WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 37 |

«ANTIK GEMMAÖRÖKSÉGÜNK AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS DEBRECEN, 2005 I. Északkelet Pannonia négy legjelentısebb gemmalelıhelye Bevezetés: A ...»

-- [ Page 1 ] --

GESZTELYI TAMÁS

ANTIK GEMMAÖRÖKSÉGÜNK

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS

DEBRECEN, 2005

I. Északkelet Pannonia négy legjelentısebb gemmalelıhelye

Bevezetés: A terült és a vizsgált leletanyag körülhatárolása

Az értekezés címének megválasztása talán vitatható – beszélhetünk-e egyáltalán

gemmaörökségrıl? –, de mégis ez fejezi ki legjobban a kitőzött kutatási célt. Ez pedig a római foglalástól a középkor végéig Magyarországra került gemmák szakkatalógusszerő feldolgozása, és Pannonia, ill. Magyarország kultúrájában játszott szerepük vizsgálata. A vizsgálat tehát a gemmahasználat szempontjából két fontos történelmi korszakot, az ókort (Kr.

u. 1-4. sz.) és a középkort (12-16. sz.), és két, egymással csak részben egyezı területet, Pannoniát és Magyarországot foglalja magában. Ráadásul ez utóbbi középkori és jelenlegi területe is nagymértékben eltér egymástól. Így általános érvényő földrajzi határok kijelölése reménytelen lett volna. Ami összeköti és valamiféle egységbe fogja a vizsgált korszakok gemmáit, az az, hogy valamennyi kulturális örökségünk részét képezi.

Pannonia Magyarország mai határain belüli legjelentısebb gemmalelıhelyei Északkelet Pannoniában találhatók (Brigetio, Aquincum, Intercisa, Gorsium). Ezeken túl még több néhány darabból álló győjtemény található a dunántúli múzeumokban, ezekkel azonban nem kívántam növelni az értekezés katalógusának terjedelmét. A Drávától délre esı pannoniai területek gemmaleleteirıl még hozzávetıleges adatokkal sem rendelkezünk. Egyedül a szlavóniai Mursa (23 db) és Certissia (11 db) gemmái vannak publikálva, de hogy ezen túl a Singidunumig terjedı szakaszon elıfordulnak-e, annak semmi nyoma a szakirodalomban.

Pannonia délnyugati részének gazdag kereskedı városaiban, mint Poetovio és Siscia bizonyosan jelentıs ékszerviselettel számolhatunk, de a gemmaleletekre vonatkozóan legfeljebb kisebb publikációkból szerezhetünk némi ismeretet. A sisciai gemmák többsége valószínőleg a zágrábi, Archeológiai Múzeumba került, mennyiségükrıl közelebbi adattal nem rendelkezünk, csupán kis részük publikált. Tanulmányozásukra – a győjtemény publikálatlanságára való hivatkozással – a múzeumtól nem sikerült engedélyt szereznem.

A Borotyánkı út magyarországi szakaszának városaiból – Salla, Savaria, Scarbantia – meglepıen kevés gemmaleletrıl tudunk. A szombathelyi Savaria Múzeumban csak néhány gemma található, elveszett szombathelyi eredető darabokról azonban a Nemzeti Múzeum és a Darnay-győjtemény leltárkönyvei alapján van tudomásunk. Vindobona esetében pontos adattal ugyan nem rendelkezünk, Ortolf Harlnak, Bécs város volt régészeti felügyelıjének szóbeli közlése alapján azonban csak néhány darabról van szó. Pannonia területérıl legnagyobb számban Carnuntumban kerültek elı gemmák. A Museum Carnuntinumban 368 darabot ıríznek, és igen sok található magángyőjteményekben (a legjelentısebb gróf Abensperg-Trauné, Petronellben, 159 db). G. Dembski 2005-ben megjelent katalógusában a magángyőjtemények anyagát is feldolgozta, így ezer fölé (1270 db) emelkedett a tételek száma. Ez a mennyiség több, mint amit Pannonia összes többi területérıl ismerünk, de a lelıhelyek a vásárolt gemmák esetében ellenırizhetetlenek. Különösen a magángyőjtemények esetében sok kideríthetetlen eredető, nem antik darabbal kell számolni. Maga Dembski is említi katalógusának bevezetıjében (20. oldal), hogy Carnuntumban árulnak egészen kiváló minıségő hamisítványokat, melyeket az eredetitıl nem tudnak megkülönböztetni. Így rendkívül nehéz eldönteni, hogy a carnuntumi katalógusból mennyi azon gemmák száma, melyek valóban ottani leleteknek tekinthetık.

A II. világháború elıtt még történt kísérlet az egész Pannoniára kiterjedı gemmakatalógus készítésére, ahogy ezt a Dissertationes Pannonicae sorozat igazolja. Ebben persze nem csekély szerepe volt egy olyan nagy tekintélyő szervezı egyéniségnek, mint Alföldi András. Ma valószínőleg neki is nehezebb dolga volna. Mindenesetre a 40-es évek elején elıkészület történt az említett sorozatban a pannoniai gemmák publikálására. A feladattal megbízott Bartók Katalin nemcsak a magyarországi, hanem az ausztriai, a horvátországi és az észak-itáliai múzeumok győjteményeibıl is összesen 1644 db gipszlenyomatot győjtött össze. Ezeket tematikai csoportosításban szorosan egymás mellé helyezve – nyílván költségkímélés okából – 14 táblába rendezték, és az akkori szokásoknak megfelelıen 1:1 méretarányban lefényképezték. Ehhez járult még 13 tábla a lenyomatok egy részének kb. háromszoros nagyítású képeivel. Ez a kötet 1944-ben eljutott az imprimatúráig (megtalálható a Központi Régészeti Könyvtárban). Fennmaradt a hozzá készült kézirat is, ez azonban csak katalógust tartalmaz, kísérıtanulmányt nem. A leírások rendkívül szőkszavúak és hiányosak, tehát még messze voltak a befejezéstıl. A legsajnálatosabb hiányossága az, hogy egyetlen tétel mellett sem szerepel leltári szám. Ma már nehéz megállapítani, vajon ez azzal függ-e össze, hogy sok leltári szám már akkor sem volt ismeretes, vagy inkább azzal, hogy ennek nem tulajdonítottak különösebb jelentıséget.

Ezen a – ma már elengedhetetlen – technikai kérdésen túl az anyaggyőjtésnek volt egy koncepcionális tévedése is. A katalógus leírásaiból az derül ki, hogy a legnagyobb mennyiségő lenyomat a trieszti múzeumból származik, de akad közöttük jó néhány Aquileiából, Grazból, Spalatóból, tehát olyan területekrıl, melyek nem tartoztak Pannoniához. A Magyar Nemzeti Múzeum több mint 300 darabos győjteményébıl mindössze 175 db került a kötetbe, de ezek sem tekinthetıek eleve pannoniai eredetőeknek, ahogy ez a győjtemény 2000-ben megjelent katalógusából kiderül. Sajnos többségének a lelıhelyérıl nincs megbízható adatunk, és legfeljebb csak feltételezhetjük, hogy Pannonia, ill. a Kárpát medence területérıl származnak. A vidéki győjteményekbıl is viszonylag kevés került a kötetbe, a szisztematikus győjtéshez több idıre lett volna szükség. Az elkészült katalógus behatóbb tanulmányozása mégsem fölösleges. Ennek során kiderül ugyanis, hogy szerepel benne néhány olyan magángyőjtemény, melyeknek a II. világháború utáni sorsáról semmit nem tudunk. Bár az ezekbe bekerült darabok eredetérıl sem tudunk közelebbit, egy győjtemény esetében jó okunk van annak feltételezésére, hogy Brigetióból származtassuk.

Ezek az Ács megjelöléssel szereplı gemmák – összesen 37 db –, melyek Barkóczi László szíves felvilágosítása szerint Patzenhofernek, az ácsi cukorgyár tulajdonosának a győjteményébıl valók. Ez pedig brigetiói leletek összevásárlásából jött létre. Ezeken túl még 28 db gemmánál szerepel Brigetio lelıhelyként, melyeknek hollétérıl ma már nem tudunk.

Bár a gipszlenyomatokról készült egykori felvételek igen szerény minıségőek, az ábrázolások meghatározására alkalmasak.

Az elmúlt években örvendetesen megszaporodott helytörténeti kiadványok is gyarapították a pannoniai eredető gemmák állományát. A Dunaszekcsı (római Lugio) történetét leíró kötet1 tudósít 24 helyben elıkerült gemmáról, melyek eltőntek ugyan, de a szerzı még a háború elıtt készített róluk pecsétviasz lenyomatokat, melyek ma a helytörténeti győjteményben láthatók. Ezekbıl 22 ábrázolás meghatározható. Ez pannoniai viszonylatban nem csekély mennyiség.

Már az eddigiekbıl is kiviláglik a gemmakutatás egyik legkritikusabb kérdése: a lelıhely. Mivel igen kis méretben viszonylag nagy érték koncentrálódik, ideális tárgya volt mindig is a mőkereskedelemnek. Ennek lett a következménye, hogy a világ legnagyobb, több ezer darabos győjteményeinek az eredetérıl vajmi keveset tudunk. De ahol ez az adat szerepel is, megbízhatósága igen kétséges. Hazai példával élve: két debreceni gemmagyőjteménynek, a Kazzay Sámuelének (165 db) és Déri Frigyesének (109 db) egyaránt az állítólagos lelıhelye Brigetio volt. Ha egy részüknél ez el is képzelhetı, bizonyos, hogy sok idegen darab kerülhetett közéjük, köztük nem antikok is, különösen a Kazzay–győjtemény esetében. Ennyi bizonytalanság már elegendı ahhoz, hogy ezeket a győjteményeket a pannoniai lelıhelyő gemmák vizsgálatába ne vonhassuk be.

Halász F., Mit tudunk Dunaszekcsırıl az ıskortól napjainkig. Dunaszekcsı 2000, 124 skk.

1A. Brigetiói gemmleletek Brigetiói eredető gemmagyőjtemények és lelıhelyeik A Pannonia északi limesén, a Vág Duna-torkolatával átellenben fekvı Brigetio már a Kr. u. 1. század közepe körül katonai állomáshellyé vált.12 Az 1/2. század fordulója körül a Carnuntum és Aquincum közti határszakasz megerısítésére legióstábort hoztak itt létre, ahol a legio I adiutrix állomásozott. A tábor a quad-markomann háborúk fontos bázisa volt. A háborút követıen az emberveszteséget túlnyomórészt a Keletrıl (Kis-Ázsia, Syria) bevándorolt lakosság pótolta. Ez nagy mértékben elısegítette a tábor körüli (canabae) és az attól nyugatra fekvı polgári település kialakulását és fejlıdését. Ez utóbbi a 3. sz. elején megkapta a municipium, majd a század közepe körül a colonia rangot.3 Ugyancsak a század elején, 214-ben határmódosítás következtében a város Pannonia Superiorból Pannonia Inferiorba került át. A város virágzó gazdasági életérıl tanúskodnak azok a hatalmas éremgyőjtemények, melyek az itteni leletekbıl jöttek létre.4 A fizetıképes kereslet vonzotta a kézmőveseket és a kereskedıket. Az árubıségnek köszönhetı a kerámia-, az üveg-, a csont-, a bronz- és a gemmaleletek más pannoniai városokat túlszárnyaló mennyisége.5 A 3. század közepétıl megerısödı barbár támadások következtében az addig virágzó városi élet hanyatlásnak indult. 375-ben itt tárgyalt a quad követséggel a békefeltételekrıl I.

Valentinianus, és eközben érte a halál. Ekkor már a polgári lakosság elhagyta a veszélyessé vált települést, a helyben maradók a római uralom végéig a tábor területére húzódtak vissza.6 Bár Brigetio módszeres feltárására mind ez ideig nem került sor, mégis Pannonia leggazdagabb lelıhelyei közé tartozik. Az innen származó leletek bıségére és világszerte való Visy Zs.: A római limes Magyarországon.= Der pannonische Limes in Ungarn. Budapest 1989, 52-56. Uö: A Ripa Pannnonica Magyarországon. Bp. 2000, 29-37.

RIU 2, 89 skk.

Fundmünzen der römischen Zeit in Ungarn III. Komitat Komárom–Esztergom. Zusammengestellt von V.

Lányi, F. Redı, M. Torbágyi. Berlin--Budapest 1999, 193-415; J.Fitz: Der Geldumlauf der römischen Provinzen im Donaugebiet Mitte des 3. Jahrhunderts. Budapest—Bonn 1978, passim.

Paulovics I.: Brigetioi kisbronzok magángyőjteményekbıl (Piccoli bronzi di Brigetio in raccolte private).

ArchÉrt 1942, 216-248; É. Bónis: Das Töpferviertel am Kurucdomb von Brigetio. FolArch 28, 1977, 105-142;

É. Bónis: Das Töpferviertel „Gerhát” Brigetio. FolArch 30, 1979, 99-155; L. Barkóczi: Die datierten Glasfunde aus dem II. Jh. von Brigetio. FolArch 18, 1966/67, 67-89; L. Barkóczi: Die datierten Glasfunde aus dem 3-4. Jh.

von Brigetio. FolArch 19, 1968, 59-86; Kisné Cseh J.: Római üvegek. Die römische Glasfunde. A Kuny Domokos Múzeum győjteményei 2; BÍRÓ 2000.

A város történetének legbıvebb leírását ld. BARKÓCZI 1951.

széthurcolására már a 18. századból van adatunk: „De hogy mennyi és mekkora értékő emléket szolgáltatott az ókorról a buzgó történetkutatóknak ez a mai nyomorúságos falu (ti.

Szıny), azt nem egykönnyen számlálhatja el az ember. Mellızve az ott talált minden mérető bronz-, ezüst- és aranypénzeket, amelyekbıl szinte határtalan mennyiség forog az egész világban, csak azt a néhány fönnmaradt hagyatékát fogom ismertetni ennek az uralkodó népnek…, amelyet azon a környéken találtak s az idevalósi Kazzay-múzeumba hoztak….De ki sorolhatná föl egyenként a római ókor gyönyörő szınyi tárgyait? Nem hinném, hogy akadna még egy hely az egész Pannoniában, amely az újkorban több pénzt vagy más kincset szolgáltatott volna a római ókorról.”7 A 19. sz. nyolcvanas éveitıl kezdve, amikor a Budapest-Bécs vasútvonal, majd országút megépítésére sor került, az európai mőkereskedelemben még nagyobb hírnévre tettek szert a brigetiói leletek.8 A nagy kereslet hatására ügyes kező helybeliek csontfaragványokat kezdtek készíteni, és eredeti rómaiként bocsátották áruba. Ezek ládákra való mennyiségben kerültek Nyugat-Európa nagy múzeumaiba és a régiségkereskedıkhöz, így pl. a lisszaboni múzeumba is.9 Minden jel arra mutat, hogy Carnuntum után Brigetio Pannonia legjelentısebb gemmalelıhelye.10 A Weszpréminél említett Kazzay-múzeum a legkorábbi győjtemény, amelyrıl tudjuk, hogy Brigetióból származó gemmák voltak benne, közülük tételesen 10 van felsorolva.11 A komáromi születéső Kazzay Sámuelnek érthetıen a legtöbb római régisége brigetiói eredető volt. A gemmák esetében is megállapítható azonban, hogy sok olyan darab került közéjük, melyek nem voltak antik eredetőek. Arról persze nincs adatunk, hogy gemmák hamisítása is folyt volna Szınyben, méghozzá a 18. században. Az 1796-ban a Debreceni Református Kollégium birtokába került Kazzay-féle gemmagyőjtemény a legteljesebb, 1863as leltári leírása szerint 165 db-ból állt. A győjteménynek sajnálatos módon a 2. világháború végén nyoma veszett, az említett leltári leírásban azonban megmaradtak a lenyomataik.

Ezekbıl az állapítható meg, hogy a győjtemény több mint fele nem volt antik eredető.

WESZPRÉMI 1781, III. 445 = 1968, II/2, 929.

Az erre vonatkozó adatokat ld. Számadó E.: Brigetio kutatástörténete (Forschungsgeschichte Brigetios).

Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei 5, 1997, 149-161.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 37 |


Similar works:

«765 BOROUGH COUNCIL OF KING’S LYNN AND WEST NORFOLK DEVELOPMENT CONTROL BOARD Minutes of a Meeting of the Development Control Board held on Monday 18 January 2010 at 10.00 am in the Assembly Rooms, Town Hall, Saturday Market Place, King’s Lynn PRESENT: Councillor Mrs V M Spikings (Chairman) Mrs Z Christopher, D Collis, C Crofts, W Daws, R W Groom, D Johnson, John Loveless, T C Manley, A M Morrison, M J Peake, M E Pitcher, G Sandell (sub), M S Storey, H Symington, G Wareham and A M White...»

«A ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET KIADVÁNYA A TIZEDIK MAGYAR ŐSTÖRTÉNETI TALÁLKOZÓ ÉS NEGYEDIK MAGYAR TÖRTÉNELMI ISKOLA ELŐADÁSAI ÉS IRATAI TAPOLCA-1995. Budapest * Zürich A ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET KIADVÁNYA TIZEDIK MAGYAR ŐSTÖRTÉNETI TALÁLKOZÓ ÉS NEGYEDIK MAGYAR TÖRTÉNELMI ISKOLA ELŐADÁSAI ÉS IRATAI TAPOLCA-1995. Budapest * Zürich Tisztelt Vevő! Tisztelt Olvasó! Rajtunk kívülálló okokból a jelen kiadvány olva­ só-lektori ellenőrzés...»

«Pirandello Herausgegeben von Sandro Moraldo und Ronald Michael Schmidt HVA Dokumentationsband zur Ausstellung der Universitätsbibliothek in der Alten Universität Heidelberg vom 4. bis 23. April 1986 Ausstellungskonzeption: Sandro Moraldo und Dr. Ronald Michael Schmidt Zusammenstellung: Georgia Ehbrecht, Doris Hämmerle, Karin Lachat, Claus Munder, Barbara Saur und Walter Schmitt UnivorsitStsBibliothek München Bildnachweis: Stadt. Reiss-Museum Mannheim (1), Prof. Karl Riha (1), Foto Menzen...»

«Election and Calling: A Biblical/Theological Study (Dr. Greg Welty, Southwestern Baptist Theological Seminary) Introduction  My assigned topic is: “Election and Calling: A Biblical/Theological Study”. According to my seminary president, Dr. Paige Patterson, “If one wishes to know what most Baptists believed during the formative days of the Southern Baptist Convention, he will discover it in this volume,” that is, in J. L. Dagg’s Manual of Theology.1 He continues by saying that...»

«Schlussfolgerungen zu Türkei Die Türkei erfüllt die politischen Kriterien nach wie vor in ausreichendem Maße. Im ganzen Land fanden freie und gerechte Kommunalwahlen statt. Einige Fortschritte wurden in den Bereichen Justizreform, Beziehungen zwischen Militär und Zivilsektor sowie kulturelle Rechte erzielt. Die Regierung hat zur Kurdenfrage eine breit angelegte Konsultation der politischen Parteien und der Zivilgesellschaft eingeleitet. Allerdings bedarf es in den meisten Bereichen im...»

«Europäische Klimapolitik mit handelbaren Emissionslizenzen Fritz Rahmeyer Beitrag Nr. 257, Januar 2004 Europäische Klimapolitik mit handelbaren Emissionslizenzen Fritz Rahmeyer * Universität Augsburg Januar 2004 Abstract With the adoption of the „Directive 2003/87/EU of the European Parliament and the Council.“ greenhouse gas emission allowance trading within the community will begin in 2005. Emission trading is a flexible instrument to abate emissions within the framework of the...»

«Title Embedding the personal: the construction of a 'fashion autobiography' as a museum exhibition, informed by innovative practice at ModeMuseum, Antwerp Type Thesis URL http://ualresearchonline.arts.ac.uk/5688/ Date 2012 Citation Horsley, Jeffrey (2012) Embedding the personal: the construction of a 'fashion autobiography' as a museum exhibition, informed by innovative practice at ModeMuseum, Antwerp. PhD thesis, University of the Arts London. Creators Horsley, Jeffrey Usage Guidelines Please...»

«Der Senat 26.11.2009 Stellungnahme zum Mathematischen Forschungsinstitut Oberwolfach (MFO) Oberwolfach Inhaltsverzeichnis Vorbemerkung 1. Beurteilung und Empfehlungen 2. Zur Stellungnahme des MFO 3. Förderempfehlung Anlage A: Darstellung Anlage B: Bewertungsbericht Anlage C: Stellungnahme der Einrichtung zum Bewertungsbericht Stellungnahme zum MFO Vorbemerkung Die Einrichtungen der Forschung und der wissenschaftlichen Infrastruktur, die sich in der Leibniz-Gemeinschaft zusammengeschlossen...»

«User Guide BlackBerry Classic Smartphone Version: 10.3.1 Published: 2014-12-03 SWD-20141203154526936 Contents Setup and basics New in this release Introducing your BlackBerry smartphone Your device at a glance BlackBerry Classic keys What's different about the BlackBerry 10 OS? Notification icons Menu icons Setting up your device Using gestures Moving the pointer using your trackpad Selecting text using the trackpad Personalizing your device Device Switch BlackBerry ID Phone and voice Phone...»

«CENTRE FOR MILITARY STUDIES UNIVERSITY OF COPENHAGEN Long Time Coming: Developing and Integrating UAVs into the American, British, French, and Danish Armed Forces Gary Schaub, Jr. Kristian Søby Kristensen Flemming Pradhan-Blach March 2014 I Denne rapport er en del af Center for Militære Studiers forskningsbaserede myndighedsbetjening for partierne bag Forsvarsforliget 2013-2017. Formålet med rapporten er at beskrive udviklingen i brugen af ubemandede fly, og hvorledes de repræsenterer de...»

«UML Summary version 1.1 1 September 1997 Rational Software s Microsoft s Hewlett-Packard s Oracle Sterling Software s MCI Systemhouse s Unisys s ICON Computing IntelliCorp s i-Logix s IBM s ObjecTime s Platinum Technology s Ptech Taskon s Reich Technologies s Softeam ad/97-08-03 Copyright © 1997 Rational Software Corporation. Copyright © 1997 Microsoft Corporation. Copyright © 1997 Hewlett-Packard Company. Copyright © 1997 Oracle Corporation. Copyright © 1997 Sterling Software. Copyright...»

«        The Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave    ʺ.but at this moment‐‐from whence came the spirit I donʹt know‐‐I resolved to fight.My long‐crushed spirit rose, cowardice departed,  bold defiance took its place; and I now resolved that, however long I might remain a slave in form, the day had passed forever when I  could be a slave in fact.”   Frederick Douglass.    Overview ...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.