WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 |

«Napjainkban számos európai és hazai civil szervezet tiltakozik az Európai Bizottság Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatósága ...»

-- [ Page 1 ] --

DR. PRUGBERGER TAMÁS – DR. SZABÓ ÁGNES*

SZÜKSÉGES-E A SZAPORÍTÓANYAGOKAT MINŐSÍTENI?

KIHÍVÁSOK ÉS AKTUALITÁSOK EGY ÚJ UNIÓS RENDELET

**

TERVEZETÉVEL KAPCSOLATBAN

Napjainkban számos európai és hazai civil szervezet tiltakozik az Európai

Bizottság Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatósága által 2012

novemberében közzétett, a növényi szaporítóanyagok forgalmazásáról és előállításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet tervezetének elfogadása ellen. 2013. április 29-én az Arche Noah osztrák vetőmag megőrző hálózat kezdeményezésére számos európai civil szervezet nyílt levélben hívta fel az európai biztosok figyelmét a rendelet tervezetével kapcsolatban megfogalmazott aggályaira. A civil szervezetek álláspontja szerint a tervezet akadályozza a mezőgazdasági sokféleség bővítését, nem tartja tiszteletben a gazdálkodók mezőgazdasági sokféleséggel kapcsolatos jogait, veszélyezteti az élelmezés-biztonságot és nem felel meg a fogyasztók elvárásainak. A kezdeményezéshez a hazai környezetvédő és mezőgazdasági szervezetek is csatlakoztak és azonos tartalmú nyílt levelet fogalmaztak meg.1 Témavezető – témavezetett közös publikáció.

* A tanulmány a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 jelű projekt részeként – az Új ** Magyarország Fejlesztési Terv keretében – az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A hazai környezetvédő és mezőgazdasági szervezetek - Banya-Tanya Alapítvány, Bese Természetvédelmi Egyesület,Greenpeace Magyarország,Klímabarát Települések Szövetsége,Közép-dunántúli Biokultúra Egyesület,Magyar Biokultúra Szövetség,Magyar Természetvédők Szövetsége,Öko-forrás Közhasznú Alapítvány,Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület,Vackor Környezet- és Természetvédelmi Egyesület Védegylet Egyesület Andor László biztosnak írt nyílt levelükben fogalmazták meg, hogy egyetértenek az európai civil szervezeteknek az ismertetett aggályaikkal és egyúttal az uniós tervezet módosítására is javaslatot tettek.

PRUGBERGER TAMÁS – SZABÓ ÁGNES

1. Az új növényfajták elismerése és a szaporítóanyag forgalmazás feltétele A növényfajta kiválasztása és a minősített vetőmag használata meghatározza a növénytermesztés eredményességét. A növényfajták termeszthetősége szempontjából fajtakísérletekben kell vizsgálni az adott fajta élettani tulajdonságait és meghatározott növényfajok esetében a gazdasági értéket.2 A növényfajta-oltalommal védett fajták esetében is a fajta szaporítóanyaga forgalomba hozatalának feltétele, hogy a fajta szerepeljen az Európai Unió Közösségi Fajtajegyzékében vagy egy tagállam fajtajegyzékében és a forgalomba hozatalt megelőzően a szaporítóanyag a vonatkozó szabályoknak megfelelően minősítve legyen.

Egy – egy új növényfajta termeszthetősége iránti eljárás, valamint az elismert és listára vett termeszthető növényfajták szaporítóanyagának forgalomba hozatalát megelőzően az ún. szaporítóanyag minősítési eljárás keretében kell az adott növényfajtát és annak szaporítóanyagát vizsgálni.

A növényfajták Fajtajegyzékbe való vételének alapfeltétele a megkülönböztethetőség az egyöntetűség és az állandóság.3 Ezeket a tulajdonságokat a fajtakísérletekben az ún. DUS4 vizsgálat keretében kell ellenőrizni. A DUS vizsgálaton kívül meghatározott növényfajok esetében a gazdasági értékvizsgálatot is kell végezni.

A DUS vizsgálat az UPOV5 és a Közösségi Növényfajta-Hivatal irányelvei szerint elvégzett termőföldön történő fajtakísérleteket és kapcsolódó laboratóriumi vizsgálatokat tartalmaz. A DUS vizsgálatok Gazdasági érték: a növényfajta mennyiségi és minőségi mutatókkal kifejezett termesztési, illetve használati értéke. Egy növényfajta gazdasági vagy használati értéke akkor kielégítő, ha a Nemzeti Fajtajegyzékben lévő más növényfajtákhoz viszonyítva a fajtajellemzői akár a művelésben, akár a termesztett növény vagy termékei felhasználásában egyértelmű javulást tesznek lehetővé, legalább egy adott régióban folytatott termesztés esetén.

A növényfajta megkülönböztethető, ha egy vagy több lényeges tulajdonsága tekintetében határozottan eltér minden más növényfajtától, melynek létezése közismert a bejelentés benyújtásának időpontjában – a növényfajta közismert ha Magyarországon vagy az EU valamely tagállamában nemzeti fajtajegyzékre vétel céjából bejelentették vagy nemzeti fajtajegyzékben agy a Közösségi fajtajegyzékben szerepel; egyöntetű (egynemű), ha a szaporítási sajátosságai következtében várható variabilitástól eltekintve megfelelően egységes a megkülönböztethetőség vizsgálata során értékelt, valamint a fajtaleírásban közzétett lényeges tulajdonságaiban; állandó, ha a megkülönböztethetség vizsgálata során értékelt, valamint a fajtaleírásban közzétett lényeges tulajdonságai változatlanok maradnak az ismételt szaporítást követően, vagy minden egyes szaporítási ciklus végén.

DUS: a megkülönböztethetőség, egyöntetűség és állandóság angol kifejezések kezdő betűiből képzett betűszó.

A Növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi Egyezmény Uniója SZÜKSÉGES-E A SZAPORÍTÓANYAGOKAT MINŐSÍTENI? 337 eredménye nemcsak a növényfajta állami elismerése, hanem a növényfajta-oltalom iránti kérelmek érdemi vizsgálata szempontjából is meghatározó.

A növényi szaporítóanyag előállítás egy nyilvántartás és ellenőrzés köteles folyamat a szaporítástól kezdődően egészen az adott tétel forgalomba hozataláig, mivel lényeges az egyes szaporítások nyomon követhetősége. A szaporítóanyag előállítás alapvető követelménye valamennyi növényfaj esetében, hogy csak igazolt származású vetőmagot, illetve vegetatív szaporító alapanyagot lehet továbbszaporítás céljára felhasználni és a vonatkozó előírásoknak megfelelően minősített szaporítóanyagot lehet forgalomba hozni.

A szaporítóanyag minősítés folyamata a következő tevékenységeket tartalmazza: származás igazolása, termőhelyi, szántóföldi, faiskolai, palántanevelő üzemi ellenőrzés, mintavétel, laboratóriumi szaporítóanyag-vizsgálat, fémzárolás,6 fajtaazonosító kitermesztés, minősítést igazoló okirat kiállítása.

A magyarországi hivatalos fajtakísérletezés 120 éve, 1892-ben kezdődött el. A fajtavizsgálatnak és a fajtakísérletezésnek a XIX. század végén kialakított követelményrendszere összhangban volt az akkori európai normákkal.7 A magyar fajtakísérletezési rendszer kialakításában meghatározó szerepe volt Cserháti Sándor gazdasági akadémiai tanárnak, aki szerint a fajtakísérletek jelentőségének „legfőbb eredménye, hogy a kísérleteknek sikerült igen sok esetben bizonyítani, hogy a féleség helyes megválasztásával a termés úgy minőségre, mint mennyiségre jelentékenyen fokozható.”8 Fémzárolás:a minősített szaporítóanyag-tétel csomagolási egységének fémzáras, vagy más módon való lezárása úgy, hogy a csomagolási egység lezárásának megsértése nélkül a tételhez ne lehessen hozzáférni.

1891-ben alakult meg a Magyaróvári Magyar Királyi Gazdasági Akadémiához tartozó Országos Növénytermelési Kísérleti Állomás, amelynek feladatai között szerepelt a fajták kipróbálása Cserháti Sándor kezdeményezésére 1892-ben ott kezdték meg az első növényfaja kísérleteket és a fajtakísérletezési rendszerbe bekapcsolták a gazdákat is. A kísérleti jelentések tartalmazták a gazdák közreműködésével végzett kísérleteket és a Növénytermelési Kísérleti Állomás saját kísérleteit. Cserháti Sándor fontosnak tartotta egy olyan kísérleti hálózat kiépítését, amelyben a növényfajtákat Magyarország több táján lehessen kipróbálni. 1893-ra alakult ki a fajta-összehasonlító kísérleteket végző hálózat.

Az országban összesen 114 helyen folytak kísérletek, az alábbi megoszlásban:

A Növénytermelési Kísérleti Állomás tevékenysége Cserháti Sándor nagyszabású terveinek megfelelően fejlődött, külön részleg alakult a fajtaazonosság megállapítására és 1901-től kezdődően létesültek kísérleti telepek (1901-ben 6, 1902-ben 5, 1903-ban 1).

A Magyar Növényfajta kísérletezés centenáriuma (Jubileumi kiadvány 1992.) Budapest, 1992, Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet.

PRUGBERGER TAMÁS – SZABÓ ÁGNES

2. Az Európai Unió szabályozása Az Európai Unióban jelenleg 12 irányelv határozza meg a növényfajták listára vételére és az egyes növényfajok szaporítóanyagának forgalomba hozatalára vonatkozó szabályokat. 1966 és 1971 között fogadták el a legtöbb irányelvet, amelyek időközben többször módosultak. A zöldség, a dísznövény, a burgonya, az olaj- és rostnövények, valamint a répafélék szaporítóanyagára vonatkozóan 1998-ban és 2002-ben új irányelvek léptek hatályba. Valamennyi irányelv az áruk szabad áramlásának elvére figyelemmel határozza meg a növényi szaporítóanyag előállítás feltételeit, az ellenőrzés szabályait.

Az Európai Unió Bizottsága egy rendelet tervezetet készítetett a növényi szaporítóanyagok forgalmazásáról és előállításáról. Ez a tervezet része egy öt rendeletből álló jogszabálycsomagnak, amely többek között az összes növény-egészségügyi irányelvet is egy rendeletbe foglalja. A Bizottság a „Better Regulation” program keretében már öt éve készíti elő az új szabályozást.

A Bizottság a jelenlegi irányelvi szabályozás helyébe lépő rendeleti szabályozást egyrészt a szabályozás egyszerűsítésével, a tagállamok joggyakorlatában lévő eltérésekkel, az agrobiodiverzitás helyben történő megőrzésének szükségességével és a növény-egészségügyi szabályozással való összhang megteremtésével indokolja. Másrészt a rendelethez fűzött indokolásban a Bizottság hangsúlyozza, hogy az új szabályozás elősegíti a rendszer költségtakarékos és hatékony működését és a jelenlegi EU politikák horizontális koordinációját.

A tervezet átveszi a hatályos irányelvek szabályait, de erősíti az egységes jogalkalmazási gyakorlatot és a közösségi hatásköröket. A tervezet értelmében a fajtakitermesztést harmonizált szabályok szerint kell végezni. A tervezet rendelkezik a veszélyhelyzetre vonatkozó intézkedésekről és szabályozza a géntechnológiával módosított szervezeteket tartalmazó vetőmagokkal kapcsolatos ellenőrzést.

Kodifikációs szempontból a tervezet valóban egyszerűsítést jelent és áttekinthető, logikus felépítésű szabályozást tartalmaz. Ugyanakkor a tervezet kiterjeszti a közösségi növényfajta-oltalom iránti igények elbírálásával foglalkozó Közösségi Növényfajta-Hivatal hatáskörét a szaporítóanyag forgalmazással kapcsolatos egyes kérdésekre is (növényfajta-nevek nyilvántartása, tagállami fajtakísérletek és fajtakísérleteket végző intézetek auditálása). A tervezet számos kérdésben felhatalmazást ad a Bizottságnak végrehajtási jogszabályok és átruházott hatáskörű SZÜKSÉGES-E A SZAPORÍTÓANYAGOKAT MINŐSÍTENI? 339 jogszabályok alkotására és ezeknek a jogszabályoknak a tartalma még nem ismert.

3. A XXI. század kihívásai és a tájfajták szerepe Napjainkban a biológiai sokféleség megőrzése érdekében előtérbe kerültek a tájfajták. A tájfajták termesztése iránti igényt fokozta a hagyományos élelmiszerek előállítására vonatkozó közösségi szabályozás is.

Magyarországon pl. a különböző lekvárfőző versenyek érdekében több helyi közösség hagyományos gyümölcsfajtákat telepített.

Tájfajtának minősül a regionális, környezeti, helyi ökológiai feltételekhez természetes módon alkalmazkodott, és génerózió által veszélyeztetett fajta. A génerózió: a genetikai sokféleség idővel történő csökkenése ugyanazon fajok populációi, illetve fajtái között és azokon belül, vagy egy faj genetikai alapjának szűkülése emberi beavatkozásból, illetve környezeti változásból adódóan.

A tájfajták iránti igényt a mezőgazdasági termelői mozgalmak hatására az Európai Unió is felismerte és a tájfajták termesztését elősegítő, egyszerűsített szabályokat állapított meg először a szántóföldi növények,9 majd a zöldségek tájfajtáinak listára vétele és a szaporítóanyagaik forgalmazása érdekében.10 Az uniós irányelveket átültető hazai rendeletek a szántóföldi és a zöldség tájfajták, valamint házi kerti fajták esetében egyszerűsített elismerési és vetőmag minősítési eljárást tesznek Szántóföldi növényfajok esetében a helyi és a regionális feltételekhez természetes módon alkalmazkodott, és génerózió által veszélyeztetett mezőgazdasági honos fajok és fajták elfogadása, és ezen honos fajok és fajták vetőmagjának, valamint vetőburgonyájának forgalmazása esetében alkalmazható eltérésekről szóló, 2008. június 20-i 2008/62/EK bizottsági irányelv.

Az irányelv hazai jogrendbe illesztését a tájfajták állami elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalmazási feltételeiről szóló 104/2009. (VIII. 5.) FVM rendelet valósítja meg, amely meghatározza szántóföldi tájfajták vetőmagjára és a vetőburgonyára vonatkozó, az általánostól eltérő szabályokat.Pages:   || 2 | 3 |


Similar works:

«NEW HANOVER COUNTY REQUEST FOR QUALIFICATIONS OGDEN FIRE STATION RFQ # 16-0320 DONNIE HALL, FIRE CHIEF COUNTY COMMISSIONERS BETH DAWSON, CHAIR JONATHAN BARFIELD JR, VICE-CHAIR WOODY WHITE SKIP WATKINS ROB ZAPPLE CHRIS COUDRIET, COUNTY MANAGER Section 1 Advertisement NEW HANOVER COUNTY REQUEST FOR QUALIFICATIONS OGDEN FIRE STATION RFQ # 16-0320 New Hanover County is soliciting qualifications from qualified professionals to provide architectural design services for the construction of a new...»

«This work has been submitted to ChesterRep – the University of Chester’s online research repository http://chesterrep.openrepository.com Author(s): Joyphen Clementina Henry Title: What does Paul say about the scope of salvation in his epistle to the Romans? Date: October 2012 Originally published as: University of Chester MA dissertation Example citation: Henry, J. C. (2012). What does Paul say about the scope of salvation in his epistle to the Romans? (Unpublished master’s thesis)....»

«McRobbie-3756-Ch-01:McRobbie-3756-Ch-01.qxp 7/23/2008 5:14 PM Page 11 POST FEMINISM AND POPULAR CULTURE: BRIDGET JONES AND THE NEW GENDER REGIME Introduction: complexification of backlash? This chapter presents a series of possible conceptual frames for engaging with what, in this book, I refer to as post-feminism. Broadly I envisage this as a process by which feminist gains of the 1970s and 1980s are actively and relentlessly undermined. (What exactly is meant by the words ‘feminist gains’...»

«Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein Straßenbauverwaltung: A 20 Straßenklasse und Nr.: Nord-West-Umfahrung Hamburg Streckenbezeichnung: Abschnitt K28 (NI) bis B431 (SH) Neubau der Elbquerung Baumaßnahme/Bauwerk: BW 10.04 Trog Süd: 2222-701 Bauwerks-Nr. (ASB): Tunnel: 2222-700 Trog Nord: 2222-702 Bundesrepublik Deutschland Träger der Baumaßnahme: Gesamtsicherheitskonzept Stand: 3. März 2011 Neubau der A 20, Nord-West-Umfahrung Hamburg Abschnitt K 28 (Niedersachsen) bis...»

«Systemische Musikwissenschaft Eine Stellungnahme aus der Perspektive der Musikethnologie Rüdiger Schumacher Mit einem Brief vom 24. Juni 1994 an die Kollegen der Fachrichtungen Systematische Musikwissenschaft, Vergleichende Musikwissenschaft, Ethnomusikologie, Instrumentenkunde und verwandter Gebiete hat Jobst P. Fricke zur Gründung einer Fachgruppe Systematische Musikwissenschaft in der Gesellschaft für Musikforschung aufgerufen, einer Fachgruppe, die dann von der Mitgliederversammlung am...»

«Minjeong Kim 1 Updated 10/25/14 MINJEONG KIM Department of Sociology San Diego State University 550 Campanile Drive San Diego, CA 92182 mkim@mail.sdsu.edu EDUCATION 2008 Ph.D. Sociology, University at Albany, SUNY 2001 M.A. Women’s Studies, University at Albany, SUNY 1999 B.A. Women’s Studies, Ohio State University 1996 B.S. Computer Engineering, Kyungsung University, South Korea PROFESSIONAL EXPERIENCE At San Diego State University 2014Assistant Professor, Sociology Department 2014...»

«Gerhard Dilger / Thomas Fatheuer / Christian Russau / Stefan Thimmel (Hrsg.) Fußball in Brasilien: Widerstand und Utopie Von Mythen und Helden, von Massenkultur und Protest V VS Gerhard Dilger/Thomas Fatheuer/ Christian Russau/Stefan Thimmel (Hrsg.) Fußball in Brasilien: Widerstand und Utopie Gerhard Dilger/Thomas Fatheuer/ Christian Russau/Stefan Thimmel (Hrsg.) Fußball in Brasilien: Widerstand und Utopie Von Mythen und Helden, von Massenkultur und Protest Eine Veröffentlichung der...»

«Dear Reader, Autumn has always been my favorite season : a time to begin counting your blessings, gathering your harvest, and preparing to cuddle up close to those you love throughout the impending winter. Counting blessings when it comes to creating Zelda is no easy task, as I end up meeting someone new and unearthing something lost and lovely with each issue. The third installment is no exception, I’m proud to say! Our cover story is one of our most delightful yet! The reminiscences of...»

«Tapirskrift Rasmus Fleischer Detta verk är licensierat enligt Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige licens. För att visa licensen, besök http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ se/ eller skicka ett brev till Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA. Grafisk form: Konst & Teknik Typsnitt omslag: Okapi av Gro Janarv Typsnitt inlaga: Indigo Antiqua Pro Text, Johan Ström Korrektur: Erik Lindman-Mata Axl...»

«CINCINNATI SHAKESPEARE COMPANY PRESENTS: William Shakespeare was born in April 1564 in the English town of Stratford-upon-Avon. The son of John Shakespeare, a successful glove maker and public official, and Mary Arden, the daughter of a gentleman, William was the oldest surviving sibling of eight children. Throughout Shakespeare’s childhood, companies of touring actors visited Stratford. Although there is no evidence to prove that Shakespeare ever saw these actors perform, most scholars agree...»

«Charakteristiken idealtypischer Bilder von Nachhilfeunterricht in Dependenz schulischen Mathematikunterrichts Vom Fachbereich Mathematik der Universität Duisburg-Essen, Campus Duisburg zur Erlangung des akademischen Grades eines Dr. paed. genehmigte Dissertation von Klaus Sieber aus Bochum Referent: Prof. Dr. Günter Törner Korreferent: Prof. Dr. Lisa Hefendehl-Hebeker Tag der mündlichen Prüfung: 2. März 2006 Charakteristiken idealtypischer Bilder von Nachhilfeunterricht in Dependenz...»

«MONITORING THE EFFECTIVENESS IN ELIMINATING THE TRACE PRESENCE OF AOZ (FURAZOLIDONE DERIVATIVE) RESIDUE IN PENAEUS MONODON AND ITS PRODUCTS UNDERGOING DIFFERENT PROCESSING REGIMES TAN THUAN CHEW MONITORING THE EFFECTIVENESS IN ELIMINATING THE TRACE PRESENCE OF AOZ (FURAZOLIDONE DERIVATIVE) RESIDUE IN PENAEUS MONODON AND ITS PRODUCTS UNDERGOING DIFFERENT PROCESSING REGIMES by TAN THUAN CHEW Thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Master of Science JANUARY 2008...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.