megfontolások, mind pedig az általa kialakított és diktált normák gyakran és jelentős mértékben változtak – ha úgy tetszik, fejlődtek – a különböző korok során. A fejlődés itt egy pozitív, előremutató és egyre inkább humánus vonásokat felsorakoztató értékrendszer kialakulásában érhető tetten, mely folyamatra hatással van a társadalom kulturális színvonala, a gazdasági fejlettség mértéke, egyes hagyományok, és nem utolsó sorban a társadalmi igény is.14 A marxista-leninista társadalomtudomány szerint a nemi erkölcs a társadalom nemi vágyak keletkezéséről és kielégítéséről vallott felfogása.15 Az ehhez a területhez kötődő pönalizáció abban az esetben rendelkezik létjogosultsággal, amennyiben a nemi erkölcsre Károlyi István szellemi terméke az 1970-es évekből, érdekessége, hogy az erkölcs kérdéskörét alapvetően heteroszexuális szemléletbe pártázva ragadta meg.

Bíró Gyula: Kriminalisztika, Lícium- ART Könyvkiadó, Debrecen, 2010. 251. o.

Szilágyi Vilmos: Szexuális kultúránk állapotáról, Belügyi Szemle 2000 4-5. sz. 7. o.

Barta Endre: A nemi erkölcs elleni bűncselekmények nyomozása, Rejtjel Kiadó, Budapest, 2000. 6. o.

Merényi Kálmán: A szexuális erőszak, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest,

–  –  –

vonatkozó normák megsértése a büntetőjogi „társadalomra veszélyesség” kategória szempontjából kiemelten kezelendő.

A nemi élet szabadságát és a nemi erkölcsöt védő tényállások jogi tárgyainak összefüggése kézenfekvő: az egyén önrendelkezésének, a kényszerítés tényállása által védett általános cselekvési szabadságának egy rész-aspektusa maga a szexuális szabadság.16

A szexuális önrendelkezés tartalma

A szexuális önrendelkezés és a szexuális szabadság fogalmát többnyire szinonimaként használják.

A szexuális szabadság tartalmilag döntően három összetevőre bontható. Elsőként a nemi identitás kialakulásának, kialakításának a szabadsága emelendő ki, mely alapján az egyénnek ahhoz is joga van, hogy ne alakítsa ki szexuális identitását. (Ez alapjogi jellegéből fakad.) A nemi identitásnak megfelelő nemi cselekmények gyakorlásának szabadsága, mint a szexuális szabadság eleme, a nemi cselekményektől való teljes tartózkodás jogát is magában foglalja. A nemi cselekmények „szituációs” elemeinek megválasztása, így a partnerválasztás vagy a döntés szabadsága teszi a szexuális szabadságot teljessé. A kérdés e helyütt válik bonyolultabbá, sok esetben ugyanis a nemi szerepekből egyenlőtlen hatalmi viszonyok jönnek létre,17 melyek a szabad partnerválasztást, mint olyat, nem ismerik el. 18 A különböző történeti korszakokban – vagy akár ugyanazon korszakban is – társadalmanként, közösségenként különféleképpen ítélték meg a nemi élet dolgait.19 Korszakoktól és társadalmi berendezkedéstől függetlenül általános jelenség, hogy a közösségek irányító módon és korlátozó erővel kívántak és kívánnak beleszólni tagjaik szexuális életébe.20 Szomora Zsolt: Az erőszakos nemi bűncselekmények kényszerítési eleméről, Büntetőjogi kodifikáció, 2008. 2. szám 27. o.

Walter Hollitscher: Szexualitás és társadalom, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1974. 9. o.

Szomora Zsolt: A nemi bűncselekmények egyes dogmatikai alapkérdéseiről, Doktori értekezés. SZTE ÁJK, 2008. 123. o.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |


Similar works:

«Department of Microbiology and Genetics Institute of Biochemical Microbiology Global transcriptional responses of Candida albicans to histone acetyltranferases deletion Ph.D Thesis Zahra Rashki Ghalehnoo Ph.D Thesis Adviser Prof. Dr. Angel Dominguez Olavarri Department of Microbiology and Genetics, University of Salamanca Salamanca, Spain, 2009 Prof. Dr. Angel Dominguez Olavarri Professor and Chair of Microbiology at the Department of Microbiology and Genetics, University of Salamanca Autoriza:...»

«Council of State University Libraries Thursday December 9, 2004 – 12 noon to 5 pm Casa Monica Hotel, St. Augustine, FL Minutes (Approved March 11, 2005) 1. The agenda was approved, with the addition of items to #9.2. The minutes of June 3, 2004 were approved. There were two minor corrections: #4, add a period after the first sentence at CMC; and on #6, it should read “ARL e-metrics.” NB: No minutes for September 2, 2004; meeting was cancelled due to hurricanes. NB: Bill Miller agreed to...»

«Tranent Parish Church Photo: Laurie Brett Winter 2013 www.tranentparishchurch.co.uk Church Services In Tranent Parish Church Sunday Morning Service in the Church at 11 am. Holy Communion is celebrated on Easter Day and on the first Sunday in February, September and November and the second Sunday in May. There is an evening service on the second Sunday of the month (except January, July and August) held in the upper room of the Church at 6:30 pm and there is an informal celebration of communion...»

«May 9 – 13, 2016 ▪ Moon Palace Jamaica Grande ▪ Ocho Rios, Jamaica The Romance Travel Forum is excited to announce these booking incentives brought to you by select supplier participants, and most are EXCLUSIVE to Romance Travel Forum 2016 travel agent delegates! Check-out what you need to do to get a little extra out of every sale, and be sure to note all of the terms and conditions. Happy Selling! OFFERS LAST UPDATED March 25, 2016 Earn a booking bonus of up to $100 PLUS 12% commission...»

«AMT DER STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG  Energie, Wohnbau, Technik Abteilung 15 Altlastenund Verdachtsflächen BearbeiterIn: Mag. Martin Schröttner Tel.: (0316) 877-4121 Fax: (0316) 877-4569 E-Mail: martin.schroettner@stmk.gv.at Bei Antwortschreiben bitte Geschäftszeichen (GZ) anführen GZ: Abt.15-20.20-3310/2013 Graz, am 15.10.2014 Ggst.: Windpark Pretul FACHGUTACHTEN ZUR UVP WINDPARK PRETUL FACHBEREICH GEOLOGIE UND HYDROGEOLOGIE, BAUGRUND UND GEOTECHNIK 1 FACHBEFUND 2 UNTERSUCHUNGSRAUM...»

«Die Internationale Arbeitsorganisation ILO Funktionsweise und politische Wirkungsmöglichkeiten Inhaltsverzeichnis Vorwort Arbeitnehmerkammer Bremen Vorwort DGB Bundesvorstand 1  Die ILO in Kürze 2  Ursprünge und Entwicklung der ILO 3  Was bewirkt die ILO – und was nicht?. 17  4  Relevanz der ILO für Arbeitnehmer/innen in Deutschland – zwei Beispiele 5  Zusammenfassung 6  Literaturhinweise Vorwort Arbeitnehmerkammer Bremen Die ILO (International Labour Organisation), die...»

«VO Literaturkritik (4 ECTS) Zeit: Di wtl. ab 13.03.2012 11.30 13.00 Uhr Ort: HS 42 Vortragender: Konstanze Fliedl 1. Vorlesung 13.03.2012 Handouts etc. www.unvie.ac.at/germanistik Personen Fliedl Texte zu LVs VO Literaturkritik VO-Inhalt + Texte nach Wahl, Prüfung schriftlich und mündlich. Ende des Semsters, Anfang/Mitte Oktober noch ein Termin, evt. auch noch ein dritter schriftlicher Termin, ansonsten mündlich in der Sprechstunde. Geprüft wird ein Jahr lang. 1. Verhältnis von...»

«Women, Intangible Heritage and Development: A Feasibility Study conducted in the Pacific Region Part One A synopsis of major issues and problems with regard to safeguarding, preserving and revitalising women’s roles in relation to intangible heritage and development. Part Two Annotated bibliography 1.0 Discussion of the value of culture in the Pacific 2.0 Discussion of women and development in the Pacific 3.0 Documentation of women’s knowledge and practice 4.0 Documentation of tradition...»

«DE Fall Nr. COMP/M.5726 DEUTSCHE BANK/ SAL. OPPENHEIM Nur der deutsche Text ist verfügbar und verbindlich. VERORDNUNG (EG) Nr. 139/2004 ÜBER FUSIONSVERFAHREN Artikel 6, Absatz 1, b KEINE EINWÄNDE Datum: 29/01/2010 In elektronischem Format auf der EUR-Lex Website unter der Dokumentennummer 32010M5726 Büro für Veröffentlichungen der Europäischen Union# 2985 Luxemburg, LUXEMBURG EUROPÄISCHE KOMMISSION Brüssel, den 29.1.2010 SG-Greffe(2009) D/953 C(2009) 675 In der veröffentlichten...»

«Broschüren der Europäischen Kommission zur Kohäsionspolitik in Österreich und seinen Nachbarländern im Zeitraum 2014 2020 Zusammengestellt von der Stabsstelle Standortpolitik für den Bundesländerdialog, am 28.10.2014 DE Eine neue Kohäsionspolitik für Wachstum und mehr Arbeitsplätze in Europa Was ist die Kohäsionspolitik? Die Kohäsionspolitik ist die Hauptinvestitionsstrategie des Haushalts der Europäischen Union (EU). Durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE),...»

«PROF. DR. MARIO BOTSCH Computer Graphics & Geometry Processing Bielefeld University, Faculty of Technology P.O. Box 100131 D-33501 Bielefeld, Germany +49-521-106-12146 botsch@techfak.uni-bielefeld.de http://graphics.uni-bielefeld.de PERSONAL INFORMATION born in Bremen, Germany German Nationality married, one daughter Marital status German, English Languages EDUCATION P D in Computer Science (Dr. rer. nat., summa cum laude) RWTH Aachen M S in Mathematics (Dipl. Math., summa cum laude) University...»

«ISSN 1016-3158 MITTEILUNGEN der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft Band 73 Heft 2 Waldgesellschaften der Schweiz auf floristischer Grundlage Statistisch überarbeitete Fassung der «Waldgesellschaften und Waldstandorte der Schweiz» von Heinz Ellenberg und Frank Klötzli (1972) Walter Keller, Thomas Wohlgemuth, Nino Kuhn, Martin Schütz, Otto Wildi ISSN 1016-3158 MITTEILUNGEN der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft Band 73 Heft 2...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.