WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 53 |

«'Kommunikalsk' samspil i musikterapi Holck, Ulla Publication date: Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from ...»

-- [ Page 1 ] --

Aalborg Universitet

'Kommunikalsk' samspil i musikterapi

Holck, Ulla

Publication date:

Document Version

Tidlig version også kaldet pre-print

Link to publication from Aalborg University

Citation for published version (APA):

Holck, U. (2002). 'Kommunikalsk' samspil i musikterapi: kvalitative videoanalyser af musikalske og gestiske

interaktioner med børn med betydelige funktionsnedsættelser, herunder børn med autisme. Institut for Musik og Musikterapi, Aalborg Universitet.

General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

? Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.

? You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain ? You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us at vbn@aub.aau.dk providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from vbn.aau.dk on: May 04, 2016 'Kommunikalsk' samspil i musikterapi Kvalitative videoanalyser af musikalske og gestiske interaktioner med børn med betydelige funktionsnedsættelser, herunder børn med autisme Ulla Holck Ph.D. afhandling Institut for Musik og Musikterapi Humanistisk Fakultet Aalborg Universitet 'Kommunikalsk' samspil i musikterapi Kvalitative videoanalyser af musikalske og gestiske interaktioner med børn med betydelige funktionsnedsættelser, herunder børn med autisme Indholdsfortegnelse - oversigt

Indholdsfortegnelse - detaljeret

Oversigter og figurer i tekstforløbet

Læservejledning

Tak til

Del I. Præsentation af emne og teoretisk ramme Kapitel 1. Præsentation af emne

Kapitel 2. Interaktions- og kommunikationsteori

Kapitel 3. Børn med autisme og mental retardering

Kapitel 4. Musikterapi med børn med betydelige funktionsnedsættelser med fokus på autisme.

..s.93 Kapitel 5. Litterær perspektivering af emne samt præsentation af metode

Del II. Interaktions-temaer Kapitel 6. Interaktions-tema som klinisk fænomen, præsentation

Kapitel 7. Interaktions-tema som klinisk fænomen, diskussion

Del III. Mikroanalyser samt afsluttende diskussion Kapitel 8. Analysedesign

Kapitel 9. Analyse af tromme-sekvens med Karsten og HelgaT

Kapitel 10. Analyse af trampolin-sekvens med Mikael og KirstenT

Kapitel 11. Analyse af hoppebold-sekvens med Eigil og LoneT

Kapitel 12. Resultater, diskussion og perspektivering

Dansk og engelsk opsummering

Del IV. Transskriptioner Transskription A: Trommesekvens med Karsten og HelgaT (refererer til kapitel 9)

Transskription B: Trampolinsekvens med Mikael og KirstenT (refererer til kapitel 10).........s.XXXII Transskription C: Hoppeboldsekvens med Eigil og LoneT (refererer til kapitel 11)..................s.LXII

–  –  –

Kapitel 2. Interaktions- og kommunikationsteori (s.

15)

2.1 Indledning; mål og opbygning af kapitel (s.15)

2.2 Generelt om begreberne interaktion og kommunikation (s.15)

2.3 Den intersubjektive og kommunikative udvikling op til 3-4-års alderen (s.18) 2.3.1 Det tidlige samspil og primær intersubjektivitet (s.18) 2.3.1.1 Imitation (s.21) 2.3.1.2 Affektivitet (s.23) 2.3.1.3 Tur-tagning og timing (s.25) 2.3.1.4 Scripts, formater og proto-narrative forløb (s.27) 2.3.2 Fælles opmærksomhedsfokus og sekundær intersubjektivitet (s.29) 2.3.3 Symbolsk interaktion og tertiær intersubjektivitet (s.32) 2.3.4 Metaforestillinger og indsigt i mentale processer (s.33)

2.4 Informationsteori (s.35)

2.5 Semiotik (s.37) 2.5.1 Syntaks (s.37) 2.5.2 Semantik (s.37) 2.5.3 Pragmatik (s.39)

2.6 Nonverbal interaktion og kommunikation (s.41) 2.6.1 At organisere tur-tagning i kommunikative samspil (s.43) 2.6.1.1 Tur-tagning i voksen dialoger (s.44) 2.6.1.2 Tur-tagning i mor-barn dialoger (s.46)

2.7 Relationen som pragmatisk kontekst om samspillet (s.47)

2.8 Kort opsummering (s.49) Kapitel 3. Børn med autisme og mental retardering (s.52)

3.1 Indledning; mål og opbygning af kapitel (s.52)

3.2 Generelt om den autistiske udviklingsforstyrrelse (s.52) 3.2.1 En kort historisk oversigt (s.53) 3.2.2 Diagnostiske kriterier for autisme (s.55) 3.2.3 Forekomst og mulige biologiske årsager til autisme (s.58) 3.2.4 Autisme og mental retardering (s.59) iii 3.2.5 Forskellige teorier om de autistiske funktionsforstyrrelser (s.60)

3.3 Den intersubjektive og kommunikative udvikling hos børn med autisme (s.63) 3.3.1 De tidligste tegn på afvigende udvikling (s.64) 3.3.1.1 Afvigende reaktioner på sansestimuli (s.65) 3.3.1.2 Stereotypier (s.67) 3.3.2 Fælles opmærksomhedsfokus og sekundær intersubjektivitet (s.68) 3.3.3 Symbolsk interaktion og tertiær intersubjektivitet (s.69) 3.3.4 Metaforestillinger og indsigt i mentale processer (s.71)

3.4 De tidlige samspilsformer (s.72) 3.4.1 Imitation (s.72) 3.4.2 Affektivitet (s.76) 3.4.3 Tur-tagning og timing (s.78) 3.4.4 Scripts, formater og proto-narrative forløb (s.80)

3.5 Den interaktionelle kontekst (s.83) 3.5.1 Forældre og voksnes reaktion på samspil med børn med autisme (s.83) 3.5.2 Forhold og samspilsformer der styrker social interaktion hos børn med autisme (s.87)

3.6 Kort opsummering (s.90) Kapitel 4. Musikterapi med børn med betydelige funktionsnedsættelser med fokus på autisme (s.93)

4.1 Indledning; mål og opbygning af kapitel (s.93)

4.2 Generelt om musik og børn med autisme (s.93) 4.2.1 Auditiv hypersensitivitet og musik (s.94) 4.2.2 Exceptionelle evner versus positive reaktioner på musik (s.96) 4.2.3 Hvorfor netop musik? (s.98)

4.3 Generelt om musikterapi og børn med autisme (s.100)

4.4 Vurderinger af musikterapiens effekt (s.103) 4.4.1 Assessment i musikterapi med børn med autisme (s.104) 4.4.2 Forskning i musikterapis effekt på præverbal kommunikation (s.107) 4.4.2.1 Opsummering og diskussion af forskningsresultaterne (s.116)

4.5 De tidlige samspilsformer i musikterapi i lyset af case-litteraturen (s.118) 4.5.1 Imitation (s.119) 4.5.2 Affektivitet (s.122) 4.5.3 Tur-tagning og timing (s.124) 4.5.4 Scripts, formater og proto-narrative forløb (s.127)

4.6 Den interaktionelle kontekst (s.131) 4.6.1 Musikterapeutens reaktion på samspil med børn med autisme (s.131) 4.6.2 Forhold og samspilsformer der styrker social interaktion i musikterapi (s.133)

4.7 Kort opsummering (s.135) iv Kapitel 5. Litterær perspektivering af emne samt præsentation af forskningsmetode (s.138)

5.1 Indledning; mål og opbygning af kapitel (s.138)

5.2 Emnet i lyset af litteraturgennemgangen (s.138) 5.2.1 Opbygning af en fælles ramme om samspil (s.139) 5.2.1.1 Den pragmatiske indfaldsvinkel til at forstå meningsperspektivet i samspil (s.139) 5.2.1.2 Fælles samspilsrammer og fælles interaktions-historie (s.141) 5.2.2 En udviklingsteoretisk analyseramme om musikterapeutiske samspil (s.143) 5.2.2.1 Det sociale spænd som analyseramme (s.143) 5.2.2.2 De tidlige samspilsformer i lyset af musikterapi (s.145) 5.2.3 Afhandlingens indfaldsvinkel i forhold til musikterapilitteraturen (s.147)

5.3 Præsentation af deltagere, optagelsesprocedurer og udvælgelse af data (s.149) 5.3.1 Præsentation af deltagerne (s.150) 5.3.2 Optagelsesprocedurer (s.151) 5.3.3 Sortering og udvælgelse af data (s.152)

5.4 Generelt om kvalitativ observationsforskning (s.154)

5.5. Kvalitativ videoobservation (s.156) 5.5.1 Videooptagelser som datakilde (s.157) 5.5.2 Kvalitativ videoobservation i lyset af kultur- og interaktionsanalysen (s.158) 5.5.3 Kvalitativ videoobservation i lyset af det kvalitative forskningsinterview (s.160) 5.5.4 Optagesituationens indflydelse på deltagerne (s.161)

5.6 Validering og perspektivering af kvalitative (video-)observationsanalyser (s.165) 5.6.1 Transskription og verbal beskrivelse af sammenhænge (s.167) 5.6.2 Anden faglitteratur og forskning (s.168) 5.6.3 Mønstre og temaer i materialet (s.169) 5.6.4 Negativ case-analyse (s.171) 5.6.5 Forskerteam og 'peer debriefing' (s.172) 5.6.6 Deltager-tjek (s.173)

5.7 Oversigt over forskningsforløbet (s.177) Del II. Præsentation af interaktions-temaer Kapitel 6. Interaktions-tema som klinisk fænomen, præsentation (s.179)

6.1 Indledning; mål og opbygning af kapitel (s.179)

6.2 Præsentation af fænomenet 'interaktions-tema' samt dets karakteristika (s.179) 6.2.1 Uddybning af de beskrevne karakteristika (s.180)

6.3 Præsentation af fire interaktions-temaer (s.183) 6.3.1 Trommesekvens: Karsten og HelgasT interaktions-tema (s.184) 6.3.2 Trampolinsekvens: Mikael og KirstensT interaktions-tema (s.189) 6.3.3 Ih/ae-sekvens: Mette og HelgasT interaktions-tema (s.193) 6.3.4 Hoppeboldsekvens: Eigil og LonesT interaktions-tema (s.199)

6.4 Fænomenet interaktions-tema i lyset af to perspektiverende eksempler (s.204)

–  –  –

Kapitel 7. Interaktions-tema som klinisk fænomen, diskussion (s.

221)

7.1 Indledning; mål og opbygning af kapitel (s.221)

7.2 Interaktions-temaer som klinisk fænomen i musikterapilitteraturen (s.221) 7.2.1 Litterært eksempel 1: Edward og Paul Nordoff & Clive Robbins (s.222) 7.2.2 Litterært eksempel 2: Max og Karin Schumacher (s.227)

7.3 Interaktions-tema-begrebet og beslægtede begreber i musikterapilitteraturen (s.232)

7.4 Karakteristika ved interaktions-temaer, punkt 1 (s.237) 7.4.1 Bevægelsesaspektet, det gestiske og det mimiske udtryk (s.237) 7.4.2 Musikalske grundfigurer i interaktions-temaer (s.239) 7.4.3 Interaktions-temaerne i lyset af normale børns spontansang (s.240)

7.5 Karakteristika ved interaktions-temaer, punkt 2 (s.242) 7.5.1 Udvikling af interaktions-temaer v.h.a. interesse og formgivning (s.243) 7.5.2 Grader af musikterapeutisk input (s.244) 7.5.3 'Standards' versus enestående interaktions-temaer (s.246) 7.5.4 Den fælles interaktions-historie (s.247)

7.6 Karakteristika ved interaktions-temaer, punkt A (s.249) 7.6.1 Niveauer af forventningsstrukturer (s.249) 7.6.2 Interaktions-temaer og formater (s.251) 7.6.3 Forventningsaspektet i lyset af den intersubjektive udvikling (s.253)

7.7 Karakteristika ved interaktions-temaer, punkt B (s.254) 7.7.1 Behovet for en fælles samspilsramme (s.254) 7.7.2 Samspil med tur-organisering (s.256) 7.7.3 Om at få interaktionen til at fortsætte (s.258)

7.8 Emnet i lyset af del II (s.259) 7.8.1 Opbygning af en fælles ramme om samspil (s.259) 7.8.2 Interaktions-temaerne i et udviklingsteoretisk perspektiv (s.261) 7.8.3 Interaktions-temaerne i lyset af kvalitativ observationsforskning (s.263) vi Del III. Mikroanalyser samt afsluttende diskussion Kapitel 8. Analysedesign (s.265)

8.1 Indledning; mål og opbygning af kapitel (s.265)

8.2 Generelt om mikroanalyserne (s.265)

8.3 Analysedesign (s.266) 8.3.1 Transskription af musik og gestik/mimik (s.266) 8.3.2 Analyse af motiver og variationer (s.268) 8.3.3 Horisontal analyse (s.269) 8.3.3.1 Deltager-perspektiv 2: Mikroanalyserne (s.271) 8.3.4 Vertikal analyse (s.273) Kapitel 9. Analyse af sekvensen med Karsten og HelgasT interaktions-tema (s.275)

9.1 Indledning (s.275)

9.2 Horisontal analyse (s.276) 9.2.1 HelgasT deltagerperspektiv (s.287)

9.3 Vertikal analyse (s.288) 9.3.1 Interaktionsmønstre i det musikalske og gestiske materiale (s.288) 9.3.1.1 Karstens motivvarianter (s.288) 9.3.1.2 Pulsfornemmelse og timing (s.291) 9.3.1.3 Tempoændringer (s.293) 9.3.1.3.1 Tempoændringer: Sænket arousal (s.293) 9.3.1.3.2 Tempoændringer: Øget arousal (s.295) 9.3.1.4 Karstens blikretning mod HelgaT (s.297) 9.3.1.5 HelgasT imitationer og musikalske afstemninger (s.300) 9.3.2 Interaktions-temaets betydning for samspillet (s.303) 9.3.2.1 Forventninger med udgangspunkt i den fælles interaktions-historie (s.303) 9.3.2.2 Karstens medvirken til interaktionens fortsættelse (s.306) 9.3.2.2.1 Tur-cues (s.307) 9.3.2.2.2 Affektivitet (s.308)

9.4 Emnet i lyset af mikroanalysen (s.309) Kapitel 10. Analyse af sekvensen med Mikael og KirstensT interaktions-tema (s.313)

10.1 Indledning (s.313)

10.2 Horisontal analyse (s.314) 10.2.1 KirstensT deltagerperspektiv (s.327)

10.3 Vertikal analyse (s.328) 10.3.1 Interaktionsmønstre i det musikalske og gestiske materiale (s.328) 10.3.1.1 Musikken på motivplan (s.328) 10.3.1.2 De otte breaks (s.329) 10.3.1.2.1 Kaldemotivernes funktion i pause-breaks (s.330) vii 10.3.1.2.2 Udfyldningsmotivernes funktion i kadence-breaks (s.332) 10.3.1.3 KirstensT akkompagnement og musikalske afstemning (s.333) 10.3.1.4 Hilse-episoderne (s.334) 10.3.1.5 Betydningen af KirstensT mimik og imitationer (s.336) 10.3.1.6 Mikaels interesse for kameraet/mig - sekundær intersubjektivitet (s.339) 10.3.2 Interaktions-temaets betydning for samspillet (s.341) 10.3.2.1 Forventninger med udgangspunkt i den fælles interaktions-historie (s.341) 10.3.2.2 Mikaels medvirken til interaktionens fortsættelse (s.343) 10.3.2.2.1 Tur-organisering og timing (s.343) 10.3.2.2.2 Affektivitet (s.345)

10.4 Emnet i lyset af mikroanalysen (s.346) Kapitel 11. Analyse af sekvensen med Eigil og LonesT interaktions-tema (s.349)

11.1 Indledning (s.349)

11.2 Horisontal analyse (s.350) 11.2.1 LonesT deltagerperspektiv (s.356)

11.3 Vertikal analyse (s.356) 11.3.1 Interaktionsmønstre i det musikalske og gestiske materiale (s.357) 11.3.1.1 Arousal, breaks og afbrydelser (s.357) 11.3.1.2 Eigils motivvarianter (s.358) 11.3.1.3 Eigils sensitivitet for (sprog-)lyde (s.360) 11.3.1.4 LonesT mimik og gestik (s.362) 11.3.1.5 LonesT musikalske imitationer og forstærkninger (s.362) 11.3.2 Interaktions-temaets betydning for samspillet (s.364) 11.3.2.1 Forventninger med udgangspunkt i den fælles interaktions-historie (s.264) 11.3.2.2 Eigils medvirken til interaktionens fortsættelse (s.365) 11.3.2.2.1 Tur-organisering og periodefornemmelse (s.365) 11.3.2.2.2 Affektivitet (s.367)

11.4 Emnet i lyset af mikroanalysen (s.368) Kapitel 12. Resultater, metodeevaluering, diskussion og perspektivering (s.371)

12.1 Indledning; mål og opbygning af kapitel (s.371)Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 53 |


Similar works:

«Российский университет дружбы народов Кафедра международного права XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС БЛИЩЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ April 11, 2015 Moscow Peoples’ Friendship University of Russia Department of International Law International Congress commemorating Professor I. Blischenko Программа конгресса :: Congress Program 09.00-10.00 Регистрация, 11 апреля 2015...»

«The Hidden Cost of Flying Brendon Sewill Important decisions about the future of aviation are due to be announced around the end of 2003 in a White Paper covering the next thirty years. The Department for Transport (DfT) published consultation papers in July 2002 setting out proposals for expansion at many airports, with options for new runways at Heathrow, Stansted, Birmingham, East Midlands, and in Scotland; and possible new airports at Cliffe, at Church Lawford between Coventry and Rugby,...»

«GENERAL REPORT Presented by KENNETH MYNETT, Q.C.INTRODUCTION English lawyers brought up in the traditions and usages of English law find considerable difficulty in dealing with the laws of other countries so very different in theory and content from their own. This must serve as an apology for the many shortcomings in this general Rapport. I would like to pay tribute to the clarity and detail in the papers written on this wide subject by the National Rapporteurs. I feel that rather than attempt...»

«The Legal Status of Female Guardians in 1530s Lithuania by Jurgita Kunsmanaitė Introduction: Women and Guardianship As may be seen from the legal sources of the time, the institution of guardianship of children was fully formed in the Grand Duchy of Lithuania by the beginning of the 16th century.1 Both the First Lithuanian Statute of 15292 and the court cases of the Books of Court Records of the Lithuanian Metrica – that is, the collection of documents of the chancery of the Grand Duchy of...»

«Lärmaktionsplanung der Stadt Garbsen Abschlussbericht LDEN bzw. LTag in dB(A) Februar 2010 Berlin Novalisstraße 10 D-10115 Berlin-Mitte Tel: 030 / 322 95 25 30 Fax: 030 / 322 95 25 55 email: berlin@LK-argus.de www.LK-argus.de in Zusammenarbeit mit konsalt Akustische Berechnungen Öffentlichkeitsbeteiligung Lärmaktionsplanung der Stadt Garbsen Abschlussbericht Bearbeitung: Dipl.-Ing. Jana Lawinczak LK Argus GmbH Dipl.-Ing. Sibylle Rath LK Argus GmbH Dr.-Ing. Eckhart Heinrichs LK Argus GmbH...»

«ZUCKERT SCOUTT & RASENBERGER, L.L.P. ATTORNEYS AT LAW Transportation Antitrust Cases (2010) [reprinted from The Transportation Lawyer (April 2011)] This report summarizes reported antitrust decisions in 2010 that involved transportation companies. It updates the TLA Antitrust and Unfair Practices Committee report issued in April 2010 that included antitrust related transportation decisions for 2009. This report is submitted as a report of the Antitrust Committee Andrew M. Danas, Grove,...»

«Stadt Gelsenkirchen Strategischer Lärmaktionsplan Gelsenkirchen Juni 2009 Strategischer Lärmaktionsplan Gelsenkirchen Im Auftrag der Stadt Gelsenkirchen Referat Umwelt Bearbeitet von: Lärmkontor GmbH, Hamburg Marion Bing Christian Popp LK Argus GmbH, Berlin Alexander Reimann Dr. Eckhart Heinrichs konsalt GmbH, Hamburg Bettina Bachmeier Margit Bonacker Juni 2009 Inhalt Seite 1 Einleitung 1 2 Ergebnisse der Lärmanalyse 2 2.1 Beschreibung des Untersuchungsgebietes 2 2.2 Rechtlicher Hintergrund...»

«Luftwaffe Airfields 1935-45 Luftwaffe Airfields 1935-45 France (with Corsica and Channel Islands) By Henry L. deZeng IV Clermont-Ferrand Edition: July 2014 Luftwaffe Airfields 1935-45 Copyright © by Henry L. deZeng IV (Work in Progress). (1st Draft 2014) Blanket permission is granted by the author to researchers to extract information from this publication for their personal use in accordance with the generally accepted definition of fair use laws. Otherwise, the following applies: All rights...»

«Summer AUGUST 2015 ANTICS The Official Publication of the Halifax Antique Car Club 2015 EXECUTIVE INFO LINE: 902 463-1948 DIAL 902 before the numbers listed belowPresident Cliff Doubleday 444-9821 Vice-President Brian Richards 826-1512 NEWS AND EVENTS Secretary Edith Steffens 876-7908 Treasurer Mabel Dodsworth 865-7458 Watch your email for local Membership Rick Gallivan 852-3612 events from Cheryl Cole Car Events Randy Corbin 835-4878 902 860-3113 Historian Judy Houlihan 864-7606 Social Jane...»

«INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE OBLIGATIONS CONCERNING NEGOTIATIONS RELATING TO CESSATION OF THE NUCLEAR ARMS RACE AND TO NUCLEAR DISARMAMENT (MARSHALL ISLANDS v PAKISTAN) COUNTER-MEMORIAL OF PAKISTAN (JURISDICTION AND ADMISSIBILITY) 1 DECEMBER 2015 Counter-Memorial Table of Contents Part 1 Introduction and Summary Part 2 Statement of Facts Relevant to Jurisdiction and Admissibility Part 3 The RMI’s Case Against Pakistan is Brought in Bad Faith Part 4 The RMI’s Claims Against Pakistan are...»

«2 Marriage, civil partnership and cohabitation 1 Introduction I n most societies around the world it is widely accepted that it is best for children to be brought up in ‘stable intimate partnerships’ and that such partnerships can provide adults with much personal fulfilment. The regularisation of these stable relationships has in England and Wales been channelled through marriage, but marriage worldwide is a hugely varied phenomenon.1 For example, there is no agreement over whether...»

«Criação de Capa: Armando de Lima Sardinha Imagem da Capa: Clayton Ferreira Lino Cover Designer: Armando de Lima Sardinha Cover Image: Clayton Ferreira Lino Miolo em papel 100% reciclado (Papel Reciclato® da Suzano) Pages printed on 100% recycled paper (Reciclato® Suzano Paper) Coordenadores Científicos/Academic Coordinators Antonio Herman Benjamin Eladio Lecey Sílvia Cappelli Comissão de Organização do 13º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental Steering Commitee of the 13th...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.