WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 |

«N ymagasló orvosi Xegyénisége. Munkásságafelében Erdély k i ­ u l a s Ferenc a V I I I. század második messze túlterjed a betegek ...»

-- [ Page 1 ] --

NYULAS FERENC

írták: dr. S P I E L M A N N J Ó Z S E F és d r. S O U S P Á L

(Târgumures. Marosvásárhely, R o m a n i a ).

N ymagasló orvosi Xegyénisége. Munkásságafelében Erdély k i ­

u l a s Ferenc a V I I I. század második

messze túlterjed

a betegek gyógyításán: az orvostudomány terén önálló kísérle­

t e k e n alapuló tudományos megállapítások fűződnek nevéhez.

Nyúlást tekinthetjük a m a g y a r kémiai tankönyvirodalom m e g ­ teremtőjének, a Lomonoszov—Lavoisier nevéhez fűződő t u d o ­ mányos kémia erdélyi előharcosának. M i n t nyelvújító, kémiai és o r v o s i nyelvünket számos új kifejezéssel gazdagította. Á s ­ ványtannal, növénytannal, nemzetgazdasági kérdésekkel is fog­ l a l k o z o t t, és sokoldalú munkássága során többnyire tudomá­ nyos kísérletekre támaszkodott.

M i n d e n ténykedése a tehetséges alkotó keze nyomát v i s e l i, s az általa felvetett tudományos kérdések m i n t e g y válaszkép­ pen j e l e n t k e z n e k k o r a társadalmi szükségleteire. A tudomány eszközeivel remélte előbbre v i n n i e l m a r a d t hazáját, az új, p o l ­ gári v i s z o n y o k megszületését.

E g y r e élesedő ellentétek, egyre súlyosbodó hűbéri elnyomás, fülledt légkör j e l l e m z i a X V I I I. század legvégén az erdélyi tár­ sadalmat, A rendszer már egyre a l k a l m a t l a n a b b a társadalom a n y a g i életének megszervezésére, s már csíráznak a tőkés t e r ­ melési v i s z o n y o k. í g y a hűbériség bomlása m i n d e n területen m e g m u t a t k o z i k. A z a n y a g i élet sürgető szükségletei parancso­ lóan lépnek föl. I I. József korában enyhül a cenzúra, s a f r a n ­ cia felvilágosodás i r o d a l m a könnyebben j u t e l Erdélybe. A z új m a t e r i a l i s t a filozófiának és az anyagelvű tudományoknak náf u n k is számos híve akad. K i s s Mihály a m a t e r i a l i s t a H e l v e t i u s t fordítja m a g y a r r a és saját gondolatait is megírja.

A természettudomány e g y r e kifejezettebben m u t a t k o z i k a termelés és a technika fejlesztésének szolgálatában.

A X V I I I. századvégi természettudomány szükségszerűen a kísérletek felé f o r d u l. Még a század elején j e l e n i k meg Töke István n a g y e n y e d i tanár, később Kovács József fizika t a n ­ könyve. G y a r m a t h i Sámuel orvos, nyelvész és természettudós léghajó megszerkesztésével kísérletezik.

A természettudósok sorában tevékenykednek az orvosok is.

Köleséri Sámuel már a század első negyedében az erdélyi aranybányászat kérdéseit vizsgálgatja. A z ásványvizek feltá­ rásával, azok nemzetgazdasági gyümölcsöztetésével több szerző is f o g l a l k o z i k. (Lucas Wagner, Kibédi Mátyus István, B a r b e n i u s József, Nyulas.) A természettudományok X V I I I. század v é g i felvirágzása tá­ volról sem véletlen, és a m i a fő, semmiképpen sem öncélú.

A z anyagi élet megérett szükségletei, a társadalom gazdasági alapjában mutatkozó ellentétek, m i n d parancsolóbban követe­ l i k megoldásukat, s a tudomány n e m m a r a d h a t süket az élet sürgető szükségleteinek követelő szavára.

N y u l a s Ferenc, a kibontakozó nemzeti m o z g a l o m korának fia, Köszvényesremetén, a m a i M a g y a r Autonóm Tartomány területén született 1758. július 25-én. Szülei székely földműve­ sek, bocskoros kisnemesek. N y u l a s egész életében, tevékeny­ ségében hű m a r a d t népéhez, amelyből származott és a m e l y n e k érdekeit szolgálni igyekezett. Tanulmányait Mikházán kezdte, m a j d Kolozsvárt folytatta, valószínűleg ösztöndíj segítségével.

O r v o s i tanulmányait Bécsben végezte, de utolsó szigorlatait, a „rigorosum"-ot Pesten tette le 1787. december 13-án és 14-én.

Orvosdoktorrá a pesti egyetemen avatták 1788. január 22-én.

Tanulmányai befejezése után Szamosújváron telepedik le, h o l m i n t gyakorló orvos hivatalos orvosi ténykedést is végez.

Szamosújvári munkássága több szempontból jelentős. A b b a n az időben Erdélyben a pestis még g y a k r a n pusztított. A z 1795-i pestisjárvány Szamosújvár környékén is t i z e d e l t e a lakossá­ got. N y u l a s megbízást k a p o t t az erdélyi főkormányszéktől a járvány e l l e n i küzdelem megszervezésére. Intézkedései g y o r ­ s a k körültekintők. E l r e n d e l t e a pestises betegek és p e s t i s g y a ­ núsak elkülönítését. E l t i l t o t t a a velük való érintkezést. S z i g o ­ rúan m e g t i l t o t t a a betegek ruháinak viselését', h o l m i j u k érin­ tését.

Szamosújvári tevékenységének időszakára esett küzdelme a jobbágyok között tömegesen előforduló s k o r b u t ellen, k i k a szárazság és éhínség elől menekülve, ezerszámra hagyták o t t f a l v a i k a t és b o l y o n g t a k szerte az országban.

N y u l a s, m i n t a vármegye „fizikusa", járta a f a l v a k a t s k e ­ reste f e l a súlyos tünetek között sínylődő skorbutos betegeket.

A z o n n a l beadvánnyal f o r d u l t az erdélyi főkormányszékhez, kö­ zölte a néppusztító betegség adatait és a baj orvoslására g y a ­ k o r l a t i megoldásokat j a v a s o l t. A véres hasmenés gyógyítására savó- és vastartalmú gyógyvizek fogyasztását ajánlotta.

Ugyancsak Szamosújváron írta három kötetes n a g y m u n ­ káját, „ A z erdélyországi o r v o s v i z e k n e k bontásáról közönsége­ sen", a m e l y nemcsak a gyógyvizeknek elemzését f o g l a l j a m a ­ gában, h a n e m m i n t már említettük, egyszersmind az első m a ­ g y a r nyelvű kémiai kézikönyv is. Munkáját saját költségén adta k i, a m i a tudomány ügye iránti határt n e m ismerő áldo­ zatkészségéről tesz tanúságot.

Kémiai tankönyve 1800-ban j e l e n t m e g. Ugyancsak e b b e n az évben költözött Kolozsvárra. 1805-ben Kolozs m e g y e „fizikus"-ának, m a j d a következő évben, 1806. október 13-án E r ­ dély főorvosának nevezték k i. Ezt a magas tisztséget azonban csak rövid i d e i g töltötte be, m e r t 1808. december 27-én várat­ l a n u l meghalt.

Kolozsvári munkássága is éppoly termékeny és alkotó, m i n t a szamosújvári. I t t írta m e g a himlőoltásról szóló népszerűsítő k i s munkáját, a „Kolozsvári tehénhimlő"-t, 1802-ben. E mű második kiadása is napvilágot látott rövidesen. A himlőoltás kérdése mindvégig szívügye m a r a d t.

M i n t Erdély főorvosa, különös g o n d o t fordított a himlőol­ tás meghonosítására. Szakszerű utasításokat küldött a m e g y e i o r v o s o k n a k és k i r u r g u s o k n a k az oltások rendszeres elvégzé­ sére. Három hónaponként időszakos beszámolót kért a végzett munkáról, 1807-ben pedig elrendelte, h o g y Szebenben, Brassó­ ban, Kolozsvárt és Marosvásárhelyt a m e g y e i orvosok t a r t s a ­ n a k a himlőoltáshoz szükséges „friss és valóságos matériát".

N y u l a s nemcsak a himlőoltással járult hozzá Erdély köz­ egészségügyének megjavításához. Sokat t e t t a gyógyszerészek munkájának minőségi megjavításáért. E b b e l i törekvésének v o l t bizonysága az 1807-ben kibocsátott „Instructio p r o a p o t h e cariis" (Utasítás a gyógyszerészeknek) című l a t i n nyelvű r e n ­ delkezése.

Utasításainak szelleme haladó és ízig-vérig hazafias. M e g ­ követeli a gyógyszerésztől, h o g y oklevele l e g y e n, rendszeresen foglalkozzék segédjével és tanulóival. Naponként rendszeresen k e l l vezetnie gyógyszerészeti naplót, nyilvántartva a vásárolt és a m a g a készítette a n y a g o k a t. Gyógyszert csak a tudomány legújabb eredményeinek tapasztalata alapján állítson elő.

Részletesen f o g l a l k o z i k a gyógyszerészeti e t i k a kérdéseivel.

A gyógyszerész tartózkodjék a tisztességtelen versenytől, ezért nem szabad a gyógyszereket hivatalos áron a l u l árusítania.

„Elítélendő — írja — a gyógyszerészeknek az o r v o s o k k a l való összejátszása, m i k o r is megállapodás alapján sok felesleges szert r e n d e l n e k, hogy ezek jövedelméből később álcázott m ó ­ d o n részesüljenek."

A gyógyszerészeket a mesteremberek sorából a tudományok művelői közé akarja e m e l n i. Megköveteli, h o g y saját művelő­ désükre, s a tanulók és segédek oktatására könyvtárt t a r t s a ­ nak. Szükségesnek t a r t j a, h o g y g y a k r a n rendezzenek növény­ t a n i kirándulásokat. Gyűjtsenek élő növényeket, s a gyűjte­ ményt évről évre gyarapítsák. K é t ízben is hangsúlyozza u t a ­ sításaiban, h o g y o l y a n gyógynövényeket, m e l y e k i t t h o n is m e g ­ t e r e m n e k, t i l o s külföldről behozni. A h a z a i gyógynövényeket à nemzetgazdaság gyarapítása céljaira k e l l felhasználni.

A z utasítások egy másik, valószínűleg e r e d e t i elgondoláson alapuló érdekessége, h o g y a gyógyszerész a szereket tároló edényre írja f e l a L a v o i s i e r által meghonosított tudományos kémiai elnevezéseket is. Önálló tudományos munkájában az alkímiával végérvényesen szakító, tudományos kémia híve.

Utasításaiban azért küzd, hogy az új kémia e l v e i a széles gyógyszerészeti g y a k o r l a t b a n meghonosodjanak.

Nyúlást kötelezően az állatorvoslás kérdése is f o g l a l k o z ­ tatta.

Növénytan könyvet is írt, m e l y n e k egy része 1806-ban már nyomtatásra készen állott. Sajnos, a könyv hazai tudományunk történetének nagy kárára elveszett. Ugyanígy n y o m a veszett a sárgaságra vonatkozó j e g y z e t e i n e k és nyelvészeti feljegyzé­ seinek.

A X V I I I. századi francia m e c h a n i k u s m a t e r i a l i z m u s főként a m a t e r i a l i s t a szellemű természettudomány formájában j u t o t t e l Erdélybe. A z új u t a k o n induló Lomonoszov—Lavoisier-féíe f i z i k a és kémia Erdélyben is h a m a r o s a n népszerűvé válik. Ez a kémia szakít a képzeletalkotta flogiszton-elmélettel, m e l y idealista magyarázatát adja a v e g y i f o l y a m a t o k n a k. A z új ké­ m i a már materialista alapon épül. A z anyag megmaradásának elve szigorúan m a t e r i a l i s t a felfogást tükröz és megdönti az idealista szellemű kémiát és fizikát. A kibontakozóban levő m a t e r i a l i s t a kémia o p t i m i s t a. Bízik saját erejében, sőt áltatá­ b a n túl is becsüli saját törvényeinek hatókörét.

I l y e n nézeteket v a l l a kémia terén N y u l a s is, a k i ezzel — korának körülményei között — a leghaladóbb kémia m e l l e t t kötelezi e l magát. Lomonoszov munkásságát n e m i s m e r i, de i s m e r i a francia L a v o i s i e r t és iskoláját. A z új kémiát a hazai tudomány megújulása és a nemzetgazdaság fellendülése szem­ pontjából egyaránt döntő fontosságúnak t a r t j a. A m a t e r i a l i s t a kémiától várja a tudományban még jócskán érvényesülő sko­ l a s z t i k u s felfogás felszámolását, m e r t,,a kémiának előmenetelei a csillagászattal egyetemben m a m i n d e n más több tudományok felett valók".

A kémia szerepét, m i n t kora haladó tudósai általában, ő is túlbecsüli. Reméli, h o g y ha,,valaki a m a h a l h a t a t l a n L a v o i s i e r kémiájának élőbeszédjét m e g o l v a s t a... megszűnik az újítás ellen g y o m r o s k o d n i ".

A kémia törvényeire támaszkodik a gyógyvizek elemzésében és a vízkúrákkal gyógyítható j a v a l l a t a i b a n egyaránt. Ó v attól, hogy a gyógyvizeket csupán egyszeri tapasztalás alapján használjuk. M i n t m i n d e n kémiai kísérletben, a vegyelemzésben i s körültekintő, a hatóanyagok pontos ismeretén és mennyiségi meghatározásán nyugvó vizsgálatra k e l l támaszkodni. „ A z t e gondolná az e m b e r, hogy egynehány grán idegen részecské­ v e l több v a g y kevesebb, az n e m sok különbséget okoz; de a tapasztalás ellenkezőt tanít, azért szükség a vizek kémlelésében szőrszálhasogatva vinni a dolgot. Eltölt már az az idő, hogy a víznek próbáját egy tél-túl való megkandicsálással elvégez­ hessük, ez csak a kémia nélkül szűkölködő m e c h a n i k u s o k próbája."

Élesen s z e m b e f o r d u l kora idealistáival és k i k e l azok ellen, a k i k az orvostudományba m i s z t i k u s elemeket igyekeznek be­ l o p n i. Határozottan szembeszáll például o l y a n babonás felfo­ gásokkal, h o g y az ásványvízkúrát a h o l d állásától k e l l füg­ gővé tenni.

E l v e t i a szervezet általános állapotával n e m számoló t u d o ­ mánytalan o r v o s i felfogásokat is. „ N e m esztelenség-e kévánni, h o g y a borvíz e g y temető talpából f e l f o r d u l t egészségű testet ismét megújítson, a vént megifjítsa? A természet lehetetlen d o l g o k a t lehetségessé n e m s z o k o t t t e n n i. " M e r t „a természet csak azt munkálja, m i r e annak eszköz szolgáltatik".

Behatóan f o g l a l k o z t a t j a a tudományos megismerés pontossá­ gának kérdése is. A z ásványvizek mesterséges előállításáról szólva, s z e m b e f o r d u l k o r a idealistáival, a k i k eleve l e h e t e t l e n ­ n e k t a r t a n a k m i n d e n i l y e n vállalkozást. E l v e t i a v i t a l i s t a né­ zeteket, m e l y e k sajátos „szellemi erőt" t a r t a n a k szükségesnek az ásványvizek létrehozásához is. Természettudományos érvek­ k e l, m a t e r i a l i s t a módon közelíti m e g a kérdést, és azt állítja, h o g y ha az ásványvizek összetételét ismerjük, s e m m i e l v i aka­ dálya n e m l e h e t annak, h o g y a z o k a t mesterségesen is létre­ hozhassuk.

Hisz az e m b e r i megismerés megbízhatóságában, de azt is

látja, hogy az e m b e r i megismerés történelmi f o l y a m a t. í g y ír:

..Egy véges e l m e a megmérhetetlenséggel n e m küszködhetik.Pages:   || 2 | 3 | 4 |


Similar works:

«RFP CONTRACTOR City of Rialto Purchasing Division Purchasing Manager: William Jernigan Phone: (909) 820-2570 Fax: (909) 820-2600 Email: procurement@rialtoca.gov REQUEST FOR PROPOSAL #15-048 Auto Body Repair Services Closing Date: January 15, 2015, 4:00 P.M. RFP Number: 15-048 Due Date: January 15, 2015 Time: 4:00 P.M. Project: Auto Body Repair Services The prospective supplier shall submit a fully executed sealed proposal, to be received no later than 4:00 P.M., January 15, 2015. Sealed...»

«RHINO RESOURCE CENTER www.rhinoresourcecenter.com NEWSLETTER #28 AUGUST 2012 Dear colleagues and friends, This is the 28th issue of the quarterly e-newsletter of the Rhino Resource Center. Edited by Dr Kees Rookmaaker. The total number of references in the collection of the RRC now stands at 17,090. This represents an increase of 240 items in tha last quarter. Over 16,000 references are available as PDF on the RRC website. IN THIS ISSUE: Penni (1515) on the rhinoceros p. 2 Andalas and Ratu...»

«SA GERMAN ASSOCIATION Inc. NEWSLETTER Das Band SÜD-AUSTRALISCHER ALLGEMEINER DEUTSCHER VEREIN INC. AprilMai 2013 Happy Easter to all our Easter Happy Members to all our Members SAADV (SA German Association Inc.) 223, Flinders Street, Adelaide, SA 5000, Australia Tel.: (08) 8223 2539 Email: office@thegermanclub.com.au Fax: (08) 8232 2082 Web: www.thegermanclub.com.au www.thegermanclub.com.au/about-us/special-interest-groups.php SAADV Das Band Imprint SAADV NEWSLETTER Das Band 2012 Bi-Monthly...»

«DAAD Deutscher Akademischer Austausch Dienst German Academic Exchange Service Ref. 512 – Betreuungsprogramme – FAQ STIBET allgemein (STIBET I, III u. Doktoranden) STIBET I Stipendienund Betreuungsmittel STIBET III Matching Funds STIBET – Doktoranden STIBET allgemein (STIBET I, III u. Doktoranden) 1. Können die Anträge für STIBET nur vom Akademischen Auslandsamt bzw. International Office gestellt werden? Ja! Dabei werden die Mittel für Betreuungsmaßnahmen/-aktivitäten eingesetzt, die...»

«4th Colloquium on Textile Reinforced Structures (CTRS4) 553 Interaktion gemischter Bewehrungen bei der Verstärkung von Stahlbeton mit textilbewehrtem Beton∗ Silvio Weiland1, Manfred Curbach2 Zusammenfassung: Textile Bewehrungen stellen eine hervorragende Alternative zu bisherigen Verstärkungsmethoden dar. Die Wirksamkeit von Textilbetonverstärkungen konnte bereits eindrucksvoll nachgewiesen werden. Um sowohl die vorhandene Bausubstanz, als auch die Verstärkung optimal auszulasten, ist es...»

«DISTRICT EIGHT SERVICE CALL TO CONFERENCE ISSUE Volume 55, Issue 4 February 2013 Our Governor’s Message This special edition of the District Service Bulletin is our official Call to Conference invitation to all District Eight members to join us in Norman, OK April 26-27, 2013. This is our first electronic Call to Conference District Service Bulletin! Postcards announcing the availability of this 2013 Call to Conference DSB edition were mailed to all District Eight members. Let’s remember to...»

«EDWARD J. JORY THE MASK OF ASTYANAX AND THE PANTOMIME LIBRETTIST * • J ust over 100 northern part of was city ofdescribed as a ‘marble head’head years ago what then was found in the the Thessaloniki. This marble was lying on the ground at the school of the Sultan. Its ultimate provenance is unknown. In a publication dated 14 August 1907 the curator of the Archaeological Museum in Thessaloniki, P. N. Papageorgiou, called it “Head of Thessaloniki (Astyanax).” The head remained almost...»

«Hope Within a Wilderness of Suffering: The Transition from Slavery to Freedom During the Civil War and Reconstruction in Tennessee By Antoinette G. van Zelm Tennessee Civil War National Heritage Area Introduction: Emancipation in Tennessee Emancipation was one of the most profound consequences of the American Civil War. During and after the war, about four million enslaved African Americans in the United States became free persons. This generation had a significant influence on American...»

«     A University of Sussex DPhil thesis  Available online via Sussex Research Online:  http://sro.sussex.ac.uk/    This thesis is protected by copyright which belongs to the author.    This thesis cannot be reproduced or quoted extensively from without first  obtaining permission in writing from the Author    The content must not be changed in any way or sold commercially in any ...»

«Events this year at The Royal Oak Nonington Village Pub & Kitchen March 2015 February 2016 Welcome To our first yearly events book! Since the Royal Oak was returned to its former glory back in 2013 we’ve held countless events in and around the Royal Oak but have also supported local events in Nonington too. We’re always happy to run events, parties and celebrations but what makes us really happy is seeing all the people show up to enjoy them with us. We try to host events all year round,...»

«TEN STRATEGIES FOR TRAVELING WITH A CHILD WITH AUTISM OR HOW DO WE SURVIVE THE TRIP? BY ANN SCHLOSSER ©Ten Strategies for Traveling with a Child with Autism Ann Schlosser INTRODUCTION Vacations with a child with Autism Spectrum Disorder can be chaotic, nerve rattling and stressful! So stressful that many families do not take the vacation that they want to take well, no more. Congratulations for purchasing the booklet dedicated to helping your family travel, tour and have fun! This booklet is...»

«Island Studies Journal, Vol.6, No. 2, 2011, pp. 113-130 Envisioning the Archipelago Elaine Stratford School of Geography and Environmental Studies University of Tasmania Hobart, Tasmania, Australia Elaine.Stratford@utas.edu.au Godfrey Baldacchino Island Studies Program University of Prince Edward Island, Canada gbaldacchino@upei.ca Elizabeth McMahon School of English, Media & Performing Arts University of New South Wales Sydney, Australia e.mcmahon@unsw.edu.au Carol Farbotko School of Earth and...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.